söndag 20 maj 2018

Bertil Egerö: Öppet brev till Mikael RibbenvikFörfattare: Bertil Egerö​
Öppet brev till Migrationsverkets chef Mikael Ribbenvik den 17 maj 2018:
När Du följer lagen driver du asylsökande ungdomar ner i depression och svart marknad. Ge dem arbetstillstånd för sommarjobb!

Vår lagstiftning är hård. Den passar sällan med de krav dagsläget ställer. Regeringens nya lagförslag bekräftar att anpassningar och undantag måste göras.
Du och din personal på Migrationsverket bör känna av det dagligen. Ni kan protestera, ni kan kräva.
I kraft av de enorma fördröjningar i hanteringen av asylärenden migrationsverket lever med är undantag absolut nödvändiga:
1.Era schablonartade ’utredningar’ – jag har följt några och är djupt besviken på kvaliteten – leder alltför ofta till avslag. Konsekvensen är många månader av överklaganden. Med bättre utredningar skulle fler få uppehållstillstånd och bördan på migrationsdomstolar lättas. Hårt utsatta unga skulle slippa leva vidare under många månader av ovisshet om utgången.
2.De unga asylsökande som kom 2015 – 2016 står nu inför ett tredje sommarlov, utan möjlighet att göra något bra av det. Oavsett om de genom verkets försorg blivit arton år eller ännu är minderåriga förvägras de arbetstillstånd. Sådan är lagen, svarar Migrationsverket, svarar Arbetsförmedlingen, svarar kommunen där de bor.
3.Migrationsverket begär, för att ge en asylsökande ungdom arbetstillstånd, att den unge ”medverkar till att klarlägga sin identitet”. Samtidigt underkänns dokument från Afghanistan som styrker hens identitet. Den unge medverkar efter bästa förmåga, men har ofta inte mer att ge som verket skulle godkänna.
Att få fram nya handlingar från Afghanistan, ett land i krig och med flera miljoner som nu återvänder från Iran och Pakistan, är utsiktslöst. Afghanska ambassaden är helt överlastat med ärenden, de identitetshandlingar den kan utfärda möter inte heller självklart migrationsverkets tilltro.
4.Regeringsförslaget om tillfälliga uppehållstillstånd för studier nämner inte behovet av yrkespraktik under studierna. Alla unga, vare sig de omfattas av lagen eller ej, behöver praktik. Det handlar om integration, om att kunna sända en slant till familjen, om att orka med livet. Sommaren är den i särklass svåraste tiden för de unga vars liv hänger på beslut i migrationsverk och domstol.
5.Migrationsverket utlovar 30 000 kr. till den ungdom som ’frivilligt’ återvänder till Afghanistan. Dock med villkoret att hen klarar att öppna affärsverksamhet av något slag. Sommarpraktik under studietiden i Sverige bör ses som en absolut nödvändighet för att en ung människa ska klara av en sådan utmaning!
6.Allt medan svenska ungdomar sommarjobbar och lär sig vad arbete innebär, driver de unga asylsökande runt i samhället utan sysselsättning. De mer aktiva går in i svarta jobb, andra frestas till droger och alkohol. Allt sådant som gör dem sämre rustade att möta den dag då uppehållstillstånd ges – eller ett avslag vinner laga kraft. Det behöver inte vara så.
Mikael Ribbenvik, du leder det verk som tydligast ser de problem nuvarande lagstiftning ger. Regeringen kan besluta om tillfälliga undantag från gällande lag. Situationen kräver detta. Du måste agera, och agera nu! Kräv omedelbart att alla asylsökande unga ges möjlighet att praktisera under det långa skollovet!
Bertil Egerö
God man, Lund


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar