tisdag 28 februari 2017

Barnombudsmannen svarar på frågor

Brevväxling med Barnombudsmannen.

Hej, Barnombudsmannen!

Nedanstående svar skickades till en annan medlem i arbetsgruppen för uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar, Karin Fridell Anter, som reaktion på det material hon skickade in inför ert möte den 15 februari. 

Vi som är engagerade för de ensamkommande barnen och ungdomarna hade väntat oss ett betydligt skarpare uttalande från BO. Visserligen är BO en statlig myndighet, och visserligen avrådde BO från den nya asyllagstiftningen, men det ska inte hindra kritik av hur t.ex. Migrationsverket tolkar och använder den nya lagstiftningen, inte heller av vilka signaler regering och riksdag sänder ut.

Det är väldigt egendomligt att BO i rapporten ”Nyanlända barns hälsa” överhuvud taget inte uppmärksamma orsaken till den ensamkommandes dåliga psykiska hälsa: det överhängande hotet att vid 18 års ålder (naturlig eller enligt Migrationsverket) utvisas till Afghanistan. Att ge utökat psykosocialt stöd till unga människor som uppfattar sig på väg till sin avrättning lär bara leda till ännu fler sjukskrivna socialsekreterare och BUP-personal.

Förutom att konstatera orsaken till ungdomarnas psykiska ohälsa hade BO kunnat kommentera kvaliteten på MV:s utredningar, inklusive att man schablonmässigt satt 18 år på alla som inte haft giltiga ID-handlingar. BO hade också kunnat konstatera att uppskjutandet av medicinska åldersbedömningar bara innebär ett uppskjutande av utvisningsbeslutet.

Även det faktum att ett antal ungdomar, som av familjehemmet, personal på boendena, lärare m.fl. uppfattas som under 18 år, har blivit uppskrivna i ålder och utvisade till ett land där de aldrig varit, där de saknar socialt nätverk och där deras främsta försörjningsmöjlighet kanske är att bli danspojkar, dvs. sexsäljare, hade varit värt en kommentar.

Min fråga: Kommer BO att återkomma med kompletteringar i slutrapporten som ska publiceras i mars månad?

Förutom det material som tidigare skickats över finns mycket material och många länkar på hemsidan https://stoppautvisningarna.blogspot.in/.  

Hälsningar 
Ingrid EckermanHej Karin!

Tack för ditt mejl till Barnombudsmannen med information om era skrivelser till JO. Synpunkter och tankar från organisationer och allmänheten är en viktig del i vårt arbete med att stärka rättigheterna för barn och unga.
Barnombudsmannen arbetar just nu intensivt med dessa frågor. Jag ser i era skrivelser att ni tagit del av en del av vårt arbete, men vill även ge dig lite mer information ifall det också är av intresse.

Barnombudsmannen har under 2015 och 2016 träffat många ensamkommande barn för att höra om deras upplevelser om att komma till Sverige och söka asyl. I dessa samtal har många lyft att de mår dåligt psykiskt. Vi har därför fokuserat på denna fråga i vår nyligen publicerade rapport ”Nyanlända barns hälsa – Delrapport i Barnombudsmannens årstema 2017”, som du kan läsa här https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20171/psykisk-ohalsa-vanligaste-halsoproblemet-hos-nyanlanda-barn/ I anslutning till lanseringen hade vi ett frukostseminarium som du kan titta på här https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20171/film-fran-frukostmote-om-nyanlanda-barns-halsa/ Frågorna har också diskuterats i Barnombudsmannens podcast som man kan lyssna på här: https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20171/barnombudsmannen-lanserar-podcast/

Några orsaker till den psykiska ohälsan, som lyfts av såväl barnen som de skolsköterskor som svarat på en enkät från oss, är den långa väntan på beslut i asylprocessen, oron för att bli uppskriven i ålder samt att många barn får flytta mellan olika boenden. Det vi också kan konstatera är att dessa barn och ungdomar är individer som kommer till Sverige med svåra upplevelser, ofta traumatiska sådana, i bagaget och som inte alltid får det stöd och hjälp som behövs för att bearbeta dessa, som de har rätt till enligt artikel 39 i FN:s konvention om barnets rättigheter. I vår rapport lyfter vi fram det fantastiska arbete som har gjorts av skolhälsan med att ta emot, hjälpa och stötta dessa barn. Vi föreslår därför att elevhälsan ska få nytt, utökat uppdrag för att genomföra hälsoundersökningar, vaccineringar och remitteringar av nyanlända barn och ungdomar.

Vi blev också uppmärksammande på denna fråga från olika experter under hösten 2016 och kommenterade då detta på olika sätt i media, du kan se länkar via denna sida https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20161/barnombudsmannen-kanner-stor-oro-for-nyanlandas-psykiska-halsa/

Med anledning av den information om ensamkommandes psykiska ohälsa från såväl barn och ungdomar som experter, samt att Barnombudsmannen i februari mottog en skrivelse från nätverket #vistårinteut om att ensamkommande barn mår psykiskt dålig och planerar organiserade självmord, kallade vi Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Migrationsverket till en dialog, som ägde rum den 15 februari. Du kan läsa mer om mötet här https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/pressmeddelanden/2017/02/overlaggningar-om-asylsokande-barn-och-ungas-psykiska-halsa/

Efter mötet kom vi på Barnombudsmannen med ett antal förslag på åtgärder. Barnombudsmannen kommer själv, tillsammans med andra aktörer, att ta fram en film riktad till barn och unga om självmord samt förebyggande texter. Barnombudsmannen kommer föreslå att regeringen stöttar Rädda Barnens stödlinje. Bland då åtgärder som vi föreslår är bland annat att Socialstyrelsen behöver ge information om befintligt stöd och självmordsförebyggande arbete, att Migrationsverket ska sprida information för att bemöta de myter som sprids i gruppen (detta har Migrationsverket nu gjort, läs mer här https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Afghanistan-och-ensamkommande-barn.html) och att IVO ska utöva tillsyn över tillgången till vård för traumatiserade barn.

Barnombudsmannen betonar också vikten av att åldersbedömningar av asylsökande sker i enlighet med Migrationsverkets rättsliga ställningstagande, vilket enligt verkets egen kvalitetsuppföljning brister. Vid mötet med Migrationsverket, Socialstyrelsen och IVO den 15 februari 2017 föreslog Barnombudsmannen att alla beslut om åldersuppskrivningar skulle stoppas till dess att medicinska åldersbedömningar kunde genomföras. Detta har nu Migrationsverket genomfört, genom ett beslut den 18 februari 2017. Läs mer om det beslutet här https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-02-18-Migrationsverket-vantar-med-beslut-i-arenden-dar-medicinsk-aldersbedomning-kan-behovas.html

Under 2016 har Barnombudsmannen svarat på en rad förslag från regeringen som rör asylpolitiken och mottagandet av asylsökande. Barnombudsmannen fortsätter även granska hur Sverige efterlever rättigheterna för barn på flykt i vår årsrapport, som ska lämnas till regeringen den 24 mars. Du kan hitta våra svar och läsa allt om Barnombudsmannens arbete med barn på flykt på vår samlingssida på vår webplats https://www.barnombudsmannen.se/barn-pa-flykt


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vi har regelbunden dialog med barn och unga för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor. Vi bevakar och driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Barnombudsmannen informerar, bildar opinion och föreslår förändringar i lagar och förordningar i frågor om barns och ungas rättigheter. Barnombudsmannen får inte driva enskilda ärenden men har anmälningsskyldighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar