fredag 24 augusti 2018

Rapport om markkonflikter

Material som kan användas för överklagan eller verkställighetshinder (VUT). Sammanställt augusti 2018 av Lisa Carlgren, Göteborg (organisationsforskare, frivillig familjehemsförälder). I syfte att stötta afghanska ungdomar som fått avslag med hänvisning till att de kan leva i en annan del av landet, samt de som inte längre är muslimer. 


Markkonflikter LIFOS


”Lifos genomförde under 2017 en analys av cirka 600 asylansökningar från afghanska medborgare. Analysen visade att marktvister var bland de skäl som regelbundet anförs som grund för ansökan om skydd. Dialog med Migrationsverkets operativa verksamhet indikerar även att problematik kopplad till marktvister förekommit under lång tid och att det finns ett behov av mer djupgående och sammanställd information kring detta tema.

Fokus för denna rapport är därför förekomsten av marktvister i Afghanistan samt hur involverade kan agera för att hantera dessa. Inledningsvis redogörs för de formella ramverk som reglerar ägande av mark. Sedan diskuteras olika former av konflikter kopplade till mark, för att därefter redogöra för olika former av konfliktlösningsmekanismer. Slutligen presenteras Lifos kommentar”.

”En undersökning publicerad 2010 indikerade att en stor andel av allvarliga brott i Afghanistan, såsom mord eller våldsbrott, har gått att relatera till marktvister”. (10)

”Det förekommer även att marktvister eskalerar, blir våldsamma och leder till blodsfejder. I sådana konflikter kan frågan om att utkräva hämnd komma att skymma den ursprungliga tvisten över mark. Enligt sedvanerätten behöver inte hämnd utkrävas omgående. Konflikterna kan bli långvariga och pågå under flera generationer”. (11)

”Lifos bedömer att det är svårt att få en klar bild av hur pass vanligt det är att marktvister inte går att lösa genom förhandlingar och istället leder till allvarliga konflikter. Vissa studier anger att en stor andel av de våldsbrott som begås går att relatera till strider över mark eller andra resurser. Det förekommer även rapporter i media kring allvarliga konflikter. Av exemplen ovan framgår också att en del av marktvisterna går att relatera till personer med olika kopplingar till väpnade grupper och/eller med stort inflytande”. (12)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar