tisdag 31 januari 2017

Socialdemokraterna svarar på en annan fråga

Här är ett svar som Socialdemokraterna lämna på en fråga. Det gulmärkta kan uppmärksammas särskilt - känns som tvärtemot den politik som bedrivs idag.

Människor som flyr från krig och konflikter måste kunna söka skydd när de tvingas lämna sina hem. Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen där rätten för flyktingar att söka asyl är grundläggande. Inom EU måste flyktingmottagandet bäras mer solidariskt. På samma sätt måste vårt flyktingmottagande fördelas i hela Sverige.
Migrationen i världen ökar och Sverige är en del av den utvecklingen. Människor som reser för att uppleva, studera eller arbeta i andra länder berikar världen. Migration är därför i grunden positivt. Men i dess spår finns också negativa sidor. I sökandet efter en bättre tillvaro riskerar utsatta människor att falla offer för brottslighet och människohandel. Orättvisa ekonomiska villkor, diskriminering och brist på mänskliga rättigheter är en grogrund för människohandel. Att minska klyftorna i världen är en stor politisk utmaning.
Vi socialdemokrater står upp för rätten att söka asyl som en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Varje person som söker asyl i Sverige ska få en individuell, rättssäker prövning och ett beslut inom rimlig tid. Vi vill arbeta för att fler länder och regioner i världen ska präglas av demokrati, mänskliga rättigheter och stabilitet. För att upprätthålla asylrätten krävs en reglerad invandring och ordning och reda. I tider av kris är det extra viktigt.
Socialdemokraterna och samarbetsregeringen arbetar för att Sverige ska bli det land i Europa som bäst klarar att möta de välfärdsutmaningar som bland annat den demografiska utvecklingen med fler äldre och färre i arbetsför ålder innebär. Det är ett stort ansvar och kräver stora ansträngningar, men vi kommer att klara av det.
Sverige tar idag ett stort ansvar för följderna av krig och konflikter, inte minst i Syrien. Det skapar ett tryck på både Migrationsverket och Sveriges kommuner. Det är inte rimligt att några få EU-länder står för merparten av flyktingmottagandet i EU. Vi måste alla hjälpas åt.
Till sist är det rättsväsendet som har hand om tillämpningen av den lagstiftning som finns, Migrationsverket följer alltså inte regeringens order på något sätt, utan det är den praxis som Migrationsdomstolarna i landet kommit fram till.
Regeringens tio ståndpunkter för att reformera EU:s flyktingpolitik
· Att EU ska inrätta en permanent och tvingande omfördelningsmekanism vid katastrofer.
· Att EU ska fortsätta att prioritera att rädda liv.
· Att alla EU:s medlemsstater ska ta sitt ansvar för att upprätthålla EU:s yttre gräns och leva upp till asylreglerna.
· Att EU:s asyl- och gränsmyndigheter ska förstärkas.
· Att EU ska fortsätta att bekämpa människosmugglarna.
· Att EU får till stånd ett effektivt och humant återvändande och enas om ett återvändandeprogram.
· Att EU skyndsamt ska enas om ett system med säkra länder.
· Att EU kraftigt ska öka antalet kvotflyktingar.
· Att EU-kommissionen föreslår fler lagliga vägar till EU.
· Att EU behöver en mer aktiv utrikes- och biståndspolitik för att hjälpa människor på plats.
Läs mer under Integration
Vänliga hälsningar
Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar