söndag 5 februari 2017

Myndigheter svarar på frågor

Med anledning av att Migrationsverket erkänt att det föreligger stora brister i asylutredningarn har jag ställt följande frågor.


Till Migrationsverket

Vilka åtgärder kommer Migrationsverket att vidta med anledning av rapporten om brister i utredningar? Kommer det att bli möjligt att få en omprövning? En felaktig utredning kan leda till döden i fall där en riktig utredning gett PUT.

Svar: Våra negativa beslut, avslag, kan överklagas till domstol. Domstolarna ändrar ungefär fem procent av våra avslagsbeslut. Det är alltså domstolarna som ska garantera sättssäkerheten i dessa fall. Våra interna kvalitetsuppföljningar i rapporten ersätter inte domstolsprövningar som sker i Migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen. Uppföljningarna är till för att vi, utöver domstolarnas beslut, vill utvärdera vår handläggning för att se var vi behöver lägga resurser och vidta åtgärder. 


Till Migrationsöverdomstolen


Under hösten och vintern har det kommit många rapporter om bristfälliga asylutredningar. En JO-anmälan har gjorts med anledning av felaktiga åldersbedömningar.

Vi har just hört att Migrationsverket erkänner att uppemot hälften av utredningarna har brister. Detta är mycket allvarligt, eftersom en dålig utredning kan leda till döden i fall där en bra utredning skulle ha lett till permanent uppehållstillstånd.

Har Migrationsöverdomstolen planer på att medge omprövningar av beslut efter förnyad utredning?

Svar: Migrationsöverdomstolen kan inte på eget initiativ pröva ärenden, utan kan endast ta ställning till ärenden som överklagats till domstolen. Det är därför i första hand Migrationsverket som måste ta ställning till om det som framkommit föranleder andra bedömningar än vad som tidigare gjorts i de ärenden du hänvisar till.

Om ett ärende sedermera överklagas till domstolen krävs det enligt 16 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716) prövningstillstånd för att ärendet ska prövas i sak. Ett sådant tillstånd meddelas enligt 16 kap. 12 § utlänningslagen om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen (s.k. prejudikatsskäl) eller om det annars finns synnerliga skäl (s.k. extraordinär dispens).

Bedömningen om det finns prejudikatsskäl eller skäl att ge extraordinär dispens är något som sker av domstolens domare i förhållande till omständigheterna i det enskilda fallet. Det går således inte på förhand att säga om det kommer finnas skäl att bevilja prövningstillstånd i ärenden av den typ du hänvisar till. Av samma anledning går det inte heller att säga vad en prövning i sak skulle medföra i ett sådant ärende för det fall domstolens skulle bevilja prövningstillstånd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar