Skolgång och uppehållstillstånd

söndag 25 februari 2018

Migrationsverket svarar på fråga om åldersbedömningar


 Författare: Bertil Egerö
Ämne: Vet du vad som i praktiken sker när asylsökande utreds?
Bäste Mikael Ribbenvik,

cc Daniel Salehi, migrationsverket, Heléne Fritzon, justitiedepartementet

Säkert nåddes du av nyheten i TV igår att socialförvaltningar runtom i landet noterat att deras åldersbedömningar avseende asylsökande ungdomar numera negligeras. Förändringen sades ha skett i somras. Din kollega Daniel Salehi sade sig inte känna till att så skett.

Migrationsverket begär (rutinmässigt?) ett utlåtande av socialförvaltningen, som normalt har haft ett nära samarbete med en asylsökande ungdom i ett par år. I avslagsbeslutet anges ändå förvaltningens åldersbedömning vara utan värde. Exakt detta gäller idag mina två asylsökande pojkar, där verket systematiskt nedvärderat både intyg och andra data som talar emot att den unge är 18 år.

Som du säkert vet saknar Rättsmedicinalverkets röntgenbaserade bedömningar kategorin "sannolikt minderårig". Där bedömningar av knä och visdomstand ger motsatta utslag väljs rutinmässigt det som pekar mot vuxenålder.

Din kollega Daniel Salehi på migrationsverket sade sig igår i TV inte veta om missförhållandena. Nu ser jag fram mot att du och han talar med socialförvaltningar, granskar beslutsutredningar, och omedelbart ändrar praxis till ett mer rättssäkert förfarande. Därtill behöver tidigare beslut, åtminstone sedan sommaren 2017, gås genom och revideras.

För kännedom: Jag utnyttjade mina erfarenheter till en skarp kritik av migrationsverket i en artikel som nu publicerats i två tidningar. Den finns i bilaga.

Med hälsningar,

Bertil Egerö
god man

Hej Bertil,

Tack för dina frågor och synpunkter.

Migrationsverket får inledningsvis förtydliga att det är den asylsökande som har bevisbördan för den identitet som åberopas samt behovet av skydd. Migrationsverket har en skyldighet att utreda ärendet och bistå den sökande i att det lämnas relevanta uppgifter i förhållande till asylansökan.

I ärenden där den asylsökande inte har gjort sin uppgivna underårighet sannolik efter utredningen ska Migrationsverket lämna information samt erbjuda medicinsk åldersbedömning. Medicinsk åldersbedömning är ett bevismedel som den sökande kan använda sig av för att ge stöd åt den ålder som åberopas. Detta förfarande är till den sökandes fördel, jämfört med en process där samtliga asylsökande som uppger sig vara underåriga och är i avsaknad av identitetshandlingar får genomgå sådan ytterligare utredning. Resultatet av den medicinska åldersbedömningen ska vägas samman med övrig bevisning i ärendet.

I syfte att ge den asylsökande som är i avsaknad av identitetshandlingar ytterligare ett bevismedel och för att tillföra beslutsunderlaget ytterligare uppgifter om dennes personliga förhållanden har Migrationsverket beslutat att hämta in utlåtande från ansvarig socialnämnd i samtliga ärenden där medicinsk åldersbedömning erbjudits. Även detta utlåtande ska vägas samman med övrig bevisning i ärendet. Migrationsverket anser att detta förfarande bidrar till att det kan fattas mer korrekta beslut samt att rättssäkerheten förstärks för denna sökandegrupp.

Enligt den bevisvärderingsprincip som råder ska varje enskilt bevismedel värderas och tillmätas ett bevisvärde. Samtlig bevisning ska värderas tillsammans före beslut i ärendet. De utlåtanden Migrationsverket får från socialnämnden är ofta kortfattade och ger uttryck för att nämnden inte har ytterligare information att tillföra eller anger att den sökande troligen har den ålder som uppges. Dessa utlåtanden ska värderas och tillmätas bevisvärde.. Ett utlåtande som även anger med vilken metod åldern har utretts samt redogör för vilka insatser som har beviljats för den asylsökande inom ramen för det kommunala mottagandet, skola, boende etc., i förhållande till den ålder som har utretts låter sig, på grund av dess beskaffenhet, tillmätas ett högre bevisvärde. Kommunen har en skyldighet att göra en bedömning avseende de insatser som beviljas för den asylsökande för att fatta beslut om bl.a. lämpligt boende och skolgång. Ett utlåtande från socialnämnden avseende den asylsökandes ålder fäller inte ensamt avgörandet i den bevisvärdering som görs före beslut i ett ärende.

Migrationsverkets uppföljningar av rättslig kvalitet i asylärenden visar att verkets handläggning har utvecklats i positiv riktning och att det inte föreligger något tecken på att något enskilt bevismedel skulle systematiskt hanteras felaktigt. Just värderingen av socialnämndens utlåtanden är dock något vi anser att vi kan bli bättre på. Vi har utfört interna utbildningsinsatser i den här frågan, och förväntar oss att de kommer att ge resultat framöver. Den enskilde har alltid möjlighet att överklaga ett beslut i asylärenden om han eller hon anser att beslutet är felaktigt. Migrationsdomstolarna kan inte ersätta Migrationsverkets roll men deras relativt sett låga ändringsfrekvens i asylärenden, ca 8 procent under 2017, är också ett mått på att Migrationsverkets handläggning i asylärenden håller god rättslig kvalitet.


Med vänlig hälsning,
Jens Backman

---------------------------------
Planeringssekreterare
Migrationsverket
Kvalitetsavdelningen
Kansli
Box 413
901 08 Umeå
Telefon 010-485 37 15


röd_4cInga kommentarer:

Skicka en kommentar