Skolgång och uppehållstillstånd

söndag 30 juni 2019

Du kan fortsätta språkintroduktion när du fyllt 20!


Elever har rätt att fortsätta på sprint även om de har fyllt 20 

I förvirringen efter ”gymnasielagen” förekommer det att kommuner nekar elever att fullfölja sina studier på Sprint (språkintroduktion) när de fyller 20 år. Det kan i sin tur betyda att de inte kan få förlängt uppehållstillstånd utan blir utvisade efter sina första 13 månaders TUT.

Detta är fel – Skollagen är tydlig med att de har rätt att fortsätta. Nedan har en asylaktivist sammanställt vad Skollagen och Skolverkets juridiska vägledning säger om detta. För vidare info hänvisas till Skolverkets upplysningstjänst Den har öppen 9-11 på vardagar 08 - 527 332 00.

Du kan också hänvisa till domen i Umeå förvaltningsrätt 3058-18.  

SAMMANFATTNING
  1. Det finns ingen åldersgräns för den som går sprint (räknas som gymnasium). Enligt skollagen §17:15 har man rätt att fullfölja en utbildning som man har påbörjat. Den individuella studieplanen ska förlängas när det behövs.
  2. Man bör gå sprint tills man har betyg i svenska. Utan betyg i svenska får en elev inte gå en sammanhållen yrkesutbildning på vuxenutbildningen. För många utbildningar krävs även matte.
  3. Dessa elever behöver bara betyg i svenska och matte för de flesta yrkesutbildningar vid vuxenutbildningen.
  4. Eleverna kan få 13 månaders uppehållstillstånd två gånger i rad för att slutföra språkintroduktionen. Därefter ytterligare ett uppehållstillstånd för själva yrkesutbildningen.
  5. För elever utan betyg i svenska skulle språkintroduktionen kunna innehålla enbart svenska och matte på heltid, dvs. 23 timmars undervisning per vecka. Slutbetyg kan ges när eleven uppnått målen, inte bara till slutet av vårterminen. De kan då direkt börja söka yrkesutbildningar på Komvux.
  6. Man får uppehållstillstånd bara för en enda yrkesutbildning. 
  7. Inom sex månader efter examen ska man ha fått en anställning som gäller i minst två år. Arbetsgivaren ska betala lön enligt kollektivavtal och ha försäkringar för sina anställda.
  8. Om man är under 20 år kan man söka till nationell linje på gymnasiet. Tänk på att välja ett program som ger ordentligt jobb! Se punkt 7.
1.    Ju bättre och längre yrkesutbildning på Komvux desto lättare chans till förlängt uppehållstillstånd och sedan permanent uppehållstillstånd.

SFI och Svenska-G på Komvux ger inte uppehållstillstånd. 
Yrkes-SFI, dvs. kombinationsprogram på SFI: Det är oklart om det kommer att gälla.

Utbildning till truckförare ger oftast inte fast anställning.
Golvläggare och andra byggutbildningar: Kräver praktik, därefter lärlingsutbildning som ofta inte är fast anställning.

Utbildning till undersköterska (vård & omsorg) ger störst chans till fast anställning.


Förklaring till varför det skulle vara ett brott mot Skollagen samt Skolverkets juridiska vägledning, att inte låta en elev med uppehållstillstånd på gymnasielagen gå färdigt sin utbildning på språkintroduktion bara för att hen fyllt 20.


Skollagen kapitel 17  § 15 är helt tydlig med att en elev har rätt att fullfölja sin påbörjade utbildning på språkintroduktion.

En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt den utbildningsplan som gällde när utbildningen inleddes

Skolverket meddelar att det inte finns någon åldersgräns som begränsar rätten att fortsätta en gymnasieutbildning bara för att eleven har fyllt 20. Istället måste kommunens utbildningsplan följas, vilken innebär att den individuella studieplanen ska förlängas. Det enda Skollagen säger är att en får påbörja en utbildning innan 20 års ålder:

15 kapitlet i Skollagen:

5 § Gymnasieskolan ska vara öppen endast för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år
Dessa elever påbörjade sina språkintroduktionsprogram (som är en gymnasieutbildning likvärdigt de andra programmen) innan de fyllde 20. Det finns inget i Skollagen eller andra förordningar om att eleven inte får fullfölja sprintutbildningen när hen fyller 20.
Istället ska varje kommun ha en utbildningsplan (sådana fanns när dessa elever började sina utbildningar på sprint), baserat på denna ska även finnas en individuell utbildningsplan. Varje kommun måste enligt Skollagen kap 17 § 7 ha en utbildningsplan, efter 1 juli är detta dessutom förtydligat i skollagen.

7 §    /Träder i kraft I:2019-07-01/ Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan för utbildningen som beslutas av huvudmannen. Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd.
Eftersom Skollagen är tydlig med att en elev ska få fullfölja sin utbildning dvs. tills syftet med utbildningen har uppnåtts så skall den individuella studieplanens längd revideras till dess att utbildningens syfte, dvs. betyg i svenska som möjliggör att komma in på en utbildning på vuxenutbildningen, har uppnåtts. Syftet för sprint ska vara tydligt formulerat i huvudmannens utbildningsplan. Här är i ett exempel från en kommuns utbildningsplan som är tydlig med syftet:

Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket gör det möjligt för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.
Det framgår även ur 17 kapitlet 3 § av Skollagen att syftet med sprintutbildningen är att ge kunskap i svenska så att eleven kan fortsätta på andra utbildningar och hänvisar till Lag (2018:749).

När det gäller ålder finns inga förbud eller krav på att fullfölja en utbildning innan en viss ålder eller tid, det finns enbart ordalydelser om vid vilken ålder ett gymnasieprogram får påbörjas. Dvs de som kom 2015 går redan på sprint och har därför rätt att fullfölja utbildningen enligt Skollagen. Det saknas stöd för en åldersgräns i lagstiftning. Istället råder det motsatta. Språkintroduktion är en gymnasieutbildning som alla andra där eleverna har samma rättigheter. De som tex går samhällsvetenskapligt program slängs inte ut och hänvisas till Komvux när de blir 20 utan de går kvar till dess de tagit studenten. Vi får inte särbehandla elever på sprint (diskrimineringsgrund).

Så Kapitel 17 § 15 ger eleven rätt att fullfölja sin utbildning och Skollagen kapitel 7 kan vi läsa:

Utbildningens syfte

2 § Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Detta kan enbart ske om eleven får stanna i Sverige och fortsätta studera. Eleven får enbart stanna i Sverige om hen går på gymnasiet dvs. på språkintroduktion eller på en yrkesutbildning som sedan leder till fast jobb med kollektivavtal inom sex månader efter avslutad yrkesutbildning. För att komma in på sådan krävs betyg i svenska.
Det framgår även av ordalydelsen i den paragraf som ger eleverna fortsatt uppehållstillstånd (UT) efter 13 månader att de får vara upp till 25 år och gå på sprint eller yrkesutbildning på Komvux – dock ej SFI

ska beviljas ett uppehållstillstånd för fortsatta studier om han eller hon
   1. inte har fyllt 25 år, och
   2. studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan.
(Lag 2016:752, § 16 h)
Det betyder att både Skolverk och Migrationsverk motsäger att inte låta den som fyllt 20 gå kvar på sprint. Detta har inte varit ett problem när uppehållstillstånden tidigare var permanenta för det påverkade inte elevens möjligheter att få stanna i Sverige. Det är dock en praxis som nu strider mot reglerna. Både skolverkets juridiska vägledning men även diskrimineringslagstiftning.

Eftersom språkintroduktion är ett program på gymnasiet så får den och de elever som går där inte behandlas annorlunda än övriga program och elever på gymnasiet. Att inte låta sprintelever gå kvar till dess syftet med utbildningen är klar, med hänvisning till 20-års ålder, medan elever som t.ex. läser naturprogrammet och som började innan de fyllde 20 får gå kvar och slutföra sin utbildning trots att de fyllt 20.  Då kommer även fråga om diskriminering upp. Se, sista sidan i detta dokument.

Elever med uppehållstillstånd på ”gymnasielagen” får inte stanna i Sverige om de inte läser på gymnasiet eller en sammanhållen yrkesutbildning på vuxenutbildningen som sedan inom sex månader från yrkesutbildningens slut leder till fast jobb med kollektivavtal. SFI räknas inte som sådan och leder till utvisning, därför måste de få läsa klart svenskan på sprint. Eleverna kan få 13 månaders uppehållstillstånd två gånger i rad för att slutföra språkintroduktionen och sedan ytterligare ett uppehållstillstånd för själva yrkesutbildningen. De flesta kan således få sitt andra 13 månaders uppehållstillstånd för sprintstudier under höstterminen 2019. Elevens bästa är att få läsa på sprint till hösten för att ha chans på betyg i svenska, speciellt de som ligger på D nivå redan.

I kapitlet § 4 är även tydlig med att elevens bästa kommer i första hand och att vägra en elev att fortsätta sprint med hänvisning till ålder och därmed riskera utvisning rimmar illa med Skollagen:

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Det går inte att lägga skulden på eleven om hen inte uppnått betyg om hen varit i skolan, egentligen inte heller vid frånvaro om vi ej vet varför. Förutsättningar är olika med till exempel trauman i bagaget. Det är skolans skyldighet att ta dessa förutsättningar i beaktan precis som hos elever med diagnoser eller funktionsvariationer och anpassa och individualisera undervisningen som för alla andra elever i grundskola och gymnasium.

SKOLVERKETS JURIDISKA VÄGLEDNING

Enligt Skolverket skall Skolverkets juridiska vägledning följas:

En kommuns utbildningsplan skall enligt Skollagen innehålla längd, syfte och mål med utbildningen. Den individuella studieplanen skall bygga på huvudmannens utbildningsplan. Denna skall i sin tur kunna ändras så att det alltid är för elevens bästa som gäller. Detta är tydligt i Skolverkets juridiska vägledning som utgår från Proposition 2017/18:83 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-gymnasieutbildning-for-alla_H503183 att utbildningsplanen skall följas. Och denna är i sin tur tydlig med att längden på sprint skall kunna förlängas.

I exempelkommunens utbildningsplan framgår att längden på utbildningen ska anpassas, därmed även den individuella studieplanens längd revideras/förlängas så att syftet med utbildningen kan uppnås.

"Längd 
Utbildningens längd regleras indirekt genom gymnasieförordningens formulering ”Inför mottagandet av en elev till språkintroduktion ska huvudmannen i god tid göra en bedömning av elevens språkkunskaper”. … Utbildningens längd beror alltså på varje elevs individuella förutsättningar och mål, vilket kan innebära att eleverna behöver olika lång tid på programmet
… Efter utbildningen erbjuds eleven möjlighet till studier på ett nationellt program, på ett annat introduktionsprogram, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola".
Det är således inte uppenbart klart att den individuella studieplanen på sprint alltid ska var ett år och att den inte får förlängas det år eleven fyller 20. Syfte och mål ska finnas med och styra utbildningstiden eftersom den individuella studieplanen bygger på det syfte och mål som finns i exempelkommunens utbildningsplan.

Även Skollagen, 17 kap. påpekar vikten av en utbildningsplan
7 § Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan för utbildningen som beslutas av huvudmannen.

Den 1 juli i år förtydligas även Skollagen i denna paragraf så att det läggs till att syftet med utbildningen måste finns med i denna utbildningsplan, vilket redan gäller enligt Skolverkets juridiska vägledning. Exempelkommunens utbildningsplan innehåller och uppfyller redan denna punkt om mål och syfte:

Utbildningen syftar till förberedelser till nationellt program, annat introduktionsprogram, annan utbildning eller arbetsmarknaden
Utan betyg i svenska får en elev inte gå en sammanhållen yrkesutbildning på vuxenutbildningen. Och utan en sådan får eleverna på nya gymnasielagen inte stanna i Sverige.

D.v.s. enligt exempelkommunens utbildningsplan, så ska sprintutbildningen fortsätta till dess att syftet, d.v.s betyg i svenska, har uppnåtts. Se även Skollagen 17:15.

Skollagen ger eleven rätt att fullfölja utbildningen. Det finns ingen åldersbegränsning och den individuella studieplanen ska kunna revideras när det gäller tiden. Att inte låta en elev fortsätta på sprint med hänvisning till ålder rimmar illa med Skollagen. Ett enkelt samtal till Skolverkets upplysningstjänst kan bekräfta detta (tel: 08-527 332 00):

Ur 17 kapitlet, Skollagen

15 § En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt den utbildningsplan som gällde när utbildningen inleddes och den individuella studieplanen, eller på ett annat introduktionsprogram enligt huvudmannens utbildningsplan och en ny individuell studieplan

Utbildningen inleddes då dessa elever började i skolan för flera år sedan på språkintroduktionsprogrammet. På sprint i exempelkommunen har skolorna dessutom tidigare varje år reviderat längden på utbildningen och den individuella studieplanen för de som kom 2015. Det visar att det redan är möjligt och att alla skolorna i kommunen har gjort så. Det går således inte att hänvisa till ovanstående paragraf och säga att det inte är möjligt att förlänga tiden i den individuella studieplanen.

7 kap. Skollagen igen:

8 §   Varje kommun ska informera om de nationella programmen samt om möjligheterna att få utbildning på introduktionsprogram
D.v.s. om skolan inte berättar för eleverna att de har rätt att gå kvar på sprint och slutföra programmet till dess syftet med utbildningen är klar och de har fått betyg kan ett brott även mot Skollagen, 7 kap 8 § ske, utöver brott mot rätten att fullfölja utbildningen där tiden skall anpassas efter individens behov.

Risk att ett brott mot Skolverkets juridiska vägledning leder till utvisning för elever med uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen

Får eleverna fortsätta på sprint får de 13 månaders UT till och sedan efter det ytterligare UT (uppehållstillstånd) för den tid det tar dem att läsa färdigt sin yrkesutbildning plus 6 månader att få jobb med kollektivavtalsenliga förhållanden efter det.

På vanlig svenska innebär lagen kortfattat att dessa elever med uppehållstillstånd enligt ”Gymnasielagen” (§ 16 f och § 16 e) efter yrkesutbildning på Komvux/vuxenutbildning måste få fast jobb med kollektivavtal inom 6 månader. (Det om jobb regleras i Lag 2017:353 § 2 och 4)

Dessa elever behöver bara betyg i svenska och matte för de flesta yrkesutbildningar vid vuxenutbildningen eftersom de inte längre får börja på ett nationellt program för gymnasieskolan. Detta eftersom rätten att påbörja ett nytt program på gymnasieskolan begränsas till vårterminen det år eleven fyller 20. Men att fortsätta på ett påbörjat program saknar åldersbegränsning och skolorna får skolpeng även för dessa elever.

Så för dessa elever utan betyg i svenska skulle tex språkintroduktionen kunna förläggas enbart på dessa två ämnen, men på heltid. Det behöver bara vara 23 timmars undervisning per vecka. 

När deras nuvarande 13-månaders uppehållstillstånd går ut så får de ett nytt 13-månaders uppehållstillstånd inom vilket de måste få betyg. Det betyder att sprintutbildningarna inte måste ge övriga ämnen eller ens hålla eleverna kvar när de fått uppnått kunskaperna i svenska. 

Slutbetyg kan ges när eleven uppnått målen, inte bara till slutet av vårterminen. De kan få betyg i svenska till slutet av 2019 eller början av 2020. De flesta har då redan sitt andra 13-månaders tillstånd och kan börja söka utbildningar på Komvux i till exempel januari, mitten av våren 2020 eller t.o.m. HT 2020.

Vad gäller kombinationsutbildningar med SFI vet vi ej i dagsläget hur Migrationsverket kommer att bedöma dess.

Det är i stort sett bara kombinationsutbildningen till barnskötare som ger en möjlighet till tillsvidareanställning med kollektivavtal. För att komma in på denna krävs minst betyg SFI nivå C.

Skollagen, 17 kapitlet

Utbildningens syfte vid introduktionsprogram

3 § … - språkintroduktion att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Lag (2018:749).

För att gå vidare till en sammanhållen yrkesutbildning på vuxenutbildningen krävs det betyg i svenska, med undantag för kombinationsutbildningar där minst svenska C krävs. En sådan riskerar dock att leda till utvisning eftersom det är oklart i dagsläget om kombinationsutbildningarna kommer att räknas som sammanhållna yrkesutbildningar.

Att tex. läsa SFI + Truckförare (OBS – bara en termins utbildning) kommer med stor sannolikhet att bidra till ett utvisningsbeslut efter utbildningens slut eftersom det inte finns några tillsvidareanställningar med kollektivavtal att få inom sex månader från avslutad utbildning. Truckförare får sedan mer än ett decennium i stort sett bara jobb vid behov av uthyrningsföretag och inga fasta anställningar med kollektivavtal. Om hotell erbjuder kollektivavtal är olika från hotell till hotell.

Utöver att undvika att bryta mot Skolverkets juridiska vägledning genom att inte låta eleverna gå klart på sprint tills de har betyg i svenska så ger ni dessa elever möjlighet till permanent uppehållstillstånd längre fram när ni följer Skollagen och låter dem gå klart sprint eller gå tills de nått betyg i svenska. Ni kommer som längst behöva ha dem kvar ett läsår till eftersom de bara kan få 13 + 13 månader för att gå klart sprint enligt nya gymnasielagen. Sedan måste de ha kommit in på en yrkesutbildning.

Nedan följer förklaringen på varför det kan leda till utvisning om eleven som inte har betyg i svenska inte får fortsätta på språkintroduktion.

HUR FUNGERAR NYA GYMNASELAGEN OCH VAD HÄNDER EFTER 13 MÅNADER

Först 13 månader för sprint + 13 månader för sprint igen + Uppehållstillstånd för resten av ett yrkesprogram. Plus sex månader för att hitta fast jobb med kollektivavtal.

Elever med ett 13 månaders uppehållstillstånd enligt ”nya gymnasielagen” egentligen § 16 f av Lag (2016:752)  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2016752-om-tillfalliga-begransningar-av_sfs-2016-752

Kravet i § 16 f var studier på gymnasiet eller sammanhållen yrkesutbildning på vuxenutbildningen.
OBS! SFI är varken det ena eller det andra och leder till utvisning.

De kan enbart få ett nytt uppehållstillstånd på 13 månader om de går kvar på språkintroduktion den dag deras nuvarande uppehållstillstånd löper ut:

16 h §   En utlänning som vid första prövningen av hans eller hennes asylansökan beviljades ett uppehållstillstånd enligt 16 c § andra stycket, eller som har beviljats ett uppehållstillstånd enligt 16 f §, ska beviljas ett uppehållstillstånd för fortsatta studier om han eller hon
   1. inte har fyllt 25 år, och
   2. studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan.

OBSERVERA! Till och med Migrationsverket och den tillfälliga lagen om begränsningar av rätten till uppehållstillstånd i Sverige skriver att det är möjligt att gå på språkintroduktionsprogrammet upp till 25-års ålder.

Om hen INTE går på sprint så måste hen gå en sammanhållen yrkesutbildning när de 13 månader de nu har tar slut: vänligen se § 16 a och § 16 d i ovanstående lag:

16 a § c) heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen eller den särskilda utbildningen för vuxna, och
   3. inte tidigare har fullföljt en sådan utbildning

D.v.s. det går inte att fortsätta på annan utbildning efter man gått till exempel truckförrarutbildningen.

16 d §   En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats … eller som har haft ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt … 16 f eller 16 h §, ska beviljas ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om han eller hon har fyllt 18 men inte 25 år och uppfyller villkoren i 16 a §

Annars väntar utvisning. Om eleven kommit in på en utbildning (SFI räknas ej! Enbart SFI = utvisning) d.v.s. en sammanhållen yrkesutbildning då kan hen få nytt uppehållstillstånd för den kvarvarande tiden på denna sammanhållna yrkesutbildning plus 6 månader. Efter denna är avslutad så MÅSTE eleven ha fått en fast tillsvidareanställning med kollektivavtal inom 6 månader från avslutad utbildning annars väntar utvisning.

Många av elevernas första 13 månader går ut nu på hösten. Om de då inte går på sprint och inte har betyg i svenska plus kommit in på en sammanhållen yrkesutbildning så får de inte stanna i Sverige. Går de däremot kvar på sprint så får de 13 månader till. Och då har de mera tid på sig att komma vidare i svenskan och öppna dörren till fler program på komvux med bättre anställningsmöjligheter.
Jag tror vi alla vill elevernas bästa och väl.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ett praktiskt exempel: Noor


Vad som händer med Noor som har uppehållstillstånd på gymnasielagen

efter de 13 månader hon har nu kan hon få följande uppehållstillstånd:

§ 16 h kan hon få 13 månader till om hon går kvar på sprint.  

efter ett sådant tillstånd kan Noor efter dessa ytterligare 13 månader få

§ 16 d och § 16a uppehållstillstånd som sträcker sig resten av den utbildning hon går på komvux 

SFI är INTE uppehållstillståndsgrundade. SFI = utvisning

OBS Så vitt vi vet nu är det för dom med det uppehållstillstånd Noor har inte tillåtet att byta yrkesutbildning när de väl kommit en på en utbildning på komvux och fått uppehållstillstånd för den resterande tid på denna.

Sedan för att få permanent uppehållstillstånd måste Noor inom sex månader på avslutad utbildning få en fast tillsvidareanställning med kollektivavtalsenlig lön och försäkringar enligt Lag 2017:353 § 2 och 4


Med andra ord. Ju bättre och längre yrkesutbildning på komvux desto lättare chans till förlängt uppehållstillstånd och sedan permanent uppehållstillstånd.

För dessa bättre utbildningar mer gångbara på arbetsmarknaden krävs betyg i svenska. 

Om vi tar Noor igen som exempel. Hennes 13-månaders uppehållstillstånd går ut i januari 2020. Hon har betyg i matte och engelska men inte svenska. På komvux kan hon bara få gå ett par kombinationsutbildningar med SFI som det blir svårt att få jobb på. Men platserna var begränsade och den som är längst från arbetsmarknaden kom in. Truckförarutbildningen är så kort att hon inte ens skulle få ett förlängt tillstånd för studier.

Eftersom truckförarutbildningen går ut nu i december så skulle det innebära att Noor inte får vidare uppehållstillstånd för studier, dvs = utvisning.

Så det skulle så klart vara bättre för henne att få gå kvar på sprint. Vilket också skolan och kommunen tillåter som hon bor i. Med ett betyg i svenska (eftersom hon även redan har betyg i matte och engelska) så kommer hon kunna söka många fler yrkesutbildningar med bättre chanser till jobb när hon fått betyg i svenska. te.x undersköterska.

Kravet för elever med uppehållstillstånd på gymnasielagen är att de efter avslutad yrkesutbildning på komvux MÅSTE få en fast tillsvidareanställning med kollektivavtal eller kollektivavtalsenlig lön och försäkringar inom sex månader från avslutad yrkesutbildning. Annars får de inte stanna i Sverige. Lag 2017:353 § 2 och 4

Så utbildning till truckförare (som oftast anställs av bemanningsföretag om de ens får jobb och då bara vid behov) skulle med största sannolikhet leda till utvisning. Vad gäller golvläggare/andra byggutbildningar så är en inte är klar efter en sådan utbildning utan att det är ett måste att jobba som lärling (osäker på timmar men det brukar vara 1600 timmar). Det är svårt att få praktikplatser och att sedan få en fast tillsvidareanställning som lärling inom sex månader från avslutad kurs är trixigt. Speciellt utan kontakter. Det krävs att lärlingsanställningen är en tillsvidareanställning, se 2017:353 § 2 och 4.

Så genom att följa lagen och låta Noor gå ett år till på sprint (vilket just nu är max för sprint på detta uppehållstillstånd 13+13 månader) så kommer hon att ta betyg och sedan kunna komma in på komvux undersköterskeutbildning och i förlängningen få permanent uppehållstillstånd.

Diskriminering

Vad gäller diskrimineringslagstiftningen hänvisas till Diskrimineringslag (2008:567) § 4 och den del som säger att någon på grund av etnisk tillhörighet (alla elever på sprint är ju inte etniskt svenskar) får missgynnas. Så om alla som fyller 20 och inte får gå klart ett sprintprogram som är ett gymnasieprogram för att de fyller 20 men övriga elever som går på andra nationella program, tex natur och som fyller 20 får gå kvar till dess att syftet med utbildningen är uppnått så finns det skäl att pröva detta förfarande gentemot lagen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vad gäller Skollagen 17:15 om att fullfölja utbildning och Skollagen så hänvisas till Skolverkets upplysningstjänst Den har öppen 9-11 på vardagar 08 - 527 332 00

                                                                                                    


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar