söndag 15 januari 2017

Migrationsverket JO-anmält för schablonartade åldersuppskrivningar

Den 2017-01-15 har en grupp inom nätverket ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!” JO-anmält Migrationsverket för dess schablonartade åldersbedömningar av asylsökande barn. 
Läs hela texten här!

I maj 2017 utförde JO en inspektion av Migrationsverket i Stockholm beträffande åldersbedömningarna.
https://www.jo.se/Global/Inspektionsprotokoll/Inspektionsprotokoll%201865-2017.pdf 

I december utförde JO en inspektion av Migrationsverket region Syd beträffande åldersbedömningarna.
https://sverigesradio.se/artikel/6657847  


JO-anmälan (identifierande uppgifter borttagna)


Datum

2017-01-15

Anmälarens kontaktuppgifter

Per Nygren

Anmälan riktas mot

Migrationsverket

Ärende

Åldersbedömningar av asylsökande barn på oklara grunder och med schablonartade motiveringar.

Tidpunkt

Det anmälda agerandet har pågått åtminstone sedan våren 2015 och pågår fortfarande.

Beskrivning av ärendet

I samband med asylutredningar av asylsökande barn är det vanligt att Migrationsverket skriver upp de asylsökandes ålder så att de anges vara 18 år gamla och därmed kan betraktas som vuxna. Under oktober och november har 1 077 asylsökande fått sin ålder uppskriven.[1] Rutinerna och reglerna för detta är inte tydliga och lämnar stort utrymma för godtycke.[2] Bland annat har handläggare gjort åldersbedömningar enbart på skriftligt underlag utan att ens träffa den asylsökande.

Handläggarnas kompetens och erfarenhet av tonåringars snabba utveckling varierar, och det är oklart vilka riktlinjer de har. Därmed är risken stor att godtyckliga åldersbestämningar får avgörande betydelse för de asylsökande ungdomarna. Om de inte får asyl i Sverige kan de utvisas som vuxna, och om de får asyl så kommer de även då att betraktas som vuxna, omplaceras till vuxenförläggningar och riskera att förlora skolmöjligheter, gode män och annat vuxenstöd.  

En doktorsavhandling från Stockholms universitet (2016) visar att det redan 2011 fanns en tydlig motsättning mellan å ena sidan den reglerade invandringen och å andra sidan barns rätt till skydd. Lagstiftande politiker och handläggare vid Migrationsverket framhåller gärna barns rättigheter när det gäller asylpolitik och beslut i ensamkommande barns ärenden. Men i praktiken kan gränsdragningen vara otydlig och inkonsekvent.[3]

På Migrationsverkets facebooksida sägs: [4]

Om det finns tvivel kring den sökandes uppgivna ålder så ska tolkningen göras till den sökandes fördel. Om det inte råder tvivel och utredningen visar på en sannolik ålder över 18 år så justeras åldern uppåt.

Vid asylutredningen ska den sökande göra sin identitet sannolik, och där ingår även ålder. Bevisningen kan vara muntlig eller skriftlig. Exempel på skriftliga bevis är id-handlingar, skolbevis eller intyg från läkare. Bedömning av muntliga uppgifter ska ske i enlighet med etablerade principer där bedömning bl.a. omfattar om berättelsen är sammanhängande, detaljerad och inte strider mot allmänt kända fakta eller aktuell landinformation. I den slutliga bedömningen ska beaktas om den sökande har gjort ett ärligt försök att styrka sina uppgifter med skriftlig bevisning.

I bilagorna redovisas ett antal exempel på asylärenden där Migrationsverket på olika sätt frångår de regler som de själva redovisar ovan.
-  Den sökandes ålder bestäms utifrån räkne- eller skrivfel som gjorts av Migrationsverkets handläggare och utan att kommunicera underlaget med den sökande eller hans juridiska ombud innan beslutet togs. Detta strider mot förvaltningslagen 17§ som säger att ett ärende inte får avgöras utan att den som är sökande ... har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan och han har fått tillfälle att yttra sig över den. Se EXEMPEL 1.
- Den sökandes ålder bestäms utifrån en felskrivning eller felaktig omräkning från en annan kalender än vår. Se EXEMPEL 2

- Helsyskons åldrar skrivs om så att de påstås vara födda med knappt sju månaders mellanrum Se EXEMPEL 3

- Foton och annan dokumentation från uppväxttiden avfärdas. Se EXEMPEL 3

- Formella födelsebevis avfärdas som förfalskade utan annan motivering än att förfalskningar är vanliga. Se EXEMPEL 4.

- När olika dokument anger olika födelsedatum väljer man att tro på det som ger den högsta åldern, trots att denna är helt orimlig utifrån en professionell bedömning av barnets ålder. Se EXEMPEL 5.

- Medicinsk åldersbestämning (tandundersökning) beställs och visar på att sökanden är högst så gammal som han angett, men åldern skriv ändå upp. Se EXEMPEL 6.

Till detta kommer ett mycket stort antal andra fall där den aslylsökandes ålder har skrivits upp till 18 utan motivering eller med en enkel hänvisning till att hen inte har kunnat bevisa sin ålder. Detta är anmärkningsvärt, eftersom det är omöjligt att entydigt bevisa sin ålder om man inte har godkända papper. Många av flyktingbarnen är uppvuxna som papperslösa flyktingar i Iran och aldrig haft några papper som kan verifiera åldern eller gått i någon skola som skrivit dokument om sina elever. Andra har haft papper men förlorat dem under flykten, ofta i situationer där man varit tvungen att kasta allt man hade med sig för att kunna springa tillräcklig fort eller för att inte drunkna i Medelhavet.

Migrationsverket skriver att den sökande har att göra sin ålder sannolik, men kräver i praktiken en typ av bevis som i och med själva flyktingsituationen ofta är omöjliga att uppbringa. Hänsyn tas inte till andra faktorer som gör åldern trolig, och inte heller till den sökandes egen berättelse, trots att Migrationsverket uttryckligen anger att detta ska göras. Migrationsverket anger också att situationen vid tvivel ska tolkas till den sökandes fördel. Det är uppenbart att så inte görs.

Ett förslag till ändringar i utlänningslagen, med nya rutiner för åldersbestämning, föreslås träda i kraft 1 maj 2017 men gäller endast dem som lämnat sin ansökan efter 31 januari 2017.[5] Även dessa regler har dock kritiserats.[6] Även om de nya reglerna kommer att innebära en större rättssäkerhet än migrationsverkets tidigare praxis gäller de inte de ungdomar som redan fått sin ålder uppskriven. Enligt Migrationsverkets t.f. kommunikationsdirektör Fredrik Bengtsson kommer det inte heller att finnas tid att utföra medicinsk åldersbedömning på alla de ungdomar där det kunde vara aktuellt.[7]

Med tanke på det allvarliga säkerhetsläget i flera av de länder dit asylsökande utvisas efter avslag (exempelvis Afghanistan[8]) är det mycket viktigt att inte minderåriga barn skickas dit. Det strider också mot barnkonventionen att neka skolgång och vuxenstöd åt de barn som befinner sig i Sverige. Därför är det absolut nödvändigt att i tveksamma fall hellre fria än fälla, och inte skriva upp de asylsökande ungdomarnas ålder om det inte är helt entydigt bevisat att de faktiskt är äldre än de ålder de angett.


BILAGA


EXEMPEL 1
Asyl söktes 18 maj 2015, och den sökande angav då att han var 16 år. Hans födelsedatum skrevs då som 1998-05-18, vilket innebar att hans ålder antecknades som 17 år, detta genom ett räknefel från handläggaren. Detta datum låg sedan till grund för Migrationsverkets beslut, trots att födelseåret redan nästa dag i stället angavs till det korrekta 1999. Se vidare:


EXEMPEL 2
Pojke från Afghanistan ansökte om asyl 2015-11-16. Efter kontakt med föräldrarna kunde han berätta att han var född den trettonde dagen i den åttonde månaden år 1378. Migrationsverkets tjänsteman angav felaktigt hans födelsedatum till 1998-11-13. Pojken var analfabet och kunde inte kontrollera omräkningen. Hur pojkens egen grunduppgift om födelsedatum dokumenterats har inte gått att få klarhet i.
I beslutet konstateras att det av pojken uppgivna datumet enligt gregoriansk tideräkning motsvarar 1999-11-22. Socialtjänsten uppger att de inte har några misstankar att pojken skulle ha en annan ålder än den uppgivna. Migrationsverket ”noterar” dock att han i samband med asylansökan registrerades som född 1998-11-13. Migrationsverket säger också att pojken inte inkommit med någon skriftlig bevisning gällande ålder, att ”vad han i övrigt sagt om sin ålder präglas av vaga beskrivningar och består av andrahandsuppgifter” samt att någon medicinsk åldersbedömning inte har gjorts.
Med hänvisning till detta ändras hans ålder från 1998-11-13 till 1998-11-11, d.v.s. den dag beslutet fattas, och hans ansökan prövas därmed som vore han vuxen. På nytt LMA- kort utfärdat ett par veckor efter beslutet anges det nya födelsedatumet, 1998-11-11. På frågan om varför födelsedatum ändrats utan att beslutet vunnit laga kraft var svaret att det bara är ”en korrigering i likhet med att namnet kan ändras”.

EXEMPEL 3
Tre bröder varav en har fått uppehållstillstånd och två har fått avslag. Alla tre är uppväxta i Iran, då familjen var tvungen att fly från Ghazniprovinsen 2002. De har inga släktingar eller bekanta kvar i Afghanistan.
Den första brodern kom i november 2011 och fick sitt uppehållstillstånd februari 2012. Han har uppgett namn och ålder på samtliga syskon. Han är välkänd i det lilla samhälle där han bor, som en bra och pålitlig person, och han har berättat om sin familj i Iran under de åren han har bott här.        
Två yngre bröder kom till Sverige i augusti respektive september 2015. De uppgav sina exakta födelsedagar vid asylansökan (juni 1998 och januari 2000). De har lämnat in skoldokument, läkarintyg från Iran, foton på syskonen under uppväxttiden samt intyg från svenska personer i samhället. Båda yngre bröder har fått avslag och blivit uppskrivna i ålder. Nu är den ena brodern född juni 1997 och den andra född januari 1998 enligt Migrationsverket. Det är enligt dem, knappt sju månader mellan bröderna.

EXEMPEL 4
Pojke från Bangladesh, född 1998-12-12. Han är en av de ytterst få som hade med sig ett födelsebevis. Det erkände inte MIV: ”eftersom det är mycket vanligt med förfalskade id-handlingar och dokument i Bangladesh är födelsebeviset sannolikt förfalskat”. Åldern uppskriven med 5 månader (nytt födelsedatum 1998-08-03) så att han betraktades som vuxen samma dag som beslutet fattades. Nästa dag flyttades han till ett asylboende för vuxna och i januari 2017 fick han avslag på överklagandet.


EXEMPEL 5
Afghansk pojke som hade med sig en handskriven tazkira med rätt födelsedatum som angav att han var 16 år vid ankomst till Sverige. Under asylsökningsprocessen, efter det att M fyllt 17 år, framkom ett annat handskrivet dokument som M aldrig tidigare sett, men som Migrationsverket letat fram. Detta dokument angav ett annat födelseår vilket skulle medföra att han nu var 24 år.
Intyg till Migrationsverket från ett 10-tal erfarna gymnasielärare som känner M, samt från hans svenska föräldrar (som även de jobbar med gymnasieungdomar) med egna barn i samma ålder, intygar samtliga att M med största sannolikhet, utifrån fysisk, psykisk och social mognad är att bedömas som vanlig gymnasieungdom. Det skulle innebära att av de två intygen, så är tazkiran absolut det mest trovärdiga i relation till M’s mognad och utveckling enligt dessa bedömningar. De fann alla det orimligt att M kunde vara 24 år gammal, alltså hela 7 år äldre än hans egen utsago och tazikan anger.
Några intyg eller bedömningar som skulle kunna styrka det andra dokumentets trovärdighet, där han uppgavs vara betydligt äldre, fanns inte. Trots detta skrevs åldern upp till 24. 

EXEMPEL 6.
Afghansk pojke, hazara, kom utan id-dokument. Han blev först registrerad i Ungern. Där uppgav han sin ålder 16 år. Tjänstemannen tittade på honom och sa “nej, jag skriver 18”.
När H kom till Sverige uppgav han sin ålder 16 år igen. Det kom senare fram att han redan var registrerad i Ungern som 18 år. Migrationsverket skrev upp hans ålder till 18 och det var upp till honom själv att styrka sin egen uppgivna ålder. De rekommenderade att göra tandtest. På advokatens rekommendation gjordes detta test hos bitr. övertandläkare Staffan Sjöö vid Gävle implantatklinik, Norra Rådmansgatan 8 C i Gävle. Röntgen av visdomständerna och klinisk kontroll ledde fram till tandläkarens bedömning att H var 16-17 år. Migrationsverket valde ändå att skriva upp hans ålder till 18 år.

2 kommentarer:

  1. Hoppas verkligen att medier har koll på "inkomna handlingar" hos JO, så de ser det här. Det är ju ganska uppseendeväckande "misstag" Migrationsverket gjort i de här "enskilda fallen".

    SvaraRadera
  2. Tack för informationen - bra jobbat!

    SvaraRadera