måndag 1 juli 2019

Många rapporter om asylpolitiken!

Ett urval av rapporter och böcker som givits ut.

Vår asylpolitik är en brännande fråga som den nya regeringen, oavsett hur den kommer att se ut, inte slipper ifrån. Det var nog många som tänkte sig att när gymnasielagen går igenom blir det lugnt. 
Men så blir det inte. Dels är det 9 000 ungdomar* som inte omfattas av lagen. Dessutom har vi volontärer "barn" och "barnbarn" både på Paris gator och på gatorna i Afghanistan. Vi glömmer inte, vi förlåter aldrig, och vi fortsätter kämpa för dem vi har kvar.
Än är inte Wikipediaartikeln "Afghanistanutvisningarna 2016-2019" publicerad. Men den är på gång. Som ett delprojekt har artikeln Medicinsk åldersbedömning utvidgats och uppdaterats.
Här läggs länkar till forskningsartiklar, rapporter, böcker med anknytning till flyktingpolitiken från 2015 och framåt. Sidan uppdateras hela tiden - mängden material ökar.

Forskning 

Asylkommissionen är ett samarbete mellan civilsamhälle, forskare och professionella. Verksamheten bedriver gränsöverskridande forskning och studier av grundläggande rättsprinciper för personer som sökt skydd i Sverige.

Asztalos Morell I. (2019) Contestations of the Swedish Deportation Regime: Civil Mobilisation for and with Afghan Youth. In: Feischmidt M., Pries L., Cantat C. (eds) Refugee Protection and Civil Society in Europe. Palgrave Macmillan, Cham  Abstrakt Studien har utförts med facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! som grund. 

Östman, Caroline. ​Unaccompanied minors and political responses in Sweden: Challenges for social work. Doktorsavhandling, Mittuniversitetet 2019. ISBN: 978-91-88947-01-7

​Barn, migration och integration i en utmanande tid  Stockholms universitet, Ragulka press 2019Vittnesseminarium 8.11.2018, Södertörns högskola.

Wallin V. Vårdutbildade i ideellt arbete: Vård på Centralen - ny organisationstyp vid flyktingkrisen 2015  Socialmedicinsk tidskrift 2018;5:559-576
How safe is Afghanistan? Internationell konferens 4.10.2018

Djampour, P. ​Border crossing bodies: the stories of eight youth with experience of migrating  Doktorsavhandling, Malmö universitet 2018. ISBN 9789171049148 

Ana Hagström, Anna-Clara Hollander, Ellenor Mittendorfer-Rutz. Kartläggning av självskadebeteende,suicidförsök, suicid och annan dödlighetbland ensamkommande barn och unga  Karolinska Institutet 31.1.2018 ISBN 978-91-7676-052-9
RESPOND – Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond Ett EU-projekt lett från Uppsala universitet. Där ingår ett rundabordssamtal 6.12.2018 med bland annat volontärer.
Flyktingkrisen analyseras i stort forskningsprojekt SSIL today 27.12.2017
Asztalos Morell I. (2019) Contestations of the Swedish Deportation Regime: Civil Mobilisation for and with Afghan Youth. In: Feischmidt M., Pries L., Cantat C. (eds) Refugee Protection and Civil Society in Europe. Palgrave Macmillan, Cham  Google books Denna studie bygger på facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Andersson LMC, Hjern A, Ascher H.
Undocumented adult migrants in Sweden: mental health and associated factor BMC Public Health 2018;18:1369 
  Mycket svåra förhållanden för papperslösa migranter Göteborgs universitet 25.2.2019

Johannesson Livia. In courts we trust. Administrative justice in Swedish migration courts. Avhandling Stockholms universitet 2017. ISBN 978-91-7649-694-7

​Vuxen man i arbetsför ålder: Om internt flyktalternativ i Afghanistan  Uppsala universitet ht 2017 

Den temporära lagen - en fråga om status och konventionskränkningar?  Örebro universitet vt 2017

Wallin V, Karlssson M. Vård på Centralen: Professionella i ideellt arbete - framväxt av en ny typ av organisation i civilsamhället vid flyktingkrisen 2015  Socialmedicinsk tidskrift 2017;5:565-571 

Mikael Dahlberg, Mats Anderberg. Tvärsnittsstudie baserad på uppgifter om ensamkommande barn och unga i databasen IKMDOK  Linnéuniversitet 2017

​Fruktan och skam - En granskning av migrationsdomstolarnas bedömningar av HBTQl-ärenden  Lunds universitet 2016

Daniel Hedlund. Drawing the limits. Unaccompanied minors in Swedish asylum policy and procedure  Avhandling, Stockholms universitet 2016

Lisa Ottosson. Utan given hemvist. Barnperspektiv i den svenska asylprocessen  Avhandling, Stockholms universitet 2016

Josefsson J. Children at the borders  Linköpings universitet 2016

Lundberg A, Lind J. Barn i migrationsprocessen  MIM, Malmö universitet  2015

Aycan Çelikaksoy, Eskil Wadensjö. Ensamkommande barn i Sverige  SULCIS, Stockholms universitet 2015 

Rapporter 


Hur kan Sveriges kommuner förbereda sig för nästa flyktingtopp?  Sweden Research 10.9.2019

87 röster om migration  Nordiska museet och Migrationsverket juni 2019

Tillförlitliga kriterier. En granskning av Migrationsverkets tillförlitlighetsbedömningar av asylberättelser  Rådgivningsbyrån/Asylrättscentrum juni 2019

Civilsamhällets röst. Sammanställning av remissyttrande "Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige"  #Vistårinteut juni 2019 

Unga som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen  Socialstyrelsen 12344/2019 4.6.2019

Konvertitutredningen  Pingst.se 20.3.2019

Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter: integration, inklusion och jämställdhet  Red Mehrdad Darvishpour, Niclas Månsson. Liber 2019. 236 s. ISBN 978-91-47-12926-3

Barn i förvar  Röda Korset 28.11.2018

En tid av mötenArbetet med asylsökande och nyanlända i Svenska kyrkans församlingar 2015-2016  Svenska Kyrkan 2017   Presentation ppt   

Lyssna på mig! Barns och ungas röster om asylprocessen och förslag till förbättringar  Röda Korset 2017  
"Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber". Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga  #Vi står inte ut 10.9.2017. Berättelser om undermåliga asylutredningar med många grava fel. Rapporten består huvudsakligen av exempel.

Barn som flytt - en riskgrupp för psykisk ohälsa  BRIS 2017:3

Mellan flykt och framtid  Rädda barnen och Emerga 2017

Ensamkommandes psykiska hälsa har försämrats visar ny undersökning  Barnombudsmannen 3.7:0868/17

Utvärdering av Migrationsverkets nya organisation  Statskontoret 2017:6

Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription  SOU 2017:84

Çelikaksoy, Aycan och Wadensjö, Eskil. Ensamkommande flyktingbarns väg till utbildning och arbetsmarknad  Arbetsmarknad och arbetsliv 2017;23(1):103-117

Words that work. Making the best case for people seeking asylum  ACRC 2017

Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen. Röster om hösten 2015 och en kunskapsöversikt  Forte 2016 
Dom har tagit mitt liv men inte dödat mig  Etikkommissionen i Sverige 2014

​Barnets rättigheter i asylprocessen  UNHCR, UNICEF och Migrationsverket 2014

​Ensamkommande barns och ungdomars behov  Socialstyrelsen 2013
Barnen utan röst  Etikkommissionen i Sverige 2012

Hemsidor 

Medicinsk åldersbedömning  Wikipedia

Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar  Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! 22.2.2018; uppdateras fortlöpande
#rättssäkert Migrationsverket och domstolarna  Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Uppdateras fortlöpande med nya exempel på rättsosäkerhet.
Vad kostar en invandrad ungdom?  Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Uppdaterad senast 21.5.2018

Ungdomars berättelser   Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!  Uppdateras fortlöpande 

Böcker


Åke Ericson  Beyond Afghanistan - the struggle of the refugees  Dokument Press 2019. ISBN 918836934X

Thord Eriksson  Dom som stod kvar  Natur & kultur 2019. 240 s. ISBN 9789127159341

Faiaz Dowlatzai  Beyond the blue shrine  Holmgrens tryckeri, Malmö 2019  ISBN 978 91 7819 180 2

Muhammad J Muhammadi  Jag står inte ut men jag slutar aldrig kämpa!  Books on demand 2019

Vi gör vad vi kan. Volontärer om flyktingmottagandet i Sverige från 2015  Migra förlag och Liv i Sverige 2019

Aboozar Nazari: 24 dagar till ett nytt liv  Vombat förlag 2018
Tilliten och rädslan. Från flykt till väntan  Svenska kyrkan, Hoburgs församling, Sudrets pastorat 2018

Anna Fogelberg: Efter varje natt kommer en ny dag  Bogaloffen förlag 2018
Muhammad J Muhammadi: Ska vi dansa?  Books on demand 2018 

Fatemeh Khavari: Jag stannar till slutet  Norstedts 2018

​Vi som såg dem komma  Antologi. Malin Edgren m.fl. Melitt Kultur 2018
Eva Alderborn: Barn under samma himmel  Vulkan 2018 www.evaalderbornprod.se

Carina Årman: En ensamkommande och jag  Solentro 2018
Ali Zardadi: Ängeln och sparven. Texter av en ensam ungdom på flykt  Catoblepas förlag 2017

Malin Edgren: Jag gör vad som helst  Melitt Kultur 2017


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar