torsdag 18 juli 2019

Är det barnens bästa att skickas till Afghanistan?

Barnen lär sig om mänskliga rättigheter. 
Barnfamiljerna på Norra Bantorget är desperata. De landar i huvudstaden under sämst tänkbara tid - när Sverige är stängt på grund av semester. De 60 barnen med sina föräldrar står inte ut. De förväntas resa till Afghanistan, ett land där många av föräldrarna aldrig varit. 

I utlänningslagen sägs att hänsyn ska tas till barnets hälsa och utveckling samt till vad barnets bästa i övrigt kräver. Enligt Migrationsverkets dokument ska rimligheten med internflykt undersökas och barnets bästa ska genomsyra bedömningen.
Enligt den tillfälliga lagen, som gäller 2016 – 2021, kan asylskälet ”ömmande omständigheter” bara användas om en utvisning skulle strida mot ”ett svenskt konventionsåtagande”.
Sverige har skrivit under barnkonventionen, som dessutom blir lag 1 januari 2020. Enligt artikel 3 ska barnets bästa beaktas vid alla beslut som rör barn. Barnen har rätt till liv och utveckling, till "skälig levnadsstandard", till hälso- och sjukvård, till skolgång.  
Eftersom barnperspektivet saknas helt i den tillfälliga lagen så kan lagen i sig anses utgöra brott mot barnkonventionen (1). Enligt Europadomstolen kan avsaknad av analys av barnets bästa stå i strid med Sveriges internationella konventionsåtaganden. Staters önskan att kontrollera invandringen kan inte gå före barnets bästa.    
FN:s barnrättskommitté uttalade i sina rekommendationer till Sverige 2015 att barnets bästa ska utredas i asylärenden. En ny uppföljning kommer 2020. 
Vad väntar barnen i Afghanistan?
Familjerna kommer ofta från Iran - föräldrarna kan till och med vara födda där. De "återvänder" alltså till ett land där de flesta inte har några anhöriga eller stödsystem. En del har personliga fiender som väntar på deras ankomst.
Många kommer till ett läger för internflyktingar. De får bo i tält året om, i sommarhetta, regn och lervälling, snö och kyla. Det är brist på toaletter, vatten, mat, sjukvård, skolor. Barn dör av mässlingen och lunginflammation. Arbetstillfällena är små.
I städerna hänvisas de till kyffen där barnen hålls inomhus på grund av risken för kidnappning och explosioner. Det är brist på mat och barnen kan inte gå i skolan. Pappa riskerar livet i våldet när han går iväg och söker jobb. 60 % av kvinnorna i Afghanistan är änkor. Arbetslösheten är 40 %. 
Rädda Barnen har listat vad som kan drabba barn i Afghanistan: flykt, spädbarnsdöd, undernäring, barnarbete, barnsoldat, tvångsgifte, fattigdom, naturkatastrofer och väpnade konflikter. Pojkar kan dessutom utnyttjas sexuellt som bacha bazi, "danspojkar". 
Så här skriver utrikesdepartementet om mänskliga rättigheter i Afghanistan: 
Kvinnor och barn är särskilt utsatta och har drabbats hårt av säkerhetsläget. 
Barns rättigheter är kraftigt åsidosatta och det råder stor brist på tillgång till utbildning och hälsovård. Regeringens ansträngningar för att eliminera allvarliga övergrepp mot barn i väpnad konflikt har lett till förbättringar men överträdelser förekommer fortfarande. 
Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. Stora delar av befolkningen lever i extrem fattigdom. Landet uppvisar fortsatt bland de lägsta humanitära indikatorerna i världen. Läget är särskilt allvarligt för landets hundratusentals internflyktingar som ofta saknar tillgång till grundläggande samhällstjänster. Tillgång till hälsa, utbildning, vatten och mat är därtill stora utmaningar i flera regioner.”
Har Migrationsverket bedömt barnens bästa i utredningarna?
Barnkonventionen är ännu inte lag. Men det hindrar inte att Migrationsverket ska motivera hur hänsyn tas till barnens bästa i utredningarna. Det finns inget som tyder på att Migrationsverkets handläggare över huvud taget berört vad som är barnens bästa.
Europadomstolen anser att hänsyn ska tas till "den formande delen" av ett barns liv (1). Efter småbarnsåren lär sig barnet mer av omgivningen än av föräldrarna. Få av barnen kan anses ha någon form av anknytning till Afghanistan. 
Det är dags att göra en ”barnutredning” där Migrationsverkets utredningar granskas med hänsyn till hur barnens bästa bedöms. 
Liv utan gränser sida på Facebook
Stöd dem ekonomiskt: Swish 123 280 00 01. Bankgiro 5049-0697. (Refugees welcome Stockholm)


BARNKONVENTIONEN
UNICEF Artiklarna 1- 42 i kortversioner 

LÄS MER
Afghanska barn som saknar skolgång ökar Norrbottenskuriren 3.6.2018
REFERENSER

#livutangränser 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar