torsdag 30 mars 2017

Öppet brev till Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund

Bild: Bysantinsk handskrift med den hippokratiska eden i form av ett kors.


Protestera mot utvisningar av barn och unga till länder i konflikt och krig!


Ett brev har skickats till Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund 29.3.2017. En förkortad version är publicerad som debattartikel i Läkartidningen. Här är hela brevet.

Vi, undertecknade läkare, vädjar till våra egna förbund att protestera mot de utvisningar av barn och ungdomar till Afghanistan och andra krigsdrabbade länder som för närvarande pågår. Vi önskar att Läkarförbundet och Läkaresällskapet utnyttjar sina kanaler till regeringen för att få ett omedelbart stopp på utvisningarna, och att detta sker före den socialdemokratiska kongressen 8-12 april.

Vi ser ett nytt växande folkhälsoproblem där stora grupper ungdomar blir gömda flyktingar som ensamma och utan social förankring riskerar att fara mycket illa. Detta paras med etiska dilemman för läkare som inte kan behandla dem lege artis och i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. 

Det är svårt att inte dra paralleller mellan dagens utvisningar av ungdomar och andra uppmärksammade flyktingfall. Som läkare skäms vi över Bollhusmötet 1939 där våra äldre kollegor sade nej till tio judiska läkare från Nazi-Tyskland. 1946 utlämnades 146 balter till Sovjetunionen, och 2001 fick USA ta hand om utvisningarna av två egypter till fängelse och tortyr.

Vi bidrar här med fakta samt hänvisar till en rad upprop där Förbundet och Sällskapet kan hitta argument ur human, etisk, socialmedicinsk och psykologisk vinkel.

Bakgrund

Året 2015 mottog Sverige 165 000 flyktingar. Av dessa registrerades 45 000 som ensamkommande barn och togs emot enligt gällande lagstiftning, med ordnat boende, skola, god man. Ca 35 000 kom från Afghanistan (5 % flickor).

Detta ledde till en panikartad lagstiftning som alla remissinstanser var mycket negativa till. Bland annat skärptes asylskälen, och bidrag till kommunerna för boende och skola för ungdomar 18-21 år drogs in. Tanken var att lagen inte skulle gälla de minderåriga som kommit före 24 november 2015.

Den hårda belastningen på Migrationsverket gjorde att utredningssamtalen dragit ut på tiden – många har ännu inte kommit dit. Migrationsverket har ändrat sin praxis och följer den nya lagen även för dem som kom före 24 november. Slentrianmässig åldersuppskrivning till 18+ sker i de fall den ensamkommande inte har giltiga ID-handlingar, vilket är regel. De hänvisas då från ena dagen till den andra till Migrationsverkets boenden, vilket kan vara i en annan del av landet. De förlorar sina vuxna kontakter, sitt sociala nätverk och oftast sin skolgång.

I de fall den unga får bifall är det ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader. När de fyller 18, alternativt får åldern 18 år av Migrationsverket, ska de utvisas till det land där de är medborgare. Åtgärder som rätt till gymnasiestudier och nya medicinska åldersbedömningar kommer att gynna endast ett fåtal.

Lagstiftningen medger idag endast individuella bedömningar. Trots de ständiga rapporterna om att våldet i Afghanistan hela tiden ökar anses det inte vara så utbrett att det hindrar tonåringar att utvisas dit, trots att de inte kan anses ha möjligheter att försörja sig på hederligt arbete. Många av dem är uppvuxna i Iran eller Pakistan och har inget socialt nätverk kvar i Afghanistan. De blir då hänvisade till att låta sig enrolleras i någon militär grupp, sälja sin kropp som danspojke eller leva på gatan/bli heroinmissbrukare.

Dagens situation

Att ha lämnat en situation fylld av våld och hot, genomlidit en livsfarlig resa för att landa i trygghet med ersättare för föräldrarna, mat, bostad och skola medförde en stor lättnad för ungdomarna. De afghanska ungdomarna gjorde sig kända för sin studiemotivation och önskan att integreras i det svenska samhället.

Sommaren 2016 började det förändras. Ungdomarna blev oroliga, fick sömnproblem och koncentrationssvårigheter. Problemen tilltog under hösten. BUP blev överbelastat. Larm kom om prostitution och drogmissbruk [1]. Rapporter om självskadebeteende och självmordsförsök blev legio, och igår inträffade det sjunde fullbordade självmordet denna vinter. Antalet ensamkommande i heroinmissbruk har ökat dramatiskt [2, 3].

Personalen runt ungdomarna sätter det i samband med den osäkerhet ungdomarna nu lever i. Kommer de att utvisas till ett land där de anser sig vara hotade till livet, där de riskeras att tvingas in i tvångsgifte eller prostitution?

De afghanska ungdomarna har lärt sig svenska mycket snabbt och har i ett imponerande antal texter beskrivit sina känslor. Det är uppenbart att personalen har rätt – det är osäkerheten och hotet om utvisning som får livet att krackelera.

Hur svår suicidpreventionen kan vara visas i följande citat: ”Mina patienter säger att det är bättre att de tar sina liv än att de skickas tillbaka. För här i Sverige kan de välja att dö på ett humant sätt. De tror att dit de kommer att skickas kommer de att dödas på ett barbariskt sätt. Och de vet mer än de flesta om hur tortyr, våldtäkter och misshandel känns. De har känt rakbladen i ansiktet, vuxna mäns penisar i sina underliv och slagen mot sina kroppar. Att ställa sig framför en spårvagn eller kasta sig från en bro känns som ett bättre alternativ.” [4]  

Sjukvård får ges när det gäller ”vård som inte kan anstå”. Läser man Socialstyrelsens riktlinjer så faller det mesta av vården in under detta. Landsting och vårdgivare uppfattar dock detta olika, och sjukvårdspersonal ställs inför svåra dilemman. Många flyktingar och asylsökanden har inte fått den vård de har rätt till [5].

Medicinska åldersbedömningar

För närvarande gör Migrationsverket inga egna åldersbedömningar ”i de fall åldern är osäker”. I stället hänvisar de den unge till Rättsmedicinalverkets nya undersökningar [6], där väntetiden är flera månader. Många kommer att fylla 18 år på ”naturlig” väg under väntetiden.

De nya metoderna för medicinsk åldersbedömning utgörs av 
-     - En röntgenundersökning av bettet. Två tandläkare analyserar visdomstandens utveckling och stadieindelar denna i fullt utvecklad eller inte. 
-     - En magnetkameraundersökning av det vänstra lårbenets nedre del. Två oberoende och blindade röntgenläkare bedömer tillväxtzonen.

En medicinsk åldersbedömning görs utifrån en standardiserad matris. Ett rättsmedicinskt utlåtande om ålder skrivs i form av en sannolikhetsbedömning. Man uttrycker i ord olika grader av sannolikhet för om en person är över eller under 15, 18 eller 21 år. En osäkerhetsfaktor är att referensvärdena baseras på vita ungdomar i västvärlden. Statens medicinetiska råd (SMER) anser att mer forskning behöver göras.

Migrationsverkets handläggare bestämmer själva hur de ska värdera sannolikhetsbedömningen i förhållande till uppgiven ålder, sin egen uppfattning, uppgifter från skolhälsovården mm. 

Upprop

Barnläkarföreningens delförening Global Barn- och Ungdomshälsa, Akademikerförbundet SSR, Läkare i Världen, Rosengrenska stiftelsen i Göteborg samt Sjuksköterskornas etiska råd, Svensk sjuksköterskeförening. https://www.skrivunder.com/stoppa_utvisningarna_av_afghanska_ungdomar
http://www.uppsalatidningen.se/aktuellt/rokheroinet-ett-skenande-tag-4557307.aspx

Det finns idag flera stora upprop mot utvisningarna av barn och unga.

Amnesti för våra ensamkommande barn och unga har i dagsläget 16 000 underskrifter. Det initierades av nätverket och uppropet #Vi står inte ut, som i sin tur initierades av personal inom skola och boenden. Akademikerförbundet SSR har ställt sig bakom. https://www.skrivunder.com/amnesti_for_vara_ensamkommande_barn_och_unga

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! har 7000 underskrifter. Det initierades av en grupp läkare, forskare och akademiker. Bakom detta står Sveriges Läkarförbunds etik- och ansvarsråd,
I en debattartikel kräver arbetsgruppen moratorium för utvisningarna. http://www.gp.se/nyheter/debatt/dra-i-n%C3%B6dbromsen-stoppa-utvisningspolitiken-1.4181698

Ett brev till regeringen undertecknades av 175 verksamma inom barnprofessionen, på initiativ av barnläkaren Lars H Gustavsson och barnpsykiatern Magnus Kihlbom.  http://www.larshgustafsson.se/wp-content/uploads/2016/12/Till-Sveriges-regering-14-december-2016.pdf

Mer information: På hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! finns information som gäller ensamkommande i allmänhet och unga afghaner i synnerhet. https://stoppautvisningarna.blogspot.se/  

Referenser

1. Ensamkommande pojkar säljer sex. GP 12.12.2016. https://www.gp.se/nyheter/sverige/ensamkommande-pojkar-s%C3%A4ljer-sex-1.4055431   
3. Rökheroinet ”ett skenande tåg”. UNT 23.2.2017
4. Mina patienter säger att de inte orkar mer. Anna Olsson, ETC 20.12.2016. http://www.etc.se/debatt/mina-patienter-sager-att-de-inte-orkar-mer
5. Vård som inte kan anstå – ett odefinierat begrepp med allvarliga individuella följder. AllmänMedicin 2016;1:39-40. http://sfam.se/artiklar/vard-som-inte-kan-ansta-ett-odefinierat-begrepp-med-allvarliga-individuella-foljder
6. Metoder för medicinska åldersbedömningar. Rättsmedicinalverket 20.3.2017.  https://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/metoder/

Sverige 28 mars 2017
Ingrid Eckerman, allmänläkare, Stockholm
Nina Bergman, allmänläkare, Stockholm
Magnus Kihlbom, barn- och ungdomspsykiater, Lidingö
Meta Wiborgh, allmänläkare, Luleå
Mats Eliasson, överläkare, Luleå
Bertil Hagström, allmänläkare, Horred
Bengt Järhult, allmänläkare, Ryd
Maria Truedsson, allmänläkare, Piteå


Pressmeddelandet 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar