onsdag 7 september 2022

Statistik från Migrationsverket: Skyddssökande från Afghanistan

Ill. Mattias Elftorp.

Statistikavdelningen på Migrationsverket är alltid hjälpsam. Här kommer aktuella siffror över skyddsökande från Afghanistan som fått beslut efter den 30 november 2021*. Vi ser där att en tredjedel av dem som sökt asyl får avslag. Av dem som fått ny prövning efter tidigare avslag har drygt hälften fått avslag. I båda grupperna finns kvinnor.

Den tidigare uppskattade siffran verkar stämma, att i Sverige befinner sig ungefär 6 000 afghanska medborgare i alla åldrar, män, kvinnor och barn, utan uppehållstillstånd. Det rör sig om en tämligen liten grupp, jämfört med de ukrainska flyktingar vi är beredda att ta emot. De flesta är välintegrerade, många jobbar.

I juli 2021 pausades alla utvisningar till Afghanistan. När talibanerna tog makten den 15 augusti pausades också alla negativa beslut. De återupptogs först efter Migrationsverkets rättsliga ställningstagande 30 november 2021. Det grundades på EASO:s rapport som beskrev en rad olika grupper som särskilt utsatta i talibanernas Afghanistan. Vi hjälpare liksom flyktingarna själva såg ett nytt hopp eftersom nästan alla vi kände tillhörde minst två grupper. Men snart visade det sig att utvisningsbeslut fortsatte att fattas – med hänvisning till att det nu är lugnt i Afghanistan och att flyktingarna, män som kvinnor, kan anpassa sig till talibanernas kulturella seder och bruk.

Nu har vi fått siffror över beslut som fattats efter den 30 november*. Vi ser där att en tredjedel av dem som sökt asyl får avslag. Av dem som fått ny prövning efter tidigare avslag har drygt hälften fått avslag. I båda grupperna finns kvinnor.

I de nya siffrorna är frekvensen avslag högre för dem som fick ny prövning än för dem som sökte asyl. Kan det bero på att de gamla asylskälen lyfts fram och bedöms igen, i en delvis ny kontext? Eller har de som sökt asyl tyngre asylskäl än de som fått ny prövning? Eller är det olika enheter inom Migrationsverket som handhar ärendena? Vi vet ju sedan tidigare att avslagsfrekvensen skiljer sig mellan olika kontor.

I den bästa av världar, om migrationsdomstolarna fungerade så väl som vår justitieminister Morgan Johansson brukar framhålla, skulle dessa skillnader kunna jämnas ut i domstolen. Men som vi många gånger konstaterat gör domstolen sällan en egen värdering av utredning och bevis. Nästan alltid väljer domstolen att gå på Migrationsverkets linje, oavsett hur ofullständig Migrationsverkets beslutsskrivning är.

Jag har svårt att förstå att merparten av de unga vuxna som vi haft hos oss i uppemot sju år skulle sakna asylskäl mot talibanernas Afghanistan. Om handläggarna och domarna verkligen gjorde den ”sammanvägda bedömning” som de har skyldighet att göra så skulle det bli uppenbart att betydligt fler borde få uppehållstillstånd. Nyligen har en JO-anmälan gjorts just med hänvisning till att ingen sammanvägd bedömning gjordes.

Asylansökningar

Sedan 1 december 2021 har sammanlagt 1 118 asylansökningar av afghanska medborgare avgjorts. I siffran ingår både de som sökt asyl första gången och de vars första avslagsbeslut preskriberats och som nu sökt asyl på nytt. Av dessa är 268 personer dublinärenden (de har först ansökt om asyl i annat Schengenland) eller avskrivna.

Av de 850 ansökningar där Migrationsverket fattat beslut har en tredjedel fått avslag. Av kvinnorna har 11 % fått avslag (31 av 272 sökande). Av männen har 44 % fått avslag (253 av 578).

Verkställighetshinder och ny prövning

När nya skäl uppstår kan den som fått avslag ansöka om verkställighetshinder och ny prövning.

Under perioden 30 november 2021 till 31 juli 2022 kom det in 2 282 ärenden om ny prövning. Under 2022 har 709 ärenden avgjorts. 389 ärenden avskrevs. Det kan vara att sökanden tagit tillbaka sin ansökan, att hen inte kommit till intervju eller att det är dags att söka ny asyl efter fyra år.

Av återstående 320 avgjorda ärenden har 150 personer (47 %) fått uppehållstillstånd och 170 (53 %) avslag. Kvinnor fick avslag i 22 % (15 av 69). Män fick avslag i 62 % (155 av 251).

Verkställande av utvisningar

Sedan talibanerna tog över makten i Afghanistan har inga utvisningar verkställts. I Sverige finns cirka 6 000 afghanska medborgare med utvisningsbeslut. Av dem har Migrationsverket lämnat över 2 300 personer till gränspolisen för att utvisningen ska verkställas. En av anledningarna till att utvisningar inte kan genomföras är att det inte finns någon mottagande myndighet i Afghanistan.

Fakta

Under 2015 kom sammanlagt 41 600 flyktingar med afghanskt medborgarskap till Sverige. Ungefär 20 400 fick uppehållstillstånd efter prövning i Migrationsverket och eventuellt överklagande till migrationsdomstol. Ett okänt antal har så småningom fått uppehållstillstånd efter verkställighetshinder och ny prövning. Cirka 7 000 fick tillfälliga uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen. Ungefär 2 300 har faktiskt utvisats till Afghanistan, varav drygt 600 med tvång. Vi tror att cirka 10 000 har lämnat Sverige för att söka asyl i andra länder i Europa. 

Läs mer 

Vilka var 2015 års flyktingar och hur gick det för dem? I: Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021. Migra förlag.

Civilsamhällets landrapport om Afghanistan sommaren 2022  

------

* De siffror som uppgavs i radions nyheter den 25 juli har beräknats på annan grund och kan inte jämföras med de siffror som presenteras här.


Pressmeddelandet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar