#rättssäkert Migrationsverket och domstolarna


Senast uppdaterad 26.10.2023

Stefan Löfvén hänvisar till Migrationsverket som tillämpar lagarna, och Mikael Ribbenvik till regeringen som föreslagit lagarna och riksdagen som har stiftat lagarna. 

Morgan Johansson och Heléne Fritzon hänvisar till att alla asylsökande får individuella bedömningar.

För fler exempel: Se Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021 (Migra förlag 2021)

Exemplen på denna sida är hämtat dels ur rapporter, tidningsartiklar och artiklar på nätet, dels ur sociala media.

Innehåll

1. Rapporter om rättsosäkerheten
    JO- och andra anmälningar
2. Vad kan Migrationsverket göra?
3. Vad vet vi om situationen i Afghanistan?
4. Situationen på Migrationsverket
5. Domstolarna
6. Exempel från Migrationsverkets utredningar
   Övergripande
   Förändringar i praxis
   Handläggares agerande
   Identitet
   Barn
   Asylskäl
   Åldersbedömningar 
   Psykisk ohälsa
   Konvertering
   Ateism
   Sexualitet
   Handläggares kunskap om Afghanistan
   Tolkar
   De juridiska ombuden
7. Vad misstänker vi?
8. Referenser
9. Exempel från Finland
10. Bakgrundsmaterial

1. Rapporter om rättsosäkerheten!






Den ihåliga rättssäkerheten  Avsnitt av boken Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civvilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021. Migra förlag 2021.

Avslagsmotiveringar i hbtqi-asylärenden  Aino Gröndahl, RFSL 9.11.2020


Allt fler strandsatta i Sverige utanför alla skyddssystem  Anna Lundberg, Dagens juridik 26.11.2019

Civilsamhällets röst. Sammanställning av remissyttrande "Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige"  #Vistårinteut juni 2019 

Tillförlitliga kriterier? En granskning av Migrationsverkets tillförlitlighetsbedömningar av asylberättelser Rådgivningsbyrån 2019. Handläggare och domstolar använder sig av olämpliga kriterier, bl.a. "trovärdighet".

Migrationsverket ändrar på lagens innehåll för att ensamkommande barn inte ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige  Juridisk tidskrift 2018-19 nr 4. Två fall, barn som fått avslag, granskas. Genom ändringar i rättsliga ställningstagande glider bedömningarna iväg på ett sätt som inte är i linje med lagstiftarnas avsikter.

En stulen barndom - barnrättsrapport  Södertörns högskola och Etikkommissionen 2018. Tre fall av svårt sjuka barn som vägrats uppehållstillstånd beskrivs.

Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar  Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! 22.2.2018, uppdateras löpande. Granskning av vad som skrivits om de medicinska åldersbedömningarna visar att metoden är alltför osäker för att kunna användas i rättsprocesser.

Du har inte förmått göra din underårighet sannolik. Rapport om åldersbedömningar av ensamkommande 2016-2017  Farr.se november 2017.

"Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber". Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga  #Vi står inte ut 10.9.2017. Berättelser om undermåliga asylutredningar med många grava fel. Rapporten består huvudsakligen av exempel.

Migrationsverket fattar schablonbeslut i stället för individuella bedömningar  Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! 1.12.2018

Inget skadestånd men väl kritik mot Migrationsverket för handläggning av asylansökan avseende två bröder  JK 6629-18-4.3 17.2.2020 


JO- och andra anmälningar 





2. Vad kan Migrationsverket göra?


- Införa ett omedelbart stopp för alla utvisningar (även frivilliga sådana) till Afghanistan, med hänsyn till det aktuella säkerhetsläget [31].


- Ompröva slarvigt/okunnigt utförda utredningar, inklusive sådana där ingen individuell åldersbedömning gjorts.


- Vara uppmärksam på brister hos gode män [39], ombud [81, 82, 99] och tolkar.


3. Vad vet vi om situationen i Afghanistan?


Landinformation hösten 2023  



De som reser till Afghanistan  

Nytt från Afghanistan 

- Mottagandet för de ensamutvisade är inte "ordnat, värdigt och säkert" [1, 2]. Många hamnar på gatan efter de två första veckorna på hotell. 

- Många av de ensamutvisade ungdomarna får inte den utlovade hjälpen, inklusive återvändarbidraget på 30 000 kr, från IOM (FN:s migrationsorganisation) och ERIN (europeiskt projekt som enligt hemsidan upphört). ERIN kräver tazkira. Exempel: En person har bara fått 300 kr, trots att han utlovats mer, och kan inte nå IOM per telefon. Enligt en uppgift krävs pass för att få ut bidraget.

- Säkerhetsläget försämras vecka för vecka. Vice flyktingministern menar att det aktuella läget är sådant att afghanska flyktingar inte ska skickas till Afghanistan enligt den humanitära folk- och flyktingrätten [2]. Hösten 2018 konstaterar UNAMA, UNHCR, Rädda barnen och en grupp forskare att Afghanistan nu är osäkert överallt och för alla [108, 109, 110, 111]. 

- Afghanistan är stort. Trots detta kan man inte gömma sig för sina fiender [3]. Grann- och släktfejder kan leva i generationer.

- Under första halvåret 2017 har 70 000 flyktingar från Pakistan och 145 000 från Iran återvänt. Av dessa har 84 % respektive 7 % fått hjälp från IOM [4].


4. Situationen på Migrationsverket


- År 2011 utvärderade UNHCR det nya svenska asylsystemet. Man konstaterade att det var kanske ett av de mest rättssäkra systemen som fanns, men hittade ändå en hel del brister [48]. Många av dessa tycks kvarstå.

- Under 2015 kom exceptionellt många flyktingar till Sverige. Personalen på Migrationsverket var inte dimensionerad för denna anstormning. Flera handläggare slutade, andra blev sjuka. Ett stort antal nya handläggare, vanligen oerfarna, anställdes. Samtidigt skulle processen skyndas på [33, 34, 44]. Arbetsmiljön försämrades markant [170, 171, 172]. 

- Det har naturligtvis satt sina spår på kvaliteten i bedömningarna och besluten. Mest deletära har åldersbedömningar av ensamkommande ungdomar varit, eftersom de varit så avgörande för hur de tagits om hand. 

- Vilken kunskap i bl.a. minnespsykologi som krävs av en handläggare visas i rapporten Värdering av muntliga utsagor [25]. 

- Migrationsverkets sätt att använda språkanalyser har tidigare kritiserats [90]. Ska språkanalyser användas som bevismedel krävs betydande revidering för att leva upp till grundläggande kriterier inom rättssäkerhetsbegreppet [91].
- I utvärderingen 2017 av Migrationsverkets nya organisation sedan 2015 konstateras att handläggning av ärenden skiljer sig mellan regioner och att kvaliteten i verksamheten sjunkit [56]. Den dåliga situationen på Migrationsverket bekräftas av en skrivelse från anställda i januari 2018 [57, 64, 68] och på annat sätt [60, 71]. 
- Migrationsverket har medgivit brister i utredningarna [87], bland annat vad gäller åldersbedömningar [6, 30, 37], kristna [61, 62] och kompetensen att tala med barn [45]. En del brister kvarstår vid uppföljningen 2017, bland annat vad beträffar utredning av skyddsskäl [51]. 

- Generaldirektören tycker inte att medarbetarna fattar beslut snabbt nog [73]. En handläggare fattade å andra sidan 83 beslut på fem dagar [76].

- Migrationsverket har inte längre möjlighet att registrera olämpliga offentliga biträden och saknar rättsliga verktyg att bedöma biträdenas kompetens [147, 148, 149]. Det förekommer att dömda personer, utan adekvat kompetens, fått uppdrag från Migrationsverket [81, 82, 106]. Det är svårt, nästan omöjligt, att få byta offentligt biträde, även om den asylsökande saknar förtroende för biträdet [150, 161, 162, 163, 164, 166].

- Migrationsverket anlitar okvalificerade och ibland olämpliga tolkar [103, 104, 105].

- Domstolarna ändrar besluten i en allt högre grad [71, 80].

- Vid kvalitetsuppföljningen 2018 hade, för barn i familj, ingen barnkonsekvensanalys gjorts i 26 % av ärendena [122]. Detta var "en markant förbättring" jämfört med föregående år.

- Via olika facebookgrupper och tidningsartiklar har spritts kunskaper om vad som hänt, och det finns också misstankar om hur man agerat på Migrationsverket. Dessa bekräftas ofta efter hand [78]. "Jag har hört att flera handläggare slutade för att arbetsuppgifterna ändrades: i stället för att som tidigare hjälpa de asylsökande att ange sina skäl till att få asyl, blev fick de i stället i uppgift att finna skäl och motivera varför de asylsökande INTE skulle få asyl... 🤔😭 Det fick många att sluta och söka sig till andra jobb eller gå i pension tidigare."

- Sommaren 2018 stoppade Migrationsverket tillämpningen av nya gymnasielagen. Det ledde till att ungdomars skolgång försenades och att många fick vänta ännu längre på sin dagersättning. Jurister menar att detta var oförenligt me självständighets-, legalitets- och skyndsamhetsprinciperna (112).

- Migrationsverket har valt att göra en annan bedömning av säkerhetsläget än många andra europeiska länder, t.ex. Frankrike, som i princip inte utvisar till Afghanistan [136]. Sverige är ett av få länder som bedömer att internflykt är ett tillräckligt säkert alternativ.

- När Migrationsverket bemöter kritik blir svaren ibland närmast absurda [139, 140]. Det tyder på att man inte bryr sig om asylskäl - man har redan bestämt sig för avslag och försöker sedan hitta skälen.

- Genom ändringar i rättsliga ställningstagande omintetgjorde rättschefen den tillfälliga lagens intentioner om att barn skulle dömas efter den gamla lagstiftningen [145].

- Genom ändringar i rättsligt ställningstagande ska 14-åringar får utvisningsbeslut direkt. De fråntas möjligheten till tillfälligt uppehållstillstånd liksom möjligheten att söka enligt gamla gymnasielagen [160]. Detta strider mot intentionerna i tillfälliga begränsningslagen.

- Även när Migrationsverket erkänner att fel begåtts ändrar man inte beslutet [152].

- Gränspolisen och förvaren manipulerar i syfte att förlänga förvarstiden utöver vad lagen tillåter [156].

- Migrationsverket har fått stark kritik från JK i suicidärende [158, 165]. Migrationsverket har ”uppenbarligen inte säkerställt att handläggarna och beslutsfattarna haft tillgång till uppdaterad information eller tillräcklig kunskap och kännedom om den relevanta landinformation som fanns”. JK underströk vikten av att myndigheten utreder ärendena noggrant och tar ställning till samtliga av de omständigheter som åberopas.

- I maj 2020 medger rättschef Fredrik Beijer att kvaliteten på de juridiska ombuden ibland varit oacceptabelt låg, och att handläggarna inte gjort de bedömningar de skulle ha gjort [166].

- Handläggarna ska skriva ner hela förhöret under tiden som det hålls. Alla har inte hög hastighet i maskinskrivning. En jurist: "Jag hade ett ärende nyligen där protokollet var så bristfälligt att jag gjorde en egen transkribering av hela min ljudinspelning & gav in med inlagan. Massa timmars arbete som inte ersätts."

- Migrationsverket drar ner på ersättningarna till de offentliga ombuden in absurdum. Ett möte inför asylutredning anses kunna klaras av på 30 minuter, jämfört med tidigare 1,5 timme. [169]

- Handläggningstiderna är ibland absurt långa. "Han kom till Sverige 2015 (innan det magiska NGL-datumet i november). Han är nu färdig student, efter att ha studerat till elektriker. ... Migrationsverket har nämligen f o r t f a r a n d e inte fattat beslut i hans asylärende. Han har väntat i fem år! ... ps En släkting till honom som hade samma asylskäl har fått uppehållstillstånd för flera år sedan."

- Liksom för arbetssökande tillämpas lagreglerna in absurdum, utan att utnyttja de möjligheter till "snäll" tolkning som finns. En ungdom fick uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Han läste allmän kurs på folkhögskola. Där klarade han av två ämnen innan det blev dags att ansöka om förlängning. Fick då avslag med hänsyn till att han inte läste på heltid. En ny studieplan hjälpte inte.

- Enligt ett rättsligt ställningstagande 2020 kan Migrationsverket neka olämpliga offentliga biträden [174]. Detta bekräftar att det har funnits olämpliga offentliga biträden.


5. Domstolarna


Migrationsdomstolarna ska självständigt överpröva Migrationsverkets beslut och säkerställa att lagstiftningen tillämpas på ett rättssäkert sätt i enlighet med dess syften. Att så sker kan ifrågasättas.

- Avsaknaden av åklagare gör att domstolarna alltför lättvindigt accepterar Migrationsverkets utredningar. 

- Domstolarna får inte reda på att Migrationsverket stoppat vissa offentliga biträden [107, 125].

- Det finns många exempel på att de närmast slentrianmässigt godtar Migrationsverkets bedömningar, inte bara när det gäller arbetssökande [83, 155]. 

- Nämndemännen får inte tillgång till hela utredningen ens vid skriftlig förhandling. De får endast ett förslag presenterat för sig [84]. "En domare i förvaltningsrätten medgav att de inte skickat ut allt material till nämndemännen innan muntlig förhandling, dessa gicks igenom en kvart före förhandlingen. En nämndeman berättade att de kan ta beslut i 7 ärenden på en dag."

- Domstolarna betraktar gärna Migrationsverkets representant som neutral expert, trots att hen är part i målet [47, 49].

- Migrationsverkets representanter försöker ofta "vinna" mål med grundlösa påståenden och felaktiga resonemang [86].

- Vid muntlig förhandling kan den asylsökande ha svårt att få berätta sin historia [47, 49].

- Domen grundas på domares och nämndemäns subjektiva uppfattningar [47, 49]. 

- Den politiska sammansättningen av nämnderna kan påverka domslutet [47, 49, 54, 137, 159]. Det ifrågasätts alltmer [85]. 

- Det är mycket mer sällsynt att domarna i migrationsärenden ändras än i brottsmålsärenden, trots att utredningarna är så mycket sämre (Viktor Banke, muntligt meddelande). 


- Migrationsdomstolarna kan ställa egendomliga frågor. ”Du har berättat om hur de sköt din pappa, men det jag undrar är var parkerade talibanerna? Migrationsdomstolen i Malmö 2017."

- En migrationsdomstol förstår inte vad konventionen om mänskliga rättigheter innebär. Den konstaterar att ”A har gjort sannolikt att han lämnat islam och blivit ateist på grund av en genuin personlig övertygelse”. Fortsatte: A som inte har några som helst förankringar i Afghanistan (född och uppvuxen i Iran) kan maskera sin ateism och låtsas utöva muslimska riter.

- Migrationsdomstolarna är inte trovärdiga i sina bedömningar av HBTQ-personer. "Vad gäller migrationsdomstolarnas trovärdighetsbedömningar visar utredningen hur de dels hänvisar felaktigt till rättskällor, dels dömer utifrån stereotypa föreställningar. Utredningen visar även hur heteronormativa föreställningar genomsyrar avgöranden från såväl prejudicerande som underrättsinstanser. HBTQI-personer förväntas bl.a. medverka i att förneka sig själva och nöja sig med mindre än heterosexuella cis-personer. Utredningen visar även att ingen av de sökande som inte kunde uppvisa känslor av skam inför sig själv, ansågs trovärdiga och beviljades asyl från migrationsdomstol." [131] 

- Domstolarna agerar inte självständigt, åtminstone inte i socialförsäkringsärenden. Det finns ingenting som talar för att Migrationsdomstolarna fungerar bättre. "Den svenska rättskulturen utmärks av ett svagt rättsmedvetande kombinerat med förhållandevis starka myndigheter, en svag riksdag och svaga domstolar. ... Sverige avviker särskilt från jämförbara länder med sin dåligt utvecklade och föga ändamålsenliga process i förvaltningsdomstolarna. Det kan handla om allt från utredningsskyldighet, kommunikation och bevisvärdering till beslut som inte motiveras på ett nöjaktigt sätt." [144] 

- Utrikesdepartementet (UD) har i minst ett fall lämnat felaktiga uppgifter till Europadomstolen [143].

- Forskare anser att den svenska rättskulturen utmärks av ett svagt rättsmedvetande kombinerat med förhållandevis starka myndigheter, en svag riksdag och svaga domstolar. Riksdagen och domstolarna tar inte ansvar för ett fungerande regelverk och domstolarna kan agera partiskt. [153]


6. Exempel från Migrationsverkets utredningar

Övergripande


- Erfarna jurister kritiserar rättstillämpningen och anser att rättssäkerheten är åsidosatt [30, 31, 41, 43, 67, 70, 74].

- Migrationsverkets egen generaldirektör har inte klart för sig de omfattande bristerna inom sitt eget verk [18].

- Oerfarna handläggare har gjort undermåliga utredningar som accepterats i alla instanser [23, 26, 52, 53]. 

- I samband med utredning av JO har Migrationsverket lämnat felaktiga uppgifter [72].

- Utredningarna får inte alltid ta den tid som behövs"Så var det när vi var på migrationsverket på första mötet. Kom ingen tolk sedan hittades det en och mötet genomfördes på mindre tid advokaten hann aldrig få ställa sina frågor och massa saker stressades igenom och sedan kom 1a avslaget. Rättssäkert??? -  Din berättelse känns igen från så mångas."  

- Domstol kan ha helt andra kriterier för trovärdighet än Migrationsverket.
Om en som angav ateism som asylskäl: "Migverket sa under förhandlingen att M inte var trovärdig då han upprepade samma historia gång på gång. Domaren skrev dock att han var trovärdig eftersom han hållit fast vid sin (samma) historia igenom hela processen."
Om en som fick ny prövning pga. konvertering: "Alla argument [för bifall] finns i utredningen. 

Förändringar i praxis

- Praxis ändrades fr.o.m. 7.7.2016 så att 16- och 17-åringar får tillfälliga uppehållstillstånd för att utvisas när de fyller 18 år [50].

- Asylsökande som kom före 24 november 2015 har inte blivit bedömda på det sätt som anges i lagen som trädde i kraft 1 juli 2016 [36].

- Ändringar i rättsliga ställningstaganden gör att handläggare fattar beslut i strid mot lagstiftarnas avsikt [146].

- Utredningar har gjorts utifrån schablon: "Enligt ny praxis hanteras alla som är 17,5 år som vuxna i prövningen, oavsett när de sökt asyl, alltså oavsett ny eller gammal lagstiftning." (Svar från uppgiftslämnare på Migrationsverket.)

Handläggares agerande


Handläggare håller sig inte till den "asylrättsliga kärnan" [122]. "En kille som nyss fyllt 16 år fick en intervju på totalt 1 tim och 20 min, inkl. tolkning och formalia. Av detta ägnades 7 (!) minuter till att fråga om asylskälen. Betydligt längre tid gick åt till att utförligt fråga killen om hans skolväg. Avslag. Ingen muntlig komplettering, trots att killen begärde det i sin överklagan. Sju minuters utfrågning av ett stressat barn ansågs nog för att avvisa hans asylskäl, hans trovärdighet, hans ålder."

Handläggare lämnar felaktiga besked. För att ansöka om arbets- och uppehållstillstånd som f.d. asylsökande, och för att överklaga ett negativt beslut, måste man befinna sig i Sverige. "Om du vill vara säker på att undvika återreseförbud och avslag av bistånd så ska du resa till [hemlandet] innan din tidsfrist går ut. Skulle din överklagan leda till ett annat utfall får du komma tillbaka till Sverige." [89]

- Handläggaren har tolkat Migrationsdomstolens beslut felaktigt. Migrationsverket hade beslutat att inte titta på ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) för gymnasiestudier med motivering att den asylsökande hunnit få verkställighetsbeslut för utvisning. Migrationsdomstolen upphävde Migrationsverkets beslut. Detta tolkade handläggaren som att man ska fortsätta arbeta med utvisningsärendet, inte med ärendet om TUT för gymnasiestudier.

- I asylutredningen konstaterar handläggaren att pojken inte varit delaktig i broderns brottsliga handling. När ansökan om gymnasiestudier behandlas anses han, på samma grunder, ha varit delaktig i brottet [151].

- Handläggarna använder olämpliga kriterier, t.ex. "trovärdighet", och accepterade kriterier används på fel sätt [146].

- Migrationsverkets handläggare ger förvarstagna felaktiga uppgifter, avsiktligt eller oavsiktligt. Det har leder till att deras ansökningar inte behandlas [133].

- Handläggare gör ibland synnerligen egendomliga uttalanden som tyder på mycket dålig kunskap och små erfarenheter. 'Liten streber till 24-åring bakom Migrationsverkets bord i Kristianstad till 18-årig afghan: "Du säger att du vill samarbeta men jag tolkar det som att du inte vill återvända. Här i Sverige finns inget för dig; skolan kommer kasta ut dig, du får ingen bostad o kan inte arbeta. I Sverige finns inga möjligheter för dig! Kontakta din familj i Afghanistan." Afghan: "Min familj dödades av talibaner; jag har ingenting där. I Sverige finns möjligheter.. Jag säger inte att jag inte vill återvända men jag har inte fått resedokument fr Afghanska ambassaden". Blond streber: "Vi har avtal m ambassaden och alla som vill får resedokument. Jag tolkar det som att du inte vill återvända. Vi kan inget göra för dig o lämnar nu över ärendet t polis. Lycka till!"' 

- Migrationsverkets handläggare läser inte tidigare material med katastrofala följder. "Migrationsverket denna gång helt glömmer bort all sin kunskap om ärendet sedan tidigare, underlåter att ta del av sin egen dokumentation i ärendet, och därför grundar sitt beslut på felaktiga omständigheter bestående i att pojken bara har en farbror, farbror A. Det är som att farbror B aldrig existerat." [167]

- Minst en ungdom med afghansk bakgrund har fått beslut om utvisning till Somalia. En fick läsa i beslutet att hen kom från Somalia.
-  "För en bad tom Migv om ursäkt vid den muntliga förhandlingen. Handläggaren hade lagt in egen värdering och tolken tolkade fel. Våldtäkter var tolkade som misshandel." 


Identitet  

Kraven på identitetsbevis är ibland absurda och inte trovärdiga. En pojke lämnade in sin egen tazkira och pass, sina föräldrars tazkiror, sin mammas pass, intyg från skolor, foton av sin familj och en video där mamman bedyrar att han är hennes son. Hans ålder skrevs upp för att avslag skulle kunna ges. Handläggaren påstod att föräldrarna var släkt med varandra.  


Barn 


- Barn har förhörts innan god man varit förordnad [120].

- Trots att barnkonventionen ska bli lag i Sverige och Migrationsverket ska ta särskild hänsyn till barn planeras utvisning av barn till "barnhem" i Afghanistan [117].

- Barnets bästa har i många fall inte alls beaktats i asylprocessen, ens när det gäller svårt sjuka barn. "Felet ligger inte nödvändigtvis i lagen utan i tolkningen av lagen och felaktiga tolkningar av lagstiftarens vilja." [95]

- Handläggare förklarar avsteg från barnkonventionen (som Sverige ratificerat) med att "den är inte lag". 

- En 14-åring har fått utvisningsbeslut då man antar att han har socialt nätverk i Afghanistan därför att man anser att han inte efterforskat sin familj tillräckligt mycket [69]. I ett annat fall anser man att kontakten bara är "tillfälligt bruten" [75]. En 14-åring utvisas trots att ha saknar nätverk [79]. Detta trots att det är Migrationsverkets ansvar att det finns ett "ordnat mottagande" när barnet anländer till landet där hen är medborgare. 

- "En 13-åring skulle utvisas till Afghanistan. Enligt Migrationsverket hade han en farbror som kunde ta emot honom. Problemet var att han varit död i 20 år."

- "En handläggare vid ett återvändarsamtal som tycker att ungdomen ska be Afghanistans ambassad att makulera hans pass. Ja, eftersom det visar att han är ett barn, och barn får de ju inte  deportera. Detta märkliga samtal finns alltså inspelat."

- Barn drabbas av föräldrarnas handlingar. En pappa gifte sig för att komma till Sverige och tog med sig sin 9-årige son. Utredningen drog ut på tiden. Sonen är nu 20 och ska utvisas pga. faderns "skenäktenskap".

- En 15-åring fick avslag med hänvisning till nätverk i Afghanistan. Nätverket var den nästan blinde 18-årige storebrodern som lillebror alltid tagit hand om. Storebror fick flytta till vuxenboende, mådde psykiskt dåligt. När han fick sitt avslag begick han självmord [29].

- En 16-åring fick avslag med hänvisning till nätverk i Afghanistan. Nätverket var den farbror som 16-åringen uppgivit mördat hans far [59].

- En åldersuppskriven hänvisades till sina döda föräldrar. "Kan vittna om en, åldersuppskriven, som utvisats till Afghanistan och till sina döda föräldrar och en splittrad syskonskara - som inte finns i Afghanistan. Han 'lever' ensam i Kabul. ERRIN har inte betalats ut ännu efter 6 månader."

Asylskäl

- Kraven som ställs på bevis för asylskäl är enormt höga. Det gäller t.ex. hot, hbtq [8] eller religion [9]. Samtidigt har vissa handläggare endast rudimentära kunskaper om situationen i t.ex. Afghanistan.

- Beroende på handläggare, domare och nämndemän kan samma bakgrund och asylskäl ge helt olika resultat. Systemet är inte rättssäkert [13, 14].
- Beroende på hur aktiva gode män, volontärer, lärare, familjehemsföräldrar m.fl. är ger samma bakgrund olika utfall i asylprocessen. Det är inte rättssäkert.

- Vissa migrationskontor ger sällan eller aldrig avslag, medan andra ger avslag i mycket hög frekvens. Under samma period 2016-17 gav Boden 17% avslag, Uppsala 53% avslag [90].

- Syskon med samma asylskäl har bedömts olika, beroende på när de kom till Sverige [22].

- Individuell bedömning av asylskälen görs inte längre för afghaner [101]. 5 % av dem som fyllt eller blivit 18 år får uppehållstillstånd [27]. Referat från inspelat samtal: "Han säger: Just nu får ALLA killar från Afghanistan utvisningsbeslut. När han ser min min, tillägger han, el åtminstone 99,9 %..." 

Migrationsverket till 15-åring på intervju: ”Asylskälen är tillräckliga, men vi tror inte på din ålder”Det blev medicinsk åldersbedömning, som sa ”14 år”. Migrationsverket säger då att ”åldern är okej men inte asylskälet. Du får återvända till Afghanistan när du blir 18”

- En pojke bedöms som alternativt skyddsbehövande men får ej asyl då han skrivs upp till 18 år. "Migrationsverket bedömer att du vid ett återvändande riskerar dödsstraff, kroppstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling. Ändå beviljas du inte asyl." [138]
- Orimliga krav på papper från Afghanistan. Officiella dokument, med stämplar, från lokala styrespersoner godkänns inte för att de är skrivna för hand. Det gäller även dokument utfärdade av talibaner: En grabb som nu har uppehållstillstånd I Frankrike fick höra av svenska migrationsverket att hotbreven han hade från talibanerna var av ringa bevisvärde pga. inte utfärdade av en myndighet. - N, som arbetade med säkerhet åt US-armé i Kabul, sökte asyl i Sv 2015 och fortfarande bär avslag på sina axlar. Talibanernas hotbrev såg för enkla ut?! Inklusive stämplar och allt.


Åldersbedömningar

- JO har kritiserat bl.a. att man inte i högre grad utgått från den uppgivna åldern [5].

- Handläggare pressades att efter okulär besiktning vid ankomsten ändra den uppgivna åldern till 18 eller däröver [15, 154].

- Många exempel finns på att hänsyn inte tagits till dokument, erfaren och utbildad personals bedömningar mm trots att en sammanvägd åldersbedömning ska göras. [22, 23, 26, 36]. "Hur kan vi veta att din pappa (död sedan flera år) mindes rätt när han sade vilket födelsedatum det skulle stå på din Taskera...?"  - "Min pojke har tazkira, pass, vuxen storebror som intygar ålder, intyg från soc, familjehem, skola, fotboll, skolchef etc. Har tänder som visar under 18 men knät visar över 18. Blev därför 18😳"

- Exempel: "En pojke i Ulricehamn är 17 i passet och ett annat leg. Har varit här 2 år, gått i gymnasium och talar bra svenska. Plötsligt blev han 18 och ett halvt efter en okular besiktning och intervju och ska utvisas. Han ser riktigt barnslig ut. Han har inte ens skäggstubb." 

- En handläggares räknefel gjorde att en ungdom blev ett år äldre [22].
- Nerskrivning i ålder har medfört allvarliga följder för barn. "Jag känner ett barn som kom ensam när han var 11 år, migrationsverket och läkarna bestämde att han är 9 år. När mamman och hans syskon skulle komma för familjeanknytning fick han avslag eftersom åldern på hans lille bror blir samma som han, stackars barnet är helt deppig."
- Syskon har åldersbedömts så att de fått födelsedatum med några månaders skillnad [22]. Av uppenbara enäggstvillingar har den ene har uppskrivits i ålder och den andre nerskrivits. En yngre bror skrevs upp med tre år och har blivit den äldre. 

- En pojke blev under asylprocessen uppskriven 3 år, nerskriven 3 år, uppskriven 2 år, nerskriven 1 år. 

- Sedan den nya medicinska åldersbedömningen började tar man inte längre hänsyn till t.ex. socialtjänsts utlåtanden och annan dokumentation runt ungdomens ålder [55, 102]. I ett fall, där dokumentation och medicinsk åldersbedömning stödde underårighet, valde man att hänvisa till den ålder som registrerats i annat EU-land. "Allt tyder på att @Migrationsverk inte gör helhetsbedömningar. Ex ungdom jag känner: man ignorerade id-handling och intyg från socialsekr, god man, lärare, kurator. Intyg att han växt 15 cm senaste 1,5 året och ansiktsdragen ändrats (pubertet), vilket HVB-hemmets foton bekräftar".  
- Det förekommer att en ensamkommande som skrivits upp i ålder får höra att hen "ljugit om sin ålder".
- Av ensamkommande från alla länder som skrivits upp i ålder har 6 % fått tillfälligt och 4 % fått permanent uppehållstillstånd. Siffrorna för dem som fyllt 18 på naturlig väg är betydligt högre [7]. 

- 18- och 19-åringar (naturlig ålder) har skickats för den nya medicinska åldersbedömningen, liksom sådana som inom en snar framtid fyller 18 år. 
- Handläggare har inte förstått innebörden av basal statistik och att den inte kan användas i individuella fall. ”Vidare framgår att utifrån populationsnivå är det betydligt mer sannolikt att du är över 18 år än under 18 år gammal.” [58]

- Handläggare har inte förstått vad medelvärde innebär och ställer frågor som en minderårig inte kan förväntas kunna besvara. "I Afghanistan föder varje kvinna i snitt fem barn. Det är därför inte trovärdigt att dina föräldrar inte har haft fler syskon. Kan du förklara det?" [86]

- Vittnesmålen om summariska åldersbedömningar är legio. "En lång och stor pojke som uppgivit åldern 17,5 år, med vaccinationsintyg från Afghanistan. Två frågor om ålder ställdes. Åldern accepterades, han fick PUT. Inget erbjudande om åldersbedömning." - "En pojke, uppskriven i ålder, där halva intervjun ägnades åldern. Avslag." - "En pojke lämnade in vaccinationspapper och skolbetyg från Iran. Den med åtta månader uppskrivna åldern kvarstod, han fick andra avslaget."

- En ungdom blev uppskriven i ålder med 4 dagar efter att en medicinsk åldersbedömning genomförts. En annan, som tackat nej, blev uppskriven med 1 månad för att han skulle vara 18 då beslutet fattades. Flera sådana slumpmässiga åldersuppskrivningar finns beskrivna [22].

- När id-handling bedömdes som ogiltig gjorde ungdomen medicinsk åldersbedömning. Den visade under 18 år. Eftersom han skulle fyllt 18 år enligt id-handlingen rev Migrationsverket upp sitt beslut. Åldersbedömningen tillmättes då inget värde [32].
·    
- En lillebror blev uppskriven i ålder och blev äldre än sin storebror. Lillebror kunde därför utvisas medan storebror fick uppehållstillstånd [35]. Två tvillingbröder, med exakt samma asylskäl, fick olika beslut då den ena handläggaren tog beslutet efter 20.7.2016.

- Den metod för åldersbedömningar som Rättsmedicinalverket använder är inte vetenskapligt evidensbaserad, och man använder "hellre fälla än fria" [42, 77].

- En storebror eller farbror som blivit 18 år räknas som "nätverk" som kan erbjuda "ordnat mottagande" när han utvisas tillsammans med en 7-, 12- eller 14-åring [46, 124]. Detta trots att Migrationsverket inte kan vara okunnig om svårigheterna för 18-åringar att klara sig på egen hand i Afghanistan.

- När åldersuppskrivna ungdomar, med beslut från Migrationsöverdomstolen, ska utvisas får de plötsligt den ålder som de uppgivit själva och som står i deras pass.

- En 16-åring skrevs upp till 18 år och fick avslag. Efter överklagan gjordes medicinsk åldersbedömning och han skrevs ner till 17 år. Efter sju månader fick han ett nytt "första avslag". Nu omfattas han inte av någon av gymnasielagarna [115]. 

- En pojke uppgav åldern 13 år när han kom. Den stöddes av tazkira och hans mamma och accepterades av den mottagande handläggaren. Ett år senare gjordes okulär besiktning och han skrevs upp till 18 år. Den mottagande handläggaren skulle alltså bedömt fel på 4 år - han borde ha fått åldern 17 när han kom. Ett foto från det år då han skrevs upp till 18 visar att han är betydligt yngre än 18. (Berättat av den unge mannen själv.)

Psykisk ohälsa

- Handläggarna har inte utbildning i att bedöma om de asylsökandes psykiska hälsa är tillräckligt god för att ett förhör ska kunna genomföras. Förhör har genomförts trots att det varit uppenbart att den asylsökandes psykiska hälsa varit sådan att vederbörande inte kunnat svara på frågorna. 

- Handläggare anser sig ha större kompetens i psykiatri än läkare. Intyg av överläkare inom psykiatrin angående omfattande suicidrisk överprövades av tjänsteman på Migrationsverket som ansåg sig kunna bedöma att suicidrisk inte förelåg. Efter avslag gjordes ett mycket avancerat suicidförsök. [94]

- Handläggare negligerar läkarutlåtanden [95]. Från en hjälpare: "Den pojke jag hjälper har 3!!! läkarintyg från olika läkare inom psykiatrin som beskriver hans suicidrisk som extremt hög. Trots det fick han avslag! Avslaget är överklagat med ytterligare ett läkarintyg från en fjärde läkare som beskriver extrem suicidrisk även det. Pojken har försökt ta sitt liv 2 gånger. Överklagan lämnades i mars, inget svar än."

- Handläggarna har inte utbildning i hur posttraumatiskt stresstillstånd (PTSD) yttrar sig. De som har mycket starka asylskäl, t.ex. tortyr eller sexuellt utnyttjande, kan bli totalt blockerade när det ställs inför ett tidsbegränsat förhör av en totalt okänd människa. Det tolkas som att den asylsökande inte är trovärdig när det i själva verket är symtom på PTSD [23]. 

- Handläggarna förstår inte skillnaden mellan dödlig depression och mindre svår psykisk ohälsa. "Det är så vanligt att ensamkommande barn och ungdomar mår psykiskt dåligt så det är inte rimligt att de ska kunna få uppehållstillstånd på denna grund" om en ungdom som gjort flera allvarliga självmordsförsök [86].

- Om en intagen på förvar är besvärlig uppmanas personalen att provocera personen så mycket att hen kan överföras till häkte [12].

Konvertering


Handläggare uppger att det är riskfritt att utvisa icke-troende till länder som Afghanistan, Iran och Irak [132]. De får råd om att dölja sin kristna tro eller ateism - något som strider mot konventionen om mänskliga rättigheter som vår asyllagstiftning bygger på. 

- Enligt rättschefen Fredrik Beijer påverkas asylbedömningen av vilket behov personen kommer att ha att visa sin religion öppet [135]. Detta är inte i överensstämmelse med konventionen om mänskliga rättigheter. 
- Begreppet "bekvämlighetskonvertering" används som grund för avslag, utan att individuell utredning och bedömning görs av hur allvarligt menad konverteringen är. 

- Troende muslimska handläggare utreder konvertiter [157]. Även: "I veckan hade jag en utredning hos gällande en kristen konvertit; handläggaren var muslim och kände inte till Fader vår, vad en oblat/nattvard eller en katekes är."

- Migrationsverket ställer komplicerade frågor om kristen teologi till sökande som nyligen konverterat [93, 126]. Trots Migrationsverkets försäkran tas bristande teologiska kunskaper som intäkt för avslag, även för analfabeter [127].

- Dålig utbildning i religionskunskap hos handläggare kan leda till utvisning av konvertiter [28, 65, 66, 128].  "Eftersom sökande inte tror på vidskepelse och magi är han inte trovärdig i sin konvertering eftersom kristen tro innehåller mirakler." En präst skriver så här: "Men jag har mer än fem års utbildning och nära 30 år i yrket. Jag skriver intyg, men den 23-årige handläggarens bedömning väger tyngre."

- Icke troende, sekulärt uppfostrade och utbildade handläggare förstår inte när troende asylsökande förklarar sin tro, inte heller vad omvändelse är [128]. 

- Tolkar har dålig kunskap om kristen terminologi. "I ett fall översattes dop till dopning och i ett annat fall översattes evangelisation till benådning och frälsning till frestelse". [93]

- Handläggare lägger in sina egna tolkningar av islam och sina egna värderingar i värderingen av den asylsökandes svar [128, 129].

- Födda kristna får avslag och ska utvisas till Afghanistan [15, 16]. Att vara kristen eller ateist i Afghanistan kan leda till döden [10, 19, 21].

- Migrationsverkets jurist betonar att man inte kan bedöma någons tro och att man inte är experter på religionsutövningFrån en utredning: "Migrationsverket bedömer inledningsvis att en person inte kan göra sannolikt en annan persons genuina religiösa övertygelse." Samtidigt ska den asylsökande göra sannolikt att hen på grund av sin tro har skyddsbehov vid återvändande, och handläggaren bedömer om tron är genuin eller ej [113, 129]. Samtidigt säger rättschefen Fredrik Beijer att "det ligger i betraktarens öga" om en person är genuint troende eller ej [142].  


- Migrationsverket kritiseras för att sekulära handläggare har fel utgångspunkt när de möter konvertiter med ursprung i muslimskt land [114].

- Migrationsverket ställer omöjliga frågor och godkänner nästan inga svar när det gäller konvertiter [129].

- Själavårdarens bedömning tillmäts inte särskild betydelse. "Men målet UM 7545.18 hos Migrationsdomstolen förklarade Migrationsverkets processförare att intygen saknar betydelse därför att intygsgivaren är kristen".   

- Inte heller församlingsmedlemmarna, som man ber tillsammans med, tillmäts betydelse. "Men även dessa vittnen ignoreras i de flesta fall med förklaringen att de är mindre lämpade att bedöma tro än en tjänsteman på Migrationsverket." [134]

Ateism


Migrations­verkets och migrationsdomstolarnas praxis i ärenden där ateism åberopats som asylskäl varierar kraftigt (141).

-  En pojke svarade upprepade gånger att hans ateism inte var asylskäl. När handläggaren fick klart för sig att ateister inte kan skickas till Afghanistan fick han avslag grundat på att Migrationsverket inte trodde på hans ateism [88]. 

- Ateister som accepterar att andra människor är troende och därför inte vill "missionera" anses inte ha asylskäl. "I fall som rör ateism/agnosticism är det först då sökande gör sannolikt att han eller hon vill sprida eller propagera för denna uppfattning som icke-tro kan likställas med religion i förföljelsehänseende."

- Handläggare underlåter att protokollföra sina egna yttranden. "Vid en muntlig förhandling i Stockholm sa @Migrationsverk processledare att han övertygats om att en asylsökandes ateism var genuin. Detta viktiga ställningstagande nämns inte alls i ett långt ifrån fullständigt och ibland också felaktigt protokoll. Avslag i MD och MÖD."

- En ateist, som alltså inte anser att det finns någon gud, fick frågan: "Vad i guds existens är det som du inte tror på?"


Sexualitet


- Ur RFSL:s juridiska rapport 2020: "Alltför många avslag på asylansökningar från skyddsbehövande hbtqi-personer beror på en felaktig rättstillämpning. Asylprövande myndigheter gör på ett systematiskt sätt felaktiga trovärdighetsbedömningar." [173]

- Handläggare utgår från sin egen uppfattning om vad som är "normal" ålder för sexdebut och sexuell aktivitet. "En ung - 17 år gammal - homosexuell ensamkommande kille avkrävdes av handläggare att bevisa han under längre tid varit «homosexuellt aktiv» - för att bli trodd."  

- En fråga som ställs till hbtq-personer är nästan omöjlig att svara på: "Hur kom du till insikt om att du är hbtq?"

- Handläggare ställer konstiga frågor om sexualitet. "Vad avser din åberopade sexuella läggning finner Migrationsverket att du har svårt att reflektera över denna på ett sätt som man kan förvänta sig av en HBTQ-person. Du har inte lyckats förklara på ett trovärdigt sätt hur du ska ha kommit till insikt om din sexuella läggning." [130]  


Handläggares kunskap om Afghanistan 


- En pojke var född i Iran dit hans föräldrar flyttat för 20 år sedan. I hemmet talas farsi (persiska). I avslaget skrev handläggaren "Du har god kunskap om Afghanistan".

- Migrationsverkets jurist ansåg att den nu 16-årige pojken skulle veta om det var talibaner eller IS som "ville kidnappa honom och göra honom till självmordsbombare". Enligt pojken kallade man alla talibaner [100]. 

- Motsägelsefulla bedömningar av tillgången till internet i Afghanistan har gjorts. I ett fall ansågs en pojke kunna utvisas då han på Facebook hade många vänner från Afghanistan. I ett annat fall ansåg man att uppgifter på nätet inte hade spridning till Afghanistan. Detta trots att t.ex. talibanrörelsen sedan länge har hemsidor på flera språk och finns på facebook. 

- En handläggare anser att den asylsökandes historia inte är trovärdig eftersom han lever. "Om de verkligen ville döda dig skulle de ju redan ha gjort det." [118] 

- "I en av ”mina” grabbars domslut står det att om han överlevde resan till Mazar e Sharif så borde han också överleva återresan."

- Handläggare bedömer på mycket lösa grunder att den asylsökande har släktingar i Afghanistan.  "Du har en låst profil på ditt Facebookkonto. Det tar Migrationsverket till intäkt för att du har kontakt med släktingar som du inte vill att Migrationsverket ska få kännedom om." [86]

- Handläggare har dålig uppfattning om hur ett land som Afghanistan fungerar och vilka resurser som finns. En ungdom, uppskriven till 18 år, hade vuxit upp i Pakistan och talade endast urdu och svenska. När han påpekade att han inte kunde språket fick han till svar "De kan nog ge dig en kurs".  

- Handläggare har dålig uppfattning om kultur, traditioner och levnadsförhållanden i Afghanistan [40, 93]. Det leder till att de asylsökandes berättelser avfärdas som icke trovärdiga. "Ja en kille jag känner fick sin ålder uppskriven pga av att handläggaren tyckte att hans händer såg vuxna ut, de var så grova. Ja svarade killen jag har burit tegel sedan jag var 7 år, då blir händerna så. Trams sa handl när man är 7 orkar man inte bära tegel....😳"  - "Min ungdom fick höra att hen var inte trovärdig, för så mycket som hen berättade om kan inte drabba en person!"

- Handläggare väljer att inte tro på barnäktenskap, misshandel i äktenskapet och livsfara på grund av hedersbrott [96]. Enligt bl.a. Migrationsverkets egen rapport kan rymning leda till såväl fängelse som hedersmord [97, 98]. 

- Enligt Migrationsverkets rättsliga ställningstagande kan ensamma kvinnor inte utvisas till Afghanistan. Ändå utvisas ensamma 18-åringar till dödshot [116].

- Handläggare saknar insikt i hur förhållandena före och under flykt är, och vilken tillgång till sjukvård som finns. En ung flicka blev ombedd att lägga fram av läkare attesterad dokumentation på att hon blivit våldtagen före och under flykten. "Annars finns ingen anledning att diskutera detta."


Tolkar  


- Asylsökande har inte alltid fått tolk vid inskrivningen. Persisktalande tolk förstår inte alltid dari [119].
- Tolkar som gjort undermåliga tolkningar har bidragit till negativa beslut. Exemplen där den asylsökanden fått lov att hjälpa tolken är legio. "De ek jag känner har fått tolka för tolken!!!" 

- Tolkar översätter ibland avsiktligt fel. "En asylsökande berättade att när han sagt 'jag tror på Jesus som Guds Son', då hade tolken översatt 'jag tror på Jesus som Guds profet'. När advokaten hade konfronterat tolken, hade tolken svarat 'om jag översätter så, då hädar jag min tro'."

"Tolken sa helt andra saker." berättade ungdomen efter återvändarsamtalet. - "Daritalande pojke, 14 år vid ankomsten 2015. Persisktalande tolk från Iran via telefon vid första samtalet. Fel ålder, fel stavning av namnet, fel anledning till flykten, fel tolkning av mycket..."


"En kristen familj flydde från Bagdad pga dödshot. Dålig tolk som var muslim. Avslag, migrationsverket ansåg att de ljög i allt de sa. Bl.a skrev Migrationsverket att de inte hade nån som helst kännedom från Bagdad och därför inte kunde ha bott där. I domstolen fick de en bra tolk som översatte rätt och inte la in egna värderingar. I domskälen skrevs att de hade god kännedom om Bagdad."

- Handläggaren godkänner inte alltid den asylsökandes berättelse på svenska. 

"Men du sa innan att din pappa var militär, o nu säger du att han är polis? - Nej, jag har hela tiden sagt han var polis. - Ja men din historia är inte trovärdig då du ändrar dig."
- "Blir det fel i översättningen första gången så har ungdomen ändrat sin berättelse om det blir rätt tolkning i nästa instans. Då är hen inte trovärdig."

"Jag blev utskälld när jag försökte rätta tolkens misstag. Sen satt vi hos offentliga biträdet i ett par timmar och rättade det mesta. Beslutsfattaren läste inte den rättade versionen ens. Samtliga fel var kvar."

"Ungdomar som har försökt att rätta sina tolkar har fått tillsägelser från handläggare att inte tala svenska och av tolkar som blivit kränkta av att bli rättade."

Klagomålen på tolkarna har uppmärksammats av media ett flertal gånger [176-181]. Bland annat har rättegångar fått tas upp på grund av bristfällande tolkning.

De juridiska ombuden


- Vissa advokater har så många ärenden att kvaliteten i deras arbete kan ifrågasättas [20]. Det förekommer att advokater inte träffar sina klienter före första mötet på Migrationsverket [48]. Gode männen uppmärksammar bristerna [121].

- Asylsökande kan få ett ombud som är djupt och aktivt främlingsfientligt [99]. Andra kan få gode män och ombud som är helt ointresserade [119].

- Först i maj 2020 planerar Migrationsverket att ställa krav på juridiska ombud. [168]


7. Vad misstänker vi?

- Att pressen varit mycket hård uppifrån att skapa så många avslag som möjligt - "hellre fälla än fria" [11, 22, 24].
- Att handledning och stöd till de nyanställda varit bristfällig då många erfarna blivit sjukskrivna eller slutat.
- Att alla åldersuppskrivna anses ha ljugit om sin ålder, vilket är ett brott, och att det är anledningen till att nästan alla får avslag.
- Att man skickar ungdomar som anser sig vara 18 eller nära 18 år till medicinsk åldersbedömning för att kunna säga att de ljugit om sin ålder och lättare fatta ett negativt beslut.

- Att det utgått rekommendationer till handläggarna att de efter medicinsk åldersbedömning ska fastställa åldern 18 år samma dag som beslutet tas, i syfte att så få som möjligt ska omfattas av gymnasielagen. 
- Att IOM omfattas av korruption, alternativt inte har kapacitet att utföra sitt åliggande [38].
- Att Migrationsverket fått "order" av regeringen att utvisa så många som möjligt.

8. Referenser

3. Kan man gömma sig i Afghanistan? Bidrag av Johan Chytraeus, Anders Fänge och William Maley m.fl.
10. Afghaner som konverterar till kristen tro christianmolk.se 24.10.2016

13. Brist på rättsäkerhet när asylärenden avgörs Hör statsvetaren Livia Johannesson berätta om sin avhandling där hon granskat hur rättssäkerheten fungerar i praktiken i migrationsdomstolarna. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen 21.6.2017

14. Asylsystemet är inte rättssäkert  Dagen 5.4.2017

15. Han betraktas som vuxen av Migrationsverket  SVT 15.5.2017 

16. Jakob, född kristen, riskerar livet i Afghanistan. Migrationsverket tror inte på hans historia  30.6.2017

17. Du får gömma korset  BlankSpot Project 5.7.2017

18. Migrationsverkets generaldirektör vet inte att kristna utvisas till Afghanistan  10.7.2017

19. Afghansk ateist är flykting enligt Migrationsdomstolen  Process advokatbyrå 22.3.2017

20. Livsviktiga beslut på löpande band  Helagotland.se 3.7.2017

21. En kristen ungdom ska tvångsutvisas till Afghanistan 1 augusti  28.7.2017


22.  Migrationsverket JO-anmält för schablonartade åldersuppskrivningar  15.1.2017 

23. "Rättssäkerheten" i asylprocessen för ensamkommande  Elin Lundgren 28.8.2017

24. Migrationsverket svarar på frågor  26.12.2017 

25. Värdering av muntliga utsagor  Göteborgs universitet januari 2017

26. Min mamma är blind på ena ögat och min pappa odlar bomber. Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga  #Vi står inte ut september 2017

27. Knappt 5 % av afghanska 18-åringar får bifall!  15.9.2017    

28. Konvertit utvisas - handläggare saknade kunskaper om kristendom  22.9.2017

29. Synskadade 18-åringen tog sitt liv när han och lillebror skulle utvisas  DN 26.9.2017

30. Till och med Migrationsverket kritiserar Migrationsverket  Processadvokat 6.9.2017

31. Migrationsverket - låt mig hjälpa er! Jag har gjort jobbet åt er  Emilie Hillert, Magasinetparagraf 22.8.2017

32. Åldersbedömdes till under 18 - utvisas ändå  SvD 7.10.2017

33. Färre asylbeslut skylls på "curlade 80-talister"  Sydsvenska 26.8.2016

34. Migrationsverket: Färre asylbeslut är curlade 80-talisters fel  SVT 26.8.2016

35. Må detta eka genom folkhemmet  Göteborgs Fria 11.10.2017

36. Om kärnan brister spelar skalet ingen roll  Vi står inte ut 14.10.2017

37. Utredning visar: Felaktig bedömning i uppmärksammat fall  Migrationsverket 19.10.2017

38. Vart tar återvändarbidraget vägen?   30.10.2017

39. De gode männens egen förening slår larm: Barnkonventionen följs ej  SVT 1.11.2017

40. Ulf Lundgren: Avfärdade berättelser riskerar unga människors liv  DN 27.10.2017

41. Vår behandling av de afghanska ungdomarna är inte anständig  Nanna Töcksberg Zelano, Liberal Debatt 25.9.2017

42. Åldersbedömningar  Hämtat 9.12.2017

43. Rättssäkerheten är bara en kuliss på Migrationsverket  Nanna Töcksberg Zelano,GP 30.11.2017

44. Effektiviteten i asylprövningen  Granskning 2016:2 Internrevisionen, Migrationsverket 20.8.2016

45. Migrationsverket erkänner: Vi är lite dåliga på att prata med barn  SVT 28.11.2017

46. Flera syskonpar ska utvisas till Afghanistan  DN 21.11.2017

47. Migrationsdomstolarna har ökat rättsosäkerheten  Livia Johannesson, DN 28.10.2017

48. Kvalitet i svensk asylprövning. En studie av Migrationsverkets utredning av och beslut om internationellt skydd  UNHCR, Stockholm 2011

49. Brist på rättssäkerhet när asylärenden avgörs  Livia Johannesson presenterar sin avhandling  Stockholms universitet 21.6.2017

50. Fler flyktingbarn avvisas efter ny praxis på Migrationsverket  SVT 26.9.2017

51. Nationell kvalitetsuppföljning med regionalt fokus. Asylärenden, Analysrapport 2017 Rättsavdelningen, Migrationsverket 19.12.2017  

52. Granskning visar: Orimliga beviskrav för barns ålder  FARR 19.1.2017 

53. Du är vuxen tills du bevisar motsatsen. Preliminär genomgång av åldersuppskrivning från barn till vuxen i samband med avslag iasylärendet FARR januari 2017

54. Rasism i domstolarna skadar rättssamhället  Dagens samhälle 7.5.2015

55. Migrationsverket bortser från bedömningar om barns ålder  SVT 14.1.2018

56. Utvärdering av Migrationsverkets nya organisation  Statskontoret rapport 2017:6 

57. Migrationsverkets personal larmar: Allvarliga brister på myndigheten  DN 19.1.2018

58. Allt mer horribla beslutsmotiveringar från Migrationsverket  Emilie Hillert 19.1.2018

59. 16-åringen riskerar att utvisas till pappans mördare  GP 1.9.2017

60. Produktionspress på Migrationsverket hotar rättssäkerheten  Studio ett, SR 22.1.2018 

61. Migrationsverket: Vi har trampat snett  Aftonbladet 15.1.2018

62. Migrationsverkets generaldirektör vet inte att kristna utvisas till Afghanistan  10.7.2018

64. Omprövning efterlyses! Skrivelse till migrationsminister Heléne Fritzon, registrerad Justitiedepartementet 15.12.2017. JU 2017/09796

65. Studie: Migrationsverket fattar beslut på felaktiga grunder  Göteborgs universitet 18.1.2018

66. Migrationsverket kallar frikyrkor för sekter  Dagen 26.1.2018

67. Migrationsverkets ödesdigra misstag måste rättas till  Göteborgsposten 16.1.2018

68. Sverige har punkterat asylrätten för ensamkommande barn  #Vi står inte ut 22.1.2018

69. 14-åring har inte efterforskat sin familj tillräckligt - utvisas till Afghanistan trots säkerhetsläget  Dagens juridik 29.1.2018

70. De medicinska åldersbedömningarna: När rättssäkerheten kommer i sista hand  Advokaten 1-2018

71. Allt fler asylbeslut ändras i domstol  DN 2.2.2018

72. Uttalanden om Migrationsverkets handläggningstid i ett asylärende  JO 22.1.2018 Dnr 7403-2016

73. Migrationsverkets generaldirektör: "Inte nöjd med antalet beslut per medarbetare"  DN 10.2.2018

74. Domstol: Tydlig försämring i kvalitet på asylutredningar  DN 5.2.2018

75. Migrationsverket: "Kontakten är bara tillfälligt bruten"  SVT 12.2.2018

76. Teamledare fattade 83 beslut på fem dagar  GP februari 2018

77. Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar  Ingrid Eckerman 22.2.2018

78. En f.d. anställd på Migrationsverket berättar  Ensamkommandes röster, Facebook 3.3.2018

79. Föräldralöse Seyed lämnade personligt brev till statsminister  Nyheter i Nybro 13.3.2018

80. Allt fler mål återförvisas - ett tydligt bevis på Migrationsverkets brister  Process Advokatbyrå 16.3.2018

81. Juristerna, brotten och den svarta listan  Kaliber, SR 2.4.2018

82. Lagstiftarens elefant i rummet - Migrationsverkets rätt att förordna offentliga biträden  Dagens juridik 13.4.2018

83. Osjälvständiga domstolar banade väg för utvisningar  SvD 19.7.2018

84. Hur ska vi annars garantera rättssäkerheten?  Insändare, Nämndemannen 21.2.2018 sid 14

85. Åtgärda problemet med politiska nämndemän - annars väntar katastrof  Jan Guillou, Aftonbladet 22.7.2018

86. Emilie Hillert  Facebookinlägg 7.8.2018

87. "Inte konstigt att det blir fel" - intern rapport avslöjar brister i varannan asylutredning  Dagens juridik 1.2.2017 

88. Är Migrationsverkets viktigaste uppdrag att leverera avslag?  DN 7.6.2918

89. Det blir bara värre ...  Emilie Hillert, Facebook 8.8.2018 

90. Bedömer asylkontoren olika?  Ordfront Magasin nr 2/2018 23.4.2018

91. Granskning av Migrationsverkets användning av språkanalyser  Sten Heckscher 30.6.2015

92. Ord mot ord. Språkanalyser ur ett rättssäkerhetsperspektiv  Tanja Danilova, LAGF03, Lunds universitet 2017

93. Är du kristen ska du dö  Världen idag 24.7.2018

94. Hur kan mitt parti göra de unga till gatubarn?  Aftonbladet 15.4.2018

95. En stulen barndom - barnrättsrapport  Södertörns högskola och Etikkommissionen 2018

96. Hjälp mig Sverige - jag kommer att bli dödad om jag skickas tillbaka  Metro 27.8.2018

97. Temarapport Afghanistan: Hedersproblematik och moralbrott  Lifos 19.1.2018 

98. Adultery, rape and escaping the house: The protection and policing of female sexuality in Afghanistan  CMI working paper 9, December 2017 

99. AFS-politiker företrädde asylsökande - nu kommer krav att hon stoppas  SR 18.9.2018

100. DN Kort sagt 18.9.2018

101. Åldersbedömningar bör inte ses som enda bevis  SvD 30.4.2018 

102. Allvarligt fel fick stor betydelse i asylärenden  SvD 6.10.2018

103. Myndigheter beställer okvalificerade tolkar - "hotar rättssäkerheten"  SVT 7.10.2018

104. Tolken stoppades efter bråk och hot - anställdes som handläggare  SVT 7.10.2018

105. Tolkar kan inte dari - risk för felaktiga asylbeslut  SR 16.1.2017

106. SVT avslöjar: Asylsökandes biträden stoppade efter sexbrott, bedrägeri och falska titlar  SVT 14.10.2018

107. Stoppade biträden fortsätter i domstolar: "Man undrar vad myndigheterna håller på med"  SVT 14.10.2018

108. Quarterly report on the protection of civilians in armed conflict: 1 January to 30 September 2018  UNAMA 10.10.2018

109. UNHCR Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan  UNHCR 30.8.2018

110. From Europe to Afghanistan. Experiences of Child Refugees  Save the Children Sweden Oktober 2018

111. How safe is Afghanistan? Internationell konferens 4.10.2018

112. Fel av Migrationsverket att stoppa gymnasielagen  DN Debatt 31.10.2018 

113. Migrationsverket skickar konvertiter till döden  Expressen 7.11.2018

114. Hur många fler konvertiter ska behöva dö?  Dagen 8.10.2018

115. Hjälp Eqbal att få stanna i Sverige!  Skrivunder 4.11.2018

116. Låt Sahar stanna!  Skrivunder 8.11.2018

117. Stoppa utvisningen av 12-årige Obaid  Skrivunder 18.10.2018 

118. "Om de verkligen ville döda dig skulle de ju redan ha gjort det"  Magasinet Paragraf 27.11.2018

119. Hur bedömer man om en människa är värd att behålla eller värd att förlora? Letrezastay 

120. Ett rättsosäkert förfarande  RGMV 16.11.2018 

121. Gode män: Asylprocessen är inte rättssäker  SR 5.12.2018

122. Nationell kvalitetsuppföljning med regionalt fokus: Asylärenden. Analysrapport 2018  Migrationsverket 3.12.2018

123. Ett mottagande som inte är rättssäkert har normaliserats  RGMV 7.1.2019

124. Utvisas till farlig provins - "död" pappa ska ta emot  SvD 30.12.2018

125. Migrationsverket gav felaktiga uppgifter om olämpliga biträden  SVT 21.1.2019 

126. Är jag kristen nu?  

127. Svar från Migrationsverket (?) till en asylsökande analfabet  Facebook 19.1.2019

128. Asylsökande konvertiter och myndigheternas katekesförhör. En studie om konvertiters asylprocess med Migrationsverket  Göteborgs universitet ht 2017

129. Migrationsverkets frågor till konvertiter  Christian Mölk 28.1.2019

130. Folkets juristbyrå

131. Malmquist V. Fruktan och skam - En granskning av migrationsdomstolarnas bedömningar av HBTQI-asylärenden  Examensarbete, Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2016

132. Almina Imanovic, Facebook

133. Tydligen är det tillåtet för Migrationsverket att ljuga i sina beslut  Process advokatbyrå 4.5.2018

134. Advokat: Konvertiters mål prövas inte på rätt sätt  Dagen 15.3.2019   

135. Konvertit - asylskäl eller inte?  Människor och tro, P1 21.3.2019  

136. Nyss bodde Omid hos en familj i Sala - nu sover Omid under en bro i Paris  Expressen 11.2.2019 

137. Lotteri i Migrationsdomstolen  Östra Småland 5.4.2019

138. Salaam Sverige  Kristianstadsbladet 10.4.2019 

139. Rättsvidrig behandling av afghanska konvertiter  UNT 20.4.2019

140. Namninsamling: Jo, Migrationsverket dömer konvertiter till utvisning  Hela Pingsten 23.1.2019

141. Hög tid för Sverige att ta hoten mot ateister på allvar  DN 5.5.2019

142. Jo, Migrationsverket dömer konvertiter till utvisning  Hela Pingsten 23.1.2019

143. UD ljuger inför Europadomstolen  Fanzingo 27.5.2019

144. Försäkringskassan lyhörd för politisk styrning - individen kommer i kläm  Avhandling, Lunds universitet 25.0.2019

145. Lundberg A, Jansson-Keshavarz S. Migrationsverket ändrar på lagens innehåll för att ensamkommande barn inte ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige  Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet 2018-19 nr 4

146. Migrationsverket manipulerar asylprocessen  13.6.2019

147. Lagstiftarens elefant i rummet - Migrationsverkets rätt att förordna offentliga biträden  Dagens Juridik 13.4.2018

148. Juristerna, brotten och den svarta listan  SR Kaliber 2.4.2018


149. Wejedal S. Rätten till effektivt biträde i migrationsprocessen. En problematisering av Migrationsverkets behörighet attförordna offentliga biträden  Juridisk publikation, särtryck hur häfte 2/2018

150. Svårt för asylsökande att byta dåliga ombud   SR 4.12.2018

151. Migrationsverket - en självutnämnd allsmäktig myndighet  Magasinet Paragraf 30.8.2019

152. Migrationsverket erkänner fel - men Jaweeds bror utvisas ändå  SR 12.3.2019

153. Osäker rättshantering vid Försäkringskassans felbedömningar  forskning.se 31.5.2019

154. Fem år äldre - efter ett ögonkast  Thord Eriksson 31.10.2019

155. Rättsosäkra migrationsbeslut  Socialpolitik 6.11.2019

156. Krister Törneke: Kristne Mahdi hölls i förvar längre än tillåtet  29.11.2019

157. Adventstid i väntan på bödlarna  SvD 1.12.2019 

158. Ensamkommande tog sitt liv - nu kritiseras Migrationsverket av JK  Dagens juridik 18.2.2020

159. Migrationsdomstolarnas bedömningar kan vara politiska  SR 5.3.2020

160. 14-åringar får utvisningsbeslut  FARR 17.4.2020

161. Olämpliga asyljurister kan fortsätta företräda asylsökande  SR 19.5.2020

162. Svårt för asylsökande att byta biträde: Han förstår inte mina problem  SR P4 Dalarna 18.5.2020

163. Nekades asyl: Mitt offentliga biträde glömde viktiga bevis  SR P4 Örebro 18.5.2020

164. Kritik mot asylbiträden som missköter sina uppdrag  SR P4 Värmland 18.5.2020

165. Inget skadestånd men väl kritik mot Migrationsverket för handläggning av asylansökan avseende två bröder  JK 6629-18-4.3 17.2.2020 

166. Migrationsverket skärper kraven på juridiska ombud  SvD 21.5.2020

167. Har vi ingen skam i kroppen?  Emilie Hillert, Magasinet Paragraf 20.5.2020

168. Migrationsverket skärper krav på juridiska ombud  SvD 21.5.2020

169. Oroväckande praxis om ersättning i migrationsmål  Dagens juridik 25.5.2020
171. Arbetsmiljön har försämrats oerhört  NT.se Norrköpings tidningar 14.9.2015
175. Avslagsmotiveringar i hbtqi-asylärenden  Aino Gröndahl, RFSL 9.11.2020
176. Svårt att dra in tolkars auktorisation  Aftonbladet 25.12.2020


9. Exempel från Finland


Long Play avslöjar: Färdiga mallar styr Migris negativa asylbeslut  Yle Nyheter 3.5.2017


10. Bakgrundsmaterial


Statistik

Åldersbedömningar

Migrationsverket väntas ta färre asylbeslut  SvD 25.7.2017

Utvisningarna måste stoppas och avslagen omprövas  Analysblogg 1.6.2017

Reaktioner väller in - många vill berätta sanningen   Folkbladet 24.5.2017
Personalen på migrationsverket larmar - klarar inte av sitt uppdrag  Folkbladet 19.5.2017
Fick inget gehör - anmälde ledningen  Folkbladet 23.5.2017

Brister i Migrationsverkets asylutredningar  SR 1.2.2017

"Inte konstigt att det blir fel" - intern rapport avslöjar brister i varannan utredning  Dagens Juridik 1.2.2017

Tiotusentals asylsökande avvisas  Anders Yngeman spår att hälften av dem som kom 2015 skulle sakna individuella asylskäl. Får han sin spådom uppfylld? Dagens Industri 27.1.2016

Deras åldersgissning är skamlig  Expressen 11.1.2017

Migrationsverkets personal varnar: "Vi utreder inte tillräckligt för att kunna fatta rätt beslut"  Dagens Juridik 10.11.2016

Motsägelsefulla uppfattningar om flyktingbarn och deras trovärdighet  Pressmeddelande, Stockholms universitet 20.4.2016

Ensam på flykt - och ifrågasatt av Sverige  En sammanfattning av avhandlingen "Drawing the limits" vid Stockholms universitet.  Aftonbladet 27.4.2016



Exempel

- En lång och stor pojke som uppgivit åldern 17,5 år, med vaccinationsintyg från Afghanistan. Två frågor om ålder ställdes. Åldern accepterades, han fick PUT. Inget erbjudande om åldersbedömning.
- En pojke, uppskriven i ålder, där halva intervjun ägnades åldern. Avslag.
- En pojke lämnade in vaccinationspapper och skolbetyg från Iran. Den med åtta månader uppskrivna åldern kvarstod, han fick andra avslaget.
- "De ek jag känner har fått tolka för tolken!!!"



Åldersbedömningen i asylärenden: Rättssäker och tillförlitlig? Juridiska fakulteten, Lund 2016:
Som utgångspunkt ska bedömningen av huruvida den sökandes uppgivna ålder kan anses sannolik i enlighet med beviskravet ske först i samband med att slutligt beslut i ärendet fattas. Det innebär att det är den ålder som den sökande själv uppger vid ansökningstillfället som ska registreras och tills vidare gälla för handläggningen av ärendet. ... Migrationsverkets handläggare är emellertid instruerade att redan vid ansökningstillfället bortse från den sökandes egna uppgifter om sin ålder och istället registrera denne som vuxen, i de fall där ”var och en utan närmare överväganden klart kan konstatera att det rör sig om en vuxen person”, så kallade uppenbara fall. Trots att registreringen av den asylsökandes ålder är avgörande för att komma i åtnjutande av de särskilda förmåner och rättigheter som barn är berättigade till och för hanteringen under asylprocessen saknas närmare riktlinjer och förtydliganden av vad som är att anse som ”uppenbara fall”.

Ovan nämnda initiala åldersbedömning kan sättas i relation till att såväl Migrationsdomstolen som Socialstyrelsen slagit fast att utseendebedömningar är att anse som ovetenskapliga och därmed en oacceptabel metod för att bedöma en asylsökandes ålder. Kritik har därför riktats mot att Migrationsverkets handläggare gör en intuitiv bedömning av den sökandes ålder utifrån en yttre inspektion, där kritiken bottnar i att en sådan bedömning riskerar att bli subjektiv och godtycklig b.la. eftersom individers yttre och mognadsgrad kan variera trots samma ålder och riskerar att färgas av omedvetna fördomar hos handläggaren. En annan aspekt som ansetts vara problematisk med detta förfarande är att handläggaren riskerar att påverkas av kostnadshänsyn i sin initiala bedömning av den asylsökandes ålder, då de särskilda förmåner som ett barn är berättigad till innebär betydligt högre kostnad för asylprocessen för ett barn jämfört med en vuxen. Handläggare på Migrationsverket samt verkets presschef har bekräftat att den uppenbarhetsbedömning som ska göras vid det första mötet med den asylsökande upplevs som otydlig och svår.

Bedömning av den asylsökandes ålder är en svår och komplicerad uppgift, och bör därav alltid utföras av en expert. Vid en uppskattning av den sökandes ålder måste hänsyn tas till faktorer så som socio-ekonomisk status, etniskt ursprung samt i förekommande fall även till sjukdomar och näringsbrist, eftersom dessa faktorer kan ha betydelse för utfallet av bedömningen. Ingen av de ovan nämnda medicinska metoderna är helt tillförlitliga, men Socialstyrelsen anser att röntgen av knä- eller fotled med magnetkamera uppvisar en totalt sett acceptabel säkerhet ifråga om att kunna bedöma om en asylsökande är under eller över 18 år. Med denna metod blir ca. 90% av de undersökta totalt sett rätt klassificerade och man rekommenderar därför att den används. Det föreligger dock risk för att dubbelt så hög andel flickor som pojkar, 10% respektive 5%, inom den andel som bedöms som säker, ändå klassificeras som vuxna när de i själva verket är barn vid användande av denna metod. Socialstyrelsen föreslår därför att man i de fall där det råder betydande osäkerhet ifråga om resultatets riktighet bör följa principen om att hellre fria än fälla eftersom man anser det vara bättre att en vuxen får det skydd som är avsett för barn, än att ett barn blir utan skydd.

UNHCR har i sina riktlinjer för asylprocessen uttalat att det vid tveksamhet ifråga om den asylsökande passerat 18-årsdagen, ska denna enlighet med regeln om tvivelsmålets fördel tolkas till den asylsökandes fördel och denne ska betraktas som underårig.

Den initiala åldersbedömning som måste göras i samband med att en aylsansökan registreras utförs i dagsläget, i enlighet med migrationsverkets interna instruktion, genom en yttre bedömning på basis av den sökandes utseende och uppträdande. Ett rättssäkert asylförfarande förutsätter att tveksamheter ifråga om asylsökandes ålder hanteras på ett enhetligt och objektivt sätt, med en metod som är förutsebar och behandlar lika fall lika. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv framstår den nuvarande initiala åldersbedömningen därmed som problematisk. Detta eftersom den sker på basis av en knapphändig instruktion, där den specifika handläggarens personliga uppfattning snarare än objektiva kriterier blir avgörande för om den asylsökande registreras som vuxen eller barn. Utan närmare riktlinjer riskerar den initiala åldersbedömningen att präglas av subjektivitet snarare än grundläggande förvaltningsrättsliga värden. Vidare kan lämpligheten av att det är helt upp till en handläggare hos Migrationsverket att göra den initiala åldersbedömningen ifrågasättas. Det framstår inte som rättssäkert och ändamålsenligt att någon utan medicinsk utbildning har att utföra denna komplicerade uppgift, med tanke på att faktorer så som etnicitet, trauma och förekomsten av sjukdomar konstaterats ha betydelse för utfallet av bedömningen.

2 kommentarer:

 1. Läser igenom allt och det är en obehaglig läsning.
  Vart är Sverige på väg? Vad är det folk inte fattar eller vill förstå?
  Har inte unga människor från bl a Afghanistan något människovärde?
  Jag står inte ut. Stoppa utvisningarna NU!

  SvaraRadera
 2. Stoppa utvisningarna till Afghanistan #vistårinteut dessa hjärtlösa utvisningar där empatin för dessa människor saknas. Det handler om människor av kött och blod som riskerar döden .

  SvaraRadera