tisdag 12 april 2022

Kan kristna leva i talibanernas Afghanistan?

Aposteln Tomas. Holy Transfiguration Monastery, Brookline, Massachusetts.
https://orthodoxwiki.org/Apostle_Thomas

Afghanistans religiösa historia

De äldsta religionerna i den afghanska regionen var zoroastrianism, hinduism och buddism. Med 600-talets arabiska invasion tog islam successivt över. Sikhismen kom till Afghanistan snart efter grundandet 1499. Judar har enligt vissa uppgifter funnits i området sedan 2 500 år, eller åtminstone sedan 600-talet.

Kristendomen fanns tidigt i Afghanistan. Redan aposteln Tomas (“tvivlaren”) ska ha missionerat i Afghanistan – Indien. På 400-talet fick kristendomen ett visst statligt erkännande i området, men från 1000-talet var islam den dominerande religionen. Efter att en mongolisk härskare på 1200-talet konverterat från kristendom till islam förklarades islam som statsreligion. På 1300-talet utplånades Österns kyrka i Afghanistan.

Härskare i Kabul ska ha haft kontakter med jesuiter på 1500-talet. Representanter för den armenisk-apostoliska kyrkan ska ha funnits där på 1600-talet, och på 1700-talet importerades armeniska vapentillverkare. De sista armenierna fördrevs 1897.

Fram till 1970-talet var Afghanistan religiöst mer diversifierat än nu. Då skall ungefär 2 000 zoroastrier ha funnits. Hinduerna ska ha varit något tusental. Från att ha varit 200 000 – 500 000 på 70-talet uppgavs sikherna vara cirka 700 år 2020. Bahá'í, en religion som grundades på 1800-talet, ska ha haft 16 000 anhängare i Afghanistan år 2010. På senare år har allt fler hinduer, sikher och bahá’ì emigrerat på grund av förföljelser från civilbefolkningen, bland annat när det gäller kremering av avlidna.

På 30-talet kom judiska flyktingar från Sovjetunionen. Judarna trakasserades, diskriminerades och tvingades konvertera till islam. De lämnade därför landet i stora skaror, de sista grupperna efter Sovjetunionens invasion 1979. Den allra sista juden lämnade Afghanistan i oktober 2021, efter talibanernas övertagande.  

Sovjets invasion 1979 bidrog till att islam fick en enande roll för den multietniska oppositionen. Under talibanregimen 1997 – 2001 utsattes kristna för förföljelse.

Kristendomen i det moderna Afghanistan

Antalet kristna i Afghanistan är mycket osäkert. Det anses att antalet ökat under de senaste 20 åren. Omkring 2005 var det många som emigrerade då de var rädda att få sina identiteter avslöjade. Enligt vissa källor har de uppskattats till 15 000 – 20 000 i storstäderna, de flesta konvertiter från islam. Det ska ha funnits en, eller möjligen tre, underjordiska församlingar för afghanska kristna, med 500 – 8 000 medlemmar, som också tagit emot besök bland annat från Livets ord i Sverige. En studie från 2015 talar om 3 500 kristna. Sammankomster har ägt rum på hemliga platser, i källare och i privata hem. Hela bibeln finns tillgänglig online på dari, och Nya testamentet finns på pashto.

Enligt organisationen Open Doors riskerar en kvinna som ensam konverterar att utsättas för våldtäkt, misshandel, husarrest, tvångsäktenskap eller hedersmord. Kristna män riskerar att hotas, fängslas, torteras, utsättas för sexuella övergrepp eller dödas. Förföljelsen kan komma från familjen, det omgivande samhället eller talibanerna.

I Lifos rapport 2017 konstaterar man att det räcker med anklagelser om apostasi (att ha lämnat islam) för att en person ska kunna bli utsatt för våld. Hotet kommer från familjen, släkten och lokalsamhället. Illvillig ryktesspridning kan vara ett sätt att komma åt en fiende. När det gäller återvändare är reaktionen från familjen helt oberoende av om konverteringen är genuin eller ej. Risk finns att familjen förskjuter den återvändande. Utan socialt nätverk finns ingen som kan försvara personen mot anklagelserna.

Att anklagelser om hädelse kan räcka för att bli mördad visas av hur studenten Farkhunda Malikzada falskeligen anklagades för att ha bränt koranen och stenades till döds av en uppretad folkmassa. Varken polis eller andra ingrep, och lärare på hennes universitet försvarade händelsen.

En intressant historia, som inte ansågs trovärdig av Migrationsverket, är den om Jakob (fingerat namn) som föddes som kristen. Familjen levde isolerat på landsbygden men läste ur bibeln varje dag. När Jakob fyllde tio fick han ett träkors att hänga om halsen. Dagen därpå mördades hans föräldrar av talibanerna. Jakob och hans bror flydde till närmaste stad. Efter ungefär fem år landade Jakob i Sverige. Träkorset hade han kvar runt halsen. Numera har han uppehållstillstånd i Frankrike.

En protestantisk kyrkobyggnad byggdes 1970 men förstördes under militärkuppen 1973. Utlänningar fortsatte att fira gudstjänster på tomten och i grannhuset. År 2010 återtog regeringen marken trots att arrendet var betalat för 99 år.

Den enda lagliga kyrkobyggnaden har varit ett romersk-katolskt kapell från 1930-talet på den italienska ambassaden, för utländska medborgare. År 2002 skapades en katolsk beskickning (sui juris). Idag är ambassaden övertagen av talibanerna, men i augusti 2021 fanns fortfarande en präst kvar.

En grupp nunnor från Jesu Småsystrar etablerade sig i Kabul 1955 för att arbeta bland de fattigaste. De klädde sig i afghanska kläder, talade persiska, levde på traditionellt sätt, arbetade på sjukhus, missionerade inte. De ställde inte upp på intervjuer då de ville verka utan att synas. År 2017 lämnade de Afghanistan på grund av svårigheter att rekrytera.

2006 kom fyra systrar från Moder Theresa-orden. De arbetade i första hand med föräldralösa barn med funktionshinder och missionerade inte. Även de accepterades av lokalsamhället.

Inhemska och utländska hjälparbetare, bland annat norska Kirkens nødhjelp, har vid upprepade tillfällen anklagats för att missionera kristendom. Det har lett till protester, demonstrationer och flera mord. Organisationer har förbjudits verka i landet.

Kristna exilafghaner har en radiokanal på persiska med undervisning om bibeln och den kristna tron. Insamlingar har gjorts för en TV-kanal.

Situationen för kristna efter augusti 2021

Den 15 augusti 2021 tog talibanerna över hela Afghanistan. Information från människorättsaktivister och journalister är svårt att få fram. Vi vet inte tillräckligt mycket om vad som händer i landet. Osäkerheten påpekas bland annat i UNHCR:s rapport februari 2022.

Att situationen idag är mycket svårare för personer som kan misstänkas avvika från islam framgår av EASO:s rapport från november 2021. Den förra regeringen lämnade efter sig ID-data, inklusive religionstillhörighet, för en del av medborgarna, vilket talibanregimen nu har tillgång till.

Omedelbart efter talibanernas övertagande evakuerades två jesuitpräster, fyra Moder Theresia-systrar och fjorton funktionshindrade barn till Italien.

Enligt intervjuer i tidningen Dagen gick talibanerna efter övertagandet från hus till hus och kontrollerade mobiltelefoner. Enligt uppgift ska de ha dödat den som hade en nerladdad bibel i mobilen. Talibanerna ska också ha haft en lista med kända kristna. Det uppges även att på landsbygden har det hänt att grannar tagit kristna familjers flickor och gett dem till talibankrigare.

Open Doors påpekar att kristna konvertiter måste följa de islamska reglerna och sedvänjorna. Om en familj upptäcker att en familjemedlem är kristen måste de förskjuta denna för att rädda familjens heder. Det händer att kristna tvångsintas på psykiatrisk klinik då de anses vara galna. Afghanistan anses nu vara det allra farligaste landet för kristna, före Nordkorea.

Den 30 augusti 2021 publicerades en intervju med talibanernas talesperson Zabihulla Mujahid. Han förklarade att återvändare skulle ställas inför shariadomstol. Människor som lämnat Afghanistan kunde inte ses som tillräckligt goda muslimer. För apostasi, att lämna islam, är brottet döden. (Originaltext på tyska. Referat på engelska.) 

Talibanernas Ministry of Virtues and Vices (Sedlighetsministeriet) har tagit fram en handbok om hur man ska leva som rättrogen. Den omfattar bland annat stränga regler om sexualitet. Här finns också regler om klädsel och skägg. Det är förbjudet att hjälpa eller bli vän med otrogna. För att någon ska förmås att följa det levnadssätt som talibanerna ålagt alla och envar finns flera åtgärdsstadier: information, tillrättavisningar, verbalt hot men också fysiskt hot. Om detta inte medför förändring ska hen rapporteras till ledningen.

Det är en allvarlig risk för en familj att hjälpa en återvändande kristen familjemedlem. För den som är eller misstänks vara kristen finns inget nätverk vid en återkomst. Enligt EASO-rapporten november 2021 är risken hög för att någon som ses som apostat kommer att utsättas för förföljelse.

Islamska Staten Khorasan (IS-Kh, den afghanska grenen av IS) fokuserar på dem som de anser "underminera islam". Deras syn på apostatism är snarast ännu hårdare än talibanernas. De har dessutom en mycket negativ inställning till hazarerna, som de under många år utsatt för riktade angrepp då de är shiamuslimer. Det finns rapporter om IS-Kh:s ökande aktiviteter i delar av Afghanistan. 

Norska kyrkan, som bedrivit hjälpverksamhet sedan 1979, försöker nu skala upp sitt arbete.

Att byta religion i Sverige

Många asylsökande kom i kontakt med hjälpare som tillhörde kristna samfund. För de unga blev det i denna kontext som vuxenblivandet skedde och där utvecklades den egna identiteten. I den kristna gemenskapen växte en ny tro med nya kunskaper och med andliga upplevelser, ofta formulerade i termer av värme och kärlek i en relation till Gud. Upplevelsen av att man i den kristna gemenskapen fann en värme kontrasterades ofta mot barndomsupplevelser av utantillärande och sträng disciplin i koranskolan samt våld och olyckor i hemmet och omgivningen.

Viljan att få veta mer ledde till samtal och bibelkurser, deltagande i gudstjänster, bönemöten och till deltagande i ungdomsarbete, inte sällan som ledare. Med det växte också ett behov av kristen gemenskap, gemensam andakt och bön – ritualer och traditioner som man inte kan avstå ifrån. Men detta skedde också i ett samspel med värderingar som var främmande för konservativ islam som jämställdhet mellan könen, alla människors lika värde, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter.

Vägen till att öppet kalla sig kristen har ofta varit lång, även om man sällan mött kristna under barndomen. Om man gjort det var det något som kändes synonymt med människor från väst och ofta som ett hot mot muslimsk tro. Det var knappast något man talade om. Även vid ankomsten till Sverige betecknade man sig som muslim eftersom islam varit en självklar del av livet och vardagen.

För de flesta har det har varit en mödosam väg att lämna barndomens värderingar och att öppet bekänna sig som kristen, men det har format ens identitet. Den som under de formbara ungdomsåren tillägnat sig en stark tro och en självständig identitet kan inte förväntas svika den vid ett återvändande. Att som kristen följa de muslimska sedvänjorna är omöjligt. Det är att svika den nya religionen, att svika sin kallelse, att svika Jesus. 

När man bedömer om en kristen som levt många år i Europa kan överleva i Afghanistan måste man ta hänsyn till religionsyttringar, värderingar och levnadsvanor som strider mot islam och talibanernas stränga tolkning. Den nya religionen kombineras med ett visst sätt att leva och tillsammans bildar detta en ny identitet. Den kan inte avfärdas som en anpassning till livet i Sverige utan omfattar hela personligheten. Om vederbörande dessutom tillhör en etniskt och religiöst utsatt grupp som t.ex. hazarerna måste detta vägas in i helhetsbedömningen.

Unga personer som återkommer från många år i väst är redan från början iakttagna och på förhand dömda. Med den nya identiteten följer en friare kroppshållning, blicken möter andras, även kvinnors. Rörelsemönstret, dialekten, bristande kunskaper i ett inhemskt språk avslöjar personen som återvändare från väst. Eftersom de lämnade familjen som barn och unga har de ofta inte lärt sig att genomföra de religiösa reglerna och traditionerna, och som kristna har de förträngt dem. 

Domstolar och Sveriges regering

EU-domstolen konstaterade 2019 i fallet A.A. mot Schweiz 32218/17 att afghaner som konverterat till kristendomen eller som är misstänkta för att ha konverterat riskerar förföljelse av flera olika grupper och kan resultera i dödsstraff. I det här fallet skulle personen ha fått frågor bland annat om hur han skulle praktisera kristendomen i Kabul där han aldrig varit.

Migrationsöverdomstolen har slagit fast (MIG 2019:25) att det är först när man själv kommit så långt i sin process att man vågar stiga fram öppet med sin nya identitet, som man kan väntas anföra det som ett asylskäl till migrationsverket.

Utrikesminister Ann Linde fick i mars 2022 frågan från Staffan Eklöf och Björn Söder (SD) om vad Sverige gör mot förföljelserna av kristna i Afghanistan. Hon svarade bland annat att alla människor ska kunna leva och manifestera sin tro utan att bli hotade eller förföljda på grund av sin religion eller övertygelse.

Författare: Ingrid Eckerman  12.4.2022  ingrid.eckerman@gmail.com 

Se även 

Kristna, ateister och konvertiter

Ateism i talibanernas Afghanistan  

Pressmeddelandet  

Referenser

2019 Report on International Religious Freedom: Afghanistan. US Department of State 2019 https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/afghanistan/

Afghanistan: Kristna, apostater och ateister. Lifos 2017-12-21 https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40679

Afghanistans kristna räknar med fler martyrer – men ser ljus. Världen idag 2021-08-16 https://www.varldenidag.se/nyheter/afghanistans-kristna-raknar-med-fler-martyrer-men-ser-ljus/repuhp!rqhJBHkgbkgl@wajO5soA/

Christianity in Afghanistan https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_Afghanistan

Country Guidance: Afghanistan. Common analysis and guidance note. EASO, November 2021. https://euaa.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021

Efter 60 år lämnar Jesu små systrar Kabul 2017-03-29  http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/03/29/efter_60_%C3%A5rs_tj%C3%A4nst_l%C3%A4mnar__jesu_sm%C3%A5_systrar_kabul/sv-1301904 

Guidance notes on the international protection needs of the people fleeing Afghanistan. UNHCR februari 2022 https://www.refworld.org/docid/61d851cd4.html

Jakob, född kristen, riskerar döden i Afghanistan. Migrationsverket tror inte på hans historia. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2017-06-30 https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2017/06/jakob-fodd-kristen-riskerar-livet-i.html

Kristendomen i Afghanistan https://wikipredia.net/sv/Christianity_in_Afghanistan

Kristna afghaners förening i Sverige https://www.facebook.com/KRISTNA.AFGHANERS.SVERIGE/

Linde vill inte villkora biståndför att skydda kristna afghaner. Världen idag 2022-03-31 https://www.varldenidag.se/nyheter/linde-vill-inte-villkora-bistand-for-att-skydda-kristna-afghaner/

Man får inte utvisa kristna till Afghanistan enligt Europadomstolen. Process Advokat 2019-11-19  https://processadvokat.se/2019/11/19/man-far-inte-utvisa-kristna-till-afghanistan-enligt-europadomstolen/

NCA steps up vital humanitarian efforts in Afghanistan. Kirkens nødhjelp 2022-02-14 https://www.kirkensnodhjelp.no/en/news/latest-news/nca-steps-up-vital-humanitarian-efforts-in-afghanistan/

Nunnor i Kabul – ja det stämmer faktiskt. Afghanistan-nytt 2006;3:18-19 https://globalarkivet.se/sites/default/files/documents/2006/nunnor_06_03.pdf

Open doors /Afghanistan https://www.open-doors.se/afghanistan

Religion och tradition. Svenska Afghanistankommittén https://sak.se/lar-kanna-afghanistan/kultur/religion-och-tradition/

Religions in Afghanistan. https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Afghanistan

Talibaner letar efter bibelappar hos kristna afghaner. Dagen 2021-08-22 https://www.dagen.se/nyheter/2021/08/22/talibaner-letar-efter-bibelappar-hos-kristna-afghaner/

Western aid groups deny religious agenda in Afghanistan. Reuters 2010-06-10 https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-religion-idINTRE64T10R20100601  

World Watch List 2022 https://www.open-doors.se/wwl


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar