lördag 7 december 2019

Två kristna ungdomar utvisas till Afghanistan 9 december

Två kristna ensamkommande ungdomar skall tvångsutvisas till Afghanistan med reguljärt flyg måndag 9 december 2019. Dagen därpå avgår ett chartrat plan - hur många konvertiter, ateister, hbtq-personer som finns med då vet ingen. 

Mahdi har setat i förvaret i över ett år - gränspolisen tog honom på en extra sväng till Köpenhamn för att möjliggöra detta.
Abbas är aktivt utövande kristen i Missionskyrkan. I augusti konfirmerades han på Migrationsverkets förvar. 
Regeringen har gett ett särskilt uppdrag till Migrationsverket att redogöra för bedömningen av konvertiter, dvs. de som gått över till kristendom. Migrationsverket har kommit ut med nya anvisningar (s.k. "rättsligt ställningstagande") till sina handläggare. 
Trots detta fortsätter utvisningarna av konvertiter och ateister som tidigare - eller snarare, ännu färre får uppehållstillstånd. Migrationsverket har blivit hårdare. 
Enligt Europadomstolen får man inte utvisa kristna till Afghanistan. Alltså beslutar Migrationsverket att väldigt få är "genuint" kristna, tillräckligt kristna, och därför utvisningsbara. Detta trots att "en framåtsyftande bedömning" ska göras samtidigt som alla ska ha rätt att utöva sin religion öppet. Migrationsdomstolen gör inga självständiga bedömningar utan bifaller nästan alltid Migrationsverkets utlåtanden. 
Rättsosäkerheten beträffande konvertiter belyses av citat från sidan #rättssäkert Migrationsverket Domstolarna. Där finns också exempel rörande ateister. I Afghanistan är det farligt att vara apostat, avfälling, oavsett om man gått över till annan religion eller är ateist. 
- Dålig utbildning i religionskunskap hos handläggare kan leda till utvisning av konvertiter [28, 65, 66, 128]. "Eftersom sökande inte tror på vidskepelse och magi är han inte trovärdig i sin konvertering eftersom kristen tro innehåller mirakler." En präst skriver så här: "Men jag har mer än fem års utbildning och nära 30 år i yrket. Jag skriver intyg, men den 23-årige handläggarens bedömning väger tyngre."
- Icke troende, sekulärt uppfostrade och utbildade handläggare förstår inte när troende asylsökande förklarar sin tro, inte heller vad omvändelse är [128].
- Tolkar har dålig kunskap om kristen terminologi. "I ett fall översattes dop till dopning och i ett annat fall översattes evangelisation till benådning och frälsning till frestelse". [93]
- Handläggare lägger in sina egna tolkningar av islam och sina egna värderingar i värderingen av den asylsökandes svar [128, 129].
- Födda kristna får avslag och ska utvisas till Afghanistan [15, 16]. Att vara kristen eller ateist i Afghanistan kan leda till döden [10, 19, 21].
- Migrations­verkets och migrationsdomstolarnas praxis i ärenden där ateism åberopats som asylskäl varierar kraftigt (141).
- Migrationsverkets jurist betonar att man inte kan bedöma någons tro och att man inte är experter på religionsutövning. Från en utredning: "Migrationsverket bedömer inledningsvis att en person inte kan göra sannolikt en annan persons genuina religiösa övertygelse." Samtidigt ska den asylsökande göra sannolikt att hen på grund av sin tro har skyddsbehov vid återvändande, och handläggaren bedömer om tron är genuin eller ej [113, 129]. Samtidigt säger rättschefen Fredrik Beijer att "det ligger i betraktarens öga" om en person är genuint troende eller ej [142].
- Migrationsverket kritiseras för att sekulära handläggare har fel utgångspunkt när de möter konvertiter med ursprung i muslimskt land [114].
- Migrationsverket ställer omöjliga frågor och godkänner nästan inga svar när det gäller konvertiter [129].
- Själavårdarens bedömning tillmäts inte särskild betydelse. "Men i målet UM 7545-18 hos Migrationsdomstolen i Stockholm förklarade Migrationsverkets processförare att intygen saknar betydelse därför att intygsgivaren är kristen." - Inte heller församlingsmedlemmarna, som man ber tillsammans med, tillmäts betydelse. "Men även dessa vittnen ignoreras i de flesta fall med förklaringen att de är mindre lämpade att bedöma tro än en tjänsteman på Migrationsverket. [134]
- En pojke svarade upprepade gånger att hans ateism inte var asylskäl. När handläggaren fick klart för sig att ateister inte kan skickas till Afghanistan fick han avslag grundat på att Migrationsverket inte trodde på hans ateism [88].
- Ateister som accepterar att andra människor är troende och därför inte vill "missionera" anses inte ha asylskäl. "I fall som rör ateism/agnosticism är det först då sökande gör sannolikt att han eller hon vill sprida eller propagera för denna uppfattning som icke-tro kan likställas med religion i förföljelsehänseende."
Troende muslimska handläggare utreder konvertiter [157]. Även: "I veckan hade jag en utredning hos @Migrationsverk gällande en kristen konvertit; handläggaren var muslim och kände inte till Fader vår, vad en oblat/nattvard eller en katekes är."
Handläggare uppger att det är riskfritt att utvisa icke-troende till länder som Afghanistan, Iran och Irak [132]. De får råd om att dölja sin kristna tro eller ateism - något som strider mot konventionen om mänskliga rättigheter som vår asyllagstiftning bygger på. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar