tisdag 31 januari 2017

Socialdemokraterna svarar på frågor

Fråga 1 till Socialdemokratiska partiet 16.1.2017

Regering, riksdag och Migrationsverket har de senaste månaderna utsatts för kraftig kritik pga. utvisningar av tonåringar till Afghanistan. Förutom att landet är farligt för var och en att vistas i är arbetslösheten 40 %. I avsaknad av fungerande familje- och kontaktnät kan de nyanlända inte räkna med att få ett "hederligt" arbete.

En tonåring med afghansk bakgrund som fått avslag på sin asylsökan har följande valmöjligheter för sin framtid: Att bli krigare åt IS eller talibanerna, att bli danspojke och sexsäljare, att bli heroinist och leva under broar i Kabul, att leva som papperslös i Sverige eller Europa - eller begå självmord. Som flicka som varit i västerlandet kan man vänta sig att bli stenad till döds.

När det gäller dagens asylpolitik hör Sverige till de hårdaste i Europa. Anledningen är en kombination av den nya "tillfälliga" asyllagstiftningen och Migrationsverkets tillämpningar av den, bland annat med schablonartade och felaktiga åldersuppskrivningar (se JO-anmälan). Under hösten såg vi resultatet. Regeringen skyller på Migrationsverkets "ändrade praxis", och Migrationsverket på lagarna som regeringen föreslagit och riksdagen instiftat.

Förslaget om förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier visar sig komma att beröra mycket få ungdomar. Den nya säkerhetsrapporten visar sig inte ge några avtryck i de individuella bedömningarna.

Min fråga: Kommer Socialdemokraterna verka för en uppmjukning av tillämpningen av asyllagstiftningen? Detta brådskar, då annars en majoritet av de asylsökande hinner utvisas. Det kan t.ex. vara att ge signaler till Migrationsverket att vid de individuella bedömningarna lägga större vikt vid säkerhetsrapporten, och att i osäkra fall låta uppgiven ålder gälla i enlighet med bl.a. JO:s rekommendationer.

Mer information finns på https://stoppautvisningarna.blogspot.se/.
Se även pressmeddelanden från nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! http://www.mynewsdesk.com/se/stories/search? utf8=%E2%9C%93&query=ingrid+eckerman&media=

Svar 1

Idag finns det enligt UNHCR över 65 miljoner människor på flykt i världen. I det läget är det viktigt att fler länder tillsammans tar ansvar och att asylrätten försvaras. I Sverige har vi reglerad invandring och ger alla som söker asyl en individuell prövning. De som beviljas asyl ska snabbt etableras medan de som inte bedöms ha tillräckliga skyddsskäl får avslag. Om vi i Sverige ska klara åtagandet att ge skydd och bra etablering åt dem som behöver det, måste de som inte får asyl återvända. Det här är alltid svåra avvägningar och det är aldrig lätta beslut att fatta.

De grundläggande principerna i asylrätten är att det är den enskilde som ska göra sannolikt att han eller hon är i behov av skydd. Bedömningen som görs är alltid individuell och det man riskerar att utsättas för måste nå upp till en viss grad av allvarlighet. I de flesta länder som asylsökande kommer ifrån är inte situationen sådan att alla som visar att de är därifrån får skydd i Sverige och därmed uppehållstillstånd.

Den tillfälliga begränsningen i asyllagstiftningen, som kommer att gälla i tre år, syftar till att skapa ett jämnare flyktingmottagande inom EU så att flyktingar i större utsträckning väljer att söka asyl i andra länder inom EU som inte hittills har tagit så stort ansvar som bland annat Sverige har gjort. Samtidigt som kapaciteten i mottagandet och etableringen här förbättras.

Under 2015 ansökte över 35 000 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige. De utgjorde nästan 40 procent av alla ensamkommande till hela EU. Det skapade en mycket ansträngd situation bland annat för den sociala barn- och ungdomsvården men också i skolan och på bostadsmarknaden i Sverige. En viktig utgångspunkt i den tillfälliga lagstiftningen är att Sverige i likhet med de flesta länderna i EU i första hand beviljar tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar. Men i lagstiftningen har hänsyn till barn tagits bl.a. genom en övergångsbestämmelse som innebär att barn och barnfamiljer som ansökt senast den 24 november 2015 inte omfattas av lagen. Detta innebär att de allra flesta som kom till Sverige under hösten 2015 kommer att få permanent uppehållstillstånd om de beviljas asyl. Det finns också möjligheter att ge permanent uppehållstillstånd till ett barn som har beviljats asyl som har varaktigt nedsatt hälsotillstånd.

De erfarenheter som hittills finns pekar på att drygt 80 procent av asylsökande barn- och ungdomar kommer att beviljas asyl. Migrationsverket bedömer att säkerhetssituationen i Afghanistan är allvarlig men varierar inom och mellan olika provinser. Många asylsökande som kommer från Afghanistan får därför stanna i Sverige, men inte alla. Av de beslut Migrationsverket fattat i år har knappt varannan asylsökande från Afghanistan fått uppehållstillstånd, för ensamkommande barn från Afghanistan får tre av fyra uppehållstillstånd. Det är när skyddsskäl saknas som utvisning blir aktuellt.

Säkerhetssituationen i Afghanistan är allvarlig, men det innebär inte att alla som kommer därifrån har rätt att få stanna i Sverige enligt vår asyllagstiftning som Migrationsverket och domstolarna måste följa. Man måste ha ett individuellt skyddsbehov. Värt att betona är att de flesta avslagsbeslut överklagas till förvaltningsrätten som gör en egen självständig bedömning av skyddsbehovet. Men en person som inte bedöms ha asylskäl måste återvända. Barn och ungdomar behöver inte återvända om det inte finns ett ordnat mottagande så länge de är under 18 år. Men när de fyller 18 år måste de återvända. Om vi skulle tillåta att alla som söker asyl ska få permanenta uppehållstillstånd i Sverige innebär det i praktiken att vi inför fri invandring i Sverige.

Det är inte den modell vi valt och skulle sända starka signaler till omvärlden och bidra till mycket stort antal asylsökande vilket skulle riskera att leda till samma ohållbara situation som vi hade hösten 2015. Det är samtidigt viktigt att vi upprätthåller respekten för asylrätten. Det är de som har skyddsskäl som ska få uppehållstillstånd. De som inte har det måste återvända till sina hemländer även om det inte alls är vad den enskilda personen önskar.


Fråga 2

Jag fick inte svar på min fråga och upprepar den därför: Kommer Socialdemokraterna verka för en uppmjukning av tillämpningen av asyllagstiftningen? Detta brådskar, då annars en majoritet av de asylsökande hinner utvisas. Det kan t.ex. vara att ge signaler till Migrationsverket att vid de individuella bedömningarna lägga större vikt vid säkerhetsrapporten, och att i osäkra fall låta uppgiven ålder gälla i enlighet med bl.a. JO:s rekommendationer.

Svar 2

Jag beklagar att du inte tyckte dig få svar på din fråga. Tanken med brevet var att förklara hur det är och hur vi har tänkt när vi infört de lagar som är nu. Vad gäller specifikt tillämpningen av lagstiftningen är det inte något vi som parti kan eller bör påverka, vi litar på att våra myndigheter och domstolsväsende gör sitt jobb.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar