tisdag 19 juni 2018

Om VUT - verkställighetshinder

Det är bättre att inte skriva VUT alls än att skriva ett dåligt VUT. Därför - läs ordentligt!

Vad gör den som fått tre avslag på sin asylansökan? En möjlighet är att anmäla verkställighetshinder, VUT. Här finns råd om vad man bör tänka på. Information om vad VUT, ansökan om verkställighetshinder, är och om hur man skriver det. 
Vi rekommenderar advokat eller jurist när VUT skrivs. Se Var kan jag få hjälp?

Se också
Kärlek, sex och HBTQ    
Verkställighetshinder - ansökan om ny prövning  FARR
Regler om praktiska verkställighetshinder  Process Advokatbyrå


Läsning: Verkställighetshinder - en praktisk handbok av Emilie Hillert och Viktoria Nyström. Norstedts juridik, pris 597 kr + moms. Låna på biblioteket!

En mall för ansökan om verkställighetshinder finns längst ner på sidan.

Obs att överklagan måste postas minst tre arbetsdagar innan tiden går ut!
Överklaganden behöver postas tre arbetsdagar före sista dag för överklagande  Process Advokatbyrå 26.6.2019


Migrationsöverdomstolen: Inte alltid krav på giltig ursäkt för att ny prövning ska beviljas  Process Advokatbyrå 27.5.2019

Författare: Karin Fridell Anter efter samråd med Erika Vestgöte Dreber och Liisa Korvenranta, juni 2018. Ingen av oss som har skrivit är jurist, men vi har tillsammans stor erfarenhet av att anmäla verkställighetshinder. Om ni hittar något som är fel, snälla kontakta mig (Karin Fridell Anter) via messenger. - Kompletterad oktober 2018.

När kan man skriva VUT?

– Beslutet om ifall VUT ska skrivas och vad ska tas upp måste ligga hos den det handlar om.
– Man kan anmäla verkställighetshinder när beslutet om utvisning har vunnit laga kraft. Alltså när man har förklarat sig nöjd med beslutet/domen eller när det har gått så lång tid som sägs i beslutet. Det kan vara efter avslag från Migrationsöverdomstolen (tredje avslaget) eller från Migrationsdomstolen (andra avslaget, om man har valt att inte överklaga).
– Det kan skickas när som helst så länge personen är kvar i Sverige.
– Om man skickar in VUT inom den tidsfrist som man har att lämna Sverige frivilligt så har man större chans att få behålla LMA-kort och dagersättning. Men samtidigt, det måste finnas bra och tydliga omständigheter att åberopa, och man måste tänka igenom vad man tar upp och på vilket sätt. Därför är det oftast bättre att vänta tills man har samlat ordentligt med bevis för det man vill åberopa.

Vem kan skriva VUT?


- VIKTIGT: Man kan bara lämna in ett VUT i taget. Om det kommer in flera så avslås de. Kolla därför noga dels att det inte redan finns ett inlämnat VUT, dels att  ingen annan också jobbar med VUT för denna person. Kolla också att det inte finns en FN-anmälan – den omintetgörs om man lämnar in VUT.
– Den som hjälper till att skriva VUT måste ha tillräcklig kompetens och arbeta med respekt för den det gäller. Om man skriver utan kunskap och lyhördhet kan man bidra till att den asylsökande mår sämre och känner sig utlämnad, fastän meningen var att vilja hjälpa.
– Den som skriver måste inte vara jurist, men kunna förstå juridiskt språk och logik. Bäst är att en jurist åtminstone kollar texten så att den är formellt riktig. För detta kan ni kontakta t.ex. FARR eller Rådgivningsbyrån, och hoppas att de har tid.
– Den jurist som var offentligt biträde under asylprocessen har inte längre något uppdrag när beslutet vunnit laga kraft, och ingen skyldighet att hjälpa till. I bästa fall gör hen det ändå. I slutet på den här sidan finns länkar till organisationer som annars kanske kan hjälpa till. Men hittar man ingen jurist så kan man försöka ändå.
– Det är klokt att redan från början avtala med en jurist (asylrättsspecialist) att hen skriver överklagandet, om det skulle bli aktuellt. På så sätt finns större chans att få rätt i domstolen även om man fått avslag hos MiV.
– Den som skriver måste ha fullmakt från personen. Antingen redan registrerat hos MiV eller bifogat när VUT-anmälan skickas.

Vad ska tas upp i VUT-anmälan och hur ska den skrivas?

Det man tar upp i en VUT måste vara någonting nytt. Och det måste presenteras på ett tydligt och fullständigt sätt. Om man väl har tagit upp en sak och fått nej så är den saken förbrukad. En slarvigt skriven VUT-anmälan kan alltså slå undan fötterna för den asylsökande genom att det sedan inte blir möjligt att ta upp samma sak på ett genomarbetat sätt.
Det är viktigt att man hänvisar till utlänningslagens kapitel 12 paragraferna 12:18 och 12:19.
– Det ska vara saker som handlar specifikt om den berörda personen. Det är bra att hänvisa till dokument av olika slag som stöd för det man säger, men kärnan i det hela ska vara personens egen berättelse och de risker hen löper om hen blir skickad till Afghanistan.

Nya omständigheter – vad kan det vara?

– Nya personliga hot, som innebär ökad risk i Afghanistan.
– Saker som har hänt i Sverige, till exempel att personen öppet lämnats islam (apostasi) eller gått ut med att hen är homosexuell. (Obs att om man ändå blir utvisad kan det bli livsfarligt att resa till Afghanistan om man gått ut öppet med dessa saker.) Du måste visa att det du säger är sant. Skaffa intyg från andra som bekräftar det, hänvisa till skrifter eller länkar eller massmediainslag där du har uttalat dig. När det gäller religion eller apostati räcker det inte med den personliga övertygelsen. Det handlar också om öppenheten och om man har kopplat sin icke-muslimska inställning till politiska ställningstaganden och aktioner. Processen bör ha påbörjats innan tredje nej vilket kan visas t.ex. i skärmdumper från tiden innan avslag på MV.
– Saker som egentligen inte är nya, men som kommit till personens kännedom först nu. Till exempel detaljer kring en släktkonflikt som personen har fått fram genom att prata med andra släktingar.
– Saker som inte är nya men som personen av någon anledning inte berättat tidigare. Här måste man vara väldigt noga med att tala om varför man inte tagit upp dessa saker tidigare, och ha en giltig ursäkt som MiV kan acceptera. Det kan till exempel handla om händelse som varit för traumatiska för att tala om, eller om förhållanden som man inte tidigare förstått att de kunde vara asylskäl.

Vad händer när VUT-anmälan är inne?

Normalt får man inte LMA-kort och dagersättning medan man väntar på svar. Hur länge man får vänta kan ingen säga.

Vad händer om man får avslag på VUT-anmälan?

– Om man får avslag på VUT-anmälan så ska man överklaga till Migrationsdomstol och Migrationsöverdomstol. Får man nej där också så har man kvar möjligheten att vända sig till FN eller andra internationella organ. De kräver att alla svenska möjligheter är uttömda. 
Om VUT är anmält så kan man inte deporteras förrän det är behandlat av MIV, men däremot kan man bli satt i förvar. Och när man väl sitter i förvaret så behandlas ens VUT med prioritet, det betyder att avslaget kan komma snabbt. Om det är den första VUT man lämnar in så kan man överklaga den upp till Migrationsöverdomstolen och under tiden vara skyddad från deportation. Men överklagan av VUT nr 2 (eller 3 etc.) innebär inte att man är skyddad från deportation. Man kan alltså bli utvisad medan VUT väntar på att behandlas av domstol. Om man sedan får rätt i domstolen så får man komma tillbaka till Sverige.
- Om VUT fått avslag i alla instanser kan man vända sig till FN eller Europadomstolen. Det är meningsfullt bara i speciella fall och är ett stort och svårt arbete – tala med en advokat!

Nya skäl – ny VUT-anmälan

– Om det kommer fram ytterligare nya saker, som inte har behandlats av MiV eller Migrationsdomstol, så kan man göra en ny VUT-anmälan. Det man har skrivit till Migrationsöverdomstolen och som inte behandlats i lägre instanser kan ingå i den nya VUT-en.

Gymnasielagen och VUT är inte samma sak

– Att ansöka om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen – den som finns och den som kanske kommer – är inte samma sak som att anmäla VUT. De processerna kan pågå parallellt.

Hur formulerar man verkställighetshinder?

Verkställighetshinder ska skickas till Migrationsverket, den enhet som du har haft kontakt med tidigare. Det kan också mailas till migrationsverket@migrationsverket.se
Det kan formuleras så här:

ANMÄLAN OM HINDER MOT VERKSTÄLLIGHET AV BESLUT OM UTVISNING

     
Klagande: Ungdomens namn, personnummer och beteckningsnummer

Ombud: Ombudets namn och adress (alltså den som skriver)

Yrkanden
Sökanden yrkar                 
                      att Migrationsverket beslutar om uppehållstillstånd,  
                      att frågan om uppehållstillstånd tas upp till ny prövning,                     
                      att föreliggande utvisningsbesluts verkställighet inhiberas, samt             
att offentligt biträde förordnas

Sökanden åberopar nya omständigheter som avser sådant hinder mot verkställighet som avses i 12 kap. 18 § samt 12 kap. 19 § utlänningslagen.

Grunderna till stöd för yrkandet
Här anger du skälen till varför du yrkat på inhibition av beslutet.
Det viktigaste är att man tar upp omständigheter som är NYA och som inte redan har prövats av domstol. Det ska vara saker som handlar om ungdomen personligen. Det är bra att hänvisa till dokument av olika slag som stöd för det man säger, men kärnan i det hela ska vara ungdomens egen berättelse.

Förklara också vad ungdomen riskerar att utsättas för vid ett eventuellt återvändande.

Motivering
Här kan du presentera material som visar på och styrker att det du anför som skäl verkligen innebär risker vid en deportation till Afghanistan. Ange länkhänvisningar till rapporter och reportage.
Hänvisa ev. till andra domar som kan vara relevanta för just detta fall, domar som behandlar liknande fall.

Kom ihåg att Sverige inte utvisar till Afghanistan som helhet utan de flesta prövas mot Kabul, Herat och Mazar e Sharif.

Sammanfattning
Argumentation om orimligheten i tidigare beslut

Med vänlig hälsning

Datum

Underskrift

NamnförtydligandeNÅGRA ANVÄNDBAR LÄNKAR

Flyktinggruppernas riksråds (FARR:s) text om verkställighetshinder:

Rådgivningsbyrån erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, ombud, gode män, kontaktpersoner och andra berörda via telefon och mail. http://sweref.org/
Vad innebär verkställighetshinder? 

Newcomers Youth. En grupp med råd till den som är bi- eller homosexuell och kan behöva stöd i hur man sak prata med Migrationsverket om det https://www.facebook.com/Newcomers-Youth-1648167198828797/   

1 kommentar:

  1. Kan man få uppehållstillstånd av Verkställighetshinder?

    SvaraRadera