söndag 19 januari 2020

PUT för personer som fått flyktingstatus och tre års TUT

Frågor till Migrationsverket , ställda av Karin Fridell Anter och besvarade av Eva Brobäck, Migrationsverket, januari 2020

Eftersom det med nuvarande lagstiftning ges tillfälligt och inte permanent uppehållstillstånd även när personen får flyktingstatus så har jag följande frågor, rörande personer som fått tillfälligt uppehållstillstånd och flyktingstatus.
  
- Vad händer när de tre åren med tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) är slut? Ska det då göras en ny prövning? I så fall hur går den till?

När ett tillfälligt uppehållstillstånd håller på att gå ut ska man ansöka om att förlänga sitt uppehållstillstånd. Läs mer om hur det går till här: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Forlanga-tillstand.html
 
- Påverkas bedömningen av om Migrationsverket har ändrat sitt rättsliga rättsliga ställningstagande för personens hemland så att de risker som bedömdes finnas när hen fick TUT inte längre anses finnas?

Varje ansökan/förlängningsansökan avgörs individuellt av en handläggare. Då beaktas de aktuella förhållandena i hemlandet samt den sökandes skäl för att beviljas (fortsatt) uppehållstillstånd i Sverige.
 
- Måste personen återigen bevisa sina asylskäl?

Ingen ny asylutredning kommer att göras när man ansöker om förlängning. Om det är motiverat kan den sökande komma att kallas till en intervju, men de flesta fallen avgörs utan kompletterande/förnyad intervju.
 
- Påverkas bedömningen av vad personen gjort under sina tre år med TUT?

Ja. Personen kanske har fått arbete i Sverige, gift sig eller flyttat ihop med någon och/eller fått barn i Sverige, börjat studera på gymnasienivå eller fått en sjukdom/skada som kräver vård i Sverige.

På följande blankett anges flera olika skäl till att ansöka om förlängning. https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc6149b21/1575533783613/Forlangning_200011_sv.pdf

- Kan bedömningen påverkas negativt om personen har blivit anmäld eller dömd för brott, eller om hen har obetalda skulder?

Ja,  det kan påverkas då vi hämtar in uppgifterna och sen görs en individuell bedömning beroende vad brottet är.  Ingen bedömning görs på skulder.

- Spelar det någon roll om personen jobbar eller inte vid förlängningstillfället?

Ja. Om man har fått fast jobb (eller avtal om minst två års arbete) och kan försörja sig själv kan man få permanent uppehållstillstånd. Om man har ett tidsbegränsat arbete kan man få förlängt uppehållstillstånd.

- Om man söker förlängning med hänvisning till sina asylskäl, måste man även då ha ett arbete för att få förlängning? Eller kan man få förlängning om man är studerande eller arbetslös, om asylskälen kvarstår?
-Nej, Man behöver inte ha ett jobb vid en förlängning.
  
- När kan personen få permanent uppehållstillstånd (PUT) och vad krävs för att hen ska få det?


- Tolkar jag det rätt att en person med 3 års TUT och flyktingstatus måste jobba för att få PUT? Alltså att studerande bara kan förlängt TUT?
Ja, för att beviljas PUT så måste den sökande ha ett arbete.
 
 - Om personen har arbete i Sverige, kan hen i så fall söka uppehållstillstånd för arbete? Vad krävs i så fall av det arbetet (inkomstnivå, varaktighet, antal timmar, en eller flera arbetsgivare?).

Här kan du läsa mer om vad som krävs för att få arbetstillstånd - om man har fått avslag på en asylansökan: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Du-som-redan-ar-i-Sverige/Asylsokande-som-fatt-arbete.html
 
- Är sådant uppehållstillstånd (för arbete enl ovan) tillfälligt eller permanent?

Till att börja med är arbetstillståndet tillfälligt. Det kan bli permanent när man ansöker om förlängning.
 
- Om personen får uppehållstillstånd för arbete, behåller hen i så fall sin flyktingstatus?

Om man har fått avslag på sin asylansökan har man inte asylskäl och därmed ingen flyktingstatus. Om man får uppehållstillstånd för arbete har man alltså inte flyktingstatus. (Man har bytt spår)
 
Om man har fått fast jobb och kan försörja sig själv behåller man sin flyktingstatus när man ansöker om förlängning. (Man har inte bytt spår)
 
(Asylsökande kan få tillstånd att arbeta under tiden som asylutredningen pågår, så kallad AT-UND - undantag från kravet att ha arbetstillstånd).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar