fredag 14 december 2018

Läkaresällskapet kräver oberoende utredning av medicinska åldersbedömningar


Äntligen! säger jag som läkare och engagerad i att de asylsökande ungdomarna ska få en rättssäker bedömning.
Svenska Läkaresällskapet (SLS), läkarnas vetenskapliga organisation, har förstått att Rättsmedicinalverket (RMV) måste ta itu med sin vetenskaplighet. Efter samtal med RMV föreslår SLS att RMV snarast initierar en oberoende vetenskaplig granskning av RMV:s metoder för medicinska åldersbedömningar. Eftersom RMV står helt utan tillsyn från oberoende instanser är SLS ställningstagande oerhört viktigt för att vi ska fortsätta ha förtroende för våra myndigheter. 

Komplettering 6 januari 2019: Även SMER (Statens medicinetiska råd) liksom Svenska barnläkarföreningen vill ha en oberoende granskning. 


Rättsmedicinalverket är en statlig myndighet med två uppgifter: klinisk verksamhet, dvs. att vårda dem som är dömda till rättspsykiatrisk vård, och att göra rättsmedicinska bedömningar (obduktioner, utredningar av psykisk sjukdom, rättsintyg mm). 
Den kliniska vården omfattas av HSL, hälso- och sjukvårdslagen. Enligt Vårdhandboken, SKL, anger patientdatalagen att all legitimerad personal har skyldighet att föra journalanteckningar för varje patient och vid varje kontakt som gäller vård, undersökning eller behandling. Journalföringsplikten följer med professionen oavsett typ av arbetsgivare. RMV:s kliniska verksamhet står under tillsyn av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. 
Den andra delen av RMV:s verksamhet räknas inte som vård. Enligt Socialstyrelsens termbank är patient en person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård. När RMV "bara" ska utfärda ett intyg, om hur tandläkares och röntgenläkares utlåtanden om knäleder ska tolkas, så räknas det inte som sjukvård under HSL. 
De tandläkare och läkare som har granskat bilderna är legitimerade. Trots detta, och trots att detta borde räknas som en undersökning, har de inte utfärdat någon form av journalhandling utan bara fyllt i ett kryss i en matris. Journalhandling går inte att få fram, och därmed kan vi inte veta på vilka grunder de ansett en tand eller ett knä vara moget. Det går heller inte att anmäla ett misstänkt fel till Socialstyrelsen eller IVO. 
Denna del av RMV faller inte under IVO. Tillsynsmyndighet saknas. Kompetens för att granska RMV saknas hos JO, JK och Justitiedepartementet. Ingen instans har skyldighet att granska om RMV gör rätt saker på rätt sätt. 
Jag har frågat om de undersökande läkarnas skyldighet att föra journal, men fortfarande inte fått svar. Socialstyrelsen hänvisar mig till RMV. IVO hänvisar mig till justitiedepartementet som hänvisar mig till RMV. 
När det gäller de medicinska åldersbedömningarna har statistiska feltolkningar begåtts i tre led: 
1. Socialstyrelsen saknade kompetens och övertolkade de få studier som fanns. De har slutligen dragit tillbaka sin rapport.
2. Rättsmedicinalverket drog felaktiga slutsatser av Socialstyrelsens (sedermera tillbakadragna) rapport. Man grundade sina slutsatser på studier på tillsammans några tiotal ungdomar och använde en felaktig tolkning, vilket man senare erkänt. 
3. Migrationsverket gjorde en felaktig tolkning av RMV:s utlåtanden. Svaret "undersökningen talar för" åldern 18+ har schablonmässigt tolkats som att ungdomen är minst 18 år. ”Vidare framgår att utifrån populationsnivå är det betydligt mer sannolikt att du är över 18 år än under 18 år gammal” är ett vanligt utlåtande, där man helt tar avstånd från annan bevisning.  
8 000 ungdomar har fått utlåtandet ”talar för 18 år eller äldre”. Felmarginalen kan vara upp till 50 %.
Visselblåsare kom såväl inifrån RMV som utifrån. Någon effekt har vi inte sett, annat än att ett antal specialister i rättsmedicin sökt sig därifrån. Bristen blir ännu större. I vilken mån kan vi lita på utlåtanden från RMV?
LÄS MER
Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar Genomgång av kritiken, med många referenser. 22.2.2018, senast uppdaterad 9.12.2018
Åldersbedömningar En hemsida där nytt material och nya länkar ständigt läggs till
#rättssäkert Migrationsverket och domstolarna En hemsida där exempel på rättsosäkerhet listas. Uppdateras ständigt. 
Författare: Ingrid Eckerman www.eckerman.nu 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar