Kristna, konvertiter och ateister

Innehåll


- Allmän information 
- Om islam
- Kristna
- Ateister
- Migrationsverket, domstolarna och regeringen
- Nyheter

Fler artiklar med etikett Religion.

Allmän information

Nytt!

EUAA har gett ut en guide om hur man ska förhöra konvertiter (de som bytt religion, t.ex. blivit kristna eller ateister). Här kan man hitta tips om vad den asylsökande ska berätta.


Var kan du få hjälp?

Advokat Victor Banke skriver 5 mars 2019: "Vi vet att det är många som är ateister/konvertiter samt HBTQ och som hamnat mellan stolarna och/eller ännu inte åberopat dessa skäl, eller fått avslag på sådan ansökan om ny prövning på grund av verkställighetshinder (VUT). Vi har beslutat att tills vidare sluta ta betalt för ärenden avseende VUT såvitt gäller konvertiter/ateister/HBTQ, där dessa skäl inte tidigare åberopats, samt för de konvertiter/ateister/HBTQ som åberopat dessa nya omständigheter i VUT hos Migrationsverket, men fått avslag. Den som är i behov av sådan hjälp, eller vet någon som är, kan kontakta: Karin Törnell eller Johannes Björhn på Dubio. Karin@advokatdubio.se samt Johannes@advokatdubio.se."

Advokat Tomas W Fridh: Finns det personer som bedömts vara genuina ateister/konvertiter men ändå utvisats till Afghanistan och som saknar juridisk hjälp så får ni gärna kontakta mig. Jag vill gärna försöka driva frågan vidare.

Det finns en messengertråd för dem som hjälper ateister. Kontakta Ingrid Eckerman.

Är du afghansk ateist och vill ha kontakt med andra? Meddela Ingrid Eckerman (messenger, ingrid.eckerman at gmail.com). Läs också Råd till asylsökande nedan!

Extroende - ett stödnätverk för religiösa avhoppare  Föreningen Humanisterna

Är du kristen? Då behöver du kontakt med en präst, helst en som känner dig. Be den som hjälper dig att läsa nedan. Det tar minst två år att konvertera för att Migrationsverket ska godkänna det.

Ska du lämna in verkställighetshinder eller söka asyl på nytt? 

Det är viktigt att du beskriver hela processen! När började du tvivla på islam? Kanske redan i hemlandet? Varför? Har du pratat med andra om dina tvivel? När var första gången? Har du varit i kontakt med andra religioner eller ateister? Kan du utöva muslimska ritualer om du kommer till Afghanistan? Öva och öva! 

En tolk som inte är muslim kan vara bra under förhandlingen.

Bestäm själv vilket språk du vill tala på! Eftersom du pratat och läst om kristendom och ateism på svenska kan det vara det bästa språket.Begrepp

Apostat = jag har lämnat min religion. På svenska avfälling.
Ateist = jag anser att det inte finns någon gud
Agnostiker = vi kan inte veta om det finns en gud eller ej
Teist = jag tror på en gud
- Monoteist = jag tror att det finns en enda gud (kristendom, islam, judendom, shiikism m.fl.)
- Polyteist = jag tror att det finns flera gudar (t.ex. hinduism)
- Panteist = jag tror att gud finns i hela naturen

Om islam


Koranens budskap är en tolkning av koranen på svenska.

Apostasi – avfall från islam  behandlas i följande verser i Koranen: 3:72, 3:90, 4:137, 5:54 och 16:106 och där fastslås att Gud kommer bestraffa och avvisa apostater efter döden. I hadithsamlingarna förekommer dock flera uttalanden från Muhammed, som tydligt säger att apostasi ska straffas med döden. Det mest citerade av dessa uttalanden finns i Al-Bukhari: "Guds sändebud sa: 'Om någon överger sin religion (Islam), skall ni döda honom.'" Al-Bukhari (nummer 6922). 

I artikeln Detta säger Koranen om våld finns många citat som handlar om hur man ska se på otrogna (kaffir). 

Det är en större synd att som afghan överge islam för kristendomen än att som europé vara kristen från början. Islam är skapad på kristendomens grund. Tillsammans med judarna har vi Bibelns gamla testamente gemensamt. Judar, kristna och muslimer är alla "Abrahams barn". Jesus (Isa) är en profet i islam.

"Faktum är att i Islam, är all form av tvivel rörande någonting som finns i Koranen eller i sunnah likvärdigt med kufr eller otro." Villkoren för Shahada, villkor 2, Islamguiden 

Läs mer om situationen för kristna, ateister och apostater i Migrationsverkets rapport (se nedan).

Trovärdighet

Trovärdighet är ett centralt begrepp i asylprövningen. Du måste visa att du är genuint troende eller icke-troende. Att du inte låtsas för att få uppehållstillstånd. 

Du måste också förklara varför det är farligt just för dig att resa till Afghanistan. Kristna


Söker du uppehållstillstånd för att du har konverterat? Då är det viktigt att du skickar in dessa tre papper:
1) Vidimerade (bekräftade, underskrivna) så kallade registerutdrag ur dopboken (gäller Svenska kyrkan) enligt GDPR;
2) Vidimerad kopia av konvertitens dopminne/dopbevis, som givetvis skall vara undertecknat av dopförrättaren;
3) Ett intyg från dopförrättaren om vägen till dopet, vilken undervisning som skett, vid hur många tillfällen, hur aktiv man varit i gudstjänster och vilka övriga församlingsverksamheter den döpte deltagit i, såväl före som efter dopet. Intyget ska vara undertecknat och försett med loggor/stämplar.


Ateism i talibanernas Afghanistan Den här artikeln innehåller mycket som även gäller kristna.


Europadomstolen fäller Schweiz för kränkning i ärende gällande konvertit  Människorättsjuristerna 2019

Den 20 oktober 2018 hölls det en konferens för kristna apostater i Kulturhuset, Stockholm. Arrangör är Let my people free, en kristen organisation för konvertiter.


Vägledning vid intygsskrivande angående konversion  Sveriges kristna råd 24.10.2018


Konvertitutredningen 2.0  Människorättsjuristerna april 2021

Konvertitutredningen  pingst.se 20.3.2019

Är jag kristen nu?  En sammanställning av frågor som Migrationsverket har ställt till konvertiter.

Klarar du Migrationsverkets kristendomsfrågor? En kommentar om religion och asylprocesser  Religionsvetenskapliga kommentarer 20.1.2019

Afghan Christians  Facebook-grupp


Afghaner som konverterar till kristen tro  Pastor Christian Mölk 27.10.2016

Situationen för kristna i Afghanistan  Open doors 5.1.2012

Afghanistan   Open doors 2017

Asylnytt - religion, konvertering  FARR


Ateister


En messengertråd finns för hjälpare som är inblandade i ateism-fall. Kontakta Ingrid Eckerman.

Facebookgrupper och föreningar


Ateister och agnostiker i Gävleborg är en förening för afghanska ateister. Den träffas i Gävle men också på nätet. Här kan man diskutera livsfrågor, hur man ska prata på Migrationsverket, hur jorden skapades och många andra saker. Email ateisteragnostikergavleborge@gmail.com

Att läsa 

Ateism i talibanernas Afghanistan Fakta att ta med till Migrationsverket 2022

Strukturen i avslagen gällande ateism  10 bra exempel på vad man ska tänka på och 13 dåliga exempel på hur handläggare tänker och agerar .

Böcker att läsa - finns tryckt, som e-bok, och som ljudbok på Storytel så du kan lyssna: Hej då gud! av Richard Dawkins. Fri tanke förlag. För nybörjare. Illusionen om Gud av Richard Dawkins. Fri tanke förlag. Lite mer avancerad.

Rapporter om ateism / apostatsi Utdrag ur Lifos-rapport 2017 mm.


Beviskravet "sannolikt" och bevisvärdering i konversionsärenden Cornelia Isaksson, kandidatuppsats juristprogrammet Lundsuniversitet vt 2020Tro rätt, tro fel. En utvärdering av ateism som asylskäl  Victor Hörlin, examensarbete,juridiska institutionen, Stockholms universitet vt 2019

Ateism som asylskäl  Humanisterna 2019

Informationssida om ateismen  (obs sista datum 2007)

De tio bästa och sämsta länderna i världen för ateisterna  Humanisterna 2018

Freedom of thought 2018: Afghanistan 

The Freedom of thought report: Afghanistan

Freedom from religion: The situation in Afghanistan for non-religious persons  Vera Meijerling, konferensen How safe is Afghanistan? 4.10.2018

Migrationsverket, domstolarna och regeringen

Migrationsverket: "Vi behöver stärka kompetensen"  Kyrkans tidning 26.9.2022

Förutsättningar för att få ny prövning av frågan om uppehållstillstånd. Dom från Migrationsöverdomstolen. Mål UM 4832-19. Domstol.se 12.12.2019

Myndigheters förhållande till civilsamhällesorganisationer Skriftlig fråga 2019/20:666 av Jakob Forssmed (KD)

Migrationsverkets hantering av konvertiter  Interpellationsdebatt 2019/20:137 i riksdagen 29.11.2019

Migrationsverket försvarar utvisningar av konvertiter  SR 8.4.2019

Human-Etisk Forbund: Ta trusselen mot forfolgte ikke-troende på alvor  Fri tanke 25.3.2019

Rättsligt ställningstagande angående metod för prövningen då religion, inklusive konversion och ateism m.m. åberopas som asylskäl - SR 46/2018  Lifos 13.12.2018

Rapporter om ateism / apostati  Utdrag ur rapporter

Migrationsverket medger onödigt detaljerade frågor om kristendomen  Dagen 15.1.2018

Afghanistan - kristna, apostater och ateister  Lifos 27.12.2017

Migrationsverkets frågor till den kristna konvertiten  Världen idag 28.11.2017

Mikael Ribbenviks svar om utvisning av kristna till Afghanistan  24.7.2017

Migrationsverket: Inga fler husförhör av konvertiter  Dagen 5.7.2017

Afghansk ateist är flykting enligt Migrationsdomstolen  Process Advokat 22.3.2017

Konvertering som asylskäl  Migrationsverket  Frågor och svar 17.5.2017

Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering  RCI 26/2012

Afghanistan - religionsfrihet, ateism som asylskäl  Lifos 2014

Ateism som asylskäl  Humanisterna 2019


Domar

Fler domar kan fås som pdf. Mess Ingrid Eckerman eller email ingrid.eckerman /at/ gmail.com. 

FN kritiserade utvisningen - Qasim Amini får stanna i Sverige  DN 1.5.2020
FN kritiserar Sverige på grund av beslut att utvisa till Afghanistan  Process advokatbyrå 13.2.2020 

FN:s sekretariat för mänskliga rättigheter CCPR/C/127/D/3070/2017  Dom om svensk ateist januari 2020AA v Switzerland [2019] ECHR (No 32218/17) (på franska). EU-domstolen för mänskliga rättigheter fastställde att det skulle vara ett brott mot § 3 Europakonventionen om mänskliga rättigheter att utvisa en konvertit till Afghanistan där han aldrig varit. Den schweiziska domstolen hade aldrig utrett huruvida han skulle kunna utöva sin religion öppet i Afghanistan. Article 3 ECHR and returning an Afghan Christian convert: AA v Switzerland
European court opposes deportation of Afghan convert to Christianity   

Mål nr UM 570-16 Förvaltningsrätten i Luleå 2016-09-21: "En person ska – oavsett religionstillhörighet – ha rätt att utan repression från staten eller enskilda kunna fritt visa sin tillhörighet – eller icke-tillhörighet – till religion. Så snart det krävs av den enskilde att denne inte manifesterar eller på annat sätt visar sin inställning till religionen för att förföljelse ska undvikas, är detta ett tecken på ett samhälle som bryter mot Genevekonventionen."

Mål nr UM 4693-17 Förvaltningsrätten i Stockholm 2017-08-10: "Utifrån vad som framgår från den landinformation som redogjorts för ovan anser domstolen att det framstår som mycket svårt för en icke-troende att integrera sig i samhället utan att av sin omgivning riskera att bli uppmärksammad som sådan, alternativt att behöva göra avkall på sitt sätt att leva."
UM 7850-10, MIG 2011:29  Migrationsöverdomstolens avgörande den 30 november 2011 (avslag)

FN:s tortyrkommitté stoppar utvisning av konvertit  Dagen 20.1.2018

Afghansk ateist är flykting enligt migrationsdomstolen  Process Advokatbyrå 22.3.2017

Konvertit vann i Europadomstolens högsta instans  FARR 12.4.2016

Ateist får asyl efter unikt beslut  DN 15.1.2014

Afghansk ateist fick religiöst motiverad asyl i Storbritannien  Signum 14.1.2014

Europadomstolens dom (2016-06-23) i målet F.G. mot Sverige  Regeringskansliet 23.6.2016


FN - UN

Fakta om mänskliga rättigheter  regeringen.se

Allmän förklaring om mänskliga rättigheter  Svenska FN-förbundet 2008

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter  Regeringskansliet 2011

Guidelines on international protection: Religion-based refugee claims under article 1A(2) of the 1951 convention and/or the 1967 protocol relating to the status of refugees  UNHCR HCR/GIP/04/06 28.4.2004

2014 Report on International Religious Freedom - Afghanistan   Refworld UNHCR 14.10.2015


Nyheter

Här blir Abbas konfirmerad på Migrationsverket  Dagen 12.8.2019

Kyrkoledare samtalade om konvertiter med Morgan Johansson  SKR 22.5.2019

Anders Arborelius ny ordförande för SKR  SKR 16.5.2019
Frikyrkliga: Sätt inte rätten till asyl på undantag  118 röster från frikyrkan  Aftonbladet 19.5.2019

Hög tid för Sverige att ta hoten mot ateister på allvar  DN 4.5.2019

Domstolen tror på mig, men Sverige ska utvisa mig ändå  Apostaten, Emran Mohammedi 10.4.2019
Court believes my atheism is genuine - Sweden will expel me to Afghanistan  Apostat.se 16.4.2019

Konvertiter får inte en rättvis bedömning  SvD 10.4.2019

Migrationsverket: "Inget nytt" i konvertitrapporten  Kyrkans tidning 10.4.2019

Det ovetenskapliga Migrationsverket  Hela pingsten 8.4.2019

Migrationsverket försvarar utvisning av konvertiter  SR 8.4.2019

A test of faith in Sweden  World Radio Blog 4.4.2019

FN:s tortyrkommitté stoppar utvisning  Dagen 31.3.2019

Abulfazis utvisning stoppas av FN:s tortyrkommitté  SVT 26.3.2019

Konvertit - asylskäl eller inte?  Människor och tro, P1 21.3.2019

Bränna koranen ska inte vara nödvändigt  Humanisterna mars 2019

KD-ledamot vill pressa Migrationsverket via riksdagen  Världen idag 29.1.2019

Priset för att sluta tro på Gud kan vara döden  SvD 23.2.2019

The Freedom of Thought report 2018  Humanists International

Handläggare avslöjar jargong på Migrationsverket  Världen idag 21.2.2019
Här är brevet från handläggaren på Migrationsverket   Världen idag 21.2.2019

Lyssna på oss som vet  Dagen 31.1.2019

Migrationsverkets frågor till konvertiter  Christian Mölk 28.1.2019

Migrationsverket är ute på gungfly  Dagen 23.1.2019

Namninsamling: Jo, Migrationsverket dömer konvertiter till utvisning  23.1.2019

Migrationsverkets bedömning av konvertiters skyddsskäl  Skriftlig fråga, Sveriges riksdag 23.1.2019

Migrationsverket: Vi utvisar inte kristna afghaner  Dagen 23.1.2019

Fråga inte ut konvertiter, utan präster!  Dagens Samhälle 22.1.2019

Så gjorde vi testet "Är jag kristen nu?"  Hela Pingsten 19.1.2019

Ovärdig hantering av Migrationsverket  Smålandsposten 16.1.2019

Förföljelsen av kristna värre än någonsin  Världen idag 16.1.2019

World Watch List 2019  Afghanistan näst farligaste landet för kristna  Open doors 16.1.2019

Juristkritik: "Konvertiter nästan dömda på förhand"  Världen idag 3.1.2019

Migrationsverket saknar kunskap om religion och sexualitet  19.12.2018

Ompröva avslagen av konvertiter  Dagen 18.12.2018

Kyrkoledarna tar strid för konvertiter  Dagen 16.12.2018

Migrationsverket måste respektera konvertitens tro  DN 16.12.2018

Advokat: "Jesus skulle inte accepteras som troende"  Världen idag 10.12.2018

Konvertit vann i migrationsdomstolen  Människorättsjuristerna 20.3.2018

Svensk asylprocess parodi på juridik  Dagen 23.2.2018

Frikyrkopastorer: Migrationsverket kallar oss för sekt - och skickar tillbaka människor till döden  Aftonbladet 30.1.2018

Förföljelsen mot kristna ökade under 2017  Afghanistan ligger på andra plats.  Världen idag 10.1.2018

Asylsökande konvertiter och myndigheternas katekesförhör. En studie om konvertiters asylprocess med Migrationsverket  Göteborgs universitet ht 2017

Migrationsverket: Gamla testamentet handlar inte om Jesus  Världen idag 15.12.2017

Asylsökande fick avslag - för att gamla testamentet inte handlar om Jesus  DN 15.12.2017

Tier 2: Afghanistan  US Commission on Internationan Religious Freedom  Annual report 2017


Är du kristen ska du dö  Världen idag 24.7.2017

Migrationsverkets generaldirektör vet inte att kristna utvisas till Afghanistan  10.7.2017

Du får gömma korset  Blankspot Project 5.7.2017

Jakob, född kristen, riskerar livet i Afghanistan. Migrationsverket tror inte på hans berättelse  30.6.2017

Klara husförhöret - eller bli skickad i döden  AB 22.12.2016

Jag blev chockad över att kristna är så oerhört utsatta  Expressen 7.5.2016

Kristna församlingar växer när asylsökande konverterar  SVT 3.8.2016

Flera kristna afghaner utvisas samtidigt  Dagen 12.10.2014

"Hans kristna tro är inte äkta" Avvisas nu till Afghanistan  SR 4.7.2014

Konvertiter ska avrättas  Världen idag 10.9.2013

Kristna afghaner fick PUT efter lång prövotid  Bengt Sjöberg 4.9.2011

De få kristna i Afghanistan lever i livsfara  Dagen 29.10.2008

Kristen afghan kan slippa dödsstraff  SvD 26.3.2006

Sadiqs familj flydde Afghanistans talibaner  Jesus.se 

1 kommentar:

  1. Hej, sägs finnas ett domslut från Europadomstolen om konversioner, kan vara en lättnad för asylsökande med avslag
    Nån som kan ta reda på beslutet.

    SvaraRadera