söndag 2 december 2018

Barn och unga i migration 1: Barnkonventionen blir lag 2020

När distriktet Jaghori i provinsen Ghazni anfölls av talibanerna flydde befolkningen. Ytterligare många tusen blev internflyktingar. 
Myndigheter, riksdag och regering måste redan nu överväga hur barnperspektivet ska tillämpas när det gäller barn och unga i migration.

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989. Sverige ratificerade den 1990. Efter trettio år har riksdagen beslutat att barnkonventionen blir lag 2020.
Fyra huvudprinciper är vägledande för hur hela barnkonventionen ska tolkas:
  • Förbud mot diskriminering. Alla barn har lika värde och rättigheter (artikel 2)
  • Barnets bästa i främsta rummet. Alla beslut som tas och som på något sätt berör barn ska beakta barnets bästa (artikel 3).
  • Rätten till liv och utveckling. Inte bara barnets överlevnad, utan även hans eller hennes utveckling skall säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga (artikel 6).
  • Rätten att få komma till tals. Barnets åsikter ska komma fram och ges respekt (artikel 12).
Mycket arbete måste göras fram till 2020. Just nu pågår en kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen.
Alla myndigheter ska tillämpa barnperspektiv i alla regler och riktlinjer. Det är viktigt att lagar och regler utformas tydligt så att godtycke omöjliggörs.
Barn i migration är en extra utsatt grupp. De har inte själva valt att vara migranter. Hur barn tas om hand avgör ett samhälles grad av humanitet.
Den tillfälliga begränsningslagen, som presenterades för tre år sedan, innebar att asylskälen ”synnerligen och särskilda ömmande omständigheter” och ”övrigt skyddsbehövande” togs bort. Enligt Migrationsverket minskar detta möjligheten att ta hänsyn till barns behov vid t.ex. sjukdom.
Vi anser att
  • Alla barn ska ha rätt till förskola, skola, hälso- och sjukvård
  • Alla barn ska ha rätt till en rimlig ekonomisk standard
  • Hänsyn ska alltid tas till barns egna asylskäl
  • Hänsyn till barns fysiska och psykiska hälsa ska tas inför beslut om uppehållstillstånd.
  • Alla barn har alltid rätt till föräldraåterförening, och lagar och förordningar ska utformas så att denna underlättas
Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! har 21 000 medlemmar. Vi anser att den tillfälliga begränsningslagen måste bort, och att utvisningar av barn och unga till länder i krig och konflikt måste stoppas.
Varför måste tillfälliga lagen bort? Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 30.11.2018
#barnungaimigration

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar