måndag 26 mars 2018

Politiker vill inte svara på frågor

En enkät med tre enkla frågor skickades till samtliga 349 riksdagsledamöter, med många påminnelser. Totalt inkom 66 svar på frågorna (19 %).

Frågorna

1. Röda Korset, Rädda Barnen, Amnesty, Svenska Afghanistankommittén och FN avråder från utvisningar. Migrationsverket anser dock att man kan genomföra avvisningar till Afghanistan då säkerhetsläget inte är lika allvarligt i hela landet.
Svarsalternativ: Jag ANSER / ANSER INTE att utvisningarna till Afghanistan ska stoppas med hänsyn till säkerhetsläget (moratorium) / Jag vet ej

2. Rättssäkerheten i Migrationsverkets bedömningar har ifrågasatts av bland annat JO, jurister och rättsmedicinska experter. Migrationsverkets egna utredningar visar också på brister.
Svarsalternativ: Jag ANSER / ANSER INTE att utvisningarna ska stoppas med hänsyn till den bristande rättssäkerheten i bedömningarna (moratorium) / Jag vet ej.

3. Regeringen har lagt ett förslag om vidgad rätt till uppehållstillstånd för gymnasiestudier för ensamkommande barn som väntat länge på besked. Förslagets exakta utformning är ännu inte klar.
Svarsalternativ:
Jag kommer troligen att rösta FÖR / MOT förslaget / Jag vet ej

Sammanfattning


Centerpartiet har svarat ”jag vet ej” på alla frågor. Kommentarerna är samordnade.

Socialdemokraterna och Liberalerna är splittrade. En socialdemokrat ville inte svara då han ej kvarstår efter valet.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet är odelat positiva.  

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är odelat negativa. Kristdemokraterna har samordnade kommentarer. En moderat svarade inte på frågorna men gav en kommentar som brukar framföras av invandringskritiska medborgare.

Det är värt att uppmärksamma att rättssäkerheten i asylprocessen ifrågasattes inom alla partier utom Liberalerna.

Centerpartiet


22 mandat, 9 svar.
Johnsson
Per-Ingvar
Skåne läns norra och östra valkrets
Helander
Peter
Dalarnas län
Christensson
Fredrik
Västra Götalands läns norra valkrets
Nordin
Rickard
Göteborgs kommun
W Jonsson
Anders
Gävleborgs län
Jönsson
Johanna
Stockholms kommun
Lodenius
Per
Stockholms län
Åkesson
Anders
Kalmar län
Erlandsson
Eskil
Kronobergs län

Fråga 1: Alla Jag vet ej

Per-Ingvar Johnsson: Måste bedömas utifrån den aktuella situationen och humanitära hänsyn. Politiker kan inte bedöma den aktuella situationen i mottagarlandet.

Övriga: Det är inte riksdagen som ansvarar för att göra bedömningar av säkerheten, utan det är en fråga för ansvarig myndighet och domstolar. Däremot behöver regeringen och det politiska ledarskapet se till så att dessa myndigheter har möjlighet att fatta väl underbyggda beslut. Det kan till exempel innebära att mer resurser behöver skjutas till eller att kompetensen att göra den här typen av bedömningar förstärks. Samtidigt vittnar rapporterna från Afghanistan just nu om ett mycket allvarligt säkerhetsläge. Centerpartiet vill att det utreds huruvida arbetet med säkerhetsbedömningar behöver förbättras.

Fråga 2: Alla Jag vet ej

Per-Ingvar Johnsson: De medicinska ålderbedömningarna måste ge viss marginal. I en humanitär bedömning bör kunna ingå hur man anpassat sig till att stanna i Sverige avseende språk och övrig integration i samhället.

Per Lodenius: Myndigheter och domstolar har möjlighet att stoppa utvisningar vid behov och det är en ordning som vi fortsatt står bakom. Centerpartiet står bakom den reglerade invandringen och det innebär att det inte är aktuellt att politiskt stoppa samtliga utvisningar. Det stora trycket på Migrationsverket har dock inneburit vissa brister i rättssäkerheten. Dessa måste åtgärdas. Även den valda metoden för medicinska åldersbedömningar har ifrågasatts från flera håll och här måste regeringen säkerställa att den mest tillförlitliga och rättssäkra metoden används.

Övriga (utom Rickard Nordin): Centerpartiet står bakom den reglerade invandringen och det innebär att det inte är aktuellt att politiskt stoppa samtliga utvisningar. Samtidigt har myndigheter och domstolar möjlighet att stoppa utvisningar vid behov och det är en ordning som vi fortsatt står bakom. Det stora trycket på Migrationsverket har inneburit vissa brister i rättssäkerheten. Dessa måste åtgärdas. Även den valda metoden för medicinska åldersbedömningar har ifrågasatts från flera håll och här måste regeringen säkerställa att den mest tillförlitliga och rättssäkra metoden används.

Fråga 3: Alla Jag vet ej

Per-Ingvar Johnsson: Jag har liksom Centerpartiet markerat att vi har invändningar mot gymnasielagen. De som var ensamkommande och under 18 år, med viss marginal, när de lämnade in sina ansökningar ska få stanna, om de inte begått brott i Sverige. Andra kan få stanna som arbetskraftsinvandrare, men då förutsätter det att har goda förutsättningar att få jobb på grund att de blivit integrerade i samhället.

Anders Åkesson: Om de ensamkommande var minderåriga när de lämnade in sin ansökan och som sedan har drabbats av långa handläggningstider ska de erbjudas en ny chans till uppehållstillstånd. Vi ser den oro som många av de ensamkommande och personer i deras närhet känner just nu. Det måste komma till en lösning på den här frågan. Nu har regeringen valt att göra förändringar i gymnasielagen och vi har påpekat ett antal brister i förslaget. Remissinstanser har framfört likande invändningar som de vi haft. Jag och Centerpartiet kommer att ta slutgiltig ställning först när en proposition finns på riksdagens bord eftersom det är först då det är möjligt att se exakt vad regeringen föreslår.

Övriga: Jag anser att de ensamkommande som var minderåriga när de lämnade in sin ansökan och som har drabbats av långa handläggningstider bör ges en ny chans till uppehållstillstånd. Jag hör berättelser och träffar många som känner oro för de ensamkommande och personer i deras närhet. Jag delar deras oro. Jag vill se en lösning på den här frågan och vi har föreslagit lösningar tidigare. Nu har regeringen valt att göra förändringar i gymnasielagen och vi har påpekat ett antal brister i förslaget. Remissinstanser har lyft liknade invändningar. Jag och Centerpartiet kommer att ta slutgiltig ställning först när en proposition finns på riksdagens bord och det är möjligt att se exakt vad regeringen föreslår.

Liberalerna

19 mandat, 2 svar.
Örnebjär
Christina
Örebro län
Westerholm
Barbro
Stockholms län

Fråga 1 ja. Fråga 2 ja. Fråga 3 för

Christina Örnebjär: Beroende på hur förslaget ser ut givetvis samt vilka följdmotioner som läggs. Jag hoppas på att man kommer göra en del förbättringar utifrån remissinstansernas svar.

Fråga 1 nej. Fråga 2 nej. Fråga 3 mot

Barbro Westerholm: Har tittat på er enkät men väljer att inte fylla eftersom jag vill problematisera det hela. Frågan om ensamkommande unga handlar om svåra beslut. Det handlar om människor och deras framtid. Bakom varje avslag finns en människa som har hoppats att få stanna här.

Liberalerna anser att vi ska stå fast vid asylrätten och den individuella prövningen av skyddsskälen. En allmän amnesti för en särskild grupp asylsökande är inget vi kan förespråka. Vi vill inte återgå till ett system där asylbeslut politiseras. Politiker ska inte besluta om vem som får stanna eller inte vilket är en viktig princip att hålla fast vid oavsett vilka som sitter vid makten. Därför är det viktigt att vi håller fast vid vårt system där varje människas skyddsskäl bedöms av oberoende myndigheter vars beslut sedan kan överklagas till domstolar.

Vi vill se ett annat regelverk än det som idag gäller. Vi har tydligt kritiserat regeringens tillfälliga asyllagstiftning eftersom den är alltför restriktiv. Det är olyckligt att möjligheterna till familjeåterförening försvårats och vi är emot de alltför korta tillfälliga uppehållstillstånden som nu ges. Och vi är kritiska till att regeringen tagit bort reglera om uppehållstillstånd på grund av synnerligen och särskilda omständigheter. Dessa regler är viktiga ventiler som behöver finnas för att det i vissa fall ska vara möjligt att få stanna även om man inte har asylskäl.

Den långa väntan är destruktiv. Många sitter och väntar i ovisshet på besked som dröjer och många mår väldigt dåligt. Det är djupt olyckligt att handläggningstiderna är så långa. Vi är kritiska till att regeringen dessvärre bidragit till långa handläggningstider eftersom de drivit igenom komplicerad och rörig lagstiftning.

Socialdemokraterna

113 mandat, 11 svar.
Niemi
Pyry
Uppsala län
Eriksson
Åsa
Västmanlands län
Carvalho
Teresa
Östergötlands län
Richtoff
Roger
Skåne läns västra valkrets
Olovsson
Fredrik
Södermanlands län
Andersson
Johan
Östergötlands län
Löberg
Petter
Västra Götalands läns södra valkrets
Lundgren
Elin
Gävleborgs län
Lundh Sammeli
Fredrik
Norrbottens län
Andersson Willner
Maria
Västra Götalands läns norra valkrets

Fråga 1: 3 ja, 8 nej

Petter Löberg, Elin Lundgren och Maria Andersson Willner svarade ja.

Petter Löberg: Har grunduppfattningen att säkerhetsläget skall bedömas av oberoende myndigheter. Min personliga övertygelse är dock att Afghanistan inte bör betraktas som tillräckligt säkert i nuläget.

Elin Lundgren: Efter att ha följt nyhetsrapporteringen från landet är det svårt att vara övertygad om att det är ofarligt för de som vi utvisar till Afghanistan. Tvärtom. Alla som kommer hit får sina asylskäl prövade. Säkerhetsläget förändras över tid och därför finns en tydlig modell för detta, båda att följa säkerhetslägen och hur prövningen ska förhålla sig till dessa. Internflykt är en av grunderna i de internationella konventioner och vår modell i helhet är något jag står upp bakom som riksdagsledamot.

8 personer svarade nej.

Pyry Niemi, Johan Andersson: Migrationsverket är en självständig myndighet som gör en samlad bedömning över tid av säkerhetsläget i Afghanistan. Utifrån denna bedömning prövas om det går att genomföra utvisningar. Som ledamot står jag bakom denna modell.

Åsa Eriksson: Det är inte vi politiker som gör bedömningar av säkerhetsläget i olika länder. Migrationsverket har en hel enhet som bara jobbar med just det.

Teresa Carvalho: Det är Migrationsverkets sak att avgöra säkerhetsläget, en modell jag står bakom.

Fredrik Sammeli Lundh: Alla som kommer hit får sina asylskäl prövade. Säkerhetsläget förändras över tid och därför finns en tydlig modell för detta, båda att följa säkerhetslägen och hur prövningen ska förhålla sig till dessa. Internflykt är en av grunderna i de internationella konventioner och vår modell i helhet är något jag står upp bakom som riksdagsledamot.     

Fråga 2: 3 ja, 8 nej

Petter Löberg, Elin Lundgren och Maria Andersson Willner svarade ja.

Petter Löberg: Det finns vissa delar i bedömningsdelen och som känns lite darriga. Verket har nog gjort så gott man kan givet de förutsättningar man hade i relation till graden av påfrestning. Det finns nog dessvärre fog att fundera på om det är 100 %-igt rättssäkert, vilket måste vara normen. Frågetecken behöver redas ut helt enkelt.

Elin Lundgren: Migrationsverket själva säger att de gjort misstag, vi vet att det brister hos alltför många tolkar, gode män och juridiska ombud. Unga har skrivits upp i ålder godtyckligt samt varit föremål för medicinsk åldersbedömning som nu kritiseras hårt. Svårt att känna att den sammantagna bilden erbjuder total rättsäkerhet.

8 personer svarade nej.

Pyry Niemi, Johan Andersson: De prövningar som sker är individuella och ska bygga på forskning, beprövad erfarenhet och vara rättssäkra. Beslutet kan överklagas till högre instans. Både UNHCR och IOM pekar på att vi i har en av världens mest rättssäkra prövningar.

Fredrik Sammeli Lundh: Varje prövning ska ske individuellt och rättssäkert. Myndigheten jobbar hela tiden med förbättringsarbeten, följer domstolarnas arbete samt beslut och utarbetar praxis. Det finns möjlighet till överprövning i domstol och överdomstol vilket också bidrar till rättssäkerheten. Även om vi har ett system vi själva vill förbättra och inte minst korta köerna i så är det också viktigt att komma ihåg att exempelvis såväl UNHCR och IOM lyfter fram Sverige som en nation i världen med mest rättssäkra prövningar på migrationsområdet.  

Fråga 3: 10 st för. 1 mot.

Pyry Niemi, Johan Andersson: Vi har en förhoppning om att förslaget kommer att få stöd i riksdagen.

Fredrik Sammeli Lundh: Jag kommer såklart att rösta för och jag ser goda möjligheter att lagen går igenom. Inte minst Centerpartiet har varit tydliga med att de också vill liksom oss göra något för att hantera de unga människor som kom innan 24/11 2015 och som pga långa handläggningstider hamnat i en svår situation. Jag utgår ifrån att C håller vad man sagt.

Roger Richtoff har angett att han troligen kommer att rösta mot. Ingen kommentar lämnad.

Icke svar

Lars Eriksson: Jag kandiderar inte i valet. Tycker därför inte jag ska medverka i enkäter.

Miljöpartiet

25 mandat, 14 svar
Elisabet
Knutsson
Skåne läns norra och östra valkrets
Eriksson
Jonas
Örebro län
Schlyter
Carl
Stockholms län
Schröder
Anders
Gävleborgs län
Lillemets
Annika
Östergötlands län
Nordin
Lise
Göteborgs kommun
Alm Ericson
Janine
Västra Götalands läns norra valkrets
Ling
Rasmus
Malmö kommun
Hult
Emma
Jönköpings län
Tovatt
Lorentz
Stockholms kommun
Ferm
Maria
Stockholms kommun
Persson
Rickard
Skåne läns västra valkrets
Bergström
Stina
Värmlands län
Malmberg
Niclas
Uppsala län

Fråga 1: Alla ja

Lise Nordin: Miljöpartiets senaste kongress har beslutat att säkerhetsläget i Afghanistan är så allvarligt att inga utvisningar dit bör göras. Vi kämpar hårt för det lagförslag som skulle möjliggöra att tusentals ensamkommande som väntat länge skulle få stanna.

Janine Alm Ericson: Samtidigt är det viktigt att värna den ordning vi har idag, där migrationsverket och domstolarna bedömer säkerhetsläge, inte politiker. Jag tror inte en ändring av det skulle bidra till högre rättssäkerhet.     Vi i MP har arbetat hårt för att få fram ett lagförslag som skulle möjliggöra uppehållstillstånd till många ensamkommande unga. Det är ett viktigt förslag för de som n fått vänta orimligt länge på beslut och som fått avslag på sina asylansökningar. 

Rasmus Ling: Afghanistan är ett av världens farligaste länder för barn. Jag gjorde ett kort besök i Kabul i maj förra året, och såg hur oroligt det var redan då och att det blivit värre. Sedan dess har det blivit än värre, med återkommande regelbundna sprängningar.

Emma Hult: Vid vår senaste kongress beslutade partiet att ta ställning för att inga utvisningar till Afghanistan bör genomföras med hänvisning till säkerhetsläget. Jag tycker att det är viktigt att vi värnar asylrätten och ger människor möjlighet att komma hit, få stanna och bli en del av vårt samhälle.

Lorentz Tovatt: Det är helt uppenbart att det är livsfarligt att vistas i Afghanistan, då ska vi förstås inte utvisa människor dit.

Maria Ferm: Bedömningar av säkerhetsläget görs av Migrationsverket, inte politiker. Miljöpartiet arbetar hårt för att den nya ensamkommandelagen ska gå igenom, så att de allra flesta ensamkommande som kom 2015 får stanna i Sverige istället för att avvisas.

Fråga 2: Alla ja

Carl Schlyter: Det finns fall där beslut kan fattas där underlagen för bifall eller avslag är tillräckligt bra. Jag förespråkar alltid individuell prövning, ett falsk hopp kan också vara skadligt att alltid skjuta upp för alla när inte alla har en chans att få en ny prövning ger falska förväntningar. Därför ska beslut som kan fattas fattas, däremot föreligger dock verkställighetshinder för många, se svar på förra frågan.

Lise Nordin: Rättssäkerheten måste höjas. Det är också viktigt att få ner de långa handläggningstiderna som gjort att många väntat i flera år. Miljöpartiet kämpar för att ge de ensamkommande ungdomarna uppehållstillstånd och på så sätt få viss upprättelse.

Janine Alm Ericson: Det som framkommer om bristande rättssäkerheten är mycket allvarligt och Migrationsverket måste verkligen arbeta för att höja kvaliteten och kunna garantera rättssäkerhet i sina processer. Man måste också få ned sina handläggningstider för att inte individer ska hamna i ett sämre läge på grund av långa väntetider. Även här är MPs lagförslag om förbättrade möjligheter för ensamkommande att få uppehållstillstånd otroligt viktigt.

Rasmus Ling: Det är oerhört allvarligt att rättssäkerheten brister på ett sådant sätt.

Lorentz Tovatt: Utvisningarna bör stoppas oavsett. Vad gäller själva bedömningarna så är det främst en myndighetsfråga och då är det viktigt att Migrationsverket fortsätter att arbeta för att höja kvaliteten och rättssäkerheten i sina beslut.

Maria Ferm: Vårt fokus är att få igenom den nya ensamkommandelagen. Tiden är knapp och det är oerhört viktigt att få den på plats. Det är orimligt att de som drabbats av orimligt långa handläggningstider och hamnat i ett sämre läge eftersom de blivit över 18 ska avvisas. Vi kämpar hårt för att få igenom lagen. Varje dag är viktig.

Fråga 3: Alla för

Janine Alm Ericson: Den situation som nu uppstått är orimlig och därför har vi kämpat för detta lagförslaget. Nu är fokus att lagen ska få stöd i riksdagen och att den ska komma på plats så fort som möjligt.

Rasmus Ling:  Jag och Miljöpartiet gör vad vi kan för att förslaget ska bli så bra som möjligt, och givetvis också att det ska gå igenom.

Lorentz Tovatt: Jag kommer rösta för. Detta är riksdagens chans att stoppa utvisningar till ett land som inte är säkert.

Rickard Persson: Detta är ett förslag som MP kämpat länge för.

Vänsterpartiet

21 mandat, 14 svar.
Posio Nilsson
Yasmine
Göteborgs kommun
Tsouplaki
Vasiliki
Västmanlands län
Jallow
Momodou Malcolm
Malmö kommun
Lahti
Birger
Norrbottens län
Höj Larsen
Christina
Västernorrlands län
Sydow Mölleby
Mia
Örebro län
Demir
Hamza
Västra Götalands läns västra valkrets
Holm
Jens
Stockholms kommun
Esbati
Ali
Stockholms kommun
Andersson
Ulla
Gävleborgs län
Dadgostar
Nooshi
Stockholms län
Snecker
Linda
Östergötlands län
Johnsson Fornarve
Lotta
Södermanlands län
Svenneling
Håkan
Värmlands län

Fråga 1: Alla ja

Yasmine Posio Nilsson: När så många avråder från avvisningar kan det inte anses vara rätt att skicka någon dit, speciellt inte unga människor utan nätverk.

Momodou Malcom Jallow, Christina Höj Larsen: Det är fruktansvärt och helt fel att utvisa människor till krig. Ingen utav oss politiker skulle idag välja att åka eller skicka våra egna barn till Afghanistan! När så många avråder från avvisningar kan det inte anses vara rätt att skicka någon dit, speciellt inte unga människor utan nätverk.

Fråga 2

10 ja

Inga kommentarer.

4 jag vet ej

Yasmine Posio Nilsson: Det samlade läget kring ändringarna i form av den tillfälliga lagen, långa väntetider, ökat antal självmord och bristande rättssäkerhet vid åldersbedömningar gör att vänsterpartiet vill stoppa utvisningarna av ensamkommande unga. Vi anser att alla ensamkommande som väntat mer än ett år ska få amnesti.

Vasiliki Tsouplaki: För oss i Vänsterpartiet är det en kombination av olika faktorer som ligger bakom vårt ställningstagande.  Det samlade läget kring ändringarna i form av den tillfälliga lagen, långa väntetider, ökat antal självmord och bristande rättssäkerhet vid åldersbedömningar gör att vänsterpartiet vill stoppa utvisningarna av ensamkommande unga. Vi anser att alla ensamkommande som väntat mer än ett år ska få amnesti.

Momodou Malcom Jallow, Christina Höj Larsen: Det samlade läget kring ändringarna i form av den tillfälliga lagen, långa väntetider, ökat antal självmord och bristande rättssäkerhet vid åldersbedömningar gör att vänsterpartiet vill stoppa utvisningarna av ensamkommande unga. Vi anser att alla ensamkommande som väntat mer än ett år ska få amnesti.   

Fråga 3

13 för

Christina Höj Larsen: Det är självklart bra att initiativ tas för att de som fått vänta länge på besked om uppehållstillstånd. Det finns dock en del som är problematiskt i förslaget som det ser ut nu, t ex:  - Att det är ett mycket komplicerat förslag, vilket också påpekas av remissinstanserna. - Att datumgränsen är satt till 24 november 2015. De som kom före den 24 november men registrerades senare omfattas då ej av förslaget, trots att detta skedde för att mottagningssystemet var överbelastat. - Att det endast omfattar dem som fått vänta längre än 15 månader. Målet var att de skulle få beslut inom tre månader. Många av de som blev uppskrivna i ålder och fick avslag under hösten 2016 kommer ej att omfattas.  - Att ungdomarna som inte kommer att kunna göra sin identitet sannolik och därmed ej kommer att omfattas enligt migrationsverket m fl.  - Åldersgränsen gör att de som fick beslut innan de fyllde 18 kan komma att missgynnas.

Demir Hamza: Bra förslag men räcker inte.  Rätt till uppehållstillstånd för alla ensamkommande barn!

1 st Jag vet inte

Håkan Svenneling: Förslaget är inte tillräckligt bra för att med säkerhet kommer att stödja det. Fler måste få stanna!

Kristdemokraterna

16 mandat, 4 svar.
Szyber
Caroline
Stockholms kommun
Söder
Larry
Hallands län
Modig
Aron
Göteborgs kommun
Slottner
Erik
Stockholms kommun

Fråga 1: Alla nej

Erik Slottner: Det är myndigheter som avgör säkerhetsläget och jag finner ingen anledning att ifrågasätta deras bedömningar.

Övriga: Att beviljas asyl är en av de största och viktigaste sakerna i en flyende människas liv och det ska ske rättssäkert och likvärdigt oavsett vem som ansöker. Migrationsverket är den expertmyndighet som är ansvarig för att utreda asylskäl. Migrationsverket gör, enligt regeringsbeslut, kontinuerliga bedömningar av säkerhetsläget i de aktuella länderna. Kristdemokraterna anser att det är viktigt att Migrationsverket följer utvecklingen av säkerhetsläget i Afghanistan. Enligt lag är myndigheterna självständiga och har att göra myndighetsutövning under lagarna. Samma sak som gäller domstolars beslut.

Fråga 2: Alla nej

Caroline Szyber, Larry Söder, Aron Modig: Den som söker asyl ska bevisa sitt behov av internationellt skydd. Dessa bedömningar om trovärdighet är svåra, och då är det ännu viktigare att politiska partier inte lägger sig i bedömningarna i enskilda fall. Migrationsverket gör årliga kvalitetsuppföljningar av arbetet med asylprövning. Den senaste rapporten visar att kvaliteten har förbättrats något. Kristdemokraterna anser att Migrationsverket och regeringen måste säkerställa att det finns en kontinuerlig uppföljning av arbetet med asylprövning för att på så sätt upprätthålla en hög rättssäkerhet. Den som får ett avslagsbeslut har alltid rätt att få en ny bedömning genom att överklaga till Migrationsdomstolen. Detta ökar rättssäkerheten ytterligare. Slutligen kan även en överklagan göras till Migrationsöverdomstolen. I princip alla avslagsbeslut fattade av Migrationsverket överklagas till Migrationsdomstolen. Under 2017 ändrade domstolarna Migrationsverkets beslut i 8 procent av asylärendena. Detta visar att det är oerhört viktigt med en möjlighet att överklaga, samtidigt som Migrationsverkets beslut till mycket stor del stämmer överens med Migrationsdomstolens beslut. Kristdemokraterna anser att nuvarande ordning med möjlighet till överklagan, rätt till juridiskt biträde och muntlig förhandling är mycket viktiga för att upprätthålla en god rättssäkerhet. Vi anser dessutom att regeringen måste säkerställa att Migrationsverkets arbete med handläggningen av asylansökningar håller en hög kvalitet och präglas av hög rättssäkerhet.   

Fråga 3: Alla mot

Erik Slottner: Det är svårt att ha särskilda regler för särskilda grupper. Studier är inget asylskäl och ska därför inte vara grund för att få stanna. Men frågan kompliceras onekligen av de långa handläggningstiderna och självklart hamnar enskilda människor i kläm på ett sätt som är mycket olyckligt.

Övriga: Vi tycker att det här förslaget är väldigt dåligt för det innebär en bristande rättssäkerhet och förlänger osäkerheten för en grupp som är i en svår situation. Detta har vi sagt sedan tidigare och det har nu bekräftats av en rad remissinstanser. Vi tycker att det är bättre att varje människa har rätt att få sina skäl prövade och att de allra mest utsatta som har särskilt ömmande omständigheter får möjlighet att stanna. Därför kommer vi att fortsätta att driva våra egna förslag, och avvisar regeringens. Vi är inte nöjda med hur situationen för ensamkommande ser ut, något behöver göras. Istället står vi fast vid vårt förslag om att införa särskilda/synnerligen ömmande omständigheter och rätt till familjeåterförening. Det är två förslag som ligger på riksdagens bord och snabbt kan behandlas. Dessutom innebär det en rättssäker ordning och det finns en praxis sedan tidigare. Det ska inte vara vilken dag man kom, när man lämnade in ansökan, eller vilken grupp man tillhör som avgör om man får stanna, utan om man har skyddsskäl eller om man är i en mycket utsatt situation eller om det finns särskilt ömmande omständigheter.    

Aron Modig: Här har jag tidigare skrivit en längre motivering/bakgrund till detta ställningstagande: https://www.facebook.com/aronmodigpage/posts/1501330539954530

Moderaterna 

83 mandat, 4 svar.
Bali
Hanif
Stockholms län
Åberg
Boriana
Skåne läns södra valkrets
Ericson
Jan
Västra Götalands läns södra valkrets
Beckman
Lars
Gävleborgs län

Fråga 1: Alla nej

Jan Ericson: Migrationsverket har uppgiften att bedöma säkerhetsläget. Inte en politisk fråga.
Lars Beckman: Det är våra självständiga och oberoende myndigheter som avgör säkerhetsläget i olika länder beroende på fakta som de samlar in. 

Fråga 2: Alla nej

Lars Beckman: Jag har fullt förtroende för våra myndigheter. Om man anser att en myndighet har gjort fel så kan man överklaga beslut i högre instans. Det är viktigt att även den som har fått ett avslag på sin asylansökan efter samtliga omprövningar lämnar Sverige frivilligt. Vill man inte göra det så ska våra myndigheter avvisa personen.

Fråga 3: Alla mot

Lars Beckman: Det är ett rättsosäkert system som kan innebära att en enskild lärare ska besluta om en vuxen man sköter sina studier eller inte, och det kan även ge falska förhoppningar om att man får stanna i Sverige efter studierna.

Icke svar

Lisbeth Sundén Andersson: Jag är engagerad i hur situationen är för dessa unga mäns systrar och mammor som tvingas vara kvar i Afghanistan och kvinnors situation i alla andra länder där kvinnor inte är värda något De får inte gå i skolan de tvingas till barnäktenskap de våldtas de tvingas gå klädda i burka de misshandlas av sina manliga släktingar de får inte göra ngt utan att fråga en manlig släkting om lov de får inte gå till doktorn om de är sjuka de får syra kastade i ansiktet de bränns till döds. Jag är med och driver en skola och där det också har byggts ett flick- och ett pojkhem i Mellanöstern och är med och betalar gymnasieskolgång för 10 elever i ett land i Afrika Bidrar med humanitär hjälp på plats. Vi är engagerade i olika saker Du för de unga männen fr Afghanistan som är här i Sverige. Jag för kvinnors situation i de medeltida patriarkala samhällen / länder som fortfarande finns kvar i världen och som är livsfarliga att leva i för kvinnor.

Sverigedemokraterna

45 mandat, 8 svar
Reslow
Patrick
Malmö kommun
Fransson
Josef
Västra Götalands läns östra valkrets
Hedlund
Roger
Stockholms län
Wiechel
Markus
Östergötlands län
Eriksson
Fredrik
Skåne läns södra valkrets
Stenkvist
Robert
Västra Götalands läns västra valkrets
Nissinen
Johan
Skåne läns norra och östra valkrets
Johansson
Mattias
Kalmar län

Fråga 1: Alla nej

Markus Wiechel: Det beror helt och hållet på vilken provins det sker en utvisning. 

Fråga 2: Alla nej

Patrick Reslow: Myndigheter och domstolar har möjlighet att stoppa utvisningar vid behov och det är en ordning som jag står bakom. Att stoppa alla utvisningar rakt av med politiska medel är inte önskvärt för rättssäkerheten. Det stora trycket på Migrationsverket har inneburit brister i rättssäkerheten. Dessa måste åtgärdas. Även den valda metoden för medicinska åldersbedömningar har ifrågasatts från flera håll och här måste regeringen säkerställa att den mest tillförlitliga och rättssäkra metoden används.

Fråga 3: Alla mot


Inget parti

5 mandat, 1 svar
Hagwall
Anna
Dalarnas län


Fråga 1: Nej.

Fråga 2: Nej.

Fråga 3: Mot.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar