måndag 14 maj 2018

Statistik

Här samlar vi olika siffror från Migrationsverket.


Vilka var 2015 års flyktingar - och hur gick det för dem? I: Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021. Migra förlag 2021.
9 000 papperslösa afghanska ungdomar blir kvar i Sverige 3.5.2019 Under januari och februari 2019 återvände 22 personer "frivilligt" till Afghanistan.
I februari var samtidigt ca 6500 afghanska medborgare med verkställbara utvisningsbeslut inskrivna hos Migrationsverket. Ytterligare nästan 3500 ärenden var överlämnade till polisen. Under 2018 tvångsdeporterades 151 personer.

Ur nyhetsbrev från Gode män Vårdnadshavare: "Sedan 1 januari 2017 har 9129 uppskrivits i ålder varav 40 under november 2018. (Migrationsverket 2018-12-03)." Observera att det gäller ensamkommande från alla länder.

Se även Åldersbedömningar.

Svenska Dagbladet 30.8.2018:

År 2015 ansökte 30 080 afghanska barn om asyl i Sverige. Av dessa var 23 480 ensamkommande barn (1 748 av dessa var 17 år, 9 779 var 16 år, 11 953 var 0-15 år).

Hittills (t.o.m. den 13 aug) har 23 888 afghaner fått avslag på sin asylansökan i Sverige från 2015 fram till och med den 13:e augusti 2018 (2015: 374 personer, 2016: 4 161, 2017: 15 309, 2018: hittills 4 044).
Hittills har 23 817 afghaner fått utvisningsbeslut från 2015 fram till och med den 13:e augusti 2018, varav 5 209 barn och 18 608 vuxna (2015: 135 barn, 234 vuxna, 2016: 1 268 barn, 2 879 vuxna, 2017: 2 935 barn, 12 336 vuxna, 2018: hittills 871 barn, 3 159 vuxna).
Hittills i år har drygt 200 vuxna och nio barn utvisats frivilligt. Samtidigt har takten på tvångsutvisningarna ökat – hittills i år har fler utvisats än under hela förra året, 69 mot 63 personer.
Hittills har 1 635 afghaner frivilligt utvisats från Sverige från 2015 fram till och med den 13:e augusti 2018, varav 268 barn och 1 367 vuxna.
Hittills har 183 afghaner tvångsutvisats från Sverige från 2015 fram till och med den 13:e augusti 2018, varav 2 barn och 181 vuxna.
Fortfarande väntar 2 353 afghaner på sina beslut i första instans (öppna ärenden). Av dessa är 2 085 förstagångsärenden och 268 förlängningsärenden.
Överklaganden av Migrationsverkets beslut: Ändringsfrekvensen i andra instans (Migrationsdomstolen) var sju procent år 2018 och 12 procent år 2017.


Migrationsverkets siffror 14.5.2018


Under 2015 registrerades 24 261* ensamkommande barn med afghanskt medborgarskap.
Av dessa kom 20 926 före 25.11, och 3335 kom 25.11-31.12.
Under 1.1-19.7.2017 kom 694 barn.

Av dem som kom 2015 fick 14 196 avslag (59 %).
Av dessa kommer 8 796 (62 %) att omfattas av nya gymnasielagen. En del av dessa har rest söderut.
Återstår 5 400 (38 %) som inte omfattas av nya gymnasielagen.

Därtill kommer 315 som ansökte om asyl 1.1-19,7.2016.

Varför den här siffran är högre än den jag fick i december (se nedan) vet jag inte.

Migrationsverkets siffror 11.12.2017


Under 2015 registrerades 23 480 ensamkommande barn med afghanskt medborgarskap.
Antal öppna ärenden 11 dec 2017: 2 665.
Beslut hade fattats för 20 760 personer.

  • 44 % var barn vid beslutet. Av dessa fick 66 % uppehållstillstånd, tillfälligt eller permanent.
  • 13 % hade fyllt 18 på naturlig väg. Av dessa fick 11 % uppehållstillstånd.
  • 43 % skrevs upp i ålder till 18 eller mer. Av dessa fick 6 % uppehållstillstånd.
Av hela gruppen är det 33 % som fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd.


83 % eller 67 %? Olika sätt att räkna 

Jag (Ingrid Eckerman) har tittat på hela gruppen som kom under en viss period och registrerades som ensamkommande barn (ca 23 500). Då ingår försvunna, de som behandlats enligt Dublin m.fl.

Av dem som fortfarande räknades som barn när de fick beslut har ca 67 % fått någon form av uppehållstillstånd. Av dem som räknades som 18 år eller äldre var det mindre än 5 % som fick uppehållstillstånd.

Migrationsverket räknar på ett annat sätt. De utgår från antalet beslut som fattats under en viss period. Under perioden januari - oktober 2017 fattades beslut om bifall i 82 % för dem som räknades som barn.

Man kan räkna barn - eller man kan räkna beslut.

Nyheter

Utvisningarna till Afghanistan - lite matematik  4.11.2017

Knappt 5 % av afghanska 18-åringar får bifall!  15.9.2017

Hur många år ska de vänta på sin utvisning?  18.8.2017

Från den 1 augusti 2017 till slutet av året beräknas drygt 4 700 ensamkommande unga asylsökande fylla 18. SR 8.8.2017

Statistik för ensamkommande från Afghanistan 2015-2016 som avgjorts 2016 - 28.8.2017

Statistiken ser annorlunda ut när man lyfter ut den afghanska gruppen från totalen med ensamkommande barn från alla länder. Originalsiffror: se nedan.

Beslut har fattats för 6 700 ensamkommande barn, dvs. dem som Migrationsverket anser vara under 18 år. Av dem har 4 000 (67 %) fått permanent uppehållstillstånd.


Drygt 6 000 ärenden om 18-åringar (uppskrivna eller naturligt) har avgjorts tom. augusti 2017. Av dem har nästan 80 % fått avslag. Knappt 5 % har fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. 10 % har avskrivits, dvs. försvunnit. 

Sammanlagt återstår 10 000 ensamkommande där beslut ännu ej fattats.

Tabell: 18+åringar vid beslut, dvs tidigare ensamkommande barn. Avgjorda asylärenden 2016-20170828 som inkommit 2015-2016, afghanska medborgare. Åldersuppskrivna och naturliga 18-åringar vid beslut sammanslaget. 


Beslut
18-åringar
           Antal       Procent
Avskrivna62610
Avslag487479
Bifall - PUT420,7
Bifall - TUT2654
Dublin3446
Övrigt230,4
Totalsumma6174100,1

Kategorierna avskrivna, Dublin och övrigt är uteslutna för att göra dem mer överblickbara, men det påverkar inte helhetsbilden. Inom parentes anges siffran för samtliga ensamkommande, oavsett ursprungsland.
 %)


Migrationsverkets originalsiffror
Avgjorda asylärenden 2016-20170828 som inkommit 2015-2016
Ensamkommande barn och tidigare ensamkommande barn vid beslut
Endast afghanska medborgare
BeslutBUVFd BUV ej åldersuppskrFd BUV åldersuppskrTotalsumma
Avskrivna785785481411
Avslag1227109937756101
Bifall - PUT40999334141
Bifall - TUT432104161697
Dublin723341416
Övrigt10123124
Totalsumma67161293488112890
Öppna ärenden 20170827 som inkommit 2015-2016
Ensamkommande barn
Endast afghanska medborgare
Antal öppna
Inkomna20159707
Inkomna 2016437
Totalt10144

Pressmeddelande


Tio procent av åldersuppskrivna ungdomar får stanna!  6.5.2017


Migrationsverkets siffror


Svar 2 till Vi står inte ut 
35 369 asylansökningar utav ensamkommande barn inkom under 2015. 
Utav de ensamkommande barn som ansökte om asyl 2015 har 4962 fått sin ålder uppskriven.
Bland de ärenden som idag är öppna är det cirka 800 som varit ensamkommande barn och sedan fyllt 18.
Utav de ensamkommande barn som ansökte om asyl 2015 så är det vid dagens datum 17-05-04 14824 öppna ärenden. För 8272 utav dessa öppna ärenden har den sökande ännu inte varit på intervju.

Ur en bifogad tabell (se nedan) hämtas följande siffror för dem som registrerats som ensamkommande barn 2015 och fått beslut fram till 4.5.2017:
Barn vid beslut (12 700 st): 66 % fick PUT, 3 % fick TUT.
Åldersuppskrivna i samband med beslut (4 800 st): 4 % fick PUT, 6 % fick TUT.
Barn som fyllt 18 år (2000 st): 16 % fick PUT, 41 % fick TUT.
Sammanlagt har hittills (5.5.2017) cirka 9000 fått PUT och 1500 TUT. 5000 har fått avslag. Nästan 4000 faller inom grupperna beslutskod AVI, avskrivna (försvunna?) och övrigt. 

Prognos

Av de 14 824 ungdomar som ännu inte fått beslut kommer ett tusental vara 18 inom några månader.

Blir det ungefär samma siffror för åldersuppskrivningar som tidigare kommer 25 % att räknas upp, dvs. ca 3500, varav ca 350 får PUT eller TUT.

Av 1000 som fyllt 18 får 550 PUT eller TUT. Därtill kommer en liten grupp som fyller 18 år efter 1 juni och går språkintroduktion eller nationellt program gymnasiet.

Av de återstående 10 000 barnen kommer 7 000 att få PUT eller TUT.

Sammanlagt kan vi förvänta oss avslag för ytterligare 3 500 ungdomar och 3 000 barn.

Svar 1 till Vi står inte ut

  • År 2016 fick 2 662 åldersuppskrivna personer avslag och 2017 fick 460 åldersuppskrivna avslag. 
  • 2016 gavs det 499 bifall till tidigare ensamkommande barn som blivit uppskrivna. Fram till 2017-04-26 ligger det 80 bifall.


Avgjorda asylärenden 2015-20170504

Inkomna ansökningar 2015 som ensamkommande barn
Persontyp vid beslutetBeslutAvgjordaGenomsnitt handläggningstid
Ensamkommande barnBifall - PUT8489379
Bifall - TUT440431
Avslag1432390
Beslutskod AVI155256
Avskrivna1996161
Övrigt18098
Total12692342
Tidigare ensamkommande barn som åldersuppskrivitsBifall - PUT234301
Bifall - TUT326461
Avslag2961431
Beslutskod AVI533180
Avskrivna717187
Övrigt33113
Total4804354
Tidigare ensamkommande barn som fyllt 18Bifall - PUT335322
Bifall - TUT816421
Avslag638457
Beslutskod AVI18338
Avskrivna172278
Övrigt7285
Total1986402
Total19482351


Läs mer

Migrationsinfo.se  

Vi behöver de utvisningshotade ungdomarna!  Skolvärlden 2.5.2017

Över 60 % av ensamkommande barn kommer att utvisas!  2.4.2017
Tolkning: År 2016 fick 88 % av de åldersuppskrivna avslag. 2017 är det ungefär lika många.
Om det ska fortsätta så, att 88 % av 18-åringarna åker ut, så blir det cirka 12 % av totalen på 35 000 som får stanna. Det är från denna nivå som gymnasielagen ska höja antalet som får stanna.

Ensamkommande barn  Migrationsinfo 2.3.2017
Under 2016 avgjordes 9 500 fall för ensamkommande barn och ytterligare 4 600 fall där den asylsökande har varit ett ensamkommande barn under processen men räknades som vuxen vid beslutet. Under 2016 skrevs åldern upp i 3 400 fall, vilket är tusen fall fler än under 2015. Siffran motsvarar ungefär 10 procent av alla ensamkommande barn som kom till Sverige under 2015.

Regeringen gör allt för att bli av med dem - pojkarna har bestämt sig för att stanna  Expressen 25.3.2017
I januari månad vändade 17 894 utvisningar på att verkställas hos gränspolisen. 404 genomfördes, de flesta frivilliga återvändanden. Fem personer utvisades med tvång till Afghanistan. Hittills i år har 46 utbetalningar av återvändandestödet på 30 000 kr gjorts till utvisade afghaner i Kabul.
1 kommentar:

  1. Har en liten fråga; Hur många afghanska ungdomar har hittills, detta året, deporterats till Afghanistan?
    Kunde inte riktigt utläsa det!

    SvaraRadera