måndag 19 februari 2018

Remissvar "nya" gymnasielagenIllustration Katarina Lileqvist
Justitiedepartementet
Rosenbad 4
111 52 Stockholm

Yttrande över förslag till
1. lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige,
2. lag om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.
Diarienummer: Ju2018/00750/L7

Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med drygt 10 000 undertecknare av uppropet och 20 000 medlemmar i facebookgruppen vill härmed meddela våra synpunkter på utkastet till lagrådsremiss.

Vi uppskattar att regering och riksdag insett att den tillfälliga asyllagstiftningen på många sätt är kontraproduktiv. Vi uppfattar det nya förslaget, liksom den ”gamla” gymnasielagen, som en vilja att komma till rätta med några av lagens nackdelar.

Enligt vad som sagts tidigare ska lagändringen ge ”flera tusen”, uppskattningsvis 9 000, ensamkommande f.d. barn möjlighet till uppehållstillstånd. Det skulle bli ett välkommet tillskott till arbetskraften inom industri, vård och omsorg om några år. Investeringen bör bli mycket lönsam för samhället.

Dock finns faktorer som medför att även denna lagändring ger begränsade effekter. Viktigast är dessa:
  • ·       Skollagen ger kommunerna möjlighet att slippa ta in asylsökande över 18 år i gymnasiet.
  • ·       Ett kännetecken för målgruppen är att de inte har kunnat göra sin identitet sannolik, i vilket fall lagen inte kommer att gälla.  

Syftet uppfylls bättre om ”övriga skyddsbehövande” och asylskälen ”synnerligen (eller särskilt) ömmande omständigheter” återinförs i den tillfälliga lagen från 2016 och tillämpas på målgruppen.

Dessutom bör den tillfälliga lagen omprövas till sommaren 2018, såsom planerats.

Lagförslaget är komplicerat och svåröverskådligt för lekmän. I stället för att ange förslag till ändringar i texten belyser vi här vilka förutsättningar som är grunden för att lagen verkligen ska ge ”flera tusen” ensamkommande en ny chans.

- Utvisningarna av ensamkommande ungdomar stoppas omedelbart för att de som kan komma att omfattas av lagen ska finnas kvar i Sverige när den börjar gälla. Inga utvisningar sker innan lagen har prövats i verkligheten.

- För att så många som möjligt av ansökningarna ska hinna behandlas före höstterminens början 2018 bör lagen gälla från och med 1 maj 2018.

- Kravet att ha ”gjort sin identitet sannolik” lättas upp, vilket innebär att ansökningarna hanteras snabbare, att nya utredningar undviks och att bördan på Migrationsverkets personal minskar.   

- Den tillfälliga lagen ska i detta hänseende inte gälla retroaktivt. De som anlände till Sverige innan den trädde i kraft, dvs. före 20 juli 2016, ska omfattas av den nya gymnasielagen. Ett minimialternativ är att den gäller alla som anlände till Sverige senast 4 januari 2016, dvs. den dagen då de yttre gränskontrollerna gick i kraft. Hänsyn måste tas till att registreringen ofta blev kraftigt försenad för dem som anlände i oktober-december 2015.

- Lagen gäller alla som vid ankomsten registrerades som barn, oavsett hur gamla de anses vara när lagen träder i kraft.

- Lagen gäller oavsett om den ensamkommande var under eller över 18 år vid beslutet om avslag.

- Väntetiden 15 månader räknas från den dag då den asylsökande anlände till Sverige tills dess att Migrationsverkets beslut vunnit laga kraft, dvs. tills Migrationsöverdomstolen fattat beslut om avslaget överklagats dit.

- De ungdomar som lagen avses gälla måste få rätt att påbörja ett nationellt program, folkhögskola eller annat program som beskrivs i lagförslaget. Idag är det upp till varje kommun om man vill erbjuda gymnasium eller ej.

- De unga ska kunna bo kvar på den ort där de gått i skola om de så önskar. 

- Det ekonomiska ansvaret klargörs. Kommunerna måste ersättas för de reella kostnaderna för ungdomarna.

- Rätt till ett tionde grundskoleår år bör ingå i rätten till fortsatt utbildning.

- De som kvalificerar sig för högre studier bör få uppehållstillstånd under motsvarande villkor som de som gäller för gymnasiestudier.

- Om en familjemedlem har rätt till förlängt uppehållstillstånd pga. gymnasiestudier ska övriga familjemedlemmar få samma förlängning.

16 februari 2018
Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
https://stoppautvisningarna.blogspot.se/p/natverket.html

Kontaktpersoner: Ingrid Eckerman och Karin Fridell Anter 


  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar