lördag 3 februari 2018

Riksrevisionen ombeds granska regeringen och Migrationsverket3.2.2018

Till Riksrevisionen

Jag önskar att Riksrevisionen granskar dels hur regeringen styr Migrationsverket, dels om Migrationsverkets utredningar och beslut i asylfrågor, speciellt gällande ensamkommande ungdomar, är rättssäkra.

Regeringen

Den 24 november 2014 presenterade regeringen ett förslag till tillfällig asyllag. Trots att samtliga remissinstanser var emot den röstades den igenom av riksdagen. Med tiden visade det sig att alla de farhågor remissinstanserna haft har infriats.

Migrationsverket införde en ny praxis, att ungdomar som bedömdes vara 17,5-18 år skulle utredas och beslutas om som om de vore vuxna. Man betade av asylansökningarna från Syrien eftersom de var enkla och man snabbt kunde uppnå resultat [1]. Som en följd sköts utredningarna av afghanska ungdomar fram, vilket gjorde att många han fylla 18 år. Till följd av medicinska åldersbedömningar med tveksam metod uppskrevs de flesta övriga till 18 år. Varken åldersbedömningarna eller bedömningarna av asylskäl tycks vara individuellt grundade utan snarare schablonartade. Av de som fyllt/skrivits upp till 18 år har mindre än 10 % fått bifall.

Det förefaller otroligt att Migrationsverket skulle tillämpat lagen på detta sätt utan regeringens godkännande, kanske t.o.m. påtryckningar. Det finns andra fall där ministerstyret är tydligt, och det finns inga skäl att tro att asylprocessen inte skulle ”dirigerats” från regeringen. Dess stora motstånd mot att införa lättnader stärker denna tro.

Ansvarsfrågan mellan Regeringen och Migrationsverket är oklar, då statsministern och generaldirektören gärna hänvisar till varandra [2]. Det vore bra med ett klarläggande.

  1. Omprövning efterlyses! Skrivelse till migrationsminister Heléne Fritzon, registrerad Justitiedepartementet 15.12.2017. JU 2017/09796
  2. Vem bestämmer i Sverige? Regeringen och Migrationsverket abdikerar båda  Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 28.6.2018

Migrationsverket

Rättsosäkra åldersbedömningar med schablonartad uppskrivning i ålder är för närvarande regel. Det finns flera exempel på att handläggare har dålig kunskap om hemländerna och förhållandena under flykt liksom om kristendom. Ofta är utredningarna undermåliga. Detta har lett till utvisningar av bland annat barn som saknar ordnat mottagande och kristna, men också av ungdomar som har starka asylskäl, t.ex. individuella fiender.

Här vill jag hänvisa till brevet med bilagor som december 2017 ställdes till statsminister Stefan Löfven, migrationsminster Heléne Fritzon, f.d. migrationsministern Morgan Johansson, generaldirektör Mikael Ribbenvik, Migrationsverket och säkerhetschef Fredrik Beijer, Migrationsverket. Brevets bilaga 2 är uppdaterad till dagens datum. (Bilaga 1, separat fil)

Därefter hänvisar jag till den utförliga sammanfattningen gjord av Viktoria Nyström i Praktisk juridik 1-2018. (Bilaga 2, infogad i denna fil)

Länkar till de kritiska artiklarna om åldersbedömningarna i bland Läkartidningen och Svenska Dagbladet finns samlade på https://stoppautvisningarna.blogspot.se/p/aldersbedomningar.html.

Länkar till artiklar om kristna, konvertiter och ateister finns här https://stoppautvisningarna.blogspot.se/p/kristna-och-konvertiter.html


Ingrid Eckerman
Pensionerad allmänläkare
Initiativtagare till uppropet, hemsidan och facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!  https://stoppautvisningarna.blogspot.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar