onsdag 20 juni 2018

Kompletterande info om nya gymnasielagen

Här läggs kompletteringar som kommit via facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!


INFORMATIONSTRÄFF MED MIGRATIONSVERKET I BORLÄNGE 13 JUNI. Kan vara till nytta för fler:
Rekommenderat ansökningsförfarande:
• Lämna in ansökan direkt när lagen träder i kraft
• Ansök på Migrationsverkets egna blankett
• Bifoga rätt intyg gällande skolgång (individuell studieplan eller intyg från lärare, inga stämplar eller originalhandlingar krävs)
• Inga extra uppgifter eller via ombud!
ALLA ska lämna in sin ansökan till Migrationsverket som vidarebefordrar till eventuell prövningsinstans, detta kan ske antingen genom en digital ansökan eller vid mottagningsenheten. På ansökningsblanketten kommer det att finnas en ruta att kryssa i som indikerar att individen försäkrar att denne har för avsikt att studera.
Ersättningar LMA:
• Kategori 1: sökande som ännu inte har fått beslut om utvisning
• Kategori 2: sökande som har fått beslut om utvisning som ännu inte vunnit laga kraft
• Kategori 3: sökande vars beslut om utvisning har vunnit laga kraft
Eftersom frågan om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov redan är avgjord kommer kategori 3 endast att omfattas av 1 § första stycket 3 LMA. Endast om ny prövning beviljas kommer de på nytt att omfattas av 1 § första stycket 1 LMA. Detta innebär att kommunerna får biståndsansvaret (dagersättning ej logi eller försörjningsstöd) enligt LMA för de individer som har ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut. Kostnaderna återsöks från Migrationsverket.
För att kommunerna ska veta vilka ärenden som Migrationsverket har inhiberat och att kommunen därmed har biståndsansvar får individen ett skriftligt beslut med koden inhibgym att överlämna till kommunen. Det ska då signalera till kommunerna att individen sökt uppehållstillstånd på nya gymnasielagen och att kommunen har biståndsansvaret (LMA, ej logi).
Övrig information:
• Ett PM från SKL med frågor och svar kring lagen och ersättningarna. Det finns att hämta på SKLs webbplats. Enligt SKL är en stor del av de ungdomar som omfattas aktuella för Komvux, vilket kan komma att leda till en stor belastning och även då gällande sammanhållna yrkesutbildningar. SKL ser även att en stor press kan komma att landa på studievägledare/yrkesvägledare samt övrig skolpersonal.
• Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Ändringarna gör det möjligt för de kommuner som frivilligt erbjuder asylsökande ungdomar som fyllt 18 år utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan att få ersättning för kostnaderna. Ändringarna ska träda i kraft den 1 juni 2018 men kommunerna kan ändå ansöka om ersättning för kostnader från och med den 1 januari 2018. Ersättningarna beviljas i mån av medel, regeringen har avsatt 11 miljoner kronor till detta.
• Barnrättsbyrån har publicerat en rapport om ensamkommande barns erfarenheter av mottagandet. Även myndighetspersoner inom socialtjänst, polis och Migrationsverket har intervjuats. Rapporten avslutas med ett antal åtgärdsförslag från Barnrättsbyrån.


Kompletterande Information idag från stadsmissionen i Uppsalas jurist. (underlag SKLs info) 

Gällande kategori 3
I ansökan enligt nya gymnasielagen ska man anmäla på nytt att man vill ha dagersättning . Migrationsverket ska sedan begära av aktuell komm
un. Svårt att veta hur lång handläggningstiden är för nya lagen men november nämndes.....Under denna tid är man varken asylsökande eller papperslös likställs med en turist och mycket är oreglerat vad gäller sjukvård mm. 

Så fort man sedan har beviljats TUT enligt nya gymnasielagen är man att betrakta som nyanländ och ska direkt se till att bli folkbokförd så att man får 4 siffror och kunna söka studiebidraget samt extra tillägget. Sedan kan man få studiestöd framtill sommaren man fyller 20 år i kombination med kompletterande socialbidrag. Boende får man fixa själv, men man får hjälp med hyran v.b. (i vissa kommuner accepteras att man bor inackorderad). Därefter måste man ta studielån/bidrag.
Om man börjar ett yrkesprogram så får inte yrkesinriktningen ändras. Inte heller får man skaffa påbyggnad av utbildningen.
Oklart om man kan få ATund, men man pratar samtidigt om att det är ok att studera på deltid i kombination med arbete. Kommentar: Om man är folkbokförd och fått de sista fyra siffrorna kan man inte begära AT-und. Då har man rätt att arbeta som alla andra folkbokförda.
Efter utbildning gäller samma regler som för alla immigranter vad gäller arbete. Man ska erbjudas två års anställning i samma yrke av samma arbetsgivare med minst en lön på 13-14000:- Kommentar: De unga har 6 månader på sig efter avslutad utbildning att skaffa sig ett jobb. De bör därför ta sig in på arbetsmarknaden redan under studietiden, via helg- och lovjobb.

1 kommentar:

  1. Vad händer med ungdomar som läser SPRINT program? omfattas de av detta nya lagen? Man har inte information om detta. Undrar om Sprint (förberedelseklass) räknas som att ungdomar har för avsikt att studera på gymnasienivå...
    Det är så oklart...

    SvaraRadera