onsdag 28 februari 2018

Ingen har ansvar för patientsäkerheten vid medicinska åldersbedömningar


Se kommentarerna allra sist.

Läs också: Professorer: "Angående ny generaldirektör vid Rättsmedicinalverket" 

Fråga till IVO


Medicinska åldersbedömningar görs av två läkare och två tandläkare för företaget Unilabs. Utlåtandet "mogen / icke mogen" respektive Stadium H / inte stadium H läggs in i ett datasystem som går till Rättsmedicinalverket. Där ansvarar läkare för att rätt värde förs in i rätt ruta i ett matrissystem. Någon journalanteckning finns inte. Det går heller inte att få ut de bedömande läkarnas namn. En domstol har fattat beslut att det skulle vara till skada för företaget (läkarna skulle hoppa av omedelbart då).

Nu har vi fått indikationer på att ett utlåtande är helt felaktigt. ... Bilden av tänderna har inga identifieringsuppgifter. 

Faller dessa undersökningar och bedömningar under HSL? I så fall, var ligger ansvaret - hos företagets läkare eller hos RMV:s läkare? Om de inte faller under HSL, hur ser ansvarsfrågan ut då?

Svar från IVO


Hej och tack för dina frågor.

Med hälso- och sjukvård avses i hälso- och sjukvårdslagen (HSL):
  
1. åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador,
2. sjuktransporter, och
3. omhändertagande av avlidna

Frågan om Rättsmedicinalverkets (RMV) verksamhet är att betrakta som hälso- och sjukvård och vilken myndighet som utövar tillsyn över RMV har varit uppe för diskussion tidigare. I nedanstående remissvar från justitiekanslern angående anmälan mot Astrid Lindgrens barnsjukhus 2015 framgår följande:

"Rättsmedicinsk verksamhet är inte att betrakta som hälso- och sjukvård i den mening som avses i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Av detta följer att bestämmelserna i HSL inte är tillämpliga på den rättsmedicinska verksamheten vilket innebär att verksamheten vid RMV:s rättsmedicinska avdelningar i princip inte omfattas av den verksamhets- och individtillsyn enligt 7 kap. Patientsäkerhetslagen (2010:659) som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, från och med den 1 juni 2013 tagit över från Socialstyrelsen. Det finns inte heller någon annan myndighet som har till uppgift att utöva ordinär tillsyn över den rättsmedicinska verksamheten. Justitieombudsmannen, JO, och Justitiekanslem, JK, utövar dock extraordinär tillsyn".

http://www.regeringen.se/4add1a/contentassets/7bf8a4879bcf4deebee45f10d442902c/15.-justitiekanslern.pdf

IVO kan  inte svara på var ansvaret för åldersbedömningarna ligger och hur ansvarsfrågan ser ut utan hänvisar dig till att kontakta justitiedeparetmentet som är ansvariga för RMV.


Med vänlig hälsning
Upplysningstjänst för tillsynsfrågor
___________________________________________
Telefonväxel: 010-788 50 00
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Box 6202
102 34 Stockholm
www.ivo.se 

Kommentar från advokat med specialitet inom asylrätt: "JO och JK utövar tillsyn över myndigheterna. JO kan granska. JK kan svara i domstol vid talan mot staten. Utöver det är det Justitiedepartementet som är ansvariga för RMV."

Så här skriver Justitiekanslern i sitt remissvar till Bergwallkommissionen 23.11.2015: 
"När det gäller kommissionens bedömning att möjligheten att inrätta ett system för kvalitetssäkring av sakkunnigutlåtanden som åberopas i domstol bör utredas vidare (s. 646) vill jag särskilt framhålla att Justitiekanslern i anledning av här aktuella ärenden vid flera tillfällen uppmärksammat att det finns ett starkt behov av att kunna kvalitetssäkra sakkunnigutlåtanden, bl.a. från RMV. Såväl Justitiekanslern som Riksdagens ombudsmän har också vid upprepade tillfällen konstaterat att man saknar den kompetens som krävs för att fack-granska RMV och dess personal."1 kommentar:

  1. "Det går heller inte att få ut de bedömande läkarnas namn. En domstol har fattat beslut att det skulle vara till skada för företaget (läkarna skulle hoppa av omedelbart då)." -- Det tolkar jag som så att de själva inser att de sysslar med oetisk och skamlig verksamhet.

    SvaraRadera