Asylprocessen

Här finns mycket information om asylprocessen och också material som kan användas i inlagorna och överklagan.

Artiklar med etiketter: Asylfrågor, Fakta.


Längre ner på denna sida finns 
- en länk till en fullmakt att lämna till en vuxen hjälpare
- en mall för ansökan om inhibering, dvs. att utvisning inte verkställs.

Ett lapptäcke av tillfälliga lagar   En översikt av lagarna, ETC 21.12.2017

Asylprocessen


Ansökan om asyl


Man ansöker om asyl när man registrerar sig på Migrationsverket.

Alla asylsökande får en advokat. Ensamkommande under 18 år får också en god man som bestämmer i stället för mamma och pappa.


Man ska träffa sin advokat för att få reda på vad som kommer att hända. Man ska också berätta det viktigaste ur sin egen historia.Första samtalet

Man kallas till Migrationsverket för det första samtalet. Ibland får man komma tillbaka för nytt samtal. Det är viktigt att tolken har rätt språk, och att tolkningen är bra. Ofta erbjuds man medicinsk åldersbedömning. Det kan vara bra att tacka ja till den för att visa att man samarbetar.

Man ska träffa advokaten och gå igenom hela protokollet från samtalet för att se att det inte är några missförstånd. Detta är viktigt!


Advokaten skickar tillbaka papperet med ändringar. 
Efter en tid får det första beslutet (första avslaget, första negativa). Om man inte överklagar börjar det gälla (det vinner laga kraft) tre veckor efter datum för beslutet.


Läs Besöket på Migrationsverket

Överklagan till Migrationsdomstolen

Man kan överklaga beslutet inom tre veckor från det man fått det. Man ska träffa sin advokat och prata igenom vad som ska stå i överklagan. 

Det kan ta flera månader innan man får svar från Migrationsdomstolen. Är det negativt brukar det kallas "andra avslaget". Om man inte överklagar börjar det gälla (det vinner laga kraft) tre veckor efter datum för beslutet.

Överklagan till Migrationsöverdomstolen

Advokaten kan överklaga en gång till. Det kan ta flera månader innan man vet om Migrationsöverdomstolen kommer att bry sig om fallet.

Om man får avslag ("tredje avslaget") börjar det gälla samma dag som domaren beslutar. Då har det vunnit laga kraft, det går inte att överklaga mer. 

Om man får "tredje avslaget" så har man LMA-kort och pengar från Migrationsverket i fyra veckor till, sedan är det slut. Advokatens uppdrag är också slut. 

Aktuella prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen  

Återvändarsamtal

Man kommer att kallas till ett återvändarsamtal. Då har man tillfälle att ställa många frågor. Men viktigt är att Migrationsverket tror att man tänker resa! Man ska "samarbeta" så länge som möjligt. Ibland kan man få vänta lite med att skriva på papperet om att man vill åka till Afghanistan "frivilligt".

Vid återvändarsamtalet ska man också ansöka om återvändarbidrag, 30 000 kr som man kan få när man kommer till Kabul. Man måste få ett papper med beslutet innan man reser.

När man har skrivit på papperet om frivillig resa så ska man gå till ambassaden och hämta "resehandlingar". Dem ska man ta tillbaka till Migrationsverket som köper biljett till ett flygplan.
Läs Besöket på Migrationsverket  


Ansökan om verkställighetshinder (VUT)

Detta kan man skriva många gånger, men varje gång måste det vara något nytt, något som inte varit med tidigare. Det är bra om man får hjälp av en advokat eller annan kunnig att skriva det. 
Läs Om VUT - verkställighetshinder
VUT (verkställighetshinder) efter 30 november 2021

Ansökan om uppehållstillstånd för studier 

Man kan fortfarande ansöka enligt gamla gymnasielagen. Den gäller för dem som var under 18 år och inte blev uppskrivna i ålder när de fick första avslaget. Det bör framgå av avslaget att man får stanna tills man är 18 år men att man ska utvisas då.
Läs Skolgång och uppehållstillstånd

Spårbyte

Om man har ett arbete kan man ibland ansöka om att få uppehållstillstånd för arbete.

1. Du måste ha godkänd identitet, dvs. ett pass som Migrationsverket godkänner.

2. Du måste ha arbetat minst två månader innan du ansöker. Anställningen måste innebära minst 13 000 kr per månad i lön (före skatt). Den måste följa kollektivavtalsregler. Du får inte ha arbetat mer än heltid. Du måste ha tagit ut din semester.

3. Ansökan ska sändas in inom två veckor från det att ditt utvisningsbeslut vinner laga kraft. Det är samma dag som Migrationsöverdomstolen fattar beslut om din asylansökan. Om du inte överklagat är det tre veckor efter det första eller andra avslaget. Ett ansökan om verkställighetshinder räknas inte.

Hjälp när du blivit 18 år

En vuxen kan hjälpa den som inte längre har god man. Det är bra om den får en fullmakt (se nedan). Då kan den prata med advokaten, få papper från Migrationsverket med mera. 

Hjälparna kan hitta mycket bra information på den här sidan.

Advokathjälp kan man få från olika organisationer, t.ex. Asylrättscentrum (f.d. Rådgivningsbyrån). Gå in på Var kan jag få hjälp? och skrolla neråt.


Fick du tillfälligt uppehållstillstånd?

Då måste du ansöka om förlängning innan det går ut. Men du får inte söka mer än tre månader i förväg. Och du bör ha sökt 1 månad innan det går ut.
Migrationsverket
Blankett  


Söka asyl efter 4 år

Beslutet om avslag preskriberas, blir ogiltigt, fyra år efter att utvisningsbeslutet vunnit laga kraft, dvs. efter det tredje (eller sista) avslaget (inte verkställighetshinder). Då kan du söka asyl på nytt. Men du bör ha nya skäl.

Rätt till en rättvis asylprocess  Dina rättigheter
Ny asylansökan efter fyra år  Lawline.se 17.4.2018
Mindre vanligt att de som fått avslag på asyl får asyl på andra försöket  SR 15.7.2017

FN och Europadomstolen 

Om man tycker att det finns mycket felaktigheter med beslutet kan man överklaga till FN eller Europadomstolen. Det kan handla om att utredningen är mycket dålig, att man inte tagit tillräcklig hänsyn till de skäl man har uppgett. 

Det finns vissa advokater som jobbar med detta, och det är dem man ska vända sig till. Man ska inte skicka in på egen hand! Dels är det bara vissa fall som ska överklagas dit, dels måste man skriva på visst sätt. 

Du måste ha alla papper från Migrationsverket, advokaten och domstolarna. Om du inte sparat dem så har du rätt att få dem från Migrationsverket och domstolarna, men det kan ta lång tid. 

Till Europadomstolen kan man skicka in papper på svenska. FN ska ha dem översatta till engelska.

Fråga gärna Asylrättscentrum om hjälp. Det är gratis. 

Varaktigt bosatt

Om man har bott i Sverige minst fem år med uppehållstillstånd och kan försörja sig kan man få permanent uppehållstillstånd som VABO (varaktigt bosatt). Läs hos Asylrättsscentrum

Fullmakter och mallar

En vuxen person (18 år och uppåt) kan ge en fullmakt åt någon annan att företräda sig i olika sammanhang, att ta del av handlingar och vårdjournaler mm. Här är länkar till tre mallar.

Fullmakt som inkluderar hämtning av LMA-kort mm (obs inga garantier att Migrationsverket accepterar just detta)


Fullmakt FARR  Anpassad för stöd till asylsökande. Rekommenderas.

Fullmakt Blankettbanken   Tre olika mallar där den tredje har plats för fri text.


Mall för VUT - verkställighetshinder finns på denna sida.

Mall för inhibition finns nedan.


Läkarintyg  Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinderRättsfall och domar

Längre ner i texten finns ett antal exempel som kan vara användbara vid t.ex. VUT-ansökan.

Se även Kristna, konvertiter och ateister.

De utan skyddsskäl får godtyckligen svårare att legalisera sin vistelse  Dagens juridik 1.4.2020 

Inhibition för gymnasiestudier  Migrationsöverdomstolen UM914-20 7.4.2020

Målet I.A. mot Sverige inför FN:s kommitté mot tortyr (CAT) 23.4.2019, nr 729/2016

Chefjuristen kommenterar: Prövning av säker resväg - Asylrättscentrum September 2019

I strid mot ett svenskt konventionsåtagande?  Rådgivningsbyrån april 2018

Värdering av muntliga utsagor  Bra kunskap för den som följer med till Migrationsverket för att bedöma kvaliteten i samtalet. Göteborgs universitet 2017


Även unga myndiga riskerar övergrepp i Afghanistan  Om domen vinner laga kraft får den stor betydelse för dem som är uppvuxna utanför Afghanistan.  Process advokatbyrå 4.9.2017. Uppdatering: tyvärr avslog Migrationsöverdomstolen denna. Information för dig som söker asyl

Vad innebär Migrationsverkets nya ställningstagande om Afghanistan?  Migrationsinfo 29.12.2016  Förklarar hur MigV tänker kring säkerhetssituationen i Afghanistan.

Tusentals vuxna afghaner kan få stanna i Sverige  SvD 9.12.2017  Ev. bestämmer Migrationsöverdomstolen att också unga vuxna (18-19 år) som saknar familj och kontakter i Afghanistan har skyddsskäl.

(Utvisningar kan stoppas genom att ansöka om studier  SR 12.12.2017  Denna möjlighet bör dock sparas till dem som hamnat i förvaret, när kanske inget annat återstår.) Inte längre möjligt.

Frågor och svar om Afghanistan  Migrationsverket 29.8.2017

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017

E-pass, Afghanska ambassaden  Ev. godkänner Migrationsverket dessa som ID-handling

Frågor att fundera över inför intervjun på Migrationsverket  Kräver inloggning på Facebook. Karin Fridell Anter 2.3.2017


Råd till dig som fått nej på ditt sista överklagande och riskerar att bli utvisad till Kabul  Kräver inloggning på Facebook. Karin Fridell Anter 9.2.2017


Rapport från heldag med Rosengrenska lördagen 22 april 2017  Happytogobattle

Goda råd till dig som söker asyl i Sverige  FARR januari 2017

Hur kan man stoppa sin egen deportation?  Happytogobattle 30.4.2017

Asylprocessen  Rådgivningsbyrån

Verkställighetshinder - ansökan om ny prövning  FARR 18.4.2017

Malmö som ankomstkommun november 2015?  Viktig om vilket datum som räknas.

Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande Mig 2017:6 - SR 07/2017  Lifos 24.3.2017
Migrationsöverdomstolen UM 911-16  17.3.2017
Ny dom: Utvisningshotade barn kan få stanna  SVT Nyheter 23.3.2017

"Domen borde ha gällt alla som saknar sociala nätverk i Afghanistan - ingen ska få utvisas"  Här hänvisar man till Europadomstolen och utvisning till flyktingläger. Dagens juridik 29.3.2017

Kan ett uppehållstillstånd återkallas om det har beviljats på felaktig grund?  Dagens juridik 30.6.2017


Rättsligt ställningstagande angående säkerhetsläget i Afghanistan  Migrationsverket 8.12.2017

Lagen om mottagande av asylsökande  Wikipedia

Vad händer med de ensamkommande barnen?  FARR 7.11.2016

Ideellt asylstöd i Skåne  Mallar


Nyheter


Migrationsdomstolarna har ökat rättsosäkerheten  Livia Johansson, DN 29.10.2017
Replik: Migrationsdomstolarna har lett till ökad rättssäkerhet  Lagmännen vid migrationsdomstolarna, DN 1.11.2017
Replik: Livsavgörande beslut på tvivelaktiga grunder   Lars Wiklund, nämndeman, DN 3.11.2017

Regeringens utredning om uppehållstillstånd för statslösa  Fria tidningen 2.11.2017

Polisens arbete med inre utlänningskontroller Polisen 11.8.2017

Migrationsöverdomstolen UM911-16 17.3.2017 Domstolsbeslut om utvisning av barn till Afghanistan

Migrationsverket och Afghanistan - vad gäller?  Migrationsverket 4.7.2015


Domen borde ha gällt alla som saknar sociala nätverk i Afghanistan - ingen ska få utvisas  Dagens juridik 29.3.2017

Utvisningshotade barn kan få stanna - ny dom analyseras  Expressen 24.3.2017

Afghansk ateist är flykting enligt migrationsdomstolen  Process advokatbyrå 22.3.2017

Fler flyktingbarn avvisas efter ny praxis på Migrationsverket  SVT 26.9.2016


Exempel

Ny dom: Utvisningshotade barn kan få stanna  SVT 24.3.2017
Ensamkommande afghaner får sina ärenden omprövade  SVT 25.3.2017


Från Juridikrummet:
FRÅGA: Det har kommit en dom i Tyskland med hänvisning till Europadomstolens rättsuppfattning att asylsökande utan nätverk och eget kapital i alla former, med uppväxt i Iran, inte mot sin vilja bör utvisas till Afghanistan. Jag undrar om denna dom kan påverka den svenska rättsuppfattningen eftersom man här hänvisar till Europadomstolen? Eller kan man med hänvisning till denna dom överklaga till Europadomstolen?

SVAR: Nu har jag läst igenom hela domen. I den hänvisar man till UNHCR guideline, till domar i England, till Europakonventionen om mänskliga rättigheter samt landinfo om Afghanistan från olika europeiska länder. Man kommer fram till att tvångsutvisningar av unga vuxna som levt utanför Afghanistan och som är utan nätverk och resurser är en förnedrande behandling som strider mot Europakonventionen av mänskliga rättigheter. Man tar upp omöjligheten att skaffa sig ett jobb, brist på acceptabla bostäder, social service och hälsovård mm. Det poängteras även att de som bott utanför Afghanistan saknar kännedom om landet.

Även unga myndiga riskerar övergrepp i Afghanistan  Migrationsdomstolens dom UM 10236-16. 
Processadvokat 4.9.2017. Ärendet överklagat till Migrationsöverdomstolen av Migrationsverket och har ännu inte vunnit laga kraft. Migrationsverket har beslutat att ta upp ärendet. Beslut väntas i början av 2018. 

Ny dom ökar chansen för ensamkommande barn  Migrationsinfo 19.4.2017

Migrationsdomstolen i Göteborg har, med ledning av MIG 2017:6, beviljat en ung afghan utan nätverk i Afghanistan alternativ skyddsstatusförklaring, trots att personen ifråga inte gjort sin underårighet sannolik.

"Även om X inte har gjort sannolikt att han är minderårig är han ostridigt mycket ung. Han riskerar därför, och mot bakgrund av den rådande situationen i hans hemland, rimligtvis att hamna i en liknande situation som ett barn som återvänder dit hamnar i. Även om hans etnicitet inte i sig gör att han har ett behov av skydd tillhör han också en minoritet som är utsatt i Afghanistan. Det har inte framkommit annat i målet än att han saknar familj, andra släktingar eller annat socialt nätverk på plats i hemlandet. Han har också tillbringat hela sitt liv utanför landet och saknar rimligtvis den lokalkunskap som behövs för att klara sig där. Han löper därför vid en framåtsyftande bedömning en konkret, individuell risk för att utsättas för våld och andra övergrepp som utgör sådan omänsklig eller förnedrande behandling som avses i utlänningslagen om han återvänder dit. Han är därför att anse som alternativt skyddsbehövande."
Obs, domen kan komma att ändras av Migrationsöverdomstolen. Den har alltså inte vunnit laga kraft än. (21.8.2017) ------------ 11.7.2017 Från Vi står inte ut: FRÅGA: Det har kommit en dom i Tyskland med hänvisning till Europadomstolens rättsuppfattning att asylsökande utan nätverk och eget kapital i alla former, med uppväxt i Iran, inte mot sin vilja bör utvisas till Afghanistan. Jag undrar om denna dom kan påverka den svenska rättsuppfattningen eftersom man här hänvisar till Europadomstolen? Eller kan man med hänvisning till denna dom överklaga till Europadomstolen?


SVAR: Nu har jag läst igenom hela domen. I den hänvisar man till UNHCR guideline, till domar i England, till Europakonventionen om mänskliga rättigheter samt landinfo om Afghanistan från olika europeiska länder. Man kommer fram till att tvångsutvisningar av unga vuxna som levt utanför Afghanistan och som är utan nätverk och resurser är en förnedrande behandling som strider mot Europakonventionen av mänskliga rättigheter. Man tar upp omöjligheten att skaffa sig ett jobb, brist på acceptabla bostäder, social service och hälsovård mm. Det poängteras även att de som bott utanför Afghanistan saknar kännedom om landet.
http://berlin-hilft.com/2017/05/19/urteil-zu-afghanen-die-im-iran-aufgewachsen-sind/

---------- 
Ett tips där domens nummer (ännu) inte lämnas ut.
Afghansk ungdom (godtyckligt uppskriven från -99 till -98) fick avslag hos MV i höstas men TUT av Migrationsdomstolen i Gbg i våras. Nu har beslutet vunnit laga kraft då MÖD avslog MVs ansökan om prövningstillstånd.
Ärendet är sekretessbelagt, varför jag inte kan hänvisa till målnr, men delar några intressanta punkter från beslutet.


1. MD bedömer att även om han är över 18 år får han ändå bedömas vara "relativt ung" för att inte kunna klara sig själv i Afghanistan.


2. MD ansåg att MV inte gjort klart hur han på ett säkert sätt skulle kunna använda sig av internflyktsalternativet (enligt MV: att ta sig till Ghazni där det eventuellt finns avlägsna släktingar). Utifrån den senaste tidens rapportering om säkra och osäkra områden kan det kanske vara bra att trycka på just detta: att det är för farligt att ta sig till de så kallade säkra områdena i Afghanistan. Just detta är också kanske något som skulle behöva lyftas mer medialt?


Klargörande: han är från Helmand och inte från Ghazni. Han har eventuellt och kanske avlägsna släktingar i Ghazni, även om han egentligen inte har en aning om vilka dessa skulle vara.Mall för begäran om inhibition


Hanne Kjersti YndestadMigrationsverket/Stockholm
Xx
Xx

OBS: Du ska skicka begäran om inhibition till den myndighet som fattat beslutet du vill överklaga, Migrationsverket, inte till domstolen.
Detta görs för att myndigheten ska få en chans att ändra beslutet. Vill myndigheten inte ändra det, så skickar den vidare din begäran till domstolen, i detta fall förvaltningsrätten.

Ort, datum

Till Förvaltningsrätten
Du skickar alltså begäran om inhibition till myndigheten, dvs Migrationsverket, men skriver domstolens namn överst i inhibitionsbegäran.
Begäran om inhibition av beslut av Migrationsverket
KLAGANDE
Namn
Adress
Postadress
LMAnummer xxxxxxxx
SAKEN
Här anger du vilket beslut du vill begära inhibition av.
Tex ”Begäran om inhibition av beslut fattat av Migrationsverket, daterat xxxx-xx-xx, att avslå min söknad om asyl i Sverige” eller ”Begäran om inhibition av beslut fattat av Migrationsverket, daterat xxxx-xx-xx, att avslå min asylsöknad här i Sverige”
YRKANDE
Här anger du vad du vill. 
Tex ”Jag yrkar att Förvaltningsrätten medger inhibition av beslut av Migrationsverket, ang. xxxxxxxxxx"
”Jag yrkar att Förvaltningsrätten medger inhibition av beslut fattat av Migrationsverket, daterat xxxx-xx-xx, att avslå min xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx"
GRUNDER TILL STÖD FÖR YRKANDET
Här anger du skälen det du yrkat du ovan
Exempel: Jag har inga släktingar i landet jag utvisas till, och framstår där som oppositionell i politisk sammanhang, vilket utgör fara för mitt liv. Denna tiden av osäkerhet har också gjort mig deprimerad, jag har omfattande behov av hjälp, och skulle inte klara en deportation.
I sitt beslut xx-xx-xx, fråntar Migrationsverket mig helt rätten till asyl i Sverige.
Beslutet av Migrationsverket kommer att få stora konsekvenser för hela min tillvaro. Jag kastas ut i ovisshet om hur jag skall överleva.
Sverige har tidigare varit en säker plats att söka asyl, man har varit säkrad en human behandling. Nu sitter jag och mina vänner inlåsta i väntan på deportation.
Detta måste bryta mot följande bestämmelser : xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx
I mål nr xxxx i xxxxxrätten står följande xxxxxxxxxxxxxx
I mål nr xxx xxxx uttalar kammarrätten att ”xxxxxxxx”. Det är i mitt fall inte osannolikt att förvaltningsrätten kommer till slutsatsen att jag har fortsatt rätt till X.
Av rättspraxis följer även att kravet för att beviljas inhibition bör ställas lågt om det är av stor betydelse för den enskilde att verkställigheten skjuts upp. (Se RÅ 1990 ref. 82).
AVSLUTNING
Exempel: Jag yrkar med hänvisning till ovanstående att förvaltningsrätten medger inhibition av beslut av Migrationsverket, ang. avslag på min söknad om asyl i Sverige xx-xx-xx”
Med vänlig hälsning
Underskrift
Namnförtydligande

Lagändringar som föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 • Om Migrationsverket har fattat beslut om avvisning med omedelbar verkställighet och beslutet överklagas ska migrationsdomstolen pröva om verkställigheten ska avbrytas tills vidare. Beslutet om avvisning får då inte verkställas innan prövningen har gjorts. Samma sak ska gälla om ett beslut att inte bevilja ny prövning överklagas och frågan om ny prövning inte har avgjorts tidigare. I dag avbryts verkställigheten inte om beslutet överklagas.
 • Den asylsökande har rätt att få ett offentligt biträde om Migrationsverket beslutar att inte bevilja en ny prövning efter att ett beslut har överklagats. Detta gäller om den som överklagar befinner sig i Sverige och det inte är uppenbart att överklagandet inte kommer att bifallas. I dag finns inte någon sådan rätt till offentligt biträde.
Från och med den 1 januari 2017 kommer Migrationsverket att förordna offentligt biträde i samtliga ärenden för asylsökande barn utan vårdnadshavare.


Försök att kartlägga asylregler för ensamkommande barn februari 2017

Författare: Laila Wold, jur. kand. Vid oklarhet: kontakta Rådgivningsbyrån. 

Tillägg: Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehåll  Lagrådsremiss 2.3.2017


Inledningsvis ska sägas att idag, i februari 2017, är asylrätten svår att säga något bestämt om. En ny lag har lagts till utlänningslagen och ytterligare lagförslag väntar på omröstning i riksdagen. Hur praxisen sedan utvecklas är svårt att säga något bestämt om. Men eftersom lagarna påverkar så många tycker jag att det behöver göras ett försök att tolka läget just nu.


Asylprocessen

Det är den som söker asyl som ska övertyga om att man har asylskäl genom sin berättelse eller annan dokumentation.  Den sökandes identitet ska styrkas eller i vart fall göras sannolik så att det går att veta mot vilket land skyddsskälen ska prövas. Finns det tillräckliga skäl för att kunna bedömas vara flykting eller skyddsbehövande? Stämmer alla uppgifter så att är asylberättelsen trovärdig? Asylrätten är individuell och varje persons individuella skäl ska prövas. 


Ensamkommande barn

Barn är en person under 18 år. De barn som söker asyl utan åtföljande familjemedlemmar får: 
 • en god man som ska se till att de får sina rättigheter tillgodosedda och stödja barnet i asylprocessen 
 • ett särskilt boende, familjehem eller HVB-hem, 
 • rätt till skola och sjukvård


Anvisningskommunen ska ge barnen stöd de har rätt till. Kostnaderna kan kommunen sedan återkräva av Migrationsverket. En vuxen har inte rätt till samma omsorg från kommunerna. För vuxna är det är i första hand Migrationsverket som ansvarar för boende och annan omsorg.

Under eller över 18 år

Bedömningen om någon är över eller under 18 år central både för situationen som flykting i Sverige och för asylbedömningen. Migrationsverkets bedömning i asylprocessen av en asylsökandes ålder är inte bindande för andra myndigheter. 

Kommunerna bedömer själva om de låter en asylsökande som Migrationsverket betraktar som över 18 år få bo kvar på särskilda boenden och få annan kommunal omsorg som t.ex. god man. Kommunerna runt om i Sverige gör olika bedömningar i den frågan. 

Migrationsverks bedömning av ålder är idag inte möjligt att överklaga förrän beslut har tagits i asylärendet. Därmed kan kommunen återkräva utgifter för en asylsökande så länge asylärendet inte vunnit laga kraft, dvs. ärendet gått igenom alla olika instanser.

Det finns ett lagförslag om att tidigarelägga åldersbedömningar. De som Migrationsverket anser att det finns tveksamheter kring vad gäller ålder kommer att få möjlighet att genomgå en medicinsk åldersbedömning och ett beslut om uppskrivning av ålder ska då kunna överklagas – observera att de personer som skrivs upp i ålder direkt av Migrationsverket för att myndigheten finner det uppenbart att personen är över 18 år kommer fortfarande inte att kunna överklaga förrän vid beslut, de omfattas inte av lagändringarna.

När en ungdom fyller 18 år är det alltså möjligt för kommunen att låta personen bo kvar i kommunen. Det är först när kommunen avsäger sig det ansvaret som Migrationsverket går in och ordnar boende på vuxenanläggning någonstans i Sverige.

Utlänningslagens tidigare praxis

Enligt utlänningslagen kan en person som söker asyl förklaras vara flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande och därmed få bosätta sig i Sverige. 

Uppehållstillstånd kan även beviljas på grund av synnerligen ömmande, eller för barn särskilt ömmande, omständigheter. Huvudregeln enligt utlänningslagen var tidigare permanent uppehållstillstånd. Ett ensamkommande barn som inte kunde utvisas till hemlandet fick ofta permanent uppehållstillstånd.

När det gäller fall där barn inte anses vara skyddsbehövande men samtidigt saknar ett ordnat mottagande i hemlandet och därmed inte får utvisas innan de har blivit myndiga har Migrationsverket även ändrat tolkningen av utlänningslagen för dem som kom innan den tillfälliga lagen trädde ikraft. Rättspraxisen är ännu inte etablerad och därmed osäker. Huvudregel är troligen: 
 • Barn under 16 får permanent uppehållstillstånd.
 • Från 16 år till 17,5 år som saknar ordnat mottagande får tidsbegränsat uppehållstillstånd, dvs. 12 månader med risk för utvisning när hen är 18 år.
 • Från 17,5 år utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet till 18-årsdagen.


Men det är de individuella skälen som avgör bedömningen om skyddsbehov finns.

Den tillfälliga lagen

Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige kallas den tillfälliga lagen eftersom den ska gälla för personer vars asylbeslut fattas mellan 20 juli 2016 - 19 juli 2019. 

Lagen kan sägas var konstruerad som en kappa som lagts över utlänningslagen så att vissa delar av utlänningslagen inte gäller under den här perioden. Bland annat har man tagit bort status-skälen övriga skyddsbehövande. Huvudregeln i lagen är att ge tillfälliga uppehållstillstånd. 

Kom ett ensamkommande barn före den 24 november 2015 ska hen fortfarande få permanent uppehållstillstånd under förutsättning att hen fortfarande är ett barn vid tiden för beslut. Men även för dessa har Migrationsverket tagit ett nytt rättsligt ställningstagande som säger att om det saknas mottagande i hemlandet kan de få tillfälligt uppehållstillstånd eller uppskjuten verkställighet till 18 årsdagen, i enlighet med vad som beskrivits ovan.

Flykting

Flykting är den som har välgrundad fruktan för förföljelse, dvs. allvarligt hot mot liv, frihet och kroppslig integritet p.g.a. etnicitet, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Alternativt skyddsbehövande

Grundad anledning att anta att man:
 • Straffas med döden eller utsätts för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller
 • Allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt.


När det gäller en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld tas således hänsyn till säkerhetssituationen i hemlandet. Om säkerhetsläget är mycket dåligt behöver den personliga risken inte vara lika hög som i fall där säkerhetsläget inte bedöms som så allvarligt.

Särskilt ömmande omständigheter

Barn kan få stanna på särskilt ömmande omständigheter, för vuxna synnerligen ömmande, som t.ex.:
 • Hälsotillstånd – man behöver sjukvård som inte finns i hemlandet.
 • Anpassning till Sverige – Hen har varit här länge och anpassat sig men det krävs många års vistelse. Barn som varit här så lång tid som 8 eller 12 år har fått avvisningsbeslut. De individuella omständigheterna är avgörande. Enligt Europadomstolens praxis är det främst under tonåren, en tid som domstolen beskriver som de ”formativa åren”, som en sådan särskild rätt till privatliv kan uppstå. 
 • En bedömning av situationen i hemlandet – skäl som inte uppnår kraven för uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov men som ändå är så ömmande att uppehållstillstånd bör beviljas.


Sedan den tillfälliga lagen trädde i kraft gäller dessutom för de barn som sökte asyl efter den 24 november 2015 eller som fyller 18 år under asylprocessen att uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter inte får beviljas om en utvisning inte dessutom skulle strida mot ett internationellt konventionsåtagande, t.ex. barnkonventionen.

Olika längd på det tillfälliga uppehållstillståndet

Den tillfälliga lagens huvudregel ger uppehållstillstånd för personer med flyktingstatus i 3 år. För övriga skyddsbehövande är det 13 månader som sedan får förlängas med ett tillstånd om 2 år.
En möjlighet till permanent uppehållstillstånd har införts genom den tillfälliga lagen för de personer som är alternativt skyddsbehövande och ska förlänga sina tillstånd efter 13 månader. För personer under 25 år gäller då att de måste ha:
·       fullföljt vad som kan anses motsvara svenska gymnasiestudier
·       arbete
Enligt den tillfälliga lagen kan även i särskilt allvarliga fall med sjuka barn ett permanent uppehållstillstånd beviljas istället för ett tillfälligt.

Förslagtill lag om uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Ett förslag om uppehållstillstånd under tiden man genomgår gymnasiestudier har passerat lagrådet. Motivet till förslaget är att uppmuntra till gymnasiestudier. Den tillfälliga lagen uppmuntrar annars personer över 25 år till att arbeta för att få stanna i Sverige.  Lagen är tänkt att börja gälla den 1 juni 2017. Remissinstanserna var kritiska till många olika delar av förslaget men många var dock positiva till att en möjlighet öppnades för att ungdomar kan få uppehållstillstånd med en längre giltighetstid.

Uppehållstillstånd för studier för den som kom innan 24/11 2015

För att de som kommit före den tillfälliga lagen trädde kraft inte ska komma i sämre situation än de som kommer att bedömas enligt den tillfälliga lagen föreslås ett tillägg till den tillfälliga lagen. Gymnasiestudier ger uppehållstillstånd i fyra år om hen:
 • Fyllt 17 år
 • Studerar i gymnasieskola eller introduktion
 • Saknar ett ordnat mottagande i hemlandet


Det gäller oavsett om det är fråga om ett första beslut eller en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd. Men det kan bli glapp mellan beslut och ikraftträdande av lagen den 1 juni 2017. Då ska man kunna få fyraårigt uppehållstillstånd vid en ansökan om förlängning.

Uppehållstillstånd för unga mellan 17-25 år som kom efter 24/11 2015

För dem som kommit efter 24 november och som skulle fått uppehållstillstånd enligt den tidigare praxisen likställs med vuxna som har arbete enligt den tillfälliga lagen.
 • Påbörja gymnasiestudier före 18 år.
 • Inte utgör en hot mot allmän ordning och säkerhet 
 • Uppehållstillstånd beviljas till och med sex månader efter avslutade studier


Den som är 17 och läser på introduktionsprogram för gymnasiestudier
 • Uppehållstillstånd i 13 månader.
 • Kan beviljas ytterligare en 13-månaders period om hen deltar aktivt i studierna.

Överkurs

Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning  Förenta Nationernas flyktingkommissarie, UNHCR 1996

2 kommentarer: