lördag 28 november 2020

Inte tillräckligt att förbättra gymnasielagen!

 

Efter Ung i Sverige hösten 2015 fortsatte manifestationerna genom att eleverna satt på golvet i skolan.

Remisstiden har nu gått ut för förslaget om att det ska räcka med ett års anställning för att få permanent uppehållstid för dem som har uppehållstillstånd enligt ”nya gymnasielagen”. I promemorian aviseras dessutom ett kommande förslag om att det tillfälliga uppehållstillståndet efter gymnasieexamen ska förlängas från sex till tolv månader för att underlätta för de unga att få sin fasta anställning.

Vi som arbetar med ungdomarna välkomnar denna lättnad, som dock inte hjälper dem som slutförde sina studier i våras. 

Den olyckliga utformningen av gymnasielagen leder till en utvidgad svart arbetsmarknad där de arbetssökande utnyttjas, vilket vi fått läsa om i DN 28 november. Vi vill också påminna om att uppskattningsvis 10 000 barn och ungdomar av olika skäl inte omfattades av gymnasielagen. 

Vi har hittat flera svagheter i det nya lagförslaget. Lagstiftarens intentioner är att de som får tillstånd att bo i Sverige ska kunna försörja sig själva och inte behöva leva på försörjningsstöd (socialbidrag). Tidigare har det angetts i lagens förarbeten att ”inkomsterna ska komma från anställning, näringsverksamhet eller en kombination av dessa”. Det ger möjlighet till flexibilitet.

Nu vill man skriva in i själva lagen vad försörjning ska vara enligt nya gymnasielagen: en anställning som varar minst ett år från beslutstillfället. Så som arbetsmarknaden idag ser ut, även utan corona, är det vanligt att man försörjer sig på kombinationer av tillfälliga anställningar, egenanställning och s.k. ”gigjobb” under många år.

Vi vill att kravet ska vara att ungdomen visar att hen kan försörja sig själv på lagligt sätt, dvs. vita anställningar, eget företagande och tillfälliga jobb hos justa arbetsgivare. Inkomsterna ska vara i paritet med riksnormen för försörjningsstöd.

I stället för kravet på intyg om framtida anställning kan man ge ungdomen ett års uppehållstillstånd då hen ska visa att hen kan försörja sig, vilket sedan ska leda till permanent uppehållstillstånd. 

Vi vill dock påminna om att gymnasielagen som sådan varken är rättvis eller rättssäker. En bättre lösning är att ge permanent uppehållstillstånd till alla de barn och ungdomar som kom innan den tillfälliga lagen trädde i kraft 20 juli 2016.

*****

REMISSVARET

Till Justitiedepartementet

Remissvar gällande promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen (Ju 2020/04275) från Stoppa utvisningarna till Afghanistan! och Stöttepelaren.

Stoppa utvisningarna till Afghanistan! är ett nätverk med 22 000 medlemmar, varav 7 000 är ungdomar 18-20 år.

Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar samlar in pengar till mat för dem som inte längre får samhällets stöd.

I våra verksamheter möter vi ständigt ungdomar med eller utan uppehållstillstånd. Dagligen får vi nödrop från ungdomar som gjort färdigt sin gymnasiala utbildning. Bara för ett år sedan hade de gott hopp om att få fast anställning efter examen, men Covid 19-krisen har grusat detta hopp.

Det nya lagförslaget har kommit till för dessa ungdomars skull, för att de trots Covid 19-krisen ska ha chans till permanent uppehållstillstånd. Vi är för tacksamma för varje lättnad som åstadkoms i kraven för permanent uppehållstillstånd. Därför tillstyrker vi förslaget till lagändring.

Vi ser dock en del oklarheter i förslaget, och att det därför finns risk att lagstiftarnas intentioner inte uppfylls.

1. I förarbetena till 17 § anges att utlänningen förväntas kunna försörja sig under en längre tid. Inkomsterna ska komma från anställning, näringsverksamhet eller en kombination av dessa.

Så som arbetsmarknaden idag ser ut är det vanligt, framför allt bland yngre människor, att man försörjer sig på kombinationer av tillfälliga anställningar, egenanställning och s.k. ”gigjobb” under många år. Vi ifrågasätter därför att det i lagtexten ska anges detaljerade krav för vad ”försörjning” innebär.

2. Av dem som avslutade sina studier redan våren 2020 hinner många inte få sin varaktiga försörjning innan deras tillfälliga uppehållstillstånd går ut. Det måste vara möjligt att komplettera ansökan med anställningar som börjat senare.

3. Lagändringen bör gälla retroaktivt från januari 2020. De som blev klara med sin utbildning tidigt under 2020 och på grund av Covid 19-pandemin inte har fått anställning måste få möjlighet att söka igen även om de fått avslag.

4. Denna lag bör gälla åtminstone till och med 2024 för att säkerställa att alla som omfattas av nya gymnasielagen hinner ta sin examen och få arbete.

5. Vi ser fram emot att uppehållstillståndet mellan examen och anställning förlängs i nästa steg, på grund av covid 19-epidemin. Vi anser att denna lagändring måste gälla retroaktivt från 3 december 2020 för att de vars tillfälliga uppehållstillstånd nu går ut också ska få denna lättnad. Migrationsverket bör därför åläggas att förlänga deras tillfälliga uppehållstillstånd till dess att den aviserade lagändringen börjar gälla.

6. Vi föreslår att lagtexten i nästa steg ändras så att det inte krävs intyg om framtida anställning utan att i stället ett tillfälligt uppehållstillstånd på ytterligare ett år ges, då personen ges chansen att visa att hen kan försörja sig genom anställning, näringsverksamhet eller en kombination. Inkomsterna ska relateras till riksnormen för försörjningsstöd.

Stockholm – Uppsala 27 november 2020

Ingrid Eckerman, grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Karin Fridell Anter, ordförande för Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar


Pressmeddelande  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar