Skolgång och uppehållstillstånd

söndag 25 mars 2018

Nådeansökan inlämnad till regeringen


Till Regeringen
via justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Undertecknade medlemmar av nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! anhåller om att Regeringen av nåd måtte bevilja alla ensam­kom­mande flyktingbarn som ansökt om asyl i Sverige under 2015-2016 ett kollektivt permanent uppehållstillstånd (härefter ”kollektivt PUT”). Alternativt anhåller vi att Regeringen fattar ett principbeslut om att bevilja de asylsökande ensamkommande flyk­ting­barnen PUT på samma sätt som enligt Regeringens beslut 1993-06-21 beträffande asyl­sökande från Bosnien-Hercegovina. 

Med ”alla ensam­kom­mande flyktingbarn som ansökt om asyl i Sverige under 2015-2016” avser vi dem som vid respektive ansökan om asyl registrerades som underårig, som fortfarande vistas i landet, och som under sin livstid, enligt vad som gått att utreda, inte begått något brott, och detta oavsett om de erhållit definitivt besked om uppehållstillstånd eller ej.

Vad gäller ansökan om nåd refererar vi till följande lydelse i RF 12 kapitlet 9 § ”… samt ef­ter­ge eller mildra ett annat liknande ingrepp som avser enskildas person eller egendom och som har beslutats av myndighet”. Alternativt åberopas RF 12 kapitlet 9 § i sin helhet, efter­som det är ett brott att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd. Alter­na­tivt önskar vi att Regeringen följer vår önskan med hänvisning till annat lagrum som föror­dar extraordinärt rättsmedel vid en synnerligen prekär situation, eller hänvisar till humani­tära skäl.

Anledningen till ansökan om att Regeringen beviljar dessa ungdomar ett ”kollektivt PUT” är att de lider oskäligt stor skada på grund av den ovisshet om och sämre prognos för framtiden som orsakas av  

- dels tidsutdräkten i asylutrednings­pro­cesserna på grund av den stora mängden ärenden;

- dels de markant sämre möj­lig­heterna för PUT som Lag (2016:752) innebär, vilken antogs 2016-06-22 med retroaktiv verkan från 2015-11-24;

- dels en rättsosäker asylprocess inkluderande ovetenskapliga åldersbedömningar.
Lagen med retroaktiv verkan har eliminerat många barns möjligheter att få permanent uppehålls­tillstånd samt att återförenas med sin familj i Sve­rige. Unga under 18 år som sökt skydd i Sverige för att rädda sina liv har utsatts för förtryckande och förnedrande be­hand­ling av svenska staten. Det är emot FN:s Barnkonvention, som Sve­rige accepterat att följa.

En väntetid om två år är procentuellt och utvecklingspsykologiskt sett en väsentlig del av en tonårings liv. Ungdomarnas psykiska hälsa har påverkats kraftigt under senaste året, och självmordsfrekvensen är tio gånger högre än bland svenska ungdomar i samma åldersgrupp. För många av dem förvärras tidigare trauman från hemland och flykt till massiv och komplex traumatisering genom asylprocessen, som innebär årslång väntan i ovisshet och skräck inför avslag. För att förstå vad det innebär bör man vara insatt i vad som händer i en ung människas psyke som utsätts för dessa påfrestningar.

Som stöd för vår anhållan hänvisar vi till följande dokument:

Ett liv i limbo. Rapport från arbetet med flyktingar i Skaraborg. Läkare utan gränser 10.1.2018 (bifogas)


Omprövning efterlyses! Skrivelse från Migrationsverkets personal till migrationsminister Heléne 
Fritzon, registrerad Justitiedepartementet 15.12.2017. JU 2017/09796

”Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber”. Rapport om osäkerheten i asylprocessen för barn och unga. #Vi står inte ut 10.9.2017 (bifogas)

Migrationsverkets brister https://stoppautvisningarna.blogspot.se/p/migrationsverket.html Hämtat 25.3.2018 (bifogas)

Du har inte förmått göra din underårighet sannolik. Rapport, FARR 2017 (bifogas)

Eckerman I. Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar. 20.3.2018 (bifogas)

Nyström V. De medicinska åldersbedömningarna – när rättssäkerheten kommer i andra hand. Praktisk juridik 2018;1 (bifogas)

Sverige 25 mars 2018

6 kommentarer:

 1. Mycket bra skrivelse!
  Mvh
  Lena Hultman

  SvaraRadera
 2. Även FB-gruppen Forum för gode män/vårdnadshavare har lämnat in denna nådeansökan. Samt ett godmannätverk i Göteborg som var dom som tog initiativet till detta med nådeansökan. Så det kommer från olika håll.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja - det är de som kom på idén och formulerade texten! Jag bara ändrade lite och la ut det på hemsidan. Tack gode männen för idén!

   Radera
 3. Jag önskar jag hade din tåga, Ingrid! Mycket bra skrivit och beskrivit, kunde inte ha gjort det hälften så bra själv.

  SvaraRadera
 4. Mycket bra skrivet Ingrid! Du borde få medalj för din otroliga insats för dessa ungdomar, och alla oss som följer dem!

  SvaraRadera