Hur mår hjälparna?

Artiklar med etiketten Svenskarna.

Att vara hjälpare utan skyddsnät. I: Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021. Migra förlag 2021.

Röster - filmen  En dokumentärfilm om vad som hänt med civilsamhället som engagerat sig för ensamkommande barn och ungdomar. 

Mer stöd till hjälparna!

Att förebygga suicid bland ungdomar med osäkra uppehållstillstånd  Webinarium med suicidforskaren Ullakarin Nyberg 21.9.2023
Lisa Ortiz: Motiverande samtal, MI och GRIT med ensamkommande: Att förstärka hopp och uthållighet i asylprocessen och vid avslag.  Type and tell 2017. ISBN 9789177394273

Fråga Insidan: Volontär vill ge hopp till ensamkommande barn  DN 22.6.2018

Hjälp att hjälpa  Radiopsykologen 1.3.2018

Brev till socialminister Annika Strandhäll, Lena Micko, SKL, Olivia Wigzell, Socialstyrelsen, och Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten  14.12.2017

Svar från SKL  21.12.2017
Hjälparna måste få hjälp  Norrbottenskuriren 28.12.2017

Meta Wiborgh i P4 Norrbotten 28.12.2017

Bertil Hagström i P4 Sjuhärad 28.12.2017 

Anna Calderón i P4 Dalarna 28.12.2017

#Vi står inte ut  103 kommentarer till inlägget


Se även avsnittet "För dig som hjälpare" på sidan Psykisk hälsa

Bakgrund


Det kommer allt fler rapporter om den stress som människorna runt de ensamkommande ungdomarna känner. På Facebook ges det regelbundet uttryck för detta. När nu utvisningarna börjar på allvar kommer den att öka. När gymnasielagen går igenom blir det lärarnas bedömningar som avgör om ungdomen får stanna eller ej.

Inom traumapsykologin talar man om sekundär traumatisering och vikarierande traumatisering av professionella. Man bör kunna använda samma begrepp då det gäller hjälpare som är lekmän, eftersom de ofta får höra den traumatiserades berättelse och utsättas för ångesten.

Vikarierande traumatisering är något som drabbar behandlaren mer ingående med kumulativ effekt. Minnesbilder kan återupplevas utanför terapirummet som vore de terapeutens egna. Terapeutens personlighet påverkas vilket kan leda till ångest, social isolering, somatisering och depression.

Sekundär traumatisk stress eller "compassion fatigue" är en sorts utmattning av att om och om igen exponeras för personer som behöver mycket emotionellt stöd. Om man har symtom längre än sex månader talar man om sekundärt traumatiskt stressyndrom (STSD) med i stort sett samma symtom som posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Förebyggande åtgärder är att ha aktiva copingstrategier som reglerad arbetstid med rimlig arbetsbörda, en aktiv fritid och gott socialt stöd. Inom arbetet är handledning, kollegialt stöd, tid för reflektion och eventuellt egen terapi viktiga faktorer både förebyggande och behandlande.

Två nationella trauman som drabbat Sverige i modern tid är Estoniakatastrofen 1994 med 500 döda samt tsunamin i Thailand 2004 med 540 dödade och 1 500 skadade svenskar. Vid båda dessa katastrofer anslogs stora resurser för psykologiskt stöd, nationella sorgedagar med mera.

Den aktuella katastrofen handlar om storleksordningen 10 000 ungdomar som ska skickas till länder i krig och konflikt. De som berörs är professionella, t.ex. HVB-personal, lärare, kuratorer, skolhälsovårdspersonal, BUP-personal, tolkar, handläggare och advokater lika väl som lekmän, t.ex. gode män, familjehemmen, kontaktpersoner, skolkamrater, ideella familjehem, idrottsföreningar, kyrkorna. Det kan handla om närmare 100 000 personer som löper risk att drabbas av STSD eller vikarierande traumatisering.

I dagens läge är det tveksamt om ens de professionella får det stöd och den behandling som de har rätt till enligt arbetsmiljölagstiftningen. Att lekmän inte får det står dock klart.

Arfwidsson, Ulrika. "Mottagningen är som en liten borg" - en intervjustudie på BUP traumaenhet Rosenlund. Examensuppsats i psykologi, institutionen för psykologi, Stockholms universitet 2014.

Marklund, Jenny. Förekommer sekundär traumatisering bland professionella i arbetet med traumatiserade människor? En kvalitativ studie om påverkan av traumatiska berättelser. Examensuppsats, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet 2016.

Isdal, Per. Medkänslans pris. Om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma. Gothia fortbildning 2017.

Projekt: Social sårbarhet och civilt motstånd i migrationens fotspår - en fallstudie av lidande, etiska och moraliska ställningstaganden bland svenska volontärer, socialarbetare och unga migranter  Linnéuniversitetet 1.8.2017 - 31.12.2019

Läs mer

Eldsjälarna hotar att slockna  ETC 2.1.2018

Liberaler, stå upp för er deportationspolitik!  203 lärare i replik till Jan Björklund  SvD 18.12.2017

Det sliter i hjärtat när ni tar våra ungdomar. 37 lärare om ensamkommande elever  Aftonbladet 18.12.2017

Hög fysisk och psykisk ohälsa hos oss som möter ensamkommande  Vi står inte ut 3.11.2017

Det var ju inte så här det skulle bli! "Hur ska vi leva med skammen att Sverige inte vill ha dig?" Göteborgs fria 27.10.2017

Att inte bli utmattad pensionär  AllmänMedicin 3-2017

Socialarbetare prövas hårt av dubbla roller kring migranter  Socialhögskolan, Lund 3.10.2017

Sjuk av att hjälpa - ny bok om flyktingengagemangets pris  Blankspot 3.10.2017

De ensamkommandes stödpersoner påverkas starkt  12.5.2017

Moralisk stress för lärare som undervisar utvisningshotade  Skolvärlden 28.4.2017

Massutvisningar får gode män att sluta  Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare (RGMV) 23.10.2016 


Svenskarna  Inlägg från stödpersoner

Socialminister Annika Strandhäll: "Jag har torkat tårarna"  3.11.2017

Varför gråter de vuxna? Några röster från facebook  23.9.2017

Tuula: Ibland har jag bara tysta tårar  20.9.2017

Lena Matthijs: Vid ett etiskt vägskäl  13.7.2017

Politiker: Många bekräftar Lisas starka känslor  29.5.2017

Lisa: Jag har börjat hata er med en intensitet som skrämmer mig  20.5.2017

Karin: Jag kan bara inte förstå hur allt detta kan tillåtas fortgå  18.5.2017

Michelle, lärare: Att känna sig så maktlös ...  16.5.2017

10 miljoner - ett hån mot ungdomarna och hjälparna  10.4.2017

Jag har ont i min svenska själ  30.3.2017

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar