Skolgång och uppehållstillstånd

onsdag 28 juni 2017

Svar till socialdemokrater

Socialdemokraterna har förfärdigat ett standardsvar som skickas ut till alla som hört av sig (se nedan). De som vill kan vidarebefordra brevet till ursprunglig politiker med nedanstående tillägg. Justera gärna efter din smak!
Hej .....!

Svaret från Marie, Socialdemokraterna

Tack för ditt mejl. Jag har fått i uppdrag att besvara ditt mejl adresserat till .......

Socialdemokraterna står för en reglerad invandring och värnar om asylrätten. Alla som söker asyl har rätt till en snabb individuell rättssäker asylprocess som även ska möjliggöra en god integration. Vår vision av Sverige är ett sammanhållet land utan parallellsamhällen och det utnyttjande, svartarbetande det för med sig. Därför ska de som beviljas asyl få skydd och snabbt etableras medan de som inte bedöms ha tillräckliga skyddsskäl få avslag och lämna landet.

Sverige har tagit ett enormt ansvar för flyktingkrisen i mellanöstern. Sen 2011 har Sverige gett skydd åt över 140 000 Syrier och ca 20 000 Afghaner. Trots stramare regler fortsätter vi med det och 2016 fick 67 000 asylsökande uppehållstillstånd i Sverige. Det är Sveriges största humanitära insats någonsin.

Ett asylmottagande av den här storleken är en utmaning, Migrationsverket och Migrationsdomstolarna har därför behövt stärkas upp. Budgeten för 2016 behandlades innan flyktingkrisen 2015, men i en extra tilläggsbudget fick Migrationsverket 1 miljard och kommunerna 10 miljarder för att hantera mottagandet. Detta ledde till att myndigheten under 2016 klarade av 125 000 ärenden – det högsta någonsin. 

I budgeten för 2017 utökade vi anslaget till Migrationsverket, ytterligare med 1 685 mnkr 2017, 1 245 mnkr 2018, 475 mnkr 2019 och 68 mnkr 2020. Utöver det sköt vi även till ytterligare resurser för att klara migrationsdomstolarnas uppdrag att hantera överklaganden som gäller alla de ansökningar om asyl som lämnades in 2015. Det handlar om tillskott till domstolsprövning, rättsliga biträden och offentliga biträden. På så vis värnar vi rättssäkerheten samtidigt som vi effektiviserar domstolsprocesserna. Totalt handlade det om 625 mnkr 2017, 668 mnkr 2018, 292 mnkr 2019 och 244 mnkr 2020 till migrationsdomstolsväsendet.

Resurserna innebär inte att Migrationsverket klarar av väntetiden från innan 2014. När det kommer så många inom en kort tid spelar det ingen roll hur mycket pengar vi ger myndigheten. Det kommer ta längre tid. I regleringsbrevet för 2017 har migrationsverket fått i uppdrag av den socialdemokratisk ledda regeringen att säkerställa en rättssäker handläggning och att ärenden av samma slag handläggs på ett enhetligt sätt. För att Sveriges asylprocess ska fortsätta vara en av världens rättssäkraste. 

En frysning av alla utvisningar eller en amnesti kan uppfattas som en human lösning, men skulle med stor sannolikhet leda till att fler människor som saknar skyddsskäl väljer att hålla sig gömda och leva under förhållanden som vi socialdemokrater aldrig kan acceptera. Därmed vore det kontraproduktivt i ett suicidpreventivt syfte. Amnesti eller en temporär frysning undergräver dessutom principen om reglerad invandring, särskilt om de endast gäller för en viss folkgrupp eller nationalitet. Därför är det ingen lösning på den problematiken vi ser idag bland de ensamkommande afghanska flyktingbarnen. 

Med det sagt har Migrationsverket i december 2016 bedömt att säkerhetsläget i Afghanistan försämrats, även om utvecklingen skiljer sig åt mellan och inom landets provinser. I ett rättsligt ställningstagande (SR 59/2016) från den 8 december 2016 redogör myndigheten för den aktuella situationen i landet och vilken betydelse den ska ha för myndighetens rättsliga bedömningar i individuella asylärenden. Andelen beviljade asylansökningar där en prövning av asylskälen ingick uppgick under helåret 2016 till 86 procent för samtliga ensamkommande barn och 78 procent för afghanska ensamkommande barn. Efter det nya rättsliga ställningstagandet rörande Afghanistan från december 2016 så har beviljandegraden för ensamkommande afghanska barn ökat till 82 procent under januari 2017. Beviljandegraden ligger fortsättningsvis högt idag på 84 procent. 

Regeringen har valt att öppna en ny väg till svenskt uppehållstillstånd för de barnen som redan har påbörjat gymnasiestudier, där de ska kunna slutföra sina studier och kunna ansöka om arbetstillstånd efter att studierna har slutförts. Det är en bra medelväg att gå, som inte riskerar att Sverige hamnar i en liknande situation som hösten 2015 och som samtidigt möjliggör att de ensamkommande barnen som väntar på sina besked kan fokusera på studierna istället.

Jag hoppas det här förklarar för dig lite närmare om hur Socialdemokraterna resonerar i frågan.

Vänligen,
Marie
SocialdemokraternaInga kommentarer:

Skicka en kommentar