måndag 9 oktober 2017

Bakgrund till uppropet

Sedan den 1 juli 2016 råder ny asyllagstiftning. Idag ser vi konsekvenserna av lagstiftningen och av Migrationsverkets tillämpning av den.
  • Enligt lagen får afghanska barn inte längre permanent uppehållstillstånd. Tillfälligt uppehållstillstånd kan upprepas till dess att barnet fyllt 18 år och då kan utvisas utan ”ordnat mottagande”.
  • Migrationsverket har ändrat sin praxis så att bristen på mottagande i hemlandet ses som ett tidsbegränsat hinder. Även barn som kom före den 24 november 2015 och som ännu inte fyllt 18 får tillfälligt uppehållstillstånd och hotas av utvisning när de fyllt 18.
  • Kommunerna får inte längre ersättning för att ta ansvar för ensamkommande barn efter att de fyllt 18 (tidigare gällde 21 år). Rätten att börja gymnasium upphör. Från 18-årsdagen får ungdomen inte vara kvar på HVB-hemmet eller i familjehemmet utan hänvisas till en säng i ett vuxenboende någonstans i Sverige. Där får de försöka hitta en skola som tar emot dem.
  • Kraftiga hinder för familjeåterförening har införts.
Information om Afghanistan och ensamkommande barn  Migrationsverket 2.12.2016
Ensamkommande barn och ungdomar. Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter  Socialstyrelsen november 2016
Se också Aftonbladet 21.6.2016.

Förslaget till tillfällig asyllagstiftning utsattes för allvarlig kritik från en lång rad instanser[i],[ii]. Bland dem finns myndigheter som Migrationsöverdomstolen, Migrationsverket, Försäkringskassan, Barnombudsmannen och Arbetsförmedlingen; ideella organisationer som Rädda Barnen, Röda Korset, UNICEF, Amnesty, Läkare i Världen och Svenska Kyrkan; samt professionella organisationer som Advokatsamfundet, Sveriges Läkarförbund och Akademikerförbundet SSR. Trots detta röstades lagarna igenom i Sveriges riksdag.

Nya asyllagen skadar Sverige  Eskilstunakuriren 20.6.2916
Har allt varit förgäves?  ETC 29.6.2016
Granskning av rättssäkerheten inom barn- och ungdomsenheten  Tyresö kommun 2016/KS 0160 

Hazarerna
De flesta ungdomar med afghansk bakgrund som kommit hit tillhör folkgruppen hazarer, men även andra grupper och enskilda personer flyr hot av olika slag. Hazarerna utgör 15-20 % av befolkningen i Afghanistan. De har mongoliskt påbrå, talar dari, ett persiskt språk, och är shiamuslimer. De länge varit förföljda. År 1887 utsattes de för massmord där 62 % mördades, deras egendomar beslagtogs och överlevande togs som slavar. 1993 och 1998 utfördes ytterligare massakrer.

Hazare . ett förföljt folk  Åsa E Melander 2014

Många har flytt till Iran och Pakistan där de har de lever under osäkra förhållanden, vissa papperslösa och utan arbetstillstånd eller regelbunden skolgång. I Syrien utsätts pojkarna för starka påtryckningar att gå in i Syriens armé, där de ställs längst fram som kanonmat. I Afghanistan erbjuder talibanerna enrollering som alternativ till förföljelse. Även i Pakistan förföljs hazarerna.

I juli 2016 dödades 80 och sårades 231, de flesta hazarer, i en tredubbel självmordsattack på en demonstration mot en kraftledning genom det fattiga distriktet Bamiyan där landets flesta hazarer bor.
Artikel i Pakistan Today
Hazarafolket - som höstlöv i vinden  Ordfront Magasin 16.11.2016

Detta har lett till en stor utvandringsvåg av tonåringar från såväl Iran som Afghanistan. Under 2015 tog vi emot över 23 000 ensamkommande med afghansk bakgrund. De har vetat att i Sverige blir de omhändertagna och få gå i skolan. När de startade sin livsfarliga resa för ett år sedan visste en del också att de snart skulle kunna få hit sina familjer.

Av de 23 000 beräknas cirka hälften få uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl. Cirka 12 000 riskerar avvisning.

Ett avtal mellan EU och Afghanistan har nu träffats om tvångsutvisningar. Afghanistan åtar sig att inom vissa tidsramar utfärda resedokument för personer som bevisligen är afghanska medborgare. Men många av ungdomarna saknar id-handlingar då Iran och Pakistan inte utfärdat sådana.

Det finns en miljon internflyktingar i Afghanistan. De redan mycket osäkra förhållandena torde bli ännu mer osäkra när en eller två miljoner afghanska flyktingar i Pakistan blir utvisade i mars 2017. UD bedömer säkerhetsläget i Afghanistan som mycket farligt och avråder helt svenska medborgare från att resa dit. FN varnar för en humanitär kris.

Skarp kritik mot regeringens avtal med Afghanistan: De borde veta bättre!  Helsingborgs dagblad 16.10.2016
Den nya lagen har medfört ny praxis
När barn (under 18 år) ska avvisas krävs ett ”ordnat mottagande”, dvs. vuxna som möter och tar hand om barnet. När detta inte varit möjligt har de tidigare fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Samhället har tagit hand om dem, dvs. i enlighet med socialtjänstlagen erbjudit uppehälle och skola, tills de fyllt 21 år. Det har gett dem möjligheter att avsluta skolgången.

Den 20 juli 2016 trädde den nya lagen i kraft för att gälla i tre år. Den kritiserades hårt av bland annat Migrationsverket. Den innebär att den som får flyktingstatusförklaring får uppehållstillstånd i tre år, och den som får status som alternativt skyddsbehövande ("den som civilperson löper stor risk att skadas på grund av väpnad konflikt") får uppehållstillstånd i 13 månader. Dessutom har familjeåterförening blivit väsentligt mycket svårare även för skyddsbehövande personer.

Ensamkommande barn som ansökte om asyl före 24 november 2015 ska prövas enligt den gamla lagen. Men det är det datum då Migrationsverket fattar beslut som gäller. Om barnet fyllt 18 år under väntetiden ska hen behandlas som "vuxen". Med dagens långa väntetider har detta blivit vanligt.

Efter ett år måste migrationsverkets personal åter sätta sig in i varje ärende. De ungdomar som formellt hunnit fylla 18 avvisas då. Övriga får återigen 13 månader och behandlas som ”barn” av det svenska samhället. Detta kan upprepas tills i princip alla har avvisats.

Praxis är nu att de som bedöms som 18 år fyllda inte längre får bo kvar på HVB-hemmen utan erbjuds flytta till ett vuxenboende någonstans i landet. De förlorar vuxenstödet, och om de byter bostadsort förlorar de de sociala nätverk de byggt upp.

Många har aldrig bott i Afghanistan men avvisas dit, då de betraktas som afghanska medborgare. Flera instanser bedömer det som att Sverige bryter mot sina internationella åtaganden, bland annat barnkonventionen och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, då ungdomarna avvisas[iii].
Vad innebär det för ungdomarna?

En bra sammafattning: Förtvivlan bland hazarer i Sverige  Ordfront 16.11.2016


Från att gett dem omsorg, eget rum, gott om mat, fritidsaktiviteter, skola och hälsovård skickar vi dem till gatorna i Kabul – eller i våra egna städer.

De utvisas till ett land där varje form av social välfärd saknas, till en stad där de inte har någon anknytning, till ett samhälle där de aktivt förföljs.

Ungdomarna ska avvisas till Kabul, oavsett var de bott tidigare och oavsett var de har sina familjer. Många av dem är födda i Iran och har aldrig satt sin fot i Afghanistan, de talar inte pashto och har inga släktingar i Kabul.

12 000 av våra 23 000 ungdomar med afghansk bakgrund står inför tre val: Att låta sig rekryteras av IS eller talibanerna, att bli gatubarn i Kabul eller att bli papperslösa i Sverige. För många är valet lätt. 

Vackra unga lärs att bli lekpojkar SvD 25.4.2010

Vi riskerar därför att få tusentals papperslösa afghanungdomar på våra gator och i våra skogar. För att klara sig kommer många att tvingas till kriminalitet och prostitution. För att stå ut kommer många börja använda droger. En del tar sitt liv.

Vad innebär det för det svenska samhället?
Under andra världskriget vägrade Sverige ta emot 25 judiska läkare. Det brukar tas upp som ett mycket dåligt exempel som vi bör skämmas över. Idag är vi beredda att med tvång sända 23 000 tonåringar till ett land där de de facto förföljs!

För snart ett år sedan bad staten oss vanliga svenskar att engagera sig i de nyanlända. Tusen och åter tusen bidrog med kläder, mat och tillfälliga bostäder, mötte vid tågen, upplät sina hem, undervisade i svenska, ordnade aktiviteter, blev gode män. HVB-hem har startats, SFI-lärare har anställts, socialarbetare och migrationsverkets personal har arbetat på högvarv. Samhället hörsammade regeringens budskap och vi gav de nyanlända ett värdigt mottagande. Många svenskar har fått nya vänner och nya ”barn”.

Tillämpningen av den nya lagstiftningen, som tycks ha som syfte att avvisa så många som någonsin är möjligt, innebär att vårt engagemang har varit helt förgäves. Allt detta arbete går om intet när kanske hälften av de nyanlända tvingas lämna landet – eller gå under jorden. Kommer vi att vara lika villiga att ställa upp nästa gång det blir en kris?

I stället får vi vänja oss vid ännu fler tiggare, svartjobbare, sexsäljare, utnyttjade. Klyftorna i samhället ökar ännu mer. Fler stadsdelar tas över av kriminella. Vi får låsa in oss i våra bilar, skapa gated communities, sätta larm på alla ytterdörrar, se oss om när vi går hem på kvällen – eller stanna hemma. 

Slöseri med resurser
När barnen blivit ”vuxna” nog att skickas tillbaka har vi investerat flera år i dem. För många kommer det att saknas bara ett fåtal år för att de ska bli produktiva. Just ensamkommande pojkar från Afghanistan klarar sig bra på den svenska arbetsmarknaden[iv].

Många av dem skulle kunna återvända till Afghanistan och engagera sig i utveckling, utbildning, mänskliga rättigheter med mera. De skulle kunna bli resurser inom SIDA-finansierade projekt.   
Att skicka tillbaka dem med avbrutna studier innebär att denna investering är bortslösad. 
[i] Nya asyllagen skadar Sverige. Ledare, Eskilstunakuriren 20.6.2016 http://ekuriren.se/asikter/ledare/1.4150681-nya-asyllagen-skadar-sverige
[iv] Aycan Çelikaksoy och Eskil Wadensjö. De ensamkommande flyktingbarnen och den svenska arbetsmarknaden. SULCIS, Stockholms universitet 2015:2. ISSN 1654-1189 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar