lördag 29 januari 2022

Olustiga signaler från Migrationsverket om rättssäkerhet för asylsökande

 

Många som känner till hur asylprocesser går till anser att de är mest att likna vid ett lotteri. Ill Mattias Elftorp.
Många som känner till hur asylprocesser går till anser att de är mest att likna vid ett lotteri. Ill Mattias Elftorp.

Författare: Jan Stattin

Den 27 januari kan vi läsa följande text från Asylbyrån [1]:

Vi har många klienter från Afghanistan och flera är kvinnor… Min kollega hade nyligen en rättegång i migrationsdomstolen med en av dessa unga kvinnor från Afghanistan. Det anmärkningsvärda under den rättegången var att Migrationsverkets processförare pläderade för att kvinnan skulle utvisas då hon kunde ”anpassa sig till rådande seder och normer i Afghanistan" och att omständigheten att hon var hazar, kvinna och återvändare inte var tillräckligt för att hon skulle anses riskera skyddsgrundande behandling enligt Migrationsverket. De uttryckte vidare att de begränsningar som kvinnan skulle möta avseende hennes rättigheter inte var så grundläggande att det var tillräckligt för att nå upp till förföljelse i utlänningslagens mening.

Asylbyrån kommenterar vidare:

Kan det verkligen vara i linje med vår utlänningslag och internationell rätt att utvisa en kvinna till Afghanistan idag med hänvisning till att "hon kan anpassa sig” till ett liv under talibanernas sedvänjor och sharialagstiftning? Domen gällande kvinnans liv kommer om ett par veckor och vi får innerligt hoppas att Migrationsverket inte får gehör för sitt resonemang!

Jag vill tillfoga: Det här förnekandet av skyddsskäl från Migrationsverkets processförare kommer igen i andra nyligen ingivna yttranden inför domstolsförhandlingar. Man understryker lugnet i landet, möjligheten av internflykt och det riskfria i att vara ateist i Afghanistan, bara man inordnar sig. Ingenting om riskerna för den avvikande, normbrytande och västerniserade återvändaren eller om andra skyddsgrunder som tas upp i EASO:s rapport som ligger till grund för det Rättsliga Ställningstagandet som kom den 30 november. Ja känner också oro för att domstolen bara följer migrationsverkets beslut och inte gör en egen bedömning, vilket tyvärr inte är ovanligt och är ett direkt slag mot att en överprövning skall vara ett skydd för den asylsökande.

Det är svårt att tänka sig annat än att Migrationsverkets ledning ger signal att utvisningarna skall fortsätta oavsett vad det innebär för den enskilde asylsökande. En chef på Migrationsverket har bekräftat att man utvisar de man kan för att få upp statistiken [2] [3]. Det är definitivt mot utlänningslagen, som alltså hanteras som underordnad det politiska spelet i dag.

Det är en mycket obehaglig utveckling vi bevittnat sedan 2015, väl dokumenterad i avsnitten om rättsosäkerheten i boken ”Den onödiga flyktingkrisen” [4]. Det verkar som den utvecklingen kan drivas vidare till och med i det läge som idag råder i Afghanistan! 

Det finns ytterligare en oro beträffande Afghanistan. ”Inte en spänn ska gå till talibanerna!” twittrade utrikesminister Ann Linde när talibanerna tog över Afghanistan [5]. Nu pågår en humanitär katastrof i landet där många miljoner människor svälter. Om bistånd inte förs in i landet kommer svältdöden att bli vanlig. Norge, flera andra länder och representanter för EU har haft överläggningar med talibanernas ledning. Sverige avstod. Men kan vi känna oss säkra på att dessa länder inte ställt återtagande av tvångsdeporterade som villkor för att släppa loss biståndet? Det har hänt förr, och kan hända igen. Om EU träffar ett avtal så kan Sverige använda sig av det.  Nyligen uttryckte även biståndsminister Anders Ygeman att  i framtiden kan även bistånd komma att dras in från länder som vägrar ta emot sina medborgare.

Då ska vi komma ihåg att en talibanledare har välkomnat återvändare från Europa, men att de ska ställas inför sharia-domstol när de kommer tillbaka [6].

Fakta

Migrationsverket hänvisar i sitt rättsliga ställningstagande från 30 november 2021 [7] till landrapporten från EASO [8] 11 november. I den rapporten poängterar man att en rad grupper är extra utsatta i talibanernas Afghanistan: de som riskerar att tvångsrekryteras till talibanerna, barn, kvinnor, flickor, normöverskridande personer, västernifierade personer, hbtqi-personer, personer med funktionshinder eller allvarlig sjukdom, hädare och avfällingar från Islam, vissa etniska och religiösa minoriteter, bl.a. hazarer och shiamuslimer, personer som är inblandad i fejder, samt personer som inte har anknytning till Afghanistan. I denna rapport anger man också att internflykt inte är möjlig.

I januari 2022 kom EASO ut med ytterligare en rapport [9]. Här påpekar man att sedan talibanernas övertagande i augusti 2021 kan dagsläget anses vara lugnare för befolkningen i stort förutom den humanitära katastrof som drabbar landet. Vägarna är säkrare även om kontroller sker och kvinnor inte kan färdas fritt. Men det framgår också att framtiden i landet är oklar och att centralregeringens kontroll kan ifrågasättas. Att granska det som sker i landet försvåras/omöjliggörs av att oberoende journalister har stora svårigheter att arbeta i Afghanistan. Journalister har, liksom tolkar med koppling till västländer, aktivister, hbtqi-personer och andra som inte anses följa sharia, flytt landet/fått hjälp att fly eller gömmer sig. För den som lämnat islam och för den som bedöms avvika från normen är läget ännu mer utsatt än när utvisningarna stoppades.  

Media äger rätt att återge denna text med angivande av författare och källa. 

[2] Hur kunde en 81-årig kvinna utvisas ensam? Expressen 2022-01-22 https://www.expressen.se/debatt/hur-kunde-en-81-arig--kvinna-utvisas-ensam/

[3] Matilda Ernkrans, är detta regeringens nya biståndspolitik? Omvärlden 2021-12-31 https://www.omvarlden.se/opinion/debatt/matilda-ernkrans-ar-detta-utspel-regeringens-nya-bistandspolitik

[4] Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021. Red Karin Anter Fridell och Ingrid Eckerman. Migra förlag 2021. www.onodigaflyktingkrisen.se

[5] Utrikesminister Ann Linde på Twitter 2021-08-15 https://twitter.com/annlinde/status/1426956484299132931

[6] Taliban would take back Europe’s Afghan deportees to face courts, says spokesman Reuters 2021-08-30 https://www.reuters.com/world/taliban-would-take-back-europes-afghan-deportees-face-courts-says-spokesman-2021-08-30/

[8] Country Guidance Afghanistan. EUAA 2021-11-11  https://euaa.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021

[9] Afghanistan Country focus. Country of Origin Information Report. EASO Januari 2022 https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022_01_EASO_COI_Report_Afghanistan_Country_focus.pdf


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar