onsdag 7 februari 2024

JO-anmälan av Migrationsverkets asylutredningar 2015 - 2024

Till justitieombudsmannen

Anmälan av Migrationsverket 

Anmälan angående: Systematiskt undermålig och rättsosäker hantering av asylärenden.

Datum: 5 februari 2024

Diarienummer: 1086-2024

Anmälare:

Redaktionen för Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021 (Migra förlag och Stöttepelaren 2021)

Ingrid Eckerman, Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
Karin Fridell Anter, Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar
Jan Stattin, Håll ihop Sverige, Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 
Carin Flemström, tidigare Haninge frivilliga familjehem
Birgitta Göransson, Skyddsvärnet i Göteborg 
Solveig Freudenthal, Etikkommissionen i Sverige 

Kontakt: Ingrid Eckerman ingrid.eckerman@gmail.com  070 557 31 93

Anmälan riktas mot: Migrationsverket som helhet, i vart fall alla avdelningar och personer som arbetar med asylärenden.

Ärende: Alla asylärenden, i första hand gällande afghanska medborgare

Tidpunkt: Från och med 2015 till och med dags dato

Anmälans generella betydelse

En av grundbultarna i en fullvärdig demokrati är rättssäkerhet. Det kräver myndigheter som, när de fullgör sina uppdrag från regeringen, följer svensk och internationell lag, förutom deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter. Besluten ska vara förutsägbara och likvärdiga.

Att så många människor sökte asyl i Sverige under 2015 medförde en stor belastning på Migrationsverket och en stor fördröjning av ärendehanteringen. Sommaren 2016 började den ”tillfälliga lagen” gälla, med retroaktiv verkan för alla som ännu inte fått sina asylansökningar behandlade. Detta innebar att alla som kommit innan lagen trädde i kraft bedömdes efter en annan lag än den som gällde när de kom.

JO har under åren fått in en rad anmälningar om rättsosäkerhet i enskilda asylfall och generella brister i Migrationsverkets hantering av asylärenden. Många har handlat om ensamkommande afghanska medborgare, men det finns ingenting som tyder på att rättssäkerheten är bättre för andra grupper, som barnfamiljer eller vuxna, eller för asylsökande från andra länder.

Med början under 2017 har information om den rättsosäkerhet som observeras spridits i sociala media, debattartiklar och rapporter. Förutom de långa handläggningstiderna handlar det om bristande kompetens hos handläggare, dåliga tolkningar, ointresserade juridiska ombud, orimliga krav på den asylsökandes berättelser, men också om att avslagsfrekvensen är betydligt större hos vissa handläggare och vissa kontor. 

Trots all uppmärksamhet har inte bristerna vid Migrationsverket åtgärdats i den utsträckning som vore rimligt. Vi ser att de ovan nämnda bristerna i hög grad kvarstår och i vissa fall förvärrats. Jurister har framfört att Migrationsverket allt oftare avslår asylansökningar på grunder som för några år sedan gett uppehållstillstånd – trots att lagarnas definition av skyddsskäl inte ändrats. Detta har blivit än mer tydligt sedan vi fick en ny regering, även i frågor som inte berörs av kompletteringarna i reglerings­brevet. 

Vi undertecknare, som har kontakter med både asylsökande och stödpersoner över hela landet, får ofta frågor om hur Migrationsverkets kommer att bedöma vissa faktorer. Vi ser att vi inte kan besvara frågorna, eftersom det helt och hållet beror på vilken handläggare som kommer att bedöma ärendet. Det finns idag ingen förutsebarhet hos Migrationsverkets beslut. 

Argumentation

Argumentationen framgår av följande bilagor

  1. Rätts(o)säkerheten i asylbedömningarna, version 2 Ingrid Eckerman och Karin Fridell Anter 1 februari 2024
  2. Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021 (skickas med PostNord när vi fått ett ärendenummer)
  3. "Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber.” Rapport om rättsosäkerheten i asylprocessen för ensamkommande barn och unga. #Vi står inte ut 10.9.2017
  4. Till Justitieombudsmannen. Anmälan angående ett felaktigt skött asylärende. JO 6710-2022
  5. Hur bedömer svenska myndigheter riskerna för återvändare från Sverige till talibanernas Afghanistan? Tjugo avslag på asylansökningar granskas. Ingrid Eckerman och Karin Fridell Anter 9.6.2023

    Utvalda länkar

  6. Berättelser. En samling av personliga berättelser och exempel på anmärkningsvärd asylhantering. Den onödiga flyktingkrisen 
  7. #Rättssäkert Migrationsverket och domstolarna. Här samlas sedan 2017 rapporter, artiklar och exempel som belyser rättsosäkerheten. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 
  8. Migrationsdomstolarna har ökat rättsosäkerheten. Livia Johannesson redogör för sin forskning där hon finner att systemet med migrationsdomstolar har ökat rättsosäkerheten. DN 29.10.2017 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar