torsdag 21 december 2017

Svar från SKL på brev om hjälparnas psykiska hälsa

SKL:s svar på vårt brev till socialministern, SKL, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten om stöd för hjälparna

Till undertecknarna av skrivelsen Behovet av stöd till dem som hjälper ensamkommande flyktingungdomar

Behovet av stöd till de som hjälper ensamkommande


Tack för er skrivelse om behovet av stöd till de som hjälper ensamkommande barn och unga. SKL ser den svåra situation som många ensamkommande barn och unga befinner sig i. Som medlems- och intresseorganisation för kommuner, landsting och regioner har vi sedan lång tid varit väl medvetna om att detta även påverkar den personal som möter de unga. Tillfälliga beslut kan komma att skapa långvariga utmaningar framöver, både för individer och för samhället. Vi ser att snabba omställningar och brist på planeringsförutsättningar har försvårat för våra medlemmar och ställt personalen inför svåra etiska överväganden. 

SKL uppmärksammade tidigt personalens situation. Genom det mångåriga utvecklingsarbetet Uppdrag psykisk hälsa uppvaktade SKL upprepade gånger regeringen med ansökan om stimulans- och utvecklingsmedel för en satsning riktad mot personal inom socialtjänsten, boendeverksamhet, skola, elevhälsa, psykiatri, gode män och frivilligorganisationer, kort sagt verksamheter i en pressad situation. Regeringen valde att prioritera andra alternativ. SKL har dock anordnat ett antal utbildningsdagar under året.

SKL:s kongress har beslutat att SKL i frågor om asylrätt och utlänningsrätt ska respektera gällande internationella konventioner, Sveriges riksdags lagstiftande roll samt regeringens uppdrag att styra berörda statliga myndigheter. Styrelsen anser inte att SKL som medlems- och intresseorganisation för kommuner, landsting och regioner ska ha uppdrag att verka för förändringar i utformning och tillämpning av nationell asyl- och utlänningsrätt. SKL:s arbete inom dessa rättsområden bedrivs genom intressebevakning, råd och stöd samt verksamhetsutveckling för att tillvarata våra medlemmars intressen.  

Jag vill avsluta med att försäkra er om att både jag och SKL som organisation ser det goda arbete som utförs av personalen i kommuner, landsting och regioner.

Sveriges Kommuner och Landsting
Lena Micko

Ordförande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar