Skolgång och uppehållstillstånd

fredag 6 januari 2023

Stopp för granskning av medicinska åldersbedömningar

 

MR-undersökning av en 17-årings knäled.

”Avslutad granskning av åldersbedömningarna i asylprocessen

Det var i juni 2020 som regeringen beslutade om ett kommittédirektiv för att utöka kunskapsunderlaget om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen. En första delredovisning kom i oktober 2021 och utredningen, ledd av särskild utredare Maria Eka, fick sedan förlängt. Uppdraget var planerat för slutredovisning senast den 31 maj 2024.”

Så skriver Altinget den 22 december 2022.[1] Detta har passerat utan att noteras i media – liksom för övrigt den del av utredningen som publicerades hösten 2021.

Historien om de medicinska åldersbedömningarna är kanske den värsta av skandalerna som följde regeringens beslut om ”andrum” under det stora flyktingmottagandet 2015. Här gjorde alla fel: Socialstyrelsen räknade fel i statistiken, RMV (Rättsmedicinalverket) tog fram en metod utan vetenskaplig evidens, Migrationsverket gick helt efter RMV:s utlåtanden utan att göra en sammanvägd bedömning, och domstolarna gjorde inga självständiga bedömningar av bevisen.

I januariöverenskommelsen 2019 mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet beslöts att en opartisk undersökning av RMV:s metod för medicinska åldersbedömningar skulle göras. Inte förrän i juni 2020 tillsattes utredningen.

Uppdraget var dels att granska det vetenskapliga underlaget för metoden, dels att genomföra forskningsstudier för att utöka detta underlag och vid behov föreslå utveckling av RMV:s utlåtanden. Det första betänkandet lämnades i oktober 2021.[2] Den andra delen skulle redovisas maj 2024 men är en av de utredningar som den nya regeringen stoppar.

Det uppseendeväckande är att granskningskommittén i sin första rapport i princip sågade hela RMV:s metod för medicinska åldersbedömningar. Man konstaterar att det inte finns något vetenskapligt underlag för den, att detta underlag borde ha funnits innan metoden började användas och att modellen för RMV:s utlåtande är otydlig. Vissa metoder som används i andra länder har lägre risk att felbedöma barn som vuxna.

Undertecknad känner inte till hur forskningsstudierna är upplagda, och vilken kunskap vi nu kommer att missa. Den största förlusten är kanske den möjlighet till en bättre utformning av RMV:s utlåtanden som inte längre finns.

Metoden används fortfarande av RMV och Migrationsverket. Antalet minderåriga asylsökande utan id-papper har minskat kraftigt sedan 2015, och vi vet inte hur Migrationsverket idag gör sina bedömningar. I bästa fall har de övergått till att faktiskt ta hänsyn till annan bevisning och göra den sammanvägda bedömning som de är skyldiga att göra.  

I Sverige är läkares deltagande i medicinska åldersbedömningar kontroversiellt.[12] Detta är kanske den viktigaste anledningen till att namnen på de läkare som bedömer RMV:s bilder inte lämnas ut. I Norge tog man fram en metod 2017 som består av röntgen av handled och tänder.[13] Justitiedepartementet har bedömt att båda bilderna behövs för att göra en säker åldersbedömning. På utlänningsdirektoratets hemsida står att så också görs. Men i själva verket har detta inte gjorts sedan 2018, i brist på leverantör. Norska läkarföreningen anser att metoden strider mot deras etiska regler, så länge inte nytt kunskapsunderlag läggs fram. 

Granskningskommitténs slutsatser

Den tillsatta granskningskommittén misstänktes för jävighet, då åtskilliga ledamöter på olika sätt varit inblandad i de medicinska åldersbedömningarna.[3] [4] Men när deras första delrapport kom kunde man konstatera att de arbetat självständigt.

Kommittén fann att RMV:s metod är unik. Magnetkameraundersökning används inte i något annat land, och att beräkna ”sannolikhet” för över eller under 18 år är ovanligt.

Uppdraget att granska det vetenskapliga stödet för RMV:s metod gavs till SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering). När RMV tog fram metoden bedömde man att data från olika studier kan läggas samman, att det är lämpligt att i modellen anta en jämn åldersfördelning mellan 15 och 21 år och att knä- och tandutvecklingen är betingat oberoende givet ålder. SBU drog dock slutsatsen att det vetenskapliga underlaget för både knä- och tandmetoden är otillräckligt. Studierna kan inte läggas ihop då populationsunderlagen är alltför heterogena och olika magnetkamerametoder använts. Dessutom kan inte sannolikhet anges om inte åldersfördelningen bland de testade är känd.

Slutsatser som presenteras i utredningen är att det finns osäkerhet i de procentsiffror som RMV redovisat om risken att barn klassificeras som vuxna och tvärtom. Vidare behövs det en redovisning av det vetenskapliga kunskapsunderlag som RMV:s metod bygger på, liksom bättre statistiska beräkningar. Detta underlag borde ha funnits innan metoden började användas. Utredningen kommenterar också utformningen av utlåtandena, som ändrats några gånger sedan 2017. Man anser att den siffra som anges kan tolkas på olika sätt.

RMV:s metod för medicinsk åldersbedömning handlar om att avgöra hur stor sannolikheten är för att en person är över eller under 18 år. Ju närmare en person befinner sig 18-årsgränsen, desto mer osäker är skattningen. Dessa uppgifter finns på hemsidan: ”Den beräknade sannolikheten att barn identifieras som barn är 90 procent för pojkar och 97 procent för flickor, medan sannolikheten att vuxna män identifieras som vuxna är 78 procent, men bara 24 procent för kvinnor.”[5] I själva utredningen uppges att RMV skattat risken för att 17-åringar klassas som vuxna till 20 %.[6]

Smer (Statens medicinsk-etiska råd) anser i sitt remissvar att den metod ska användas som ger det starkaste vetenskapliga stödet och ger så tillförlitligt svar som möjligt.[7] Man betonar också nödvändigheten av transparens kring osäkerhet och marginaler.

SBU skriver i sitt remissvar att det alltid kommer att finnas en stor variation i mognaden som inte kan översättas till en säker kronologisk ålder.[8] Man är därför tveksam till ytterligare forskning för att ringa in 18-årsgränsen bättre.

Hovrätten har i åtminstone två brottmål underkänt RMV:s utlåtanden.[9] I motsats till asylmål är det domstolen som ska stå för bevisningen. I ett brottmål bedömde hovrätten att RMV:s utlåtande om ålder som lika sannolika som den tilltalades egna uppgifter. 

I ett annat brottmål bad hovrätten RMV analysera materialet på nytt. Då konstaterade man att den åldersbedömning som gjorts 2017 inte var tillförlitlig:

"Slutsatsen i utlåtandet är att AA enligt undersökningsresultaten i juli 2017 kan ha varit såväl något över som något under 18 år. Carl Johan Wingren har i hovrätten förklarat att ”något” i detta fall kan röra sig om ”ett par år” och att AA enligt undersökningen således kan ha varit såväl 16 som 20 årDen närmare analys av det ursprungliga undersökningsmaterialet som Rättsmedicinalverket gjort inför det kompletterande utlåtandet ger alltså vid handen att bedömningen som gjordes i juli 2017 brast i tillförlitlighet."

Fortsatt använd metod

Metoden används fortfarande, och Migrationsverket baserar sina åldersbedömningar på RMV:s utlåtande.

Det stora problemet när den stora mängden medicinska åldersbedömningar genomfördes 2017 var att handläggarna helt och hållet gick efter RMV:s sannolikhetsbedömning. Andra bevis lades åt sidan utan någon som helst värdering.

I det rättsliga ställningstagandet 2018 poängteras upprepade gånger att det ska göras en sammanvägd bedömning av allt bevismaterial, inklusive den medicinska åldersbedömningen: ”Den medicinska åldersbedömningen är därmed inte bevisning som i sig kan medföra att den sökande har gjort sin ålder sannolik, utan ett bevismedel som talar för eller emot bevistemat underårighet. Resultatet kommer att ingå som ett bevismedel i den sammantagna prövningen.” [10]

Det är legitimerade läkare och tandläkare som utför och bedömer undersökningarna, vars resultat kan avgöra en persons liv. Trots detta faller inte undersökningarna under Hälso- och sjukvårdslagen. Detta innebär att det inte finns några journaler och vi vet inte vilka personer som är ansvariga.[11]

Författare: Ingrid Eckerman, specialist i allmänmedicin 

Se också

RMV jobbar med att klargöra underlag för åldersbedömning  Läkartidningen 17.3.2022
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/03/rmv-jobbar-med-att-klargora-underlag-for-aldersbedomning/ 

Medicinska åldersbedömningar av ensamkommande asylsökande. Den onödiga flyktingkrisen 25.3.2021 
https://onodigaflyktingkrisen.se/2021/03/25/medicinska-aldersbedomningar-av-ensamkommande-asylsokande/  

Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar 2. 31.1.2021
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2021/01/om-aldersbedomningar-av-asylsokande.html

Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar. 22.2 – 9.12.2018
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/02/om-aldersbedomningar-av-asylsokande.htmlMedia


Ministern mörklägger en skamlig svensk historia  Thord Eriksson, Aftonbladet 11.1.2023[1] Här är utredningarna som läggs ner. Altinget 22.12.2022
https://www.altinget.se/artikel/har-ar-utredningarna-som-laggs-ner

[2] Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen. SOU 2021:84
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/10/sou-202184/

[3] Kritik mot valet av experter som ska granska medicinsk åldersbedömning. Läkartidningen 9.10.2020 
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/10/kritik-mot-val-av-experter-som-ska-granska-medicinsk-aldersbedomning/

[4] Medicinska åldersbedömningar: Regeringen fredar sig. Ingen ”fällande dom” kommer att utfärdas! 11.10.2020
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2020/10/medicinska-aldersbedomningar-regeringen.html

[5] Metoder för medicinska åldersbedömningar. Läst 31.12.2022
https://www.rmv.se/verksamheter/rattsmedicin/medicinska-aldersbedomningar/metoder/

[6] Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen. SOU 2021:84
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/10/sou-202184/

[7] Remissvar avseende granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen (SOU 2021:84). Smer 14.3.2022
https://smer.se/wp-content/uploads/2022/03/smer-remissvar-granskning-av-rmvs-metod-for-medicinska-aldersbedomingar-i-asylprocessen-sou-2021_84.pdf

[8] Remissvar för delbetänkande Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen. SBU 10.3.2022
https://www.regeringen.se/4945f3/contentassets/b8396f056fb6417ab78644343b8c1955/statens-beredning-for-medicinsk-och-social-utvardering.pdf

[9] Medicinska åldersbedömningar: Brottsmålsdomstolar dömer ut metodik som används i asylmål. Den onödiga flyktingkrisen 23.11.2021
https://onodigaflyktingkrisen.se/?s=%C3%A5ldersbed%C3%B6mningar

[10] Rättsligt ställningstagande åldersbedömning Lifos 2021-03-18
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=45340

[11] Ingen har ansvaret för patientsäkerheten vid medicinska åldersbedömningar 28.2.2018
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/02/ingen-har-ansvar-for-patientsakerheten.html

[12] Åldersbedömningar och rättssäkerhet. Den onödiga flyktingkrisen 25.3.2021
https://onodigaflyktingkrisen.se/2021/03/25/aldersbedomning-och-rattssakerhet/ 

[13] Trenger to röntgenbilder, tar bare ett: - Bekymringsfullt. NRK 27.12.2022
https://www.nrk.no/vestland/utlendingsdirektoratet-gjor-aldersundersokelse-uten-viktig-bilde-1.16209151 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar