måndag 13 augusti 2018

Nu startar vi kampanjen #rättssäkert !


Till alla grupper och personer som vill få till stånd en rättssäker asylprocess

Vi vet att asylprocessen inte är rättssäker och ser dagligen exempel på detta. Men alltför många litar på att Migrationsverket och domstolarna ger de asylsökande en säker och rättvis bedömning.

Därför behövs en kampanj som visar hur stor rättsosäkerheten är. Jag föreslår en facebook- och twitterkampanj med hashtag #rättssäkert, där vi berättar om konkreta exempel på rättsosäkerhet. Alla grupper och personer inbjuds att delta i kampanjen, och för att den ska få genomslagskraft är det viktigt att många deltar. Den som vill delta men inte själv twittrar kan kontakta mig (katarina.nyberg45 /at/ gmail.com) så kan jag hjälpa till med att eventuellt bearbeta din text och sedan lägga ut den på twitter.

Kampanjen ska visa hur rättsosäkert Migrationsverket och domstolarna hanterar asylärenden. Exemplen kan hämtas från vår egen erfarenhet, från VSIU:s rapport "Min mamma är blind på ena öratoch min pappa odlar bomber...", från hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! (flik "Migrationsverkets och domstolarnas brister"), och från FARR:srapport om åldersbedömningar. Den som lägger ut en text ska kunna stå för innehållet, antingen genom personlig kunskap eller genom att kunna hänvisa till en tillförlitlig källa.

Samma hashtag, #rättssäkert, används på facebook. För att kampanjen ska nå ut krävs att vi delar och retweetar varandras inlägg. Att bara ”gilla” är inte lika effektivt.

Exempel på teman:
Intervjun på Migrationsverket
- Bristande barnperspektiv vid intervjuer
- Bristande traumaperspektiv vid intervjuer
- Uteblivna frågor om asylskäl
- Dålig tolkning
- Oförståelse för hur känsligt det kan vara att berätta svåra saker inför en okänd tolk och handläggare

Grunderna för Migrationsverkets och domstolarnas beslut
- Åldersuppskrivningar, medicinska åldersbedömningar
- Nekande till tortyrutredning
- Bristande förståelse för hedersproblematik
- Bristande förståelse för hemlandets byråkratiska rutiner och resurser
- Bristande kunskaper om den offentliga maktens reella makt – hur långt når den?
- Bristande förståelse för maktförhållanden mellan olika grupper i hemlandet
- Skriv- och räknefel

Hanteringen i migrationsdomstolen
- Godtyckliga grunder för om personer beviljas muntlig förhandlng eller ej
-  Nämndemän utses genom de politiska partierna
-  Nämndemän får inte tillräckligt underlag om de fall de ska avgöra
  
Det offentliga biträdets roll
- Felaktiga eller bristfälliga inlagor
- Överklaganden som inte görs eller görs för sent

Exempeltexter
Exempeltext 1
A och M är enäggstvillingar från Afghanistan. Vid Migrationsverkets utredning skrevs A upp i ålder med ett år och behandlades som vuxen, medan M skrevs ned ett år och behandlades som barn. #rättssäkert

Exempeltext 2
En ung asylsökande flicka blev av handläggaren ombedd att lägga fram av läkare attesterad dokumentation på att hon blivit våldtagen i hemlandet och under flykten. Vilka kunskaper har handläggaren? #rättssäkert

Exempeltext 3
R fick avslag på sin asylansökan. Det offentliga ombudet glömde att skicka in överklagan och domstolen prövade aldrig ärendet. R blev utvisad. #rättssäkert

Låt oss gemensamt genomföra en kampanj som når ut!

Katarina Nyberg, journalist och god man
Medlem i Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa, Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! och Forum för gode män/vårdnadshavare.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar