tisdag 30 augusti 2022

Domare och handläggare JO-anmäls i asylärende

 

Advokaterna, stödorganisationerna, gode männen m.fl. brukar likna asylprocessen vid ett lotteri. Ill. Mattias Elftorp.


En handläggare på Migrationsverket och en domare i förvaltningsrätten har JO-anmälts för brister i utredning och beslut av ett asylärende.

Anmälan gäller en ny prövning för Amir Hossein Rahimi, en ung man som kom till Sverige 2015 som 15-åring och som fått utvisningsbeslut till Afghanistan. Under de här sju åren har han utvecklats till ateist. Han propagerar öppet för ateism och mot islam – något som kan vara livsfarligt för honom om han tvångsutvisas till talibanernas Afghanistan.

Men Amir har återigen fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Migrationsverket anser inte att han är en ”genuin och övertygad” ateist. De menar också att eftersom de inte godkänt hans id-handlingar så kommer talibanerna inte att kunna koppla ihop Amir med hans facebookidentitet, trots att han finns med foto i det id-register som talibanerna övertog efter förra regeringen.

Det är Ingrid Eckerman, grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!, som gjort anmälan.

- Man blir förskräckt när man läser protokollet från intervjun och jämför det med Migrationsverkets beslut. Det står ingenting om allt det som Amir berättat om sin utveckling. Det ser inte ut som om handläggaren över huvud taget har läst advokatens yttranden eller de intyg som lämnats in från personer som känner Amir väl.

Amir har en avslutad gymnasieutbildning och har nu fast arbete som bartender – något som absolut inte är lämpligt ur talibanernas synvinkel, eftersom alkoholbruk förbjuds i koranen. Han har grundat föreningen Ateister och agnostiker i Gävleborg och leder studiecirklar om ateism. Flera gånger har han varit i media.

- Det skulle vara livsfarligt för mig att komma till Afghanistan. Talibanerna håller reda på dem som finns i utlandet. De kommer genast att känna igen mig när jag landar på flygplatsen. Jag kan inte ljuga och låtsas att jag är muslim. Om någon frågar mig kommer jag att säga att jag inte tror på gud. Kanske ställs jag då inför shariadomstol, kanske dödas jag genom att de välter en mur över mig.

Jan Stattin, historiker och närmaste kontaktperson för Amir, har sin uppfattning klar.

- Justitieminister Morgan Johansson brukar anföra att vi har ett säkert system för asylprövningar eftersom vi har migrationsdomstolar som överprövar Migrationsverkets beslut. Problemet är att domstolarna nästan alltid accepterar Migrationsverkets beslut. De gör inte sin lagstadgade bedömning av all bevisning.

Jan har just lämnat en skrivelse till Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius med ett antal exempel på asylärenden där rättssäkerheten är låg. Detta har varit ett kontinuerligt problem för de juridiska ombuden, de gode männen, kontaktpersonerna och asylaktivisterna ända sedan 2016 då åtstramningarna i asylpolitiken trädde i kraft.

- Även de som är emot flyktinginvandring borde vara intresserade av att rättssäkerhet råder på alla våra myndigheter. Om regeringen tillåter rättsosäkerhet på en myndighet kanske det spiller över på andra myndigheter, till exempel Försäkringskassan eller Skatteverket, säger Jan.

Anmälan

Så här sammanfattas klagomålen mot Migrationsverkets och migrationsdomstolens handläggning av Amirs ärende i JO-anmälan:

  • Migrationsverkets beslut bygger inte på vad den asylsökande sagt i intervjun. Sammanfattningen är mycket summarisk.
  • I vare sig beslut eller domslut tas det hänsyn till inlagorna från det juridiska ombudet eller till övrig bevisning. Ingen sammanvägd bedömning görs. 
  • vare sig beslut eller domslut tas hänsyn till att Amir löper stor risk att av talibanerna identifieras som sin facebookprofil när han landar i Kabul, oavsett om han gjort sin identitet klar i Sverige eller ej. 
  • Domstolen lutar sig i alltför hög grad på beslutet från Migrationsverket, utan att göra en självständig bedömning. Motiveringarna för avslag är alltför grunda.

För att illustrera klagomålen har citat ur Migrationsverkets beslut och domslutet ställts samman med citat från utredningsprotokollet och ombudets inlagor. Sju olika ämnesområden har belysts.

- Domstolens bedömning av handläggningen hos Migrationsverket
- Utredning och beslut av identitet
- Amirs inställning till islam och religion
- Amirs möjlighet att hålla sin uppfattning för sig själv
- Amirs roll i föreningen Ateister och agnostiker i Gävleborg
- Anpassning och västernisering
- Etnicitet spelar roll

Anmälan mm

JO-anmälan: Ett felaktigt skött asylärende

Varsågod, rättschef Carl Bexelius på Migrationsverket - här får du fler dåliga exempel!  

Läs mer

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
#Rättssäkert Migrationsverket och domstolarna https://stoppautvisningarna.blogspot.com/p/migrationsverket.html

#Vi står inte ut

Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021

Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? Asylkommissionen, Linköpings universitet 2021 https://liu.se/forskning/asylkommissionen

Kontaktuppgifter:

Ingrid Eckerman, Stockholm ingrid.eckerman@gmail.com 070 557 31 93

Amir Hossein Rahimi, Gävle  amirhosseinafg2000@gmail.com 076 885 75 85

Jan Stattin, Gävle  stattin.jan@gmail.com  070 614 04 45 


Pressmeddelandet 1 kommentar: