torsdag 16 juli 2020

Till politikerna: Det mullrar i civilsamhället!


Röda tråden-demonstrationen på Medborgarplatsen i Stockholm, mars 2017, hade cirka 3000 deltagare men missades av media. https://rssthlm.wordpress.com/2017/03/12/stor-demonstration-for-ensamkommande-flyktingar/
Röda tråden-demonstrationen på Medborgarplatsen i Stockholm, mars 2017, hade cirka 3000 deltagare men missades av media. Läs mer! 

Civilsamhället mobiliserar. Civilsamhället vill ha ett land att vara stolt över. Ett land som hjälper människor som har det svårt. Vi ska inte glömma att majoriteten av det svenska folket vill att de ensamkommande och de sjuka ska få stanna, och att familjer får återförenas (Röda korset). Sverige har idag en betydligt strängare asyllagstiftning än de flesta länder i Europa, och vi kan inte förstå varför det måste vara så. 

Många i civilsamhället är glada över att förhandlingarna i Migrationskommittén bröt samman. Men vi vet att slaget inte är vunnet. De förslag som lagts ligger kvar på bordet.

Två frågor ligger på civilsamhällets bord:

- Asyllagstiftningen 2021. Det allra bästa vore en återgång till utlänningslagen - bland annat för att den är mycket tydligare än de lagar som stiftats sedan 2015 och som skapat stor oreda. I vilket fall som helst måste humanitära grunder för asyl återinföras, vi behöver gå tillbaka till att permanenta uppehållstillstånd är regel och familjeåterförening ska underlättas.

- Behovet av att nollställa situationen inför den nya lagen. I Sverige finns cirka 10 000 ensamkommande papperslösa afghaner, och det kan bli fler när de studerande gått ut gymnasiet. Det finns 2000 barn med föräldrar som lever i limbo. Det finns ett okänt antal övriga papperslösa och limbolevande. Trots att utvisningstakten ökats så kommer det ta mycket lång tid innan dessa har lämnat landet - om någonsin. Bara de ensamkommande afghanerna kan ta 20 år eller mer att utvisa, till en kostnad av en miljard kronor.  

Aktiviteten har varit stor sista tiden, med bland annat många reportage och insändare i media - alltför många för att kunna rapporteras här. Sammanställningen nedan är alltså inte heltäckande.

Aktioner

Sista klivet mot Sveriges riksdag var en grupp flyktingar som vandrade från Göteborg för att göra sin röst hörd. I den marschen  fanns många statslösa palestinier, med och utan barn, som inte kan utvisas pga. att Israel planerar att annektera Palestina. 

Håll ihop Sverige - flyktingamnesti för de ensamkommande Bakom detta upprop står frivilligorganisationer, kulturverksamheter, företag, församlingar, fackliga organisationer, idrottsföreningar och folkhögskolor - sammanlagt 149 stycken. 

För en mänsklig flyktingpolitik 2020! startade som en digital 1 maj-demonstration med 70 organisationers banderoller, ett par tusen som tågade samt ett långt "scenprogram" med tal och musik. Inför Migrationskommitténs presentation 15 augusti har den åter börjat gå med ännu fler deltagare. 

Politiker för en mänsklig flyktingpolitik

Sossar för asylrätt är en sida på facebook. På banderollen står det "Inte i vårt namn! Socialdemokratiska gräsrötter för internationell solidaritet".

Centerpartister för asylrätt är också en facebooksida. De lutar sig mot artikel 14 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter: "Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse."

Till den humana migrationspolitikens försvar är en debattartikel från S-studenterna.

Stärk svensk humanitet: Låt de ensamkommande få stanna! Uppmärksammad artikel av Hans Blix, tidigare utrikesminister (L), Jan Eliasson, tidigare utrikesminister (S) och Alf Svensson, tidigare biståndsminister (KD). 

Sverige ska vara en humanitär stormakt 233 socialdemokrater skriver. 'Den insikten gjorde också att den socialdemokratiska partikongressen 2017 slog fast att ”permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten och främjar en bra etablering”.'

KD: Låt de ensamkommande unga få stanna i Sverige! Två kristdemokratiska politiker skriver. 

Debattartiklar

Migration, lögn och förbannad statistik Fem akademiska debattörer påpekar att Migrationsverket genom att räkna in tillfälliga uppehållstillstånd i statistiken ger en felaktigt positiv bild av hur många asylsökande som får uppehållstillstånd. "Det måste säkerställas att Migrationsverket framgent utövar sitt mandat med beaktande av den enskildes konventionsskyddade rätt till asyl och rättssäkert förfarande, och inte främst för att uppfylla regeringens öppna eller dolda volymmål."

Stoppa utvisningarna av klimatflyktingarna! säger Rädda barnens ungdomsförbund och Fältbiologerna. "Dessa medmänniskors flykt är direkt orsakad av utsläpp från rika västländer, där Sverige står för en betydande del av problemet."

Så länge vi finns får ni aldrig inskränka asylrätten! 17 ungdomsorganisationer står bakom denna artikel. 

S och den framtida migrationspolitiken Lisa Pelling och Rikard Olsede: "Vi kan tyvärr konstatera att de förslag som nu diskuteras varken underlättar integration eller bidrar till en mer likvärdig lagstiftning inom EU."

Aktuella namninsamlingar 

Här är där man är - Permanent uppehållstillstånd till de som är i Sverige!

RFSL: Upprop för en human asylpolitik  

Om flyktingarnas situation

Ett år sedan sittstrejken - kampen fortsätter Zahra Hosseyni, afghansk småbarnsmamma: 'I 66 dagar satt vi föräldrar och våra barn på marken och förväntade oss att någon från riksdagen och regeringen skulle komma dit och säga att ”vi stöttar er och vi ger er chansen att kunna leva i det här trygga landet”.'

Går genom Sverige i protest mot limbo för flyktingar: Allt står still Om de palestinska flyktingarna som vandrat Göteborg - Stockholm.

Jag kan varken stanna eller åka härifrån Om en syrisk flykting som ska utvisas till Libanon.

Från hopp till förtvivlan. Dagbok från Kabul vecka 25 En tvångsdeporterad lämnar regelbundna rapporter.

Aktivistgrupper

På i stort sett varje ort i Sverige finns hjälpargrupper där kyrkliga församlingar, Rädda barnen, Röda korset, stadsmissionerna och andra samarbetar för att stödja flyktingar med eller utan uppehållstillstånd. Dessa nätverk är sällan hemliga och får ibland kommunalt eller statligt stöd. I några större städer har hjälpverksamheten samlats omkring en läkarmottagning för papperslösa. 

Många flyktingar har varit i Sverige så länge att de lärt sig inte bara språket, utan också hur man organiserar sig. I de aktioner som bedrivs är det lika ofta flyktingarna själva som är initiativtagare, som vi svenska hjälpare. Här är några av de större grupperingarna.

Flyktingkommittén består av nio flyktingar, med eller utan uppehållstillstånd, som alla varit mycket länge i Sverige. De hoppas få träffa Migrationskommitténs ledamöter för att lägga fram sin sak. Better world challenge är en ny organisation som kämpar för amnesti, att rädda klimatet och jämställdhet. 

Liv utan gränserUng i Sverige och  Ensamkommandes förbund är organisationer startade av barnfamiljer respektive ensamkommande ungdomar. 

Stöttepelaren - stöd för ensamkommande barn och ungdomar är en registrerad insamlingsförening. Ett tjugotal lokala grupper fördelar matpengar till ensamkommande som inte har annat stöd. Föreningen har fått bidrag både från Radiohjälpen och MUCD. 

#Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa vill att alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige minst ett år ska få amnesti. Facebooksidan har 80 000 följare. 

Stoppa utvisningarna till Afghanistan! (tidigare Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!) anser att ingen ska utvisas till Afghanistan i dagens läge. Av de 21 500 medlemmarna i facebookgruppen är 7000 mellan 18 och 25 år, de flesta ensamkommande ungdomar.

Nu är det nog! är en paraplyorganisation för aktiviteter i samverkan. FARR - Flyktinggruppernas riksråd är en paraplyorganisation för över femtio grupper, de flesta lokala. FARR ger ut den utmärkta tidskriften Artikel 14.


Pressmeddelandet  

1 kommentar: