måndag 24 juli 2017

Mikael Ribbenviks svar om utvisning av kristna till Afghanistan

Mikael Ribbenvik har i en intervju gjort klart att det är farligt att som kristen utvisas till Afghanistan. Ändå låter han sina handläggare fatta sådana beslut. Här är en brevväxling med honom.

Fråga 1


Från: Ingrid Eckerman 
Skickat: den 19 juli 2017 08:21
Till: Mikael Ribbenvik
Ämne: Kristna utvisas till Afghanistan
 

Hej!

I den intervju som Fatemeh Khavari gjorde med dig i Almedalen framgår med all tydlighet att du inte tycker att kristna ska utvisas till Afghanistan. Du har också insett att alla de handläggare som anställts sedan 2015 behöver utbildning i denna fråga.

Ändå ser dina anställda till att kristna utvisas. Just nu sitter det flera kristna i förvaret. Någon är kanske redan i Köpenhamn i väntan på deportering. Josef är för tillfället utsläppt ur förvaret, efter ambassadens protester.

Hur tänker du och dina ställföreträdare kring detta? Kommer ni att stoppa dessa utvisningar och göra bättre utredningar?


Svar 1


Hej!

Jag har blivit ombedd att besvara din fråga.

Regering och riksdag sätter genom lagstiftningen ramen för på vilka grunder uppehållstillstånd kan beviljas. Den nya lagstiftningen är inte generös – den ger skydd till den som är skyddsbehövande men inget mer. Personer som har fått sitt skyddsbehov prövat i ett grundärende har en chans att få en fullständig ny prövning, men när den har genomförts är prövningen begränsad.

Samtliga personer som befinner sig på förvaret inför återvändande till hemlandet har fått sina asylskäl fullständigt prövade. Migrationsdomstolen är i samtliga fall den sista instans som gjort en fullständig prövning. När migrationsdomstolarna fattat sitt beslut kan Migrationsverket inte ompröva de omständigheter som legat till grund för domstolens beslut. Har domstolen slagit fast att personen inte har ett skyddsbehov pga. sin religiösa uppfattning har Migrationsverket ingen omprövningsrätt.

Även om Migrationsverket skulle ha brustit i utredningen så har domstolarna möjlighet att läka dessa brister genom muntlig förhandling eller återförvisa målet till verket för ny prövning. Har domstolen fattat slutligt beslut anser de att de gjort det på den utredning som domstolen anser sig behöva. Bristfällig utredning på Migrationsverket är därför aldrig ett tillräckligt skäl för att ompröva domstols beslut.

Migrationsverket har landanalytiker som dagligen följer situationen i Afghanistan. Landanalytikerna samlar in landinformation och analyserar fakta. De riktlinjer, som de arbetar efter är att landanalytikerna ska förmedla transparent, opartisk, balanserad och faktabaserad landinformation. Riktlinjerna följer EU:s fastställda riktlinjer för framtagande av landinformation, Common EU Guidelines for Processing Country of Origin Information (COI). Landanalytikerna håller rättschefen ständigt uppdaterad om säkerhetsläget. Även om situationen i delar av Afghanistan långsamt försämras är inte läget radikalt förändrat från tidigare år. Av det rättsliga ställningstagandet för Afghanistan från december 2016 framgår att det är väpnad konflikt i nästan hela Afghanistan. Det har under många år varit oroligt i delar av landet och i huvudstaden har det under många år regelbundet inträffat terrordåd. Även om situationen sakta försämras har afghanska myndigheter fortfarande kontroll över de större städerna i landet. Det finns inte något i det aktuella säkerhetsläget i Afghanistan som innebär att det inte går att återvända till någon del av landet. Men läget är allvarligare i vissa regioner. Eftersom säkerhetsläget inte är så allvarligt att det utgör en fara för alla och envar är det inte möjligt att stoppa samtliga utvisningar. Det kommer under hösten att göras en rättslig uppdatering av det rättsliga ställningstagandet om Afghanistan, men det kommer sannolikt bara att bli smärre förändringar från det aktuella eftersom situationen i landet inte radikalt försämrats.

Vid en internationell jämförelse kan jag också konstatera att Europas stater i huvudsak är eniga i bedömningen att det föreligger en väpnad konflikt i Afghanistan men att denna konflikt inte är så allvarlig att alla och envar är i behov av skydd. Denna uppfattning delas även av UNHCR och Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Migrationsverket utvisar inte någon som gör sannolikt att han eller hon har ett skyddsbehov. De unga afghaner som kan komma att bli utvisade till Afghanistan har inte nått beviskravet sannolikt när det gäller behovet av skydd. De har dessutom fått sin sak prövad i domstol och även domstolen anser att de saknar skyddsbehov.


Med vänlig hälsning/Best regards,

Helene Hedebris
---------------------------------
Stabsjurist/Senior legal expert
Migrationsverket/Swedish Migration Agency
Rättsavdelningen/Department for Legal Affairs
SE-200 22 Malmö Sverige/Sweden
Telefon/Phone: +46 (0)10 485 0199


Fråga 2 


Till Mikael Ribbenvik

Hej!

Jag ställde en specifik fråga till dig om hur du ser på detta att kristna utvisas till Afghanistan fast du inte tycker det är bra. 

Nedan ser du det svar jag har fått, dock inte från dig. 

Jag har förstått att Migrationsverket har möjlighet att besluta om moratorium, t.ex. av kristna, t.ex. till situationen för dem är bättre utredd. 

Om du nu anser att dina handläggare fattat fel beslut - varför använder du dig inte av den möjligheten?

Ingrid Eckerman

Svar 2


Hej!

Dina frågor har överlämnats till mig för fortsatta svar.

Situationen för kristna är väldokumenterad i de rapporter som finns från Lifos, t.ex.:

Temanotat Afghanistan: Situasjonen for kristne og konvertitter,
Källa: Norge. Landinfo  Upphovsdatum: 2013-09-04  Dokumentnr: 30812

2015 Report on International Religious Freedom - Afghanistan
Källa: US Department of State  Upphovsdatum: 2016-08-10  Dokumentnr: 38069

Afghanistan - Kristna missionärers situation
Källa: Migrationsverket  Upphovsdatum: 2014-04-09  Dokumentnr: 32130

Av rapporterna framgår att kristna riskerar förföljelse i det afghanska samhället. Dessa rapporter har varit tillgängliga när domstolen beslutat att personerna saknar skyddsbehov i Afghanistan.

Migrationsverket har landanalytiker som dagligen följer situationen i Afghanistan. Landanalytikerna samlar in landinformation och analyserar fakta. De riktlinjer, som de arbetar efter är att landanalytikerna ska förmedla transparent, opartisk, balanserad och faktabaserad landinformation. Riktlinjerna följer EU:s fastställda riktlinjer för framtagande av landinformation, Common EU Guidelines for Processing Country of Origin Information (COI). Landanalytikerna håller rättschefen ständigt uppdaterad. Om det sker stora förändringar i säkerhetsläget blir rättschefen informerad. Han kan då inhibera verkställigheterna tills situationen är klarlagd. Säkerhetsläget för kristna i Afghanistan har inte förändrats under de senaste månaderna. Den senaste uppdateringen rättschefen fick från landanalytikerna var kort före semestern.

Problemet i de ärenden som du refererar till är inte hur säkerhetsläget ser ut för kristna i Afghanistan utan att de sökande inte bedömts vara trovärdiga.
Migrationsöverdomstolen har i sitt vägledande beslut MIG 2011:29 anfört följande:  Vid prövningen av om en utlänning gjort sannolikt att hans konversion från en religion till en annan är äkta i den bemärkelsen att den grundar sig på en genuin personlig, religiös övertygelse ska en individuell bedömning göras i enlighet med den handbok och de riktlinjer som Förenta nationernas flyktingkommissarie gett ut. En samlad bedömning ska göras av de omständigheter under vilka konversionen kommit till stånd och av om personen vid en återkomst till hemlandet kan antas komma att leva som konvertit. När det handlar om konversion efter det att utlänningen lämnat sitt ursprungsland - konversion sur place - påkallar trovärdighetsfrågan extra uppmärksamhet.

Domstolarna har i de ärenden du refererar till kommit fram till att sökande inte är trovärdig i sin konversion. Mot bakgrund därav bedömer domstolen att han inte riskerar förföljelse.

Migrationsverket kan inte överpröva domstolarnas bedömning. Migrationsverket är en underinstans.


För att Migrationsverket ska kunna pröva ärendena på nytt krävs nya omständigheter – som inte prövats av domstolen. Några generella nya omständigheter finns inte idag.

Det finns inget ”moratorium” i svensk lag.


Med vänlig hälsning/Best regards,

Helene Hedebris

2 kommentarer:

 1. Trist svar
  T
  Mest försvarsposition. Tror Ribbenvik har semester. Det är det svar jag fick när jag mailade till honom. Mvh
  Lena Hultman
  Skäl att skrivs igen i frågan när han är tillbaka?

  SvaraRadera
 2. Enligt uppgift läser han de mail som jag ställt till honom.

  SvaraRadera