tisdag 6 juni 2017

Migrationsverkets brister är oacceptabla - stoppa utvisningarna NU!


Protesterna mot utvisningar av ensamkommande barn, framför allt till Afghanistan, ökar i styrka. Asylprocessen beskrivs som "ett lotteri". Migrationsverket har möjlighet att agera utan att vänta på politiska direktiv eller lagändringar:

- Inför ett omedelbart stopp för alla utvisningar (även frivilliga sådana) till Afghanistan, med hänsyn till det aktuella säkerhetsläget och i väntan på den nya säkerhetsrapporten.
- Ompröva slarvigt eller okunnigt utförda utredningar, inklusive sådana där ingen individuell åldersbedömning gjorts.

Vad vet vi om situationen i Afghanistan?

- Mottagandet för de ensamutvisade ungdomarna är inte "ordnat, värdigt och säkert" [1, 2]. Många hamnar på gatan efter de två första veckorna på hotell.
- Många av de ensamutvisade får inte den utlovade hjälpen, inklusive återvändarbidraget, från IOM (FN:s migrationsorganisation) och ERIN (europeiskt projekt som just upphört). Exempel: En person har bara fått 300 kr, trots att han utlovats mer, och kan inte nå IOM per telefon.
- Säkerhetsläget försämras vecka för vecka. Vice flyktingministern menar att det aktuella läget är sådant att afghanska flyktingar inte ska skickas till Afghanistan enligt den humanitära folk- och flyktingrätten [2].
- Afghanistan är stort. Trots detta kan man inte gömma sig för sina fiender [3]. Grann- och släktfejder kan leva i generationer.
- Sedan 1 januari har 70 000 från Pakistan och 145 000 från Iran återvänt. Av dessa har 84 % respektive 7 % fått hjälp från IOM [4].

Situationen på Migrationsverket

Under 2015 kom exceptionellt många flyktingar till Sverige. Personalen på Migrationsverket var inte dimensionerad för denna anstormning. Flera handläggare slutade, andra blev sjuka. Ett stort antal nya handläggare, vanligen oerfarna, anställdes. Samtidigt skulle processen skyndas på.
Det har naturligtvis satt sina spår på kvaliteten i bedömningarna och besluten. Mest deletära har åldersbedömningar av ensamkommande ungdomar varit, eftersom de varit så avgörande för hur de tagits om hand.
Via olika facebookgrupper har spritts kunskaper om vad som hänt, och det finns också misstankar om hur man agerat på Migrationsverket.

Vad vet vi om Migrationsverkets utredningar?
- JO har kritiserat bl.a. att man inte i högre grad utgått från den uppgivna åldern [5].
- Migrationsverket har medgivit brister i utredningarna, bland annat vad gäller åldersbedömningar [6].
- Utredningar har gjorts utifrån schablon: "Enligt ny praxis hanteras alla som är 17,5 år som vuxna i prövningen, oavsett när de sökt asyl, alltså oavsett ny eller gammal lagstiftning." (Svar från uppgiftslämnare på Migrationsverket.) Många exempel finns på att hänsyn inte tagits till dokument, erfaren och utbildad personals bedömningar mm. 
- Uppräkningar i ålder med 1-2 år i samband med registreringen vid ankomsten har förekommit.
- Vissa migrationskontor ger sällan eller aldrig avslag, medan andra ger avslag i mycket hög frekvens.
- Syskon med samma asylskäl har bedömts olika, beroende på när de kom till Sverige.
- Syskon har åldersbedömts så att de fått födelsedatum med en månads skillnad. Av uppenbara enäggstvillingar har den ene har uppskrivits i ålder och den andre nerskrivits.
- Det förekommer att en ensamkommande som skrivits upp i ålder får höra att hen "ljugit om sin ålder".
- Av dem som skrivits upp i ålder har 6 % fått tillfälligt och 4 % fått permanent uppehållstillstånd. Siffrorna för dem som fyllt 18 på naturlig väg är betydligt högre [7].
- 18- och 19-åringar (naturlig ålder) har skickats för den nya medicinska åldersbedömningen, liksom sådana som inom en snar framtid fyller 18 år.
- Handläggarna har inte utbildning i att bedöma om de asylsökandes psykiska hälsa är tillräckligt god för att ett förhör ska kunna genomföras. Förhör har genomförts trots att det varit uppenbart att den asylsökandes psykiska hälsa varit sådan att vederbörande inte kunnat svara på frågorna.
- Kraven som ställs på bevis för asylskäl är enormt höga. Det gäller t.ex. hot, hbtq [8] eller religion [9]. Samtidigt har vissa handläggare endast rudimentära kunskaper om situationen i t.ex. Afghanistan. 
- Begreppet "bekvämlighetskonvertering" används som grund för avslag, utan att individuell utredning och bedömning görs av hur allvarligt menad konverteringen är. Att vara kristen i Afghanistan kan leda till döden [10].
- Tolkar som gjort undermåliga tolkningar har bidragit till negativa beslut. Exemplen där den asylsökanden fått lov att hjälpa tolken är legio. Handläggaren godkänner inte alltid den asylsökandes berättelse på svenska.
Exempel: "Men du sa innan att din pappa var militär, o nu säger du att han är polis? - Nej, jag har hela tiden sagt han var polis. - Ja men din historia är inte trovärdig då du ändrar dig."
"Jag blev utskälld när jag försökte rätta tolkens misstag. Sen satt vi hos offentliga biträdet i ett par timmar och rättade det mesta. Beslutsfattaren läste inte den rättade versionen ens. Samtliga fel var kvar."
- Beroende på handläggare, domare och nämndemän kan samma bakgrund och asylskäl ge helt olika resultat.

Vad misstänker vi?

- Att pressen varit mycket hård uppifrån att skapa så många avslag som möjligt [11].
- Att handledning och stöd till de nyanställda varit bristfällig då många erfarna blivit sjukskrivna eller slutat.
- Att det utgått order att inte göra individuella åldersbedömningar. Exempel: "En pojke i Ulricehamn är 17 i passet och ett annat leg. Har varit här 2 år, gått i gymnasium och talar bra svenska. Plötsligt blev han 18 och ett halvt år efter en okular besiktning och intervju och ska utvisas. Han ser riktigt barnslig ut. Har inte ens skäggstubb."
- Att alla åldersuppskrivna anses ha ljugit om sin ålder, vilket är ett brott, och att det är anledningen till att nästan alla får avslag.
- Att man skickar ungdomar som anser sig vara 18 eller nära 18 år till medicinsk åldersbedömnng för att kunna säga att de ljugit om sin ålder och lättare fatta ett negativt beslut.
- Att IOM omfattas av korruption, alternativt inte har kapacitet att utföra sitt åliggande.
- Att Migrationsverket fått "order" av regeringen att utvisa så många som möjligt.

Referenser

3. Kan man gömma sig i Afghanistan? Bidrag av Johan Chytraeus, Anders Fänge och William Maley m.fl.
10. Afghaner som konverterar till kristen tro christianmolk.se 24.10.2016
Mer bakgrundsmaterial finns på hemsidan

Pressmeddelandet 
Författare: Ingrid Eckerman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar