fredag 23 augusti 2019

Domstolen: Du har rätt att gå färdigt SPRINT även om du är 20 år


Många skolor säger att 20-åringar inte får fortsätta på språkintroduktion, SPRINT. Det är fel. Man har rätt att fortsätta tills man är färdig enligt studieplanen. Det kan vara bra att man har betyg i svenska innan man börjar på vuxenutbildning.

Du kan söka förlängning av uppehållstillståndet för att slutföra SPRINT. Då får du 13 månader. Sedan får du söka igen för din yrkesutbildning. 

Visa denna information för din lärare, rektor eller studievägledare!

Endast SPRINT på gymnasiet gäller. Inte på Komvux eller på folkhögskola. 

Observera att SFI-studier inte gäller. Försök också komma in på en yrkesutbildning som är 2-3 år lång. Då har du mycket lättare att få jobb i framtiden!

Se också  

Domstolens beslut och tankar omkring det


Skolinspektionens beslut 2019-07-01 och Förvaltningsrättens dom 2019-04-02 angående hur länge en har rätt att fullfölja en påbörjad utbildning på ett introduktionsprogram och till vilken ålder

2019 beslöt en skola i Jämtland att en elev som gick på ett introduktionsprogram inte kunde läsa färdigt för att han fyllt 20. Att en elev inte har rätt att fullfölja ett introduktionsprogram för att det skulle räknas som att eleven påbörjat programmet på nytt varje år eftersom den individuella studieplanen bara gäller ett år. Skolinspektionen beslutar att alla elever har rätt att fullfölja den studieplan som gällde när eleven började i skolan första gången:

Nedanstående är ur Skolinspektionens beslut 2019-07-01 samt förvaltningsrättens dom 2019-04-02

”Gymnasieutredningen konstaterar att huvudmän och andra
aktörer i vissa fall blandar samman bestämmelserna om rätten att påbörja en
gymnasieutbildning och bestämmelserna om att fullfölja en redan påbörjad
utbildning (15 kap. 5 § och 17 kap. 15 § skollagen). Sammanblandningen
innebär att det finns huvudmän som tror att en elev som påbörjat en
utbildning inte har rätt att fullfölja den efter 20 års ålder, vilket är en
missuppfattning”.
”Regeringen gjorde dock bedömningen att det inte nu bör införas en reglering
om hur länge rätten att fullfölja utbildningen ska gälla …”

”Enligt kommunen kan man inte anse att XX fullföljer en redan
påbörjad utbildning med hänvisning till att han antagits till studierna via
årsvisa beslut. XX har dock påbörjat introduktionsprogrammet
på språkintroduktion redan i februari 2016, innan han fyllt 18 år, och har
enligt 17 kap. 15 § skollagen rätt att fullfölja utbildningen enligt den
utbildningsplan som gällde när utbildningen inleddes och den individuella
studieplanen som gäller för honom”.

”Sammanfattningsvis finner Skolinspektionen att Jämtlands Gymnasieförbunds
utbildningsplan för introduktionsprogram strider mot skollagen vad gäller
åldersbegräsningen för utbildningens längd”.

Utbildningen ska utformas utifrån elevens behov och förutsättningar (prop. 2017/18:183 s.84).

----------------------------------------------------------------
Innan vi går vidare med domen och Skolinspektionens fula slutsatser bör inflikas att behovet för de elever som har fått ett uppehållstillstånd på gymnasielagen (både nya och gamla) är att de efter avslutad yrkesutbildning har eleven endast sex månader på sig att få en fast tillsvidareanställning med kollektivavtalsenlig lön och försäkringar. Eleverna kan få ytterligare 13 månader för att läsa ett år till på språkintroduktion. Dvs. om eleverna nu, utan att ha fått betyg i svenska, slussas ut till kombinationsutbildningar vid komvux så är risken stor att detta försvårar för eleven att få en fast anställning med kollektivavtal. Elevens behov har således inte tagits i beaktande. Eleven har större chanser att dels klara en utbildning på komvux om eleven har nått en högre nivå på svenskan. Och om eleven lyckas nå betyg i svenska så kan eleven komma in på en utbildning till undersköterska. Till exempel Uppsala kommun erbjuder fast anställning i kommunen, med kollektivavtal, till de elever som slutför en utbildning till undersköterska på komvux.

Därmed går det som vissa gymnasieskolor nu gör när de inte informerar eleverna om detta samt deras rätt att fortsätta och fullfölja sin påbörjade sprintutbildning som de alla påbörjade 2016 mot regeringens prop. 2017/18.183 s.84, om att utgå från elevens behov.

De flesta elever med uppehållstillstånd på gymnasielagen har ett 13 månaders uppehållstillstånd som går ut nu under hösten 2019 och ett fåtal elever har ett tillstånd som går ut under vinter/vår 2020. De kan om de fortfarande går på språkintroduktion, det datum deras uppehållstillstånd går ut, få ett nytt uppehållstillstånd på 13 månader för att slutföra språkintroduktion.

När detta uppehållstillstånd sedan går ut, dvs. hösten 2020 eller våren 2021, så måste de gå på en yrkesutbildning för att få sitt tillstånd förlängt en tredje gång. Denna gång förlängs det för återstoden av tiden på yrkesprogrammet. Om de då går till undersköterska (1,5 år långt program) så får de ett uppehållstillstånd till 2022 eller 2023.

På samma sätt får de elever som vissa skolor nu har slussat ut till ganska korta yrkesprogram i kombinationsutbildningar till truckförare, hotellvärd eller liknande enbart sitt uppehållstillstånd förlängt för återstoden av den tid som återstår på yrkesprogrammet de nu går. Dvs till någon gång nästa år i bästa fall. Eller än värre, de som går på SFI får inte ens sitt uppehållstillstånd förlängt.

Hur kan det vara elevens behov att få gå kortare tid för att lära sig svenska och få uppehållstillstånd för kortare tid och samtidigt ha samma krav på sig att efter avslutad yrkesutbildning hitta en fast tillsvidareanställning med kollektivavtal inom sex månader efter avslutade studier på komvux?

Speciellt med tanke på rätten att fullfölja en utbildning utifrån den studieplan som gällde när de började 2016 och deras behov av ett permanent uppehållstillstånd för att få stanna i Sverige baserat på en tillsvidareanställning med kollektivavtal.
---------------------------------------------------------------


Ur Förvaltningsrättens DOM:
RÄTTSLIGA UTGÅNGSPUNKTER
Av 17 kap.15 § skollagen, i dess lydelse fr.o.m. den 1 juli 2018, framgår att
en elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt den utbildningsplan som gällde när utbildningen inleddes och den individuella studieplanen.

Av 29 kap. 3 § skollagen framgår att asylsökande har rätt till utbildning i
gymnasieskola endast om de har påbörjat utbildningen innan de fyllt 18 år.

Kommunen anför följande. Vidare stadgades att utbildningens längd fastställs i
den individuella studieplanen för ett år i taget och att utbildningen som
längst kan pågå till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. I den del
av utbildningsplanen som särskilt avser språkintroduktion gäller samma förhållande avseende nämnda åldersbegränsning. Där fastslås också att den individuella studieplanen beslutas för ett år i taget och utformas efter elevens förutsättningar och behov. Utifrån vad som anförts, och beslutats, om utbildnings- och studieplaner kan man inte anse att XX
fullföljer en redan påbörjad utbildning utan att han antagits till studierna via
årsvisa beslut.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

XX påbörjade i februari 2016 studier på introduktionsprogram
i gymnasieskolan med inriktning språkintroduktion.
Frågan i målet är om kommunens beslut ska upphävas som olagligt på den
grunden att den erbjudna platsen är ett gynnande beslut som inte kan ändras
till nackdel för den enskilde samt på den grunden att beslutet strider mot
skollagens bestämmelser gällande rätten att fullfölja utbildningen på ett
introduktionsprogram.
Av 17 kap.15 § skollagen framgår att en elev som har påbörjat ett
introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen
enligt den utbildningsplan som gällde när utbildningen inleddes och den
individuella studieplanen. Det är således kommunens utbildningsplan och
elevens individuella studieplan som utgör ramen för elevens rätt att fullfölja
utbildningen. I en av kommunen upprättad utbildningsplan för
introduktionsprogrammen den 7 november 2016 samt i en plan för
utbildning på Språkintroduktion anges att utbildningens längd fastställs i
den individuella studieplanen för ett år i taget och anpassas utifrån elevens
önskemål, förutsättningar och behov samt att utbildningen maximalt kan pågå i fyra år och som längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20
år.

Nuvarande lydelse av 17 kap. 15 § skollagen trädde i kraft den 1 juli 2018.
I regeringens proposition 2017/18:183 ”En gymnasieutbildning för alla”
behandlades ett förslag från Gymnasieutredningen gällande hur länge rätten
att fullfölja ett introduktionsprogram ska gälla, varvid uttalades bl.a.
följande (s. 98). Gymnasieutredningen konstaterar att huvudmän och andra
aktörer i vissa fall blandar samman bestämmelserna om rätten att påbörja en
gymnasieutbildning och bestämmelserna om att fullfölja en redan påbörjad
utbildning (15 kap. 5 § och 17 kap. 15 § skollagen). Sammanblandningen
innebär att det finns huvudmän som tror att en elev som påbörjat en
utbildning inte har rätt att fullfölja den efter 20 års ålder, vilket är en
missuppfattning. Vidare konstaterar utredningen att vissa huvudmän per
automatik skriver ut eleverna från gymnasieskolan efter tre års utbildning på
introduktionsprogram, även om eleven inte har nått målen för utbildningen.
För att lösa dessa problem föreslår utredningen ett förtydligande i lagtexten
när det gäller hur länge en elev ska ha rätt att läsa på ett introduktionsprogram.
Utredningen föreslår att rätten att fullfölja utbildningen ska utgå
från huvudmannens utbildningsplan och elevens individuella studieplan,
men också gälla i tre år från det att eleven påbörjade utbildningen. Vidare
föreslår utredningen att en elev ska ha rätt till utbildning till och med det
första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år om det innebär en längre
utbildningstid än tre år.

Regeringen gjorde dock bedömningen att det inte nu bör införas en reglering
om hur länge rätten att fullfölja utbildningen ska gälla … att utbildningens längd ska anpassas till varje elevs behov så att eleven får förutsättningar att nå målet för sin utbildning samt att
för den enskilda eleven innebär detta att utbildningen kan vara två år, tre år,
eller kortare eller längre än så. I skollagens bestämmelse i 17 kap. 15 §
infördes således inte någon åldersgräns gällande rätten att fullfölja en
påbörjad utbildning. Utbildningen kan således vara olika lång för enskilda
elever utifrån elevens behov.

Enligt kommunen kan man inte anse att XX fullföljer en redan
påbörjad utbildning med hänvisning till att han antagits till studierna via
årsvisa beslut. XX har dock påbörjat introduktionsprogrammet
på språkintroduktion redan i februari 2016, innan han fyllt 18 år, och har
enligt 17 kap. 15 § skollagen rätt att fullfölja utbildningen enligt den
utbildningsplan som gällde när utbildningen inleddes och den individuella
studieplanen som gäller för honom. Kommunens beslut att upphäva
erbjudandet att bereda XX plats på utbildningen med
motiveringen att han på grund av sin uppskrivna ålder inte längre hör till
gymnasieskolans målgrupp ska därför upphävas som stridande mot
skollagen.


UR SKOLINSPEKTIOENS BESLUT Dnr SI 2019:4109

Skolinspektionen förelägger Jämtlands Gymnasieförbund att senast den 30 augusti
2019 vidta åtgärder så att elevers rätt att fullfölja sin utbildning tillgodoses.

Motivering till beslutet
Rättsliga utgångspunkter

Av 15 kap. 5 § skollagen framgår att gymnasieskolan endast ska vara öppen för
ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och
som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det första
kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Enligt 17 kap. 3 § skollagen är syftet med yrkesintroduktion att elever ska få en
yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden
eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

Enligt 17 kap. 7 § skollagen ska utbildningen på ett introduktionsprogram följa en plan
för utbildningen som beslutas av huvudmannen. Utbildningsplanen ska innehålla
uppgifter om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. För varje elev ska
det upprättas en individuell studieplan.

Enligt 17 kap. 15 § skollagen ska en elev som påbörjat ett introduktionsprogram ha
rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt den utbildningsplan som gällde
när utbildningen inleddes och den individuella studieplanen eller på ett annat
introduktionsprogram enligt huvudmannens utbildningsplan och en ny studieplan.

Skolinspektionens bedömning
Gymnasieskolans introduktionsprogram saknar nationellt fastställda examensmål och
programmens struktur och innehåll dvs. vilka grundskoleämnen och gymnasiekurser
som ingår i elevernas utbildning är inte reglerat i detalj. Utbildningen ska utformas
utifrån elevens behov och förutsättningar (prop. 2017/18:183 s.84).


Styrningen av utbildningen ska ske utifrån en plan för utbildning som beslutas av
huvudmannen. Enligt 17 kap. 7 § skollagen ska huvudmannens utbildningsplan
innehålla uppgifter om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. Planen
fyller en viktig funktion för att kontrollera att eleverna utvecklas så långt som möjligt
enligt utbildningens mål.

X fyller 20 år under 2019 och med hänvisning till elevens ålder menar Jämtlands
Gymnasieförbund att X därmed inte kan fortsätta sina studier efter vårterminen 2019.
I skollagen regleras inte längden på introduktionsprogrammet yrkesintroduktion utan
det framgår endast att en elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att
fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt den utbildningsplan som gällde när
utbildningen inleddes och den individuella studieplanen (17 kap. 15 § skollagen).
Av förarbetena till bestämmelsen uttalar lagstiftaren att målet med
introduktionsprogrammen är att eleven så fort som möjligt uppnår behörighet till ett
nationellt program eller förbereds för arbetsmarknaden. Utbildningens längd ska
därför anpassas till varje elevs behov så att eleven får förutsättningar att nå målet för
sin utbildning. För den enskilda eleven innebär det att utbildningen kan vara två år, tre
år eller kortare eller längre än så (prop. 2017/18:183 s. 98).

Det framgår vidare av förarbetena att en del huvudmän och andra aktörer blandar
samman bestämmelsen om rätten att påbörja en gymnasieutbildning och
bestämmelserna om att fullfölja en redan påbörjad utbildning (15 kap. 5 § och 17 kap.
15 §). Sammanblandningen innebär att det finns huvudmän som tror att elev som
påbörjat en utbildning inte har rätt att fullfölja den efter 20 års ålder, vilket är en
missuppfattning (prop. 2017/18:183 s. 98, jfr även Förvaltningsrätten i Umeås två
avgöranden den 2 april 2019 i mål nr. 2811-18 och mål nr.3058-18).
Skollagen innehåller alltså inte någon åldersgräns gällande rätten att fullfölja påbörjad
utbildning, utan längden ska anpassas utifrån varje enskild elevs behov. Längden på
utbildningen ska framgå av elevens individuella studieplan.

Det som anges i Jämtlands Gymnasieförbunds utbildningsplan om att utbildningen
endast kan pågå som längst till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år
saknar alltså stöd i skollagens bestämmelser.

Enligt X:s individuella studieplan pågår alla ämnen, kurser och arbetsplatsförlagd
lärande som längst till och med juni 2019. … Det är X:s behov och förutsättningar som ska styra
omfattningen och längden på X:s utbildning och inte X:s ålder.

Sammanfattningsvis finner Skolinspektionen att Jämtlands Gymnasieförbunds
utbildningsplan för introduktionsprogram strider mot skollagen vad gäller
åldersbegräsningen för utbildningens längd.

Skolinspektionen förelägger Jämtlands Gymnasieförbund enligt 26 kap. 10 § skollagen
att vidta åtgärder för att tillgodose elevs rätt att fullfölja sin utbildning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar