fredag 30 november 2018

Varför måste "tillfälliga lagen" bort?


Uppdatering 12.1.2019. Ur de ​73 punkterna i överenskommelsen mellan C och S:
 • Den tillfälliga lagen förlängs i två år. Alternativt skyddsbehövande ges samtidigt samma rätt till familjeåterförening som flyktingar. 
 • Försörjningskravet justeras. Alternativt skyddsbehövande har redan enligt nuvarande regler, i likhet med flyktingar, tre månaders respit från försörjningskravet från att han eller hon beviljas uppehållstillstånd. Försörjningskravet justeras så att en alternativt skyddsbehövande som får möjlighet till familjeåterförening och som redan har beviljats uppehållstillstånd när ändringarna träder i kraft, får en respit i tre månader från att de nya reglerna träder i kraft. (Departementspromemoria och proposition våren 2019). 
 • Gör upp om den framtida migrationspolitiken i en parlamentarisk kommitté. Partierna är överens om att driva en ny humanitär skyddsgrund i den parlamentariska kommittén.
Den "tillfälliga lagen" presenterades den 24 november 2015 av Stefan Löfven och Åsa Romson (mp). Den trädde i kraft den 20 juli 2016 och gäller retroaktivt (bakåt) från 24 november 2015. Om den inte förlängs så upphör den 20 juli 2019. 

Det är tack vare den tillfälliga lagen som vi har dagens situation, i kombination med de långa handläggningstiderna som gjorde att ungdomarna blev myndiga. Tanken var att man skulle kunna skicka iväg ungefär hälften av de 165 000 flyktingarna som kom under 2015. 

Konsekvenserna av den tillfälliga lagen har beskrivits av Röda korset. FARR har samlat exempel på hinder för familjeåterförening. Rådgivningsbyrån har redogjort för de juridiska riskerna med att förlänga eller permanenta lagen. 

Nu vill vissa partier (SD, M, KD) att den tillfälliga lagen ska förlängas. Socialdemokraterna har tidigare föreslagit förlängning i väntan på en gemensam EU-politik. Vänsterpartiet är emot. Övriga partier vill åtminstone ta bort en del saker i tillfälliga lagen men är inte främmande för en förlängning. Se kartläggningen gjord av Concord Sverige. 

Alla partier är ense om att en ny flyktingpolitik behöver tas fram från grunden, även om man är oense om innehållet. Vänsterpartiet har nyligen lagt en motion i riksdagen


Utlänningslagen

Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt. Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FN-konventionen men också till alternativt skyddsbehövande.
Man är flykting om man är rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Eller om myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper.
 
Alternativt skyddsbehövande är den som löper risk att straffas med döden, utsättas för kroppsstraff, tortyr, annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.
Lagen säger att Migrationsverket ska ta särskild hänsyn till barnets bästa.

Den tillfälliga begränsningslagen

Hösten 2015 kom stora mängder flyktingar till Sverige. Regeringen ansåg att det måste stoppas. Den 24 november berättade man om en ny lag som skulle gälla i tre år. Då tog man bort vissa saker ur utlänningslagen. Om den tillfälliga lagen inte förlängs den 20 juli 2019 kommer dessa saker tillbaka.
 • Övriga skyddsbehövande, för en person som behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet, eller inte kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof.
 • Synnerligen ömmande omständigheter, till exempel vid svår sjukdom. Idag ges avslag till 104-åringar, dementa och apatiska barn (djupt deprimerade barn som blivit medvetslösa och slutat äta och dricka). Personer i behov av hjärttransplantation får tillfälligt uppehållstillstånd varför ingen transplantation kan genomföras då de inte kan få adekvat eftervård i hemlandet.
 • Permanenta uppehållstillstånd. Idag får den som bedöms vara flykting ett uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader. Det gäller även apatiska barn, trots att det enda botemedlet är trygghet för familjen. Vissa ensamkommande barn som är i behov av skydd kan få permanenta uppehållstillstånd.
 • Familjeåterförening. Idag kan endast flyktingar få familjeåterförening. Men kraven på försörjning och bostad är så högt ställda att det är nästan omöjligt, och det är extremt svårt att söka tillståndet för de anhöriga i hemlandet.
Om den tillfälliga lagen försvinner kommer många att kunna söka asyl som övrigt skyddsbehövande. Det ger en ny chans. 

Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Alla myndigheter, även Migrationsverket, ska tillämpa barnperspektiv i alla regler och riktlinjer. 

Barnkonventionen har fyra huvudprinciper: 
 • Förbud mot diskriminering. Alla barn har lika värde och rättigheter (artikel 2)
 • Barnets bästa i främsta rummet. Alla beslut som tas och som på något sätt berör barn ska beakta barnets bästa (artikel 3).
 • Rätten till liv och utveckling. Inte bara barnets överlevnad, utan även hans eller hennes utveckling skall säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga (artikel 6).
 • Rätten att få komma till tals. Barnets åsikter ska komma fram och ges respekt (artikel 12)..

Arbetet med att föra in barnkonventionen i lagar och regler kommer att pågå hela 2019.

2 kommentarer:

 1. Fundering : Kan det vara så att den lagen kommer justeras?
  Steg 1 Förlänga den.
  Steg 2 Förändring av innehållet ???

  SvaraRadera
 2. Stoppa utvisningarna till Afghanistan. Det strider starkt emot barnkonventionen att skicka ensamkommande barn och unga till detta fruktansvärda land. Afghanistan är ett land i krig, ett land med terror ett land utan mänskliga och demokratiska rättigheter. Att skicka barn och unga dit är att skicka dem till döden direkt. Och dödsstraff har vi väl inte i vårt land?

  SvaraRadera